Дискретная математика
Математика
 • формат pdf
 • размер 1.51 МБ
 • добавлен 02 ноября 2010 г.
Андрійчук В.І., Комарницький М.Я., Іщук Ю.Б. Вступ до дискретної математики (на укр. языке)
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. - 254 с.
Рассмотрены множества и отношения, натуральные числа и элементы комбинаторики, булевые алгебры, автоматы и алгоритмы, некоторые методы кодирования и шифрования. Подобраны упражнения к каждой теме.
Для студентов университетов.
Похожие разделы
Смотрите также

Боднарчук Ю.В., Олійник Б.В. Методичні рекомендації. Дискретна математика

 • формат pdf
 • размер 963.95 КБ
 • добавлен 21 сентября 2011 г.
Основи дискретної математики (для студентів інформатиків). - К.: НаУКМА, 2007. - 138. Дані методичні рекомендації розраховані на студентів I-го року навчання, спеціальностей "прикладна математика" та "інформатика", що вивчають курс "Дискретна математика". У даному посібнику викладені розділи дискретної математики, які вивчатимуться протягом першого та другого семестрів. Зміст: Елементи математичної логіки. Метод математичної індукції. Рекурентні...

Волков Ю.І, Войналович Н.М. Елементи дискретної математики

 • формат pdf
 • размер 2.3 МБ
 • добавлен 10 ноября 2010 г.
Кіровоград РВЦ КДПУ, 2000р. , 174с. Викладаються основи таких розділів дискретної математики: комбінаторика, дискретна теорія ймовірностей, різницеве числення, системи числення. Викладання супроводжується великою кількістю прикладів і задач для самостійного розв’язування. Навчальний посібник призначений для студентів педагогічних вузів, вчителів та учнів шкіл з поглибленим вивченням математики.

Захарова Л.Е. Алгоритмы дискретной математики

 • формат djvu
 • размер 322.15 КБ
 • добавлен 30 декабря 2008 г.
Москва, 2002 г. Предназначено для студентов при изучении дисциплины "Дискретная математика" и смежных с ней дисциплин. Будет полезным при подготовке к семинарам и контрольным работам. Каждая глава содержит алгоритмы дискретной математики, реализованные в виде программ на алгоритмическом языке Паскаль. Программы проверены на контрольных примерах. Комбинаторика. Теория графов. Нахождение минимальных путей между вершинами в графе. Компенсация матр...

Карнаух Т.О., Ставровський А.Б. Вступ до дискретної математики

 • формат pdf
 • размер 968.42 КБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. – 113 с. Навчальний посібник створено для студентів, які вивчають базовий нормативний курс Дискретна математика. У посібнику викладаються основи теорії графів. Він містить усі необхідні означення, формулювання та доведення теорем, а також багато задач. Його призначено для самостійної роботи; ним можна користуватися як при вивченні теоретичного курсу, так і під...

Колосов А.І., Коваленко Л.Б., Станішевський С.О., Якунін А.В. Методичні вказівки з дискретної математики

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1.16 МБ
 • добавлен 23 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2009. – 123 с. Для практичних занять та самостійної роботи студентів за напрямами підготовки 6.030601 – Менеджмент і 6.030504 – Економіка підприємствa. У цих методичних вказівках викладено теорію множин і відношень; алгебру логіки і алгебру логіки висловлень та теорію графів і теорію алгоритмів і автоматів, елементи комбінаторики. Кожен розділ складається з основних визначень, властивостей, операцій і теорем; має значну кількість...

Косюк В.О. Робоча програма навчальної дисципліни Дискретна математика для спеціальності 6.030502 Економічна кібернетика

Учебная программа
 • формат pdf
 • размер 648.27 КБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Донецьк, 2009. - 22 с. Курс «Дискретна математика» читається студентам спеціальності «Економічна кібернетика» першого курсу денного відділення протягом одного семестру і завершується курс модульним контролем. Курс методологічно орієнтований на засвоєння теоретичних основ по питанням дискретної математики і ефективного їх використовування при розв’язанні завдань, які є практичною частиною курсу, а також в інших математичних дисциплінах, для яких...

Нікольський Ю.В. Дискретна математика

 • формат djvu
 • размер 6.1 МБ
 • добавлен 27 декабря 2011 г.
Нікольський Ю. В., Пасічник В. В., Щербина Ю. М. Н64 Дискретна математика. — К.: Видавнича група BHV, 2007. — 368 с.: іл. ISBN 966-552-201-9. У підручнику в логічній послідовності викладено основні поняття та методи дискретної. математики. Окрім таких розділів, як теорія множин і математична логіка, теорія графів, основи. теорії кодування, теорія булевих функцій, теорія алгоритмів та формальних мов, які. традиційно входять до базового курсу дисц...

Спекторський І.Я. Дискретна математика

 • формат pdf
 • размер 1023.44 КБ
 • добавлен 28 ноября 2010 г.
Навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей. Викладено теоретичні відомості з основних розділів дискретної математики: частково впорядковані множини, решітки, булеві алгебри. Орієнтований для студентів 1-2 курсів, які володіють базовими поняттями лінійної алгебри та математичного аналізу.

Хаггарти. Дискретная математика для программистов

 • формат pdf
 • размер 4.78 МБ
 • добавлен 14 сентября 2008 г.
Москва: Техносфера, 2003. - 320с. Невозможно успешно заниматься информатикой и программированием. Ни одно из немногочисленных изданий по этой дисциплине, вышедших на русском языке, не читается с таким удовольствием и пользой. В доступной и весьма увлекательной форме автор рассказывает о фундаментальных понятиях дискретной математики - о логике, множествах, графах, отношениях и булевых функциях. Теория изложена кратко и иллюстрируется многочислен...

Шур А.М. Комбинаторика слов

 • формат djvu
 • размер 3.6 МБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2003. - 96 с. Пособие представляет собой первый учебник по комбинаторике слов на русском языке. Рассматриваются комбинаторные проблемы, связанные с понятиями "периодичность" и "избегаемость". Изложение опирается на базовый курс алгебры и дискретной математики. Адресовано аспирантам и студентам, специализирующимися в дискретной математике, компьютерной математике, теоретической информатике.