Вітлінський В.В. Моделювання економіки

Вітлінський В.В. Моделювання економіки
 • разное
 • doc
 • 1.74 МБ
 • добавлен 24.05.2010
У навчальному посібнику викладено методологічні та методичні підходи, що дозволяють розбудовувати, аналізувати й використовувати адекватні математичні моделі у сфері економіки та підприємництва. Розглядаються методи та приклади розбудови й аналізу математичних моделей для широкого кола теоретичних та прикладних аспектів економічного аналізу. Міститься систематичний виклад низки важливих питань економіко-математичного моделювання та кількісного аналізу в контексті проблем перехідної еконо-міки
Призначений для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеці
альностей вищих навчальних закладів, а також для системних аналітиків, фахівців у сфері фінансової та економічної діяльності

Розділ
Економіка як об’єкт моделювання
Деякі аспекти характеристики економіки
та її структури як об’єкта моделювання
Економічні колізії та моделювання економіки
Проблеми методології макроекономічного аналізу
Еволюційна економіка
Синергетична економіка
Економіка як складна система з внутрішньо
притаманним ризиком
Системні властивості економічних рішень
Контрольні завдання та теми для обговорення
Теми рефератів
Завдання для самостійної роботи
Розділ
Концептуальні засади математичного моделювання економіки
Моделювання як метод наукового пізнання
Сутність моделювання
Особливості, принципи математичного моделювання
Нелінійність математичних моделей
Особливості математичного моделювання економіки
Основні дефініції та підходи
Особливості економічних спостережень
і вимірів
Випадковість і невизначеність економічного розвитку
Елементи класифікації економіко-математичних
моделей
Етапи економіко-математичного моделювання
Перевірка адекватності моделі
Роль прикладних економіко-математичних досліджень
Контрольні завдання та теми для обговорення
Теми рефератів
Розділ
Алгоритмічні (імітаційні) моделі в економіці
та підприємництві
Основні аспекти імітаційного моделювання
Теоретичні основи методу статистичного
моделювання
Моделювання випадкових величин
Моделювання випадкових подій
Послідовність створення математичних імітаційних моделей
Побудова концептуальної моделі
Побудова алгоритму згідно з концептуальною моделлю системи
Створення комп’ютерної програми
Проведення машинних експериментів
з моделлю системи
Моделювання випадкових величин як системотвірна імітаційного процесу моделювання
Приклади імітаційного моделювання
Контрольні завдання та теми для обговорення
Теми рефератів
Завдання для самостійної роботи
Розділ
Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів
Організація рекламної кампанії
Взаємозалік боргів підприємств
Модель оцінювання ринкової вартості підприємства
Загальні аспекти
Спрощені моделі врахування ризику у величині норми дисконту
Імовірнісна модель впливу чинників ризику
Модель вибору інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів
Прогнозування обсягів податкових надходжень
з урахуванням ризику
Політичний ризик, валовий внутрішній продукт
та зовнішній борг
Контрольні завдання та теми для обговорення
Завдання для самостійної роботи
Розділ
Виробничі функції
Основні характеристики економіко-математичних моделей
Загальне поняття виробничої функції
Економічний зміст виробничої функції
Загальна характеристика та етапи побудови
виробничих функцій
Види виробничих функцій
Двофакторні виробничі функції
Багатофакторні виробничі функції
Макроекономічні виробничі функції
Контрольні завдання та теми для обговорення
Завдання для самостійної роботи
Розділ
Рейтингове оцінювання та управління в економіці
Актуальність проблеми
Концепція рейтингового управління
Моделювання системи рейтингового управління
Моделі й методи процесу обчислення рейтингу ЕС
Рейтинг як засіб класифікації економічних об’єктів
Моделювання рейтингового оцінювання вищого навчального закладу
Контрольні завдання та теми для обговорення
Завдання для самостійної роботи
Розділ
Моделі поведінки споживачів
Переваги споживача та його функція корисності
Рівняння Слуцького
Контрольні завдання та теми для обговорення
Завдання для самостійної роботи
Розділ
Моделі поведінки виробників
Модель фірми
Поведінка фірми на конкурентних ринках
Контрольні завдання та теми для обговорення
Теми рефератів
Завдання для самостійної роботи
Розділ
Моделі взаємодії споживачів і виробників
Модель Еванса
Модель Вальраса
Контрольні завдання та теми для обговорення
Завдання для самостійної роботи
Розділ
Мікроекономічне моделювання банківської
діяльності
Загальні питання щодо моделювання діяльності
банків
Банки та стохастичне моделювання фінансових
потоків
Основні концепції стохастичного
моделювання фінансових потоків
Найпростіша мультиплікативна стохастична модель динаміки фінансового ресурсу
Моніторинг стохастичної динаміки фінансового
ресурсу комерційного банку
Рекурентні моделі динаміки фінансових ресурсів
Багатоетапна динаміка фінансових ресурсів
на підставі мультиплікативної стохастичної моделі
Контрольні завдання та теми для обговорення
Теми рефератів
Завдання для самостійної роботи
Розділ
Модель міжгалузевого балансу
Балансовий метод. Принципова схема
міжгалузевого балансу (МГБ)
Економіко-математична модель міжгалузевого
балансу
Коефіцієнти прямих і повних матеріальних витрат
Обчислювальні аспекти розв’язування задач
на підставі моделі МГБ
Міжгалузеві балансові моделі в аналізі економічних
показників
Застосування балансових моделей у задачах
маркетингу
Контрольні завдання та теми для обговорення
Завдання для самостійної роботи
Розділ
Традиційні макроекономічні моделі
Класична модель ринкової економіки
Ринок робочої сили
Ринок грошей
Ринок товарів
Об’єднана (загальна) модель
Модель Кейнса
Контрольні завдання та теми для обговорення
Розділ
Односекторні нелінійні моделі макроекономіки
Модель Солоу
Перехідний режим у моделі Солоу
«Золоте» правило накопичення
Виграш у поточному споживанні — програш
у найближчій перспективі
Контрольні завдання та теми для обговорення
Теми рефератів
Розділ
Моделі аналізу макроекономічної політики
Аналіз макроекономічної політики
Стабілізація системи
Узгодженість цілей і засобів
Макроекономічна політика і «критика Лукаса»
Податки, бюджетний дефіцит і виробництво
Фіскальний аспект динаміки боргу
Контрольні завдання та теми для обговорення
Теми рефератів
Завдання для самостійної роботи
Розділ
Загальна модель макроекономічної динаміки
Аналіз ринку товарів і послуг
Аналіз ринку грошей
Функція агрегованого попиту
Агрегована пропозиція
Динаміка очікувань
Накопичення приватного багатства
Макроекономічна модель у цілому
Аналіз короткотермінових економічних ефектів
Контрольні завдання та теми для обговорення
Теми рефератів
Завдання для самостійної роботи
Розділ
Динаміка державного боргу та сеньйоражу
Ринкова ставка відсотка
Ставка відсотка та дисконтування
Умова арбітражу та ефективний ринок
Розв’язання рівняння арбітражу
Рівняння динаміки суспільного боргу
Загальні умови стабілізації державного боргу
Стійкий розв’язок рівняння боргу
Позики держави й накопичений борг
Контрольні завдання та теми для обговорення
Теми рефератів
Завдання для самостійної роботи
Розділ
Аспекти еволюційної теорії економічних змін
та еволюційне моделювання
Структура еволюційних моделей
Часткова модель економічного відбору
Марківська модель заміщення чинників виробництва
Контрольні завдання та теми для обговорення
Теми рефератів
Завдання для самостійної роботи
Рекомендована література
Предметний покажчик

Смотрите также


Нет изображения

Вітлінський В.В. Моделювання економіки

 • разное
 • tif
 • 10.03 МБ
 • добавлен 06.09.2009
Навч. посібник. - К.: КНЕУ,2003. - 408с.

У навчальному посібнику викладено методологічні та методичні підходи, що дозволяють розбудовувати, аналізувати й використовувати адекватні математичні моделі у сфері економіки та підприємництва.rn
Реферат - Моделювання поведінки споживачів

Реферат - Моделювання поведінки споживачів

 • рефераты
 • doc
 • 161 КБ
 • добавлен 14.04.2011
Реферат з Моделювання економіки/Моделювання поведінки споживача (17 стор. )
Зміст.
Особливості моделювання поведінки споживачів на споживчому ринку та ринку організацій-споживачів.
Кардиналістський та ординалістський підхід до моделювання поведінки споживача.
Основні моделі поведінки споживача.
Висновки.
...
Вітлінський В.В. Моделювання економіки

Вітлінський В.В. Моделювання економіки

 • разное
 • djvu
 • 4.02 МБ
 • добавлен 25.10.2011
К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

У навчальному посібнику викладено методологічні, методичні підходи та інструментарій, що дають змогу розбудовувати, аналізувати й використовувати адекватні математичні моделі у сфері економіки та підприємництва. Розглядається низка математичних моделей макро- та мікроекономічних систем: балансов...
Станжицький О.М. Таран Є.Ю. Гординський Л.Д. Основи математичного моделювання

Станжицький О.М. Таран Є.Ю. Гординський Л.Д. Основи математичного моделювання

 • разное
 • pdf
 • 5.57 МБ
 • добавлен 04.02.2011
Основні принципи побудови математичних моделей.
Теоретичні основи моделювання.
Основні категорії теорії моделювання.
Класифікація видів подібності та моделювання.
Математичне моделювання.
Вступ.
Математичні моделі та основні заходи математичного моделювання.
Застосування теорії подібності при побудові...
Станжицький О.М. Таран Є.Ю. Гординський Л.Д. Основи математичного моделювання

Станжицький О.М. Таран Є.Ю. Гординський Л.Д. Основи математичного моделювання

 • разное
 • doc
 • 1.68 МБ
 • добавлен 15.01.2010
Основні принципи побудови математичних моделей.
Теоретичні основи моделювання.
Основні категорії теорії моделювання.
Класифікація видів подібності та моделювання.
Математичне моделювання.
Вступ.
Математичні моделі та основні заходи математичного моделювання.
Застосування теорії подібності при побудові...
Говор М.І., Романич І.Б. Моделювання економіки: Лабораторний практикум

Говор М.І., Романич І.Б. Моделювання економіки: Лабораторний практикум

 • разное
 • djvu
 • 1.09 МБ
 • добавлен 01.11.2011
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. –127 с.


У лабораторному практикумі проаналізовано класичні оптимізаційні та балансові економіко-математичні моделі, методи їхньої реалізації, а також питання практичного застосування. До теоретичного матеріалу підібрано приклади, а також завдання для виконання ...
Лекции по ЕММ (укр.)

Лекции по ЕММ (укр.)

 • лекции
 • doc
 • 2.55 МБ
 • добавлен 14.12.2010
19 тем лекцій.
Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки.
Введення в оптимізаційні економіко-математичні моделі.
Задача лінійного програмування та методи її розв’язування.
Симплексний метод розв’язування задач лінійного програмування.
Введення в теорію двоїстості.
Аналіз лінійних моделей о...
Мамонов К.А., Скоков Б.Г., Політучий С.Я. Економіко-математичне моделювання (модульний варіант)

Мамонов К.А., Скоков Б.Г., Політучий С.Я. Економіко-математичне моделювання (модульний варіант)

 • разное
 • pdf
 • 1.53 МБ
 • добавлен 23.10.2011
Харків: ХНАМГ, 2010. – 226 с. Навч. посібник для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

У навчальному посібнику обґрунтовано теоретико-методичні підходи до визначення економіко-математичного моделювання, розглянуті методи і моделі лінійного й нелінійного п...
Звіт про виконання лабораторної роботи з курсу Моделювання Економіки

Звіт про виконання лабораторної роботи з курсу Моделювання Економіки

 • разное
 • doc
 • 2.04 МБ
 • добавлен 08.01.2012
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет ім. І. Франка
Економічний факультет
Кафедра економічної кібернетики
ЗВІТ про виконання лабораторної роботи №2
з курсу «Моделювання Економіки» Варіант №2


Задача 1
Знайти оптимальний варіант розподілу чотирьох замовлень між ші...
Нет изображения

Курсовая работа - Економіко-математичне моделювання

 • курсовые
 • doc
 • 777 КБ
 • добавлен 02.06.2010
Курсовая работа - Економіко–математичне моделювання
Вступ.
Розвиток методології економіко-математичного моделювання.
Історія економіко - математичної ідеї.
Економіко-математичні методи і моделі в працях зарубіжних дослідників.
Економіко-математичні методи і моделі в працях вітчизняних економістів.
Математ...