• формат pdf, rtf
 • размер 310.65 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
Журжу Т.С. Особливості та психокорекція образу я у підлітків з девіантною поведінкою
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук. : 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 23 с.

Анотація.
На підставі теоретичного дослідження літератури та проведеного емпіричного аналізу вивчено особливості образу Я у підлітків з поведінковими розладами, структуру образу Я, особливості суб'єктивного часу, а також описано можливості використання психотренінгу для корекції образу Я у девіантних підлітків.
Виявлено, що образ Я у підлітків-деліквентів і у підлітків з розладами поведінки має структурно-динамічні особливості, містить тілесний, соціальний і особистісний аспекти та часові характеристики, які поширюються на уявлення про них у минулому, теперішньому та майбутньому.
Встановлено, образ Я підлітків-деліквентів і підлітків з розладом поведінки, сформований недостатньо або викривлений, зумовлений конкретною ситуацією, його смислові складники недостатньо сформовані, уявлення про них мало диференційовані у часі. Зазначені особливості образу Я можуть спричинити виникнення девіантної поведінки у підлітків.

Зміст.
Теоретичні основи дослідження образу Я у підлітків з девіантною поведінкою.
Емпіричне дослідження особливостей образу Я у підлітків з девіантною поведінкою.
Психологічна корекція образу Я у підлітків з розладами поведінки.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Агресія як форма поведінки підлітків

degree
 • формат rtf
 • размер 199.55 КБ
 • добавлен 10 ноября 2011 г.
(укр. яз.) Дипломна робота. – 2010. - 56 с. Анотація. Об?єкт дослідження - агресія як форма поведінки підлітків. Предмет дослідження - етіологія особливостей прояву агресивної поведінки підлітків в ситуаціях соціальної колізії. Мета дослідження - визначити рівневі, структурні характеристики агресивності, форму її прояву в ситуаціях соціальної колізії, запропонувати методи і принципи корекції поведінки підлітків в конфліктних ситуаціях. Гіпот...

Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

degree
 • формат rtf
 • размер 188.63 КБ
 • добавлен 19 октября 2011 г.
(укр. яз.) Дипломна робота. Слов’янськ. – СДПУ. - 78 с. (Автор не відомий). Анотація. Об’єкт дослідження: рівень агресивності у підлітків. Предмет дослідження: вплив агресивності на міжособові стосунки. Мета дослідження: експериментальним шляхом виявити взаємозв’язок агресивності та міжособових стосунків. Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що існує значний сильний прямий зв’язок між рівнем агресивності та прагненням домінувати. Зміст...

Благута Р.І. Психологічні засади профілактики делінквентності неповнолітніх

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 28.82 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. юрид. наук: 19.00.06 / Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2006. — 16 с. Анотація. Проведено вивчення девіантної поведінки як соціально-психологічної проблеми. Відзначено, що девіантна поведінка - це дрібні правопорушення та провина, що не є злочином, який карається за судовим порядком. З'ясовано, що стрижневим патерном поведінки підлітків-правопорушників є власне дисоціальний компонент, що полягає у дистанціюван...

Бутузова Л.П. Психологічні особливості особистісних ставлень підлітків до небезпеки ураження ВІЛ статевим шляхом

 • формат pdf, rtf
 • размер 253.68 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського (м.Одеса). — О., 2004. — 20 с. Анотація. Розкрито зміст поняття "особистісне ставлення до небезпеки", розкрито концептуальні уявлення, що дають змогу зрозуміти механізми та особливості формування різних ставлень до загрози ураження ВІЛ. Показано, що особистісне ставлення до небезпеки ураження ВІЛ можна розглядати на рівні емоційного сприйнят...

Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

degree
 • формат rtf
 • размер 1.41 МБ
 • добавлен 10 ноября 2011 г.
(Укр. яз.) Дипломна робота. – Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна. - Херсон. – 2008. - 81 с. Автор - Кабалюк М.В. Науковий керівник: ад’юнкт-професор психології Голєв С.В. Спеціальність „Психологія». Анотація. Мета роботи – обґрунтувати взаємозв’язок рівня пияцтва серед неповнолітніх, зокрема підлітків старшого віку, з їх акцентуаціями характеру, а також узагальнити досвід психологів в профілактиці зловживання алкоголем у...

Двіжона О.В. Психологічні детермінанти асоціальної поведінки підлітків

 • формат pdf, rtf
 • размер 300.36 КБ
 • добавлен 17 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарп. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с. Анотація. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено психологічні, соціальні та педагогічні умови та чинники формування асоціальної поведінки підлітків. Визначено психологічний зміст, структуру та механізм соціальної детермінації даного феномену. Доведено взаємозв'язок між індивідуальними особливостями учнів, а...

Дипломная работа - Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

degree
 • формат doc
 • размер 609 КБ
 • добавлен 17 июня 2010 г.
ВМУРоЛ "Україна" ХФ. Викладач Голєв С. В., - 76 стор. - 2008 р. Робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю "Соціальна психологія". Дисципліни: "Психологія девіантної поведінки", "Соціальна психологія". Девіації як соціально-психологічна проблема З історії наукових досліджень проблеми відхилення в поведінці Пияцтво в підлітковому віці Характеристика типів акцентуацій характеру і сп’яніння у підлітків. Типолог...

Павелків В.Р. Психологічні засоби корекції міжособистісних стосунків у підлітків з агресивною поведінкою

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 58.47 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Проведено емпіричне дослідження міжособистісних стосунків агресивних підлітків з однолітками та зроблено висновок, що агресія у підлітків великою мірою зумовлюється системою порушених стосунків, які мають прояв у несприятливому статусі підлітка у середовищі однолітків, незадоволеності стосунками, відсутності взаємн...

Панасенко Н.М. Особливості образу Я акцентуйованих підлітків з девіантною поведінкою

 • формат pdf, rtf
 • размер 295.38 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 20 с. Анотація. Досліджено проблему формування образу "Я" у акцентуйованих підлітків з девіантною поведінкою. У педагогічній та віковій психології проблема такої поведінки підлітків є однією з найбільш актуальних. За умов перебудови суспільства процес формування образу "Я" неповнолітніх характеризується зниженням значущості...

Юнг Н.В. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій старших підлітків, груп підвищеної психологічної уваги

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 172.75 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2006. — 16 с. Анотація. Досліджено психологічні особливості ціннісних орієнтацій і гіпотетично пов'язані з ними риси особистості старших підлітків залежно від приналежності їх до типологічної "групи підвищеної психологічної уваги" (ППУ). Розкрито зміст поняття "група підвищеної психологічної уваги", теоретично обґрунтовано типологію г...