Сидун В.А., Пономарева Ю.В. Экономика предприятия (укр. язык)

Сидун В.А., Пономарева Ю.В. Экономика предприятия (укр. язык)
 • разное
 • doc
 • 2.21 МБ
 • добавлен 01.10.2010
Учебное пособие, Харьков: ХДУХТ, 2007. - 261 стр.
Навчальний посібник складений відповідно до програми курсу Економіка підприємства і підготовлений з метою надання допомоги студентам економічних факультетів вищих закладів освіти в доскональному вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок виконання економічних розрахунків. Програмні теоретичні питання курсу охоплюють усі аспекти діяльності підприємства як суб’єкта господарювання та первинної ланки національної економіки.
Виходячи із змісту навчальної дисципліни Економіка підприємств, даний навчальний посібник покликаний допомогти студентам поєднати теоретичні знання та практичні навички в опануванні основних тем курсу. Посібник спрямований на формування у студентів здатності самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу та засвоєння теоретичних знань.
Для визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу в навчальному посібнику пропонуються питання для обговорення та тестові завдання з кожної теми курсу, які доцільно використовувати під час проведення контролю поточних знань. Для підсумкового контролю за кожним розділом курсу можна використовувати контрольні запитання одиничного та множинного вибору відповідей.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за навчальними планами підготовки бакалаврів і спеціалістів відповідних фахових спрямувань.
Вступ.
Підприємство в системі ринкових відносин.
Підприємство як суб'єкт ринкових відносин.
Підприємство, його основні ознаки та принципи функціонування.
Організаційно-економічні особливості функціонування різних видів підприємств.
Зовнішнє середовище функціонування підприємства.
Державне регулювання діяльності підприємств.
Контрольні запитання одиничного та множинного вибору відповідей.
Ресурсне забезпечення підприємства.
Основні фонди підприємства та підвищення ефективності їх використання.
Поняття та склад основних фондів підприємства.
Форми обліку та методи оцінки основних фондів підприємства.
Знос та амортизації основних фондів.
Відтворення основних фондів.
Показники використання основних фондів.
Виробнича потужність підприємства та методи її визначення.
Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів та виробничих потужностей підприємств у сучасних умовах.
Запитання для обговорення.
Нематеріальні ресурси та активи підприємства.
Запитання для обговорення.
Інвестиції на підприємстві: формування, використання, ефективність.
Сутність інвестицій, їх класифікація.
Обчислення обсягу капіталовкладень.
Оцінка економічної ефективності інвестицій та інвестиційних проектів.
Запитання для обговорення.
Оборотні кошти підприємства.
Поняття оборотних фондів та оборотних коштів підприємства.
Показники використання оборотних коштів підприємства.
Нормування оборотних коштів.
Запитання для обговорення.
Персонал підприємства.
Персонал підприємства, його класифікація.
Продуктивність праці та її планування.
Чинники підвищення продуктивності праці.
Нормування праці та планування чисельності працівників на підприємстві.
Запитання для обговорення.
Оплата праці на підприємстві.
Поняття та види заробітної платні.
Організація оплати праці на підприємстві.
Форми та системи оплати праці.
Змішані форми оплати праці на підприємстві.
Система надбавок, доплат та премій працівникам.
Планування фонду оплати праці на підприємстві.
Запитання для обговорення.
Контрольні запитання одиничного та множинного вибору відповідей.
Виробничий процес та його організація.
Принципи організації виробництва.
Виробнича структура та інфраструктура підприємства.
Виробничий процес і принципи його організації.
Організаційні типи виробництва.
Методи організації виробництва.
Основні форми організації виробництва.
Запитання для обговорення.
Економічне обгрунтування виробничої програми підприємства.
Виробнича програма підприємства та її показники.
Обґрунтування виробничої програми.
Запитання для обговорення.
Якість продукції та економічна ефективність її підвищення.
Поняття якості продукції. Показники якості продукції.
Методи оцінки якості продукції.
Економічний механізм управління якістю продукції.
Економічна ефективність і шляхи підвищення якості продукції.
Запитання для обговорення.
Контрольні запитання одиничного та множинного вибору відповідей.
Результати та ефективність виробництва.
Витрати виробництва та собівартість продукції.
Поняття витрат та собівартості продукції.
Класифікація витрат і структура собівартості.
Методи визначення собівартості продукції.
Калькуляція собівартості.
Запитання для обговорення.
Дохід, прибутокК та рентабельність підприємства.
Економічна сутність доходу підприємства.
Сутність прибутку підприємства, його види.
Рентабельність підприємства.
Запитання для обговорення.
Контрольні запитання одиничного та множинного вибору відповідей.
Економічний механізм функціонування підприємства.
Управління підприємством.
Поняття та необхідність управління.
Сучасні принципи та засоби управління підприємством.
Організаційні структури управління підприємством.
Запитання для обговорення.
Планування діяльності підприємства.
Планування діяльності підприємства як функція управління. Принципові основи планування.
Елементи внутрішньофірмового планування.
Етапи планування.
Види та методи планування діяльності підприємства.
Стратегічне планування діяльності підприємства.
Оперативно-виробниче планування діяльності підприємства.
Запитання для обговорення.
Інноваційна діяльність підприємства.
Поняття інновацій, причини виникнення та результати впровадження.
Види інновацій та критерії їх класифікації.
Поняття та характеристика інноваційного процесу.
Інноваційна діяльність підприємства.
Ефективність інновацій.
Запитання для обговорення.
Контрольні запитання одиничного та множинного вибору відповідей.
Термінологічний словник.
Предметний покажчик.
Рекомендована література.

Смотрите также


Продиус, Филиппова. Экономика предприятия

Продиус, Филиппова. Экономика предприятия

 • разное
 • djvu
 • 36.81 МБ
 • добавлен 09.11.2010
Учебное пособие, написанное в соответствии с программой курса "Экономика предприятия".
Предмет и задачи курса.
Ресурсы и среда предприятия.
Основной капитал предприятия.
Оборотные средства.
Трудовые ресурсы предприятия.
Финансовые ресурсы предприятия.
Производственная мощность предприятия.
Издержк...
Ильин А.И. Экономика предприятия. Краткий курс

Ильин А.И. Экономика предприятия. Краткий курс

 • разное
 • pdf
 • 8.41 МБ
 • добавлен 16.07.2010
Год выпуска: 2007
Автор: Ильин А. И.
Жанр: экономика
Издательство: Новое Знание
ISBN: 978-985-475-432-7
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 236
Язык: русский
Описание: Доступно, в сжатой форме изложены основные проблемы экономики предприятия: формирование и эффек...
Нет изображения

Программа - Тренировочные тесты по экономике предприятия

 • программы
 • exe
 • 5.23 МБ
 • добавлен 02.11.2011
16 тренировочных тестов по дисциплине "Экономика предприятия" с выводом оценки - по темам :
земельные ресурсы предприятия
издержки предприятия, себестоимость продукции, ее состав и структура
научно-технический прогресс и потенциал предприятия, технологическая подготовка производства
оборотные средства предприяия
Попова Т.Г., Спиридонов В.В. Экономика предприятия

Попова Т.Г., Спиридонов В.В. Экономика предприятия

 • разное
 • doc
 • 563 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Курс лекций для студентов заочной формы обучения по специальности 170900 по дисциплине Экономика предприятия. - Омск: СибАДИ, 2006. - 34 с.

Содержание:
Предприятие, как хозяйственный субъект
Основные фонды предприятия
Кадры предприятия
Предприятие в рыночной инфраструктуре
Себестоимость и цена продук...
Корсаков М.Н. Экономика предприятия

Корсаков М.Н. Экономика предприятия

 • разное
 • pdf
 • 526.62 КБ
 • добавлен 05.12.2010
Экономика предприятия: Учебное пособие. Таганрог: Издательство ТРТУ 2005. – 50 с.
Предприятие в условиях рыночной экономики.
Основные средства и нематериальные активы.
Оборотные средства предприятия.
Себестоимость продукции предприятия.
Анализ взаимоотношения: затраты-объем-прибыль (CVP)
Состав косвенных ...
Хорошилова О.В. Экономика предприятия: практикум по курсовому проектированию

Хорошилова О.В. Экономика предприятия: практикум по курсовому проектированию

 • разное
 • doc
 • 135.22 КБ
 • добавлен 09.03.2011
ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2007. 107 с.
В учебном пособии отражены требования к содержанию и оформлению курсовой работы по курсу «Экономика предприятия», а также методические рекомендации к выполнению теоретической и практической части курсовой работы.
Учебное пособие соответствует тре...
Экономика предприятия и маркетинг: практический курс. Учебное пособие для студентов всех специальностей и форм обучения

Экономика предприятия и маркетинг: практический курс. Учебное пособие для студентов всех специальностей и форм обучения

 • разное
 • djvu
 • 746.03 КБ
 • добавлен 17.10.2010
Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с программами дисциплин «Экономика предприятия», «Маркетинг», читаемых студентам Гуманитарного факультета и дисциплины «Экономика предприятия и маркетинг» для студентов технических и естественно-научного факультетов.
Пособие включает практические работы и задачи, описываю...
Яркина Т.В. Экономика предприятия

Яркина Т.В. Экономика предприятия

 • разное
 • doc
 • 617.5 КБ
 • добавлен 27.09.2010
Учебное пособие представляет собой краткий курс по дисциплине "Экономика предприятия". В пособии последовательно рассматривается современный экономический механизм, обеспечивающий производственно-хозяйственную деятельность предприятия в условиях рынка и конкуренции. Предназначено для студентов вузов и средних специальных заведен...
Нагаева Е.А., Бородин В.А. Экономика предприятия

Нагаева Е.А., Бородин В.А. Экономика предприятия

 • разное
 • doc
 • 237 КБ
 • добавлен 23.10.2010
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Нижегородский государственный лингвистический университет Им. Н. А. Добролюбова

Выполнение курсовой работы по дисциплине "Экономика предприятия": методические указания – Нижний Новгород: Н...
Грицай А.В. Экономика предприятия отрасли

Грицай А.В. Экономика предприятия отрасли

 • разное
 • pdf
 • 944.12 КБ
 • добавлен 24.06.2010
Комплекс включает четыре раздела. В первом разделе содержится программа курса "Экономика предприятия отрасли", соответствующая требованиям государственного образовательного стандарта. Во второй части представлен конспект лекционного курса "Экономика предприятия отрасли". В третьем разделе содержится лабораторный практикум и мето...