Медицинские дисциплины
Дисертация
 • формат rtf
 • размер 27.91 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Горбунова С.М. Валеологія: філософсько-антропологічні аспекти
Автореферат Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09. 00. 04 – філософська антропологія і філософія культури. – Таврійський національний університет iм. В. І. Вернадського, Сімферополь, 2000.

Автореферат присвячено філософським проблемам валеології. У роботі вперше здійснено системне дослідження валеології з точки зору її філософсько–антропологічного змісту. Визначені ключові особливості парадигми валеологічного мислення:
а) цілісний підхід до здоров'я людини, що об'єднує медичний, соціальний, психологічний, екологічний і духовний аспекти;
б) гармонія людини і природи, розгляд людини як частини Космосу.
в) єдність розуму душі і тіла людини;
г) єдність холістичного і індивідуального підходів.
Як філософська категорія, здоров'я розглядається багатоінтервально: в онтологічному, гносеологічному і аксiологічному аспектах.
Дані нові визначення здоров'я.
Ключові слова: категорія здоров'я, філософія здоров'я, валеологічний світогляд, очищення, усвідомленість, відповідальність, самостворення.
Похожие разделы
Смотрите также

Андрос Є.І. Інтелект у структурі людського буття

 • формат pdf
 • размер 854.27 КБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
— К.: Стилос, 2010. — 358 с. Монографія присвячена філософсько-антропологічному аналізу про бле ми інтелекту у структурі людського буття. Інтелект при цьому береться не у плані його техніко-операційної версії, а як сув’язь когнітивних та сенсоутворюючих його параметрів, через яку і розкриваються його буттєво значущі виміри. Відповідно, засадничим у книзі виступає різ но рівневий аналіз буття людини у світі, а власне проблема інтелекту у структурі...

Вестник Одесского национального университета. Том 12. Выпуск 13. Философия

 • формат pdf
 • размер 911.85 КБ
 • добавлен 16 января 2011 г.
Уёмов А. И. Системный анализ интерьера. Гендерный аспект. Цофнас А. Ю. Структурная и натуральная онтология. Ивакин А. А. Философия как целостная система. Чайковский А. В., Терентьева Л. Н. Философский идеал научной концепции: системно-дескрипторный анализ. Ушакова К. В. Корпорация как форма гармонизации интересов личности и общества. Голубович И. В. Обоснование «наук о духе» у В. Дильтея и становление биографического подхода в современной гуманит...

Грищук О.В. Людська гідність у праві: філософсько-правові аспекти

 • формат doc
 • размер 1.86 МБ
 • добавлен 24 февраля 2011 г.
Львів, 2007. Переднє слово. Вступ. Історія формування та розвитку ідеї людської гідності у філософії права. Ідея людської гідності в епоху античності та Середньовіччя. Розвиток ідеї людської гідності в епоху Ренесансу та Новий час. Проблеми людської гідності в класичній німецькій філософії. Відродження ідеї людської гідності та природного права у сучасній філософії права Філософсько-правова характеристика людської гідності. Автономія людини - пер...

Кавалерова Н.А., Іванова Н.В. Філософсько-освітні горизонти Григорія Сковороди

 • формат doc
 • размер 2.55 МБ
 • добавлен 13 мая 2011 г.
Монографія. Одеса: Астро-принт, 2010. - 152с. І5ВН 978-966-190-374-5 У науковій роботі розглядаються філософсько-освітні погляди Г. Сковороди. Проаналізовано проблеми навколишнього наукового світу українського мислителя, «зрідненості» праці та цілісності особистості. Особливу увагу автори звертають на характеристику Г. Сковороди як українського Сократа, при цьому показана жипєстверджуюча сила його метатеорії як «трисонячної єдності». Книга буде к...

Кравченко О.П. Вчення про людину у філософії Георгія Кониського і Григорія Сковороди

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 42.06 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.05 – історія філософії. – Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Київ, 2006. Автореферат присвячено цілісному компаративістському аналізу філософсько-антропологічних поглядів Георгія Кониського та Григорія Сковороди. У роботі досліджено літературні пам’ятки XV – XVIII ст. і доведено, що в українській філософії існували такі нап...

Матеріали Міжнародної наукової конференції Духовність. Культура. Людина. Львів, 15-16 квітня, 2010 р

 • формат pdf
 • размер 2.45 МБ
 • добавлен 23 мая 2010 г.
Тематика конференції: Людина і суспільство Людина в техногенній цивілізації Розвиток науки і духовні цінності людського буття. Духовне та ідеальне в інформаційному суспільстві. Проблема становлення громадянського суспільства в Україні. Самоідентифікація сучасної людини Громадянська / національна / релігійна / гендерна / соціальна ідентичність. Особливості української ідентичності. Аксіологічні орієнтири особистості. Життєвий світ сучасної людини...

Петрушенко В.Л. Філософія. Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 2.24 МБ
 • добавлен 17 июня 2011 г.
ТзОВ НВФ "Магнолія плюс" рік 2006. - 243. (273 в документі) ISBN: 966-620-047-3 Мова українська ФІЛОСОФІЯ, її ПОХОДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ФУНКЦІЇ Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, на...

Проблема смислу у філософії і культурі російського Срібного віку. Матеріали Міжнародної наукової конференції

 • формат pdf
 • размер 2.79 МБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
2009 р. Вип. 14. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2008. - 460 с. ISBN 978-966-384-150-2 В збірнику розглядається широке коло питань, пов’язаних з концептом „смисл як в загально-теоретичному плані, так і в контексті російської філософії та культури Срібного віку (логіко-гносеологічні, онтологічні, релігійно-метафізичні та філософсько-культурогічні аспекти). Збірник місти...

Проблема суб’єктивності у філософії та культурі російського Срібного віку. Матеріали Міжнародної наукової конференції 2009 р. Вип. 15

 • формат pdf
 • размер 3.75 МБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2009. – 560 с. ISBN 978-966-384-152-6 В збірнику розглядається широке коло питань, пов’язаних з концептом "суб’єктивність як в загально-теоретичному плані, так і в контексті російської філософії та культури Срібного віку (онтологічні, смислові, антропологічні, екзистенціальні, релігійно-метафізичні та філософсько-культурологічні аспекти...

Studia methodologica. Вип. 31

 • формат pdf
 • размер 3.08 МБ
 • добавлен 26 января 2012 г.
Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2011. – 210 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху э «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». Методологічні студії Марія Зубрицька. Топос маргінальності в культурній і літературній антропології Евгений Никольский, Вла...