Периодика по философии
 • формат pdf
 • размер 6,02 МБ
 • добавлен 08 июня 2012 г.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія, Політологія 2005 № 70-72
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2005. – 160 c.
ISSN 1728-2632
Атестовано Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 1-05/7 від 9.06.1999 р.
У віснику містяться результати нових досліджень у галузі філософії та політології.
Для наукових працівників, викладачів, студентів.
Зміст
ВИПУСК 70
ФІЛОСОФІЯ
Бовтач С.В.
Раціональність як історико-філософська проблема та її прояви в українській філософії XI-XVII ст.
Горгота О.Б.
Принцип історизму в системі методології історико-філософського дослідження Гегеля та Ясперса
Заваженко Т.М.
Транснаціональний капіталізм, чи особливості постмодерністської епохи за Ф.Джеймісоном
Ільницька Л.В.
Проблема художнього стилю в естетичній теорії Герберта Ріда
Козлов Є.В.
Бердяєв versus Достоєвський: антропологічний аспект
Маслікова І.І.
Основні етико-економічні проблеми та напрями в історії західноєвропейської філософської думки
Неліпа Д.В.
Інституціональний чинник становлення системи соціального партнерства
Прядко Н.А.
Онтологія людського "Я" в релігійно-філософській рефлексії І.Гізеля
Семенюк К.С.
Калокагатія: сутність і специфіка історичної трансформації
Стадник М.М.
Наука і релігія: особливості католицької теологічної доктрини творіння в сучасному космологічному розумінні
Суліма Є.М.
Роль американської гегемонії у формуванні глобального соціального порядку постіндустріалізму
Шабанова Ю.О.
"Німецька містика" середньовіччя в контексті історико-філософської тотальності
ПОЛІТОЛОГІЯ
Крива Т.Ю.
Ідея соборності в творчості І.Вишенського
Медвідь Ф.М.
Національно-державні інтереси та геополітичні пріоритети України в контексті глобалізації та євроінтеграції
ВИПУСК 71
ФІЛОСОФІЯ
Бугров В.А.
Феноменалізм та фізикалізм віденського кола: Моріц Шлік
Дуцяк І.З.
Аналіз принципів формування природничонаукових пояснень у період античності
(на матеріалі праці Платона "Тімей")
Живоглядова І.В.
Людина на шляху до себе (до проблеми системного культурологічного аналізу)
Заваженко Т.М.
Парадигма інтерпретації у філософії Ф.Джеймісона
Козлов Є.В.
Тема людини у філософії М.O.Бердяєва та творчості Ф.М.Достоєвського
Кушаков Ю.В.
Невідомий Й.Г.Фіхте (типові помилки в розумінні фіхтевського вчення)
Луканець І.М.
Проблема знання в семантиці природної мови та лінгвістиці
Макаренко Н.Г.
Від "вічного миру" до "збройного миру": історія та сучасність
Шинкаренко О.В.
Соціальний порядок як "регулятивна ідея" соціально-культурного проектування
ПОЛІТОЛОГІЯ
Матвійчук О.О.
Трансформація політичної системи в інформаційному суспільстві
Монатова О.В.
Інтеграція України в європейський інформаційний простір:
аналіз нормативно-правового забезпечення розвитку інформаційних відносин
Неліпа Д.В.
Роль держави в становленні системи соціального партнерства
Розумний М.М.
Політичний феномен блоку Віктора Ющенка "Наша Україна"
Сириця Т.Ф.
Концептуальні підходи до аналізу взаємозв'язку політики й економіки
ВИПУСК 72
ФІЛОСОФІЯ
Бугров В.А.
Американська аналітична філософія історії в другій половині XX століття
Дуцяк І.З.
Гносеологічна реконструкція процесу формулювання гіпотез періоду античності про взаємний рух космічних тіл
Заваженко Т.М.
Філософія американського постмодернізму: неопрагматизм Р.Рорті та деконструктивізм Ф.Джеймісона
Козлов Є.В.
Етноменталітет філософа та соціокультурна реальність: штрихи до психологічного портрета М.O.Бердяєва
Ломачинська Т.І.
Видіння та сновидіння як початковий етап становлення візіонерської традиції в Середньовіччі
Луканець І.М.
Особливості формально-логічної трактовки проблеми знання
Макаренко Н.Г.
Історія становлення міжнародного гуманітарного права (права війни) в філософії нового часу (на прикладі іспанської та італійської шкіл)
Муратова І.А.
Колізiї античної філософiї в становленнi конкретної всезагальностi самосвідомості
Предко О.І.
Прагматизм Вільяма Джемса як метод дослідження релігії
Прокопов Д.Є.
Ж.-П.Сартр: "раптовий" час
Тарасенко І.В.
Філософське осмислення символічного образу "бджоли»
ПОЛІТОЛОГІЯ
Матвійчук О.О.
Віртуальні спільноти як нова форма соціальної організації в інформаційному суспільстві
Салтовський О.І.
Концепція класократичної держави В.Липинського
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Периодика по биологическим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Біологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Военные дисциплины
 3. Периодика по военным дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Військово-спеціальні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Журналистика
 3. Периодика по журналистике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Журналістика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Периодика по информатике и вычислительной технике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Географія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Финансово-экономическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Юридическая периодика и сборники
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Периодические и серийные издания по лингвистике
 5. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Іноземна філологія