Периодика по философии
 • формат doc
 • размер 10,03 МБ
 • добавлен 06 июня 2012 г.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія, Політологія 2005 № 73-75
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2005. – 178 c.
ISSN 1728-2632
Атестовано Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 1-05/7 від 9.06.1999 р.
У віснику містяться результати нових досліджень у галузі філософії та політології.
Для наукових працівників, викладачів, студентів.
Зміст
ВИПУСК 73
В.П.ПЕТРОВ (ДОМОНТОВИЧ, БЕР) – ВИДАТНИЙ МИСЛИТЕЛЬ, ПИСЬМЕННИК, УЧЕНИЙ
Абашина Н.С.
В.П.Петров про взаємодію античної цивілізації з варварським світом
Бежнар Г.П.
В.К.Винниченко і В.П.Домонтович: типологія філософських пошуків
Бондар С.В.
Історіософія Пантелеймона Куліша в інтерпретації В.Петрова
Варениця О.П.
Слов'янська філософія: спроба історико-філософського осмислення
Вдовиченко Г.В.
Філософський аспект аналізу В.Петровим суспільних поглядів П.Куліша
Гусейнова О.
"Київський текст" у романах В.Домонтовича: поетика інтер'єру
Діденко Л.В.
Філософ як виразник ідей епохи (на ґрунті персоналістичної спадщини Г.Кониського та В.Петрова)
Дубровіна К.О.
Розум і віра – єдність чи протилежність? (Філософські концепції П.Юркевича та В.Петрова)
Корогодський Р.М.
Постать Віктора Петрова як проблема екзистенційного вибору
Корпусова В.М.
Невідомий документ: "Петров Віктор Платонович. Праці з філософії"
Корпусова В.М., Станиціна Г.О.
Документи В.П. Петрова в науковому архіві Інституту археології НАН України
Кривда Н.Ю.
Сон як семіотичне вікно
Куровська О.С.
В.П.Петров – "Проблема епохи: середньовіччя та ренесанс (апологія заперечення)".
Медвідь Ф.М.
Віктор Петров як дослідник етногенезу українців: деякі питання методології й методики
Михайлова Р.Д.
Метод дослідження у мистецтвознавстві за роботами В.П.Петрова-Домонтовича
Петраускас О.В.
Балто-слов'янські відносини в I тисячолітті н.е. за матеріалами обряду трупоспалення
Приходько В.В.
Проект історії без часу в історіософії Віктора Петрова
Руденко С.В.
В.П.Петров як історик філософії
ФІЛОСОФІЯ
Бобошко Н.М.
Філософія історії в "Філософії одкровення" Ф.В.Й.Шеллінга
Любасюк Т.І.
Природа сну та сновидінь як об'єкт пізнання в історії філософської думки
Стадник М.М.
Наука й релігія: співвіднесення істин одкровення та істин розуму в католицькій традиції
ПОЛІТОЛОГІЯ
Розумний М.М.
Політична структуризація українського суспільства
Сириця Т.Ф.
Політекономічні аспекти політичної трансформації
Федірко І.П.
Соціально-політичні конфлікти як об'єкт дослідження
ВИПУСК 74
В.П.ПЕТРОВ (ДОМОНТОВИЧ, БЕР) – ВИДАТНИЙ МИСЛИТЕЛЬ, ПИСЬМЕННИК, УЧЕНИЙ
Руденко С.В.
Філософія культури Віктора Петрова
Терлига Д.В.
Походження фольклору за Віктором Петровим
Томашевський А.П.
Вклад В.П.Петрова у становлення вітчизняних еколого-господарських досліджень слов'яно-руської доби
Черненко Т.В.
Ірраціональне світосприйняття у типологічних зв'язках творчості П.І.Ліницького та В.П.Петрова
Шудря М.А.
На два фронти
ФІЛОСОФІЯ
Андрусів А.В.
Поняття "смерті суб'єкта" у філософії постмодерну
Дуцяк І.З.
Логічний метод виявлення усіх можливих варіантів у процесі формулювання слідчих версій
Ізергіна М.С.
До питання про природу симулякру на межі ето- та естетосфери моди
Кривда Н.Ю.
Пошуки збереження колективної ідентичності: повоєнна українська діаспора
Линченко М.Д.
Ніцшеанський імморалізм та індивідуалізм у світоглядних орієнтаціях В.Винниченка
Луканець І.М.
Системно-структурна природа знання
Скалацький В.М.
Інформаційне суспільство: нові тенденції розвитку
Спасенко Н.М.
Кантіанські мотиви теорії справедливості Дж.Ролза: напруга між нормативністю та дескриптивністю
Стадник М.М.
Наука й релігія: віра в надприроднє в католицизмі
ПОЛІТОЛОГІЯ
Булан А.П.
До питання про основні методологічні принципи і методи дослідження проблем національної безпеки
Грабчак К.К.
Роль етнічних цінностей у формуванні англійської політичної нації
Мельник І.А.
Російське питання в контексті міжнаціональних суперечностей (теоретико-методологічні підходи)
Нікіфорова А.Х., Постригань Г.Ф.
Довіра як складова сучасної демократії
ВИПУСК 75
ФІЛОСОФІЯ
Бугров В.А.
Семантична концепція Готтлоба Фреге
Гапон Н.П.
"Антігона" у світлі постмодерністських інтерпретацій
Дуцяк І.З.
Логічні підстави типології простих розповідних речень
Ізергіна М.С.
Метацикл моди: етосфера як супорт акратичного смислу
Карпенко К.І.
Гендерний вимір екологічної комунікації
Крикун В.Ю.
Еристична проблематика у творах Аристотеля
Кругляк М.І.
Об'єктивність у природничих та соціальних науках
Куліна О.С.
"Суспільне" та "соціальне": проблема визначення категорій
Лубська М.В.
Зародження мусульманського права: ранні релігійно-правові школи
Русина О.Л.
Індустрія телебачення
Спасенко Н.М.
Конструктивістське переосмислення кантової ідеї морального суб'єкта в теорії справедливості Джона Ролза
ПОЛІТОЛОГІЯ
Латигіна Н.А.
Антична демократія як джерело виникнення сучасної демократії
Мельник І.А.
Загострення мовно-етнічних конфліктів на території СРСР у період перебудови
Новіков О.А.
Деякі роздуми про роль мережі інтернет в українській політиці
Храбан І.А.
Біполярна система міжнародної безпеки часів "холодної війни"
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Периодика по биологическим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Біологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Военные дисциплины
 3. Периодика по военным дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Військово-спеціальні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Журналистика
 3. Периодика по журналистике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Журналістика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Периодика по информатике и вычислительной технике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Географія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Финансово-экономическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Юридическая периодика и сборники
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Периодические и серийные издания по лингвистике
 5. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Іноземна філологія