Периодика по философии
 • формат pdf
 • размер 2,52 МБ
 • добавлен 12 июня 2012 г.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія, Політологія 2004 № 66-67
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2004. – 128 c.
ISSN 1728-2632
У віснику містяться матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Філософія та історія філософії (м. Київ, 22-23 травня 2003 року), а також результати нових досліджень у галузі філософії та політології.
Для наукових працівників, викладачів, студентів.
Випуск 66
Філософія
Мотренко Т.В. Щодо гегелівських запозичень у Володимира Соловйова
Політологія
Шовкун І.В. Політична реклама та безпосередні форми комунікації з виборцями
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Філософія та історія філософії" (22-23 травня 2003 року, Київ)
Абизов В.Є., Савельєв В.Л. Деякі питання щодо філософського аналізу міфу
Аверкіна Н.А. Гносеологічний дон-кіхотизм іспанської філософії (М.Унамуно – Х. Ортега-І-Гассет)
Азарова Ю.О. Деконструкция и вопрос историко-философской дискурсивности
Алєксандрова О.В. Стратегія й тактика викладання історії філософії у вищій школі
Алексюк І.А. Кріпке vs Рассел: модальний аргумент
Альчук М.П. Діалогічність української філософії XX століття
Аляєв Г.Є. Проблема термінологічного визначення російської філософії "срібного віку
Андреус А.П. Історико-філософський погляд Артура Шопенгауера
Башкеева Е.Н. Ментальность и интенционциональность (критерий ментального)
Білик О.М., Білик Я.М. Лудологічна проблематика в історії філософії
Бокал Г.В. Специфіка християнського світогляду в філософії середньовіччя
Бондар С.Вал. Категорія "іронія" у контексті історії філософських учень
Бондар С.Вол.Поняття нації в європейській та українській філософській традиції
Бугров В.А. Історія філософії в структурі фахової філософської освіти
Будз В.П. Історія філософії як "самосвідомість" філософії
Буйло Б.И. Н.Бердяев: философия истории
Валуйский А.А. Глобализация современного мира: сущность, плюсы и минусы (методологический аспект)
Варениця О.П. Історія філософії як геофілософія (за роботою Ж.Дельоза та Ф.Гваттарі "що таке філософія?").
Вдовиченко В.Г. Проблемний метод викладання історії філософії у контексті гуманітаризації вищої освіти
Вільчинський Ю.М. Історія філософії як школа філософського мислення
Гайдич Н.М. Логічні закони в концепціях Г.Фреге й Е.Гуссерля
Гальпєріна В.О. Перспективи філософії освіти
Гапченко О.В. Аналітична філософія в системі сучасного філософського знання
Герасимова Е.М. Національно-культурний принцип вивчення історії філософії у вищих навчальних закладах України
Глазков П.В. Революционный панславизм М.А.Бакунина как поиск человеческой свободы
Горгота О.Б. До проблеми методології історико-філософського дослідження: філософія історії філософії К.Ясперса
Горський В.С. Історія філософії: монолог чи діалог?
Готинян В.В. Безеталонне вимірювання буття в Аристотеля
Дєдяєва І.П. Про деякі аспекти структурного методу Клода Леві-Строса
Діденко Л.В. Розмірковування Георгія Кониського про пристрасті
Доброер Н.В. Находится ли постмодерн в конфликте с историей философии?
Драч Г.В. Аристотель и досократовская философия
Евтушенко Р.А. О способах реконструкции историко-философского знания
Ємельянова Н.М. Європейський нігілізм як історико-філософська проблема
Журавльова Т.В. Постмодерний філософський дискурс як "терапевтична" ініціатива (в контексті філософської антропології)
Загрійчук І.Д. Маргінальність в структурі історико-філософського процесу
Зайцева С.Л. Онтологічні засади мови у філософській герменевтиці Г.-Г.Гадамера
Залужна А.Є. Екзистенція як історико-філософська проблема
Ільїн В.В. Індивідний вимір "ейдосу" історико-філософського концепту
Іщенко Ю.А. Порівняльний дискурс-аналіз в історико-філософських дослідженнях
Кадикало А.М. Проблема свідомості в світлі постнекласичної науки кінця XX – початку XXI ст
Калюжный В.Н. Математика в философском образовании
Караульна Н.В. Духовність як культурно-історичний феномен
Карівець І.В. Кому, коли і як викладати філософію?
Кириченко М.С. Деякі аспекти теоретичного осягнення проблеми людської природи від античності до Д.Юма
Козаков В.М., Шарапова А.А. Деякі питання викладання історії філософії в технічному вузі
Козлов Є.В. "Одкровення" як двоєдиний процес відкриття істини
(за працею М.Бердяєва "Істина й одкровення. пролегомени до критики одкровення")
Комаров Р.В. Культура як предмет дослідження в історії філософії (на прикладі філософії символічних форм Ернста Кассірера)
Кононенко Т.П. До питання структурної відповідності базової теорії викладання освітньому середовищу (філософія та історія філософії)
Корецька А.І. Освіта як загальнолюдська цінність
Корсунський С.А. Суперечливість прагматичної відповідності та моральної гідності у соціально-філософській доктрині Н.Мак'явеллі
Корх О.М. Комунітаризм та індивідуалізм
Кострюкова Л.О. Философские жанры как эстетико-интеллектуальная реальность в истории философии
Краснокутський О.В. Погляди Г.Сковороди на владу та їх місце у кратологічній думці людства
Кремінський В.І. Спадщина Т.Г.Шевченка в історико-філософському контексті
Крикун В.Ю. Компаративістський метод в історико-філософському контексті
Кудря І.Г. Генезис постіндустріальної парадигми
Куліна О.С. Ґабермас і Фуко: консенсус чи конфлікт?
Культенко В.П. Бачення проблеми прав людини в екзистенційній філософії XX століття
Куцепал С.В. Дельоз як історик філософії
Кушаков Ю.В. Історико-філософські проекти XX сторіччя: підсумки, проблеми, перспективи
Лабутина Н.В. Системный анализ истории философии
Легчилин А.А. Проблема обоснования в истории философии
Липський В.С. Час як тривалість за Бергсоном
Ляхвацька О.М. Онтологічний статус твору мистецтва в концепції Романа Інгардена
Макаренко Н.Г. Проблема діалектики війни і миру в історико-філософських дослідженнях
Маслак О.О. Актуальні проблеми історико-філософського дослідження джерел сучасних концепцій природного права
Мегрелишвили М.А. Эпоха Возрождения: взгляд на бытие человека как бытие возможностей
Медведок Т. "История" истории философии
Медеуова К.А. Проблемы интерпретации утопического феномена в истории философии
Метельова Т.О. Історія філософії як шлях до власного світу
Випуск 67
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Філософія та історія філософії" (22-23 травня 2003 року, Київ)
Мізіна Л.Б. Інтерпретація філософського тексту в контексті естетичного дослідження історії мистецтва
Мірошниченко П.М. В якому сенсі Г.Фреге був кантіанцем?
Михайлова Т.В. Закони прогресу та догми релігії як принципи розвитку суспільства
Михайлов К.А. История диалектики и кантовские антиномии чистого разума
Наконечна О.П. Трансформація змісту естетичного: історико-філософський контекст . 73
Нерубасська А.О. До проблеми системної навантаженості історичного факту
Осетрова О.О. До питання про сутність раціонального самогубства
Осипов А.О. Тілесність як парадигма сучасної філософії
Павлов В.Л. Про специфіку вивчення історії філософії в технічному вищому навчальному закладі
Павлов Ю.В. Небезпека постмодернізму
Панченко Л.М. Цінність у соціокультурній трансформації
Патерило О.Н. Категории или мифологемы? (Опыт анализа основных понятий философии Ж.Деррида) .
Пашков А.С. Ідея права у філософсько-правовому вченні Гегеля
Перова О.Є. Аксіологічна спрямованість людського пізнання в історико-філософських концепціях
Петрук Н.К. Раціональність та форми її інституалізації
Плюта Е.О. Ренессанс как попытка возрождения идей Аристотеля
Подкопаева Е.П. Проблема неформальной аргументации в историко-философском контексте
Поздняков В.М. Філософія космізму в творах М.Г.Холодного і В.І.Вернадського
Полегкий О.М. Від феноменології "натуральної настанови" до концепції "життєвого світу
Приходько В.В. Філософія як соціальний інститут (соціологічний аспект історико-філософського аналізу філософії)
Прокопов Д.Є. Історико-філософський текст і проблема прагнення бути "більш-ніж-текстом
Проляка О.О. Справжня історія філософії з погляду Р.ДЖ.Колінгвуда
Пронякін В.І. Індивідуально-особистісний вимір філософування у рецептивному полі історико-філософських реконструкцій
Прядко Н.А. Соціально-гуманістичний аспект філософії Інокентія Гізеля
Пятківський Р.О. Методологія історико-філософського дослідження суб'єкта історії
Решетник М.Д. Історико-філософська концепція В.Дільтея
Рижак Л.В. Авторський підручник з філософії в контексті гуманітаризації освіти
Рошкулець Р.Г. Позаісторичність як ознака і принцип дослідження української "філософії серця"
Руденко О.В. "Допозитивістський" етап формування філософії науки: історико-філософське дослідження
Савельева М.Ю. Статус субъекта историко-философского исследования в эпоху постмодерна
Сайтарли І.А. Категорія матерії у філософській спадщині Олексія Лосєва
Самойкина А.А. Развитие гуссерлевского понятия смысла в философии Г.Шпета
Сарна А.Я. Методологические аспекты
Свириденко О.П. Історико-філософські реалії духовного буття людини
Сележан Й.Ю. Філософські погляди М.Драгоманова ТА О.Потебні
Синяков С.В., Сластенко Е.Ф. Из истории общественной и философской мысли 30-50-х гг. XIX в
Сириченко Ю.В. Проблема изучения античной философии студентами
Скальська Д.М. Авторська модель філософської антропології Дйордя Лукача
Сумченко І.В. Проблема періодизації російської філософії
Супрун А.Г. Філософська концепція М.В.Гоголя
Сухушин Д.В. Значение историко-философской реконструкции для философствования Л.Шестова
Трубенко А.І. Філософія суспільства як єдність філософії історії та соціальної філософії
Федулова В.В. Історико-філософська освіта як складова філософських учень теїстів в Україні
Хавроненко В.Д. Виникнення філософії як історико-філософська проблема
Ханчич М.Г. Філософсько-історичний процес (розвиток, дослідження та викладання
Черненко Т.В. Розум в історико-гносеологічному вимірі філософії П.І.Ліницького
Чечель Н.П. До питання культурфілософської класифікації стилю
Черноморец Ю.П. Метод восточно-патристической теологии как науки
Чупахин Н.П. Смысл – нить Ариадны в лабиринте бытия и познания
Шабанова Ю.О. "Німецька містика" середньовіччя в контексті історико-філософської тотальності
Шакун Н.В. Особливості тлумачення історії філософії в контексті синергетичної парадигми
Шашкова Л.О. Історико-філософський простір вищої освіти
Шевцов С.В. Образование как философская проблема: фундаментальные антиномии
Шевцов С.П. Парадоксальность философии: современность как история или история как современность
Шевченко В.І. Філософська теорія та історія філософії
Ярошовець В.І. Філософія та історія філософії: методологічні підходи до історико-філософської науки
Філософія
Комар О.В. Аргумент регресу до нескінченності у контексті визначення структури обґрунтування пропозиційних суджень
Мотренко Т.В. Філософська думка в російській імперії початку XIX століття: на шляху до Гегеля
Політологія
Шовкун І.В. Про специфіку політичної реклами
Аттестовано Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 1-05/7 від 9.06.02
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Периодика по биологическим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Біологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Военные дисциплины
 3. Периодика по военным дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Військово-спеціальні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Журналистика
 3. Периодика по журналистике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Журналістика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Периодика по информатике и вычислительной технике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Географія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Финансово-экономическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Юридическая периодика и сборники
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Периодические и серийные издания по лингвистике
 5. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Іноземна філологія