Внешнеэкономическая деятельность
Финансово-экономические дисциплины
 • формат doc
 • размер 981.63 КБ
 • добавлен 17 марта 2010 г.
Государственный экзамен - Менеджмент ВЭД (укр.яз)
КІБіТ, 2010. Комплексний Державний Іспит із спеціальності „Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр" .
До складу входять: маркетинг, менеджмент (фінансовий, операційний, ЗЕД, виробничий, персоналу, інноваційний), економіка підприємства, БО, експортно-імпортні операції, МЕВ, МТ, інвестиції, ЗЕД, антикризісне управління, податкові системи.
Відповіді на питання з державних іспитів та рішення задач й ситуаційні завдання:
Фінансово-грошова система країни.
Поняття СЕБ, портфельний аналіз на прикладі матриці БКГ.
Види ризиків ЗЕД.
Характеристика та склад грошових надходжень підприємств. Валові доходи підприємства, їх склад за видами згідно з П(С)БО 15 «Дохід» і Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».
Поняття та види нематеріальних ресурсів підприємства (фірми). Склад нематеріальних активів, їх оцінка.
Планування в системі управління
Еволюція менеджменту людських ресурсів. Теорія людського капіталу.
Економічна безпека різнорівневих суб’єктів господарювання. Стратегія забезпечення належної економічної безпеки підприємства.
Фінансовий стан підприємства і методи його оцінки.
Основні види експортно-імпортних операцій.
Міжнародні транспортні послуги. Роль транспорту у зовнішній торгівлі. Транспортна система України.
Характеристика потреби у контексті ключових понять маркетингу.
Основи кредитування підприємств. Види кредитів, що надаються підприємствам. Принципи і види банківського кредитування.
Загальна характеристика виробничих фондів. Методичні підходи і система показників ефективності відтворення та рівня використання основних і оборотних фондів.
Фінансовий ринок та його складові. Фондовий ринок і інструменти фондового ринку. Акції і облігації підприємств.
Персонал організації як об’єкт менеджменту.
Стратегії диференціації.
Адаптація персоналу та її етапи. Фізіологічна адаптація до режимів роботи.
Характеристика техніко-технологічної бази виробництва. Чинники формування, методичні принципи розрахунку, показники оцінки використання виробничих потужностей.
Зайнятість та безробіття.
Санація господарюючих суб’єктів.
Платоспроможність і ліквідність підприємства.
Особливості економіки перехідного типу.
Поняття, класифікація персоналу підприємства. Визначення чисельності окремих категорій працівників.
Стратегії розвитку товар/ринок.
Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність.
Валютні ризики ЗЕД і способи їх усунення.
Характеристика виробничих процесів. Організаційні типи і методи організації виробництва.
Характеристика зовнішнього середовища організації.
Правове регулювання відносин власності. Власність колективного підприємства. Трудовий колектив державного підприємства. Колектив орендарів. Власність акціонерного товариства.
Державне регулювання економіки.
Поняття та принципи підприємницької діяльності. Суб’єкти підприємництва. Державна реєстрація підприємництва. Державна підтримка підприємництва.
Провідні цілі і засоби паблік-рілейшнз.
Методи обґрунтування управлінських рішень
Правовий статус підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.
Концепція і принципи операційного менеджменту.
Стратегії конкурентноздатності.
Проектування виробничої потужності.
Типові розрахункові умови зовнішньоторговельних контрактів по експортним операціям. Вибір оптимально ї форми розрахунків.
Розподіл і використання прибутку підприємства. Чинники, що впливають на величину прибутку. Показники рентабельності.
Підприємство як об’єкт виробничого менеджменту. Типи: традиційний, адміністративно-командний, ринковий. Інструменти: ієрархія, культура, ринок. Методи: соціально-психологічні, адміністративні, економічні.
Методи управління персоналом, їх сутність та значення.
Акцизний збір як форма нетарифного регулювання ЗЕД.
Проблеми інфляції в умовах ринку.
Загальна характеристика банкрутства підприємства як економічного явища.
Підготовка комерційної пропозиції, запиту. Оферта, умови її складання.
Основи управління якістю продукції на виробництві.
Оцінка персоналу. Принципи та процедури проведення оцінки персоналу. Методи оцінки персоналу.
Фінансове планування на підприємстві, його зміст і методи проведення. Види фінансового планування.
Правове регулювання оренди.
Поведінкові теорії лідерства. Ситуаційний підхід до лідерства.
Визначення основних фондів підприємства, їх класифікація згідно з П(С)БО7 «Основні засоби» і Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств». Оцінка основних засобів. Показники ефективності використання основних засобів.
Оплата праці. Принципи організації оплати праці. Державне регулювання оплати праці.
Оподаткування експортно-імпортних операцій в Україні.
Показники економічної ефективності експортної операції.
Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування.
Аналіз факторів макросередовища у маркетинговому дослідженні.
Економічна природа попиту та пропозиції.
Характеристика продукції (послуг). Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг).
Аналіз факторів мікросередовища у маркетинговому дослідженні.
Характеристика фінансової діяльності підприємства. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства і вимірювання ефективності виробництва.
Характеристика, класифікація та визначення обсягу і джерел формування виробничих інвестицій. Показники оцінки ефективності виробничих інвестицій.
Система оподаткування підприємств, її сутність і призначення. Використання податків для регулювання діяльності підприємства.
Характеристика основних складових зовнішньоекономічної політики держави.
Аналіз постачальників-споживачів.
Організаційна культура.
Підприємницька діяльність суб’єктів ринкової економіки.
Поняття, показники рівня і методи прогнозування підвищення продуктивності праці.
Антикризове управління виробничим підприємством в умовах нестабільності оточуючого середовища.
Визначення потреби в оборотних засобах. Джерела формування та ефективність використання оборотних засобів.
Вивчення споживачів.
Митний контроль.
Поняття інвестицій, їх класифікація згідно з Законами України «Про інвестиції», «Про оподаткування прибутку підприємств» і П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».
Аналіз конкурентів.
Показники економічної ефективності імпортної операції.
Похожие разделы
Смотрите также

Вопросы и ответы на ГОС экзамен для магистров по специальности Менеджмент внешнеэкономической деятельности за 2010 г

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 384.5 КБ
 • добавлен 08 декабря 2010 г.
Экзаменационные вопросы включают 8 предметов по таким дисциплинам: Основи управлінського консультування. Стратегічний менеджмент. Корпоративне управління. Міжнародний маркетинг. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Менеджмент ЗЕД. Методологія та організація наукових досліджень. Педагогіка вищої школи. Всего вопросов - 750.

Вопросы по экзамену эконом теории

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 382 КБ
 • добавлен 03 февраля 2011 г.
Министерство образования и науки Украины. Национальный технический университет. Харьковский политехнический институт. Экономическая теория. Государственный экзамен. Направление подготовки - 0501 Экономика и предпринимательство, Специальность - 6.050100 Учет и аудит, 6.050100 Маркетинг, 6.000000 Интеллектуальная собственность, 6.050100 «Экономика предприятия».

Задачи и решения на ГОС экзамен для магистров по специальности Менеджмент внешнеэкономической деятельности за 2010 г

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 352 КБ
 • добавлен 08 декабря 2010 г.
Задачи по таким дисциплинам: Основи управлінського консультування. Стратегічний менеджмент. Корпоративне управління. Міжнародний маркетинг. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Менеджмент ЗЕД. Всего задач - 31.

Ответы ГЭК по специальности Финансовый менежджмент (магистратура)

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 727.38 КБ
 • добавлен 25 декабря 2011 г.
Ответы по ГЭК по специальности Финансовый менеджмент Экзамен. Татарстан/ г. Казань, ПФУ, 2010 год. Специальность: "Финансовый менеджмент". Кафедра Финансового менеджмента. Дисциплина: «Теоретическая механика». 6 курс, 2 семестр. Состоит из 3 модулей: 1) Информационные ресурсы и технологии в менеджменте. 2) Блок финансовых дисциплин. 3) Психология менеджмента.rn

Ответы к ГОСам - специальность Менеджмент организации

pottee
 • формат doc
 • размер 1.85 МБ
 • добавлен 19 января 2010 г.
Вопросы и ответы к Гос. Экзаменам по специальности "менеджмент организации" (инвестиционный менеджмент) за 2009 год. ВУЗ - КГТУ (Калининград).

Ответы на гос экзамен по специальности Менеджмент организации 2010 АГТУ

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 640 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Готовые шпоры для печати. на 6 листах 102 вопроса по дисциплинам: менеджмент, инновац. мен-т, страт. мен-т, инв. мен-т, фин. мен-т, управ. решения

Ответы на ГОС экзамен, предмет Операционный (производственный) менеджмент (на укр. языке)

pottee
 • формат doc
 • размер 269 КБ
 • добавлен 15 декабря 2009 г.
ГОС по специальности менеджмент организации на рынке товаров и услуг, университет ЖГТУ, бакалавриат (ДЕК, спеціальність менеджмент на ринку товарів і послуг, університет ЖДТУ, бакалаврат) Методика распечатки шпаргалок обозначена на последней странице документа. Список запитань: 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту. 2. Історичний розвиток операційного менеджменту. 3. Сутність і місце операційного менеджменту в системі...

Ответы на гос.экзамен по специальности 080507 Менеджмент организации специализации Менеджмент международного туризма

Шпаргалка
 • формат docx, doc
 • размер 893.22 КБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
2011 год, заочное отделение. общий менеджмент: по ним уже сдано, прошло успешно; ). Менеджмент и малый бизнес. Направления воздействия малого бизнеса на экономику. Особенности менеджмента в рыночной экономике. Понятие и сущность управления. Разделение управленческого труда. Понятие и классификация методов управления. Понятие и классификация функций управления. Объекты управления. Виды объектов управления. Структура системы управления организацией...

Шпоры к ГОСу по менеджменту организации

pottee
 • формат doc
 • размер 541.61 КБ
 • добавлен 25 мая 2009 г.
Файл содержит вопросы и ответы в виде шпаргалок к государственному экзамену для студентов специальности "Менеджмент организации". Управление персоналом. Инновационный менеджмент. Стратегический менеджмент. Инвестиционный менеджмент. Антикризисное управление. Основы менеджмента. Экономическая теория. Экономика предприятия. Маркетинг.

Шпоры к ГОСу по специальности Экономика и управление на предприятии

pottee
 • формат doc
 • размер 1.97 МБ
 • добавлен 19 марта 2009 г.
Экономическая теория, экономика предприятия, бух. учет, финансовый менеджмент, ценообразование, рынок ценных бумаг, менеджмент, маркетинг, планирование на предприятие, АХД, финансы и кредит.