Периодика по философии
 • формат doc
 • размер 1,72 МБ
 • добавлен 03 июня 2012 г.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія, Політологія 2006 № 76-79
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2006. – 239 c.
ISSN 1728-2632
У віснику містяться результати нових досліджень у галузі філософії та політології.
Для наукових працівників, викладачів, студентів.
Зміст
ФІЛОСОФІЯ
Адаменко Н.Б.
До проблеми людини українського та польського бароко: "Vita activa versus Vita contemplativa"
Богачевська І.В.
Постмодерністські наративні концепції та сучасна протестантська біблійна герменевтика
Владиченко Л.Д.
Проблема обґрунтування "релігійного" діалогу в творчості Мартіна Бубера
Горгота О.Б.
Тотальна детермінація у філософії Г.В.Ф.Гегеля і плюралізм К.Ясперса як методологічні принципи історико-філософського дослідження
Катеринич В.В.
Проблема Іншого в контексті сучасної гуманістичної парадигми
Кондратьєва І.В.
Іконологія як релігієзнавча дисципліна: деякі проблеми вивчення та особливості викладання
Маслак О.О.
Августиніанство в контексті західної ідеї права
Морозов А.Ю.
Співвідношення проблеми страху і проблеми свободи особистості (екзистенційний підхід)
Русина О.Л.
Телебачення як міфотворчість (частина 1)
Шликов В.В.
Логіка подій: Жіль Дельоз і філософія історії
ПОЛІТОЛОГІЯ
Батрименко О.В.
Способи врегулювання сучасних збройно-політичних конфліктів
Брежницький О.М.
Інформація як чинник сучасної політики
Вєчканова О.О.
Середній клас як соціальна основа громадянського суспільства
Жукова Т.В.
Верховна Рада України: шляхи подальшого розвитку
Іванов І.
Етнонаціональна ідентичність в контексті формування і консолідації української політичної нації
Мельник Л.М.
Ідеї національної еліти у політичних поглядах П.Куліша
Риженко Є.С.
Інтегративна ідеологія як мобілізаційний фактор процесів державотворення
Шульга М.А.
Постпомаранчева Україна в російських геополітичних розвідках
ВИПУСК 77
ФІЛОСОФІЯ
Бакальчук В.О.
Індивід у просторі культури: аспекти театральної семіотики
Глушко Т.П.
Філософія економіки і соціальний прогрес
Дубровіна К.О.
Духовне пізнання світу в філософії П.Юркевича
Колотило В.В.
Конструктивність функцій ідеології у процесі суспільних змін
Литвиненко О.М.
Криза державності як загроза загальнолюдським цінностям
Прокопов Д.Є.
Аналіз причин виникнення хиби в розумі та науці у "Трактаті про принципи людського знання" Дж.Берклі
Русина О.Л.
Телебачення як міфотворчість (частина 2)
Стадник М.М.
Протестантизм: теологічний аналіз взаємовідносин наукового і релігійного пізнання
Товмаш Д.А.
Політична комунікація: сутність та специфіка
Шкепу М.О.
Етичні мотиви в трактаті Аристотеля "Про софістичні спростування" (сучасний контекст)
Ярмоліцька Н.В.
Поняття релігії та бога в історіософській концепції О.О.Козлова
ПОЛІТОЛОГІЯ
Булгаков В.А.
До питання про проблему методу в сучасній геополітичній теорії
Галушко О.П.
Політичні партії як суб'єкт парламентської діяльності
Крива Т.Ю.
Основні етапи розвитку і становлення ідеї соборності України
Ляхевич С.Б.
Держава і суспільство в поглядах М.Драгоманова в контексті соціального і національного розвитку
Чуп С.В.
Специфіка застосування системного підходу до вивчення проблеми політичної кризи
Шульга М.А.
Геополітичні образи імперської свідомості в сучасній Росії
ВИПУСК 78
ФІЛОСОФІЯ
Вдовиченко Г.В.
Філософська проблематика у спадщині М.Г.Хвильового
Дротянко Л.Г.
Філософія й наука XXI століття: взаємовплив ідей
Ільїна Г.В.
"Любов до мудрості": гнозис самобутності
Ісак Н.Ю.
Феномен людської самості
Крикун В.Ю.
Мистецтво суперечки в тибетській філософській традиції
Плахтій М.П.
Логіка в духовних навчальних закладах України другої половини XIX-початку XX ст.
Покорська В.М.
Порівняльний аналіз систем етичних категорій Арістотеля, Теофраста й Сенеки
Сидоренко І.Г.
Пасіонарність та харизма. Точки перетину
Тур М.Г.
Універсалізм versus контекстуалізм в легітимації соціуму
Шоріна Т.Г.
"Ігрові" трансформації постмодерну в сучасній суспільній свідомості
ПОЛІТОЛОГІЯ
Вілков В.Ю.
Концепції нації та націоналізму Ернеста Гелнера
Ісхакова Н.Г.
Політична соціалізація в умовах становлення демократії
Крива Т.Ю.
Проблема соборності в контексті ліберальних ідей М.Драгоманова
Прутько С.Г.
Формування вихідних базових пріоритетів політики екобезпечного розвитку незалежної України
Троцький Я.О.
Єдність світу та міжнародна безпека
Ярошенко Л.В.
Сутність та особливості політичної модернізації
ВИПУСК 79
ФІЛОСОФІЯ
Горкуша О.В.
Роль концепта Логос в загальнохристиянській парадигмі
Ерикян Р.С.
Унійні тенденції Вірменської Апостольської Церкви в Україні
Кіктенко В.О.
Даоська причинність і телеологія: Нідем, Гегель, Уатхед і комбінаторна логіка
Марчук В.П.
Цивілізаційна генеза філософії етикету
Скринник З.
Формування грошової комунікації як фактор раціоналізації людського життя
Труш Т.В.
Догма і можливості її філософської інтерпретації в ортодоксальному і неортодоксальному християнстві
Шапіро О.О.
Філософія: покликання чи професія?
Щербина О.Ю.
Переваги та недоліки логічного (формального) підходу до аналізу правової аргументації
Яневський О.Д.
Релігія та мас-медіа в Україні: міждисциплінарний підхід
ПОЛІТОЛОГІЯ
Давиденко В.В.
соціальний діалог як інноваційний ресурс сталого розвитку суспільства
Коршук Р.М.
Вплив "Історії Русів" на формування української національної ідеї
Петрищева О.М.
Динаміка середнього класу в процесі становлення громадянського суспільства
Семенюк В.С.
Політика: наука і мистецтво
Слободян О.
Правні критерії етноконфесійної політики та її морально-орґанізаційні важелі
(із конституційного досвіду прибалтійських пострадянських держав)
Стародуб Т.С.
Вплив процесів формування регіональної ідентичності України
на вирішення зовнішньополітичних питань її національної безпеки
Шульга М.А.
Геополітика та реалії постбіполярного світу
Аттестовано Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 1-05/7 від 9.06.1999 р.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Периодика по биологическим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Біологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Военные дисциплины
 3. Периодика по военным дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Військово-спеціальні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Журналистика
 3. Периодика по журналистике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Журналістика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Периодика по информатике и вычислительной технике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Географія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Финансово-экономическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Юридическая периодика и сборники
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Периодические и серийные издания по лингвистике
 5. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Іноземна філологія