Финансово-экономические дисциплины
  • формат djvu
  • размер 16,94 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Базилевич В.Д., Ільїн В.В. Метафізика економіки
К.: Знання, 2007. — 718 с. — ISBN 966-346-193-4
У монографії вперше в історії вітчизняної суспільної думки здійснено аналіз метафізичної сутності економічного знання. Автори показують, що зміст економічного не вичерпується тимчасовими формами, оскільки за явищами та їх зовнішніми маніфестаціями завжди містяться численні смисли. Розкриття співвідношення економічної теорії, філософії економіки, етичної економії, філософії господарства дало змогу виокремити предмет і метод метафізики економіки. Досліджено “дух” і “душу” економіки, її феноменологічний статус, раціональний, ірраціональний, трансцендентний рівні осягнення економічного буття. Показано нові горизонти й перспективи розвитку вітчизняної науки в дослідженні трансформацій свідомості людини та її світогляду в епоху тотальної економічної раціоналізації соціокультурної реальності.
Книга розрахована на викладачів, науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять проблеми філософського і економічного осмислення буття людини.
Вступ. Економічний універсум
Метафізика. Історико-філософська експозиція

Метафізика “Логосу” і “Софії”
Арістотель: метафізика сущого (світ, людина, “ойкономія”)
Схоластика: метафізика “одкровення”
Метафізичне мислення Нового часу (Модерну)
Сучасність: критичний аналіз метафізики
Покликання метафізики: наука, економіка, філософія
Пошук економічних смислів. Експозиція
Ідеальні змісти “економічного”
“Філософія економіки”
“Філософія господарства”
“Інституціоналізм”
“Етична економія”
Філософські визначення напрямів економіко-методологічних досліджень
“Метафізика економіки”: горизонти існування
Метафізика мислення в трансформаціях науки, культури, економіки
Метод і предмет “метафізики економіки”
Метафізична рефлексія економічного буття
Специфіка метафізичної інтерпретації економіки
Реконструкція економічного знання: діалог і синтез підходів
“Світ економіки” як об’єкт метафізики
“Світ економіки”
Субстанція економічного
Соціальні детермінації економічного буття
“Світ економіки” в контексті генези “світу науки”
Метафізична визначеність смислів “світу економіки”
Економічна онтологія
Економічне буття: проблема становлення
Архе, ейдос, суще: метафізичний пошук основ світу
Ноуменальна і феноменальна сфери економічного буття
Інтенції “небуття” в бутті економіки
Економіка як “все” і “ніщо”
Продуктивні потенції економічного онтосу
Метафізика розвитку економічної реальності
Гносеологія економіки
Пізнавальний статус економіки
Суб’єкт та об’єкт у пізнанні економічної реальності
Розум, мислення, свобода пізнання в економіці
Пізнання економічного буття: модус уявлення
Економічне буття людини: пошук істини
Феноменологія економіки
Життєвий світ людини: економічний вимір
Етос економічної практики: форма і зміст
Екстраполяція практичної свідомості у “світі економіки”
Економічна свідомість: сутність і явище
Взаємовідношення “Я” і “Ми” в економічній діяльності
Самореалізація особистості в доцільності економічного вибору
Дух економіки
Буття духу
Діяльнісна сутність духу: економічний аспект
Духовність економічної субстанції: скінченне і нескінченне
Самоствердження духу в економіці
Суб’єктне визначення економічної реальності
Духовний досвід як умова творчості “економічної людини”
“Душа” економіки
Дилема економічного і “душевного” в історії метафізики
Секуляризація душі: меркантилізм, підприємництво, капіталізм
Можливості душі в раціональності економічного досвіду
Чи має економічна реальність “душевний” смисл?
Перспективи “душі економіки” в метасмислах антропологічної кризи
Метафізика граничних смислів економіки
Проблема трансцендентного
Оприявлення трансцендентного в економічному знанні
Ірраціональне у філософії та економіці
Модус ірраціонального в пізнанні смислів економічної реальності
“Енергія” ірраціонального в раціональності економічного буття
Раціональне та ірраціональне в реалізації мети економічного розвитку
Економіка Постмодерну: цивілізація, культура, людина
Інновація: криза чи трансформація суспільного буття?
Цивілізація: сутність поняття й основні концепції
Цивілізаційний процес у вимірах культури та історії
“Розсудок” і “Розум” у ствердженні “Нового Града”
Смислові постулати епохи Модерну
Економічні основи новоєвропейської цивілізації
Людина в контексті “економізму” і “фінансизму”
Постмодерн — формула фінансового універсуму
Персоналії
Глосарій
Література
Іменний покажчик
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
Похожие разделы