Периодика по философии
 • формат pdf
 • размер 3,79 МБ
 • добавлен 25 июня 2012 г.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія, Політологія 2006 № 81-83
Наукове видання - Київ : Київський університет, 2006. – 185 c.
ISSN 1728-2632
Аттестовано Вищою атестаційною комісією України. Постанова Президії ВАК України № 1-05/7 від 9.06.1999 р.
Містяться результати нових досліджень у галузі філософії та політології.
Для наукових працівників, викладачів, студентів.
Зміст
ВИПУСК 81
ФІЛОСОФІЯ
Білоус В.С.
Синергетична парадигма і політична діяльність: методологічний потенціал та ефективність його реалізації
Гадяцький В.І.
Демократизація вузів через удосконалення конкурсної системи обрання викладачів і подолання неототалітаризму
Горський В.С., Кушаков Ю.В., Табачковський В.Г.
Дослідження історії історико-філософської науки (До 25–річчя заснування нового історико-філософського напряму)
Дуцяк І.З.
Визначення виду зв'язку між ознаками, наявність яких виявлена шляхом опитування
Заремський М.Й.
Гносеологія Я.П.Козельського у контексті західноєвропейської філософської думки XVIII ст.
Кривда Н.Ю.
До питання про асиміляційні процеси в межах української діаспори
Кучмай К.C.
Християнські віроповчальньні тексти
(із зібрань Наукової бібліотеки імені М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
Лубська М.В.
Теорія та практика застосування мусульманського сімейного права в Алжирі під впливом європейського законодавства
Москалюк В.
Світоглядні засади мови у діалектиці людського буття
Мотренко Т.В.
Історизм і діалектика в філософії всеєдності Володимира Соловйова: сутність і витоки
ПОЛІТОЛОГІЯ
Комарова Я.В.
Державні органи в політичній соціалізації молоді
Куташев І.В.
Гадяцький трактат у контексті розвитку української політичної думки
Лікарчук Н.В.
Політичний аналіз як професія та наукова дисципліна
Матюшина А.В.
Інформаційні технології: від інформаційного впливу до інформаційного захисту
НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Базилевич В.Д.
Метафізика економіки: методологія нового пошуку
Турпак А.Г.
Поняття "чужого" ("іншого") в постмодерністському тлумаченні (за працею Ю.Кристевої "Самі собі чужі")
ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ
Неволько Г.И.
Введение к изучению новой системы научного объяснительного знания (серия статей)
ВИПУСК 82
ФІЛОСОФІЯ
Артем'єва О.О.
Міждисциплінарність гендерних досліджень в контексті постнекласичної раціональності
Беслюбняк О.О.
Особливості екзистенційного гуманізму Ж.–П.Сартра
Вдовиченко Л.О.
Свідомість: сучасне і традиційне тлумачення
Гадяцький В.І.
Психологія мас та вождів на майданах і технологія "постмодерністських революцій" в контексті подолання тоталітаризму
Конверський А.Є., Черноног Р.А.
Філософська освіта як чинник становлення світоглядної культури
Лубська М.В.
Роль законів шаріату в сучасному ісламському суспільстві
Патлайчук О.В.
Сутність ідеї та основні ціннісні складові природного права
Руденко С.В.
Історико-філософська концепція В.П.Петрова в контексті сучасних методологічних проблем історико-філософського пізнання
Сухоніс Н.С.
Феномен "розриву" в археологічному аналізі М.Фуко
Титаренко С.А.
Влияние общения Бердяева с Шестовым и Булгаковым на формирование его мифо-религиозной позиции
Труш Т.В.
Особистість через призму філософської рефлексії Західного та Східного християнства
Шенгерій Л.М.
Раціональна та ірраціональна складові сучасної системи права
Ярмоліцька Н.В.
Класифікація наук за О.Контом в контексті філософських поглядів О.О.Козлова
Смігунова О.Г.
Телеологія І. Канта в естетичній теорії Т. Адорно
ПОЛІТОЛОГІЯ
Вілков В.Ю.
Етносимволістська програма постмодерністської парадигми націології Ентоні Д.Сміта
Куташев І.В.
Ідея незалежності україни у політичній спадщині Пилипа Орлика
Петренко В.В.
Політична мова чи політичний дискурс?
Ярошенко Л.В.
Інституціональна проблематика в концепціях політичної модернізації
ВИПУСК 83
ФІЛОСОФІЯ
Артюх В.
Філософсько-історичні ідеї у творчості Дмитра Чижевського
Герасимчук В.А.
Модуси художності в онтологійному вимірі літературного тексту
Москалюк В.
Естетика мови: космічне та екзистенціальне
Піонтковська Т.В.
Концепції викладання логіки в Харківському імператорському університеті (XIX – поч. XX ст.)
Погорілий А.О.
Д.Чижевський про розвиток російської філософії на зламі століть
Прокопенко А.Л.
Людина освічена в контексті соціальних змін
Сидоренко Л.І., Перова О.Є.
Сучасна наука: взаємозв'язок ціннісного та когнітивного
Стадник М.М.
Гносеологічні тенденції сучасного неотомізму
Степенко Л.П.
Проблема етичних цінностей Заходу і Сходу: порівняльний аналіз
Фатюшина Н.Ю.
Феномен язичництва: особливості його визначення та сприйняття
Черноног Р.А.
Соціально-онтологічні та політико-правові засади процесу міграції
Шенгерій Л.М.
Основні традиції моделювання раціонального знання
ПОЛІТОЛОГІЯ
Кам'янська А.В.
Український націонал-комунізм: зміст та особливості
Подопригора М.А.
Трансформація насильства як складової організації суспільства
Потеряйко Г.В.
Самовизначення націй та національних меншин: порівняльний аналіз
Цвих В.Ф., Неліпа Д.В.
Соціальний діалог: основні підходи до визначення
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Биологические дисциплины
 3. Периодика по биологическим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Біологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Военные дисциплины
 3. Периодика по военным дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім.Т.Шевченка. Військово-спеціальні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Геологія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Журналистика
 3. Периодика по журналистике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Журналістика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Информатика и вычислительная техника
 3. Периодика по информатике и вычислительной технике
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Кібернетика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Українознавство
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Географія
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Финансово-экономическая периодика
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Економіка
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Юридическая периодика и сборники
 4. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Юридичні науки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Периодические и серийные издания по лингвистике
 5. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Іноземна філологія