• формат pdf
 • размер 2.98 МБ
 • добавлен 05 марта 2011 г.
Карпенко В. Інформаційна політика та безпека
Підручник. - К. , 2006.
Курс лекцій присвячений проблемам сучасного функціонування засобів масової інформації як найважливішого складника комунікаційної системи країни, реаліям інформаційної політики у контексті національної безпеки. Логіка розвитку проблематики курсу вкладається у чітку схему: національна ідея є основою державної ідеології; з державної ідеології випливають засади відповідної інформаційної політики; отже, саме від інформаційної політики безпосередньо залежить і державна ідеологія й утвердження національної ідеї, а в кінцевому підсумку – не тільки інформаційна, але й державна безпека.
Мета курсу – навчити студентів розуміти нюанси інформаційної політики, вплив на неї держави, а також – орієнтуватися в структурі засобів масової інформації країни, зокрема періодичної преси; засвоїти основні принципи взаємин влади та мас-медіа; об’єктивно аналізувати нинішній стан української журналістики; визначати її роль і місце в національному державотворенні.
Предмет і завдання курсу
Нація та національна ідея
Національна ідея у пресі діаспори
Українське питання і самвидав
Зародження незалежної української преси у надрах компартійної системи.
Путч ГКЧП і преса
Українська періодика в перші роки незалежності
Давні та сучасні антиукраїнські міфи у ЗМІ
Державна ідеологія та ЗМІ
Засади державної інформаційної політики
Влада і журналістика: колізії і конфлікти
Свобода слова – підмурівок інформаційної політики
Аномалії інформаційної політики
Національний інформаційний простір України: сучасний стан та проблеми
Чужоземне інформаційне засилля
Інформаційний суверенітет і національна безпека
Похожие разделы
Смотрите также

Волинець О.О., Гетьманчук М.П., Гулай В.В., Дорошенко С.І., Малик І.Р. Політологія

 • формат doc
 • размер 410.18 КБ
 • добавлен 06 февраля 2010 г.
Підручник Національного університету „Львівська політехніка". 2004. - 284 с. О. О. Волинець, М. П. Гетьманчук, В. В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик. Політика як суспільне явище і об’єкт дослідження. Політична влада і політична система. Політична діяльність та політичні технології. Людина і політика. Політика і групи інтересів. Політичні еліти і політичне лідерство. Держава і громадянське суспільство. Форми правління в сучасних демократичних...

Дай Т. Основи державної політики

 • формат djvu
 • размер 13.01 МБ
 • добавлен 04 февраля 2012 г.
Одеса: АО Бахва, 2005 Книга, переклад якої пропонується увазі читача, давно вже витримала перевірку часом і є одним із найбільш авторитетних джерел, необхідних для здійснення перших кроків у напрямі розуміння наукової дисципліни, що в оригіналі має назву Policy Analysis. В десятому виданні наукового бестселера Томаса Дая враховано найновітніші тенденції сучасної політики, що дозволяє говорити про абсолютну актуальність цієї вже класичної книг...

Дубас О.П. Інформаційна війна: нові можливості політичного протиборства

 • формат doc
 • размер 57 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
// Освіта регіону. - №1 від 3.2010. У даній статті інформаційна війна розглядається як технологія, що відкриває нові можливості для політичного протиборства. Аналізуються основні теоретико-методологічні підходи до дослідження поняття "інформаційна війна", виявлено сфери життєдіяльності суспільства, які особливо піддаються впливу інформаційних війн; досліджено можливості інформаційної війни в політичному протиборстві. Ключові слова: інформаційна...

Колбеч Г.К. Політика

 • формат djvu
 • размер 1.9 МБ
 • добавлен 04 февраля 2012 г.
Київ, 2004 Книга австралійського науковця і викладача Г. К. Колбеча доступно, зрозуміло й водночас науково розкриває зміст терміна «публічна політика». Не вдаючись до звичних для літератури з цієї галузі схем процесу розробки і здійснення політики, автор обговорює такі питання, як «Хто розробляє і здійснює політику?», «Де вона здійснюється?», «Навіщо існує політика?» тощо. Ця книга буде корисною студентам і викладачам політології, державного упра...

Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навчальний посібник для студентів закладів освіти І-IV рівнів акредитації

 • формат pdf
 • размер 21.15 МБ
 • добавлен 05 апреля 2010 г.
2-е видання, виправлене і доповнене. — К.: Каравела, 2001. 344с. У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту (програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробленого Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків автори концептуально розглядають процес становлення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і...

Пищевська Е. Інформаційна безпека в працях вітчизняних і зарубіжних учених: зміст, проблеми і сутність

 • формат doc
 • размер 63 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Аналізується ступінь розробленості проблеми й виявляються ті проблеми, які ще не знайшли належного висвітлення у вітчизняній політологічній науці. На основі огляду наявних фундаментальних досліджень інформаційної безпеки автор доходить висновку про необхідність вивчення таких питань, як сутність і зміст інформаційної безпеки сучасного українського суспільства, її залежності від політичних факторів, вплив полі...

Програма курсу Політика и релігія

Учебная программа
 • формат doc
 • размер 363.5 КБ
 • добавлен 05 ноября 2010 г.
Мета навчальної дисципліни: показати специфіку політичного погляду на проблему взаємовідносин політики і релігії. Завдання: познайомити з історією й сучасним станом проблеми, зі специфікою методів; освітити зміст політичного богослов'я й соціальних концепцій основних релігій сучасності, структуру й функції взаємодії політичних і релігійних організацій, специфіку релігійно-політичної діяльності, характер релігійно–політичних відносин; принципи і...

Табінська Л.М. Політологія: Навчально-методичний посібник

 • формат doc
 • размер 917.5 КБ
 • добавлен 18 сентября 2011 г.
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво" за напрямами підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці"– Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2007. – 103 с. Модуль Змістовий модуль Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства Іс...

Фесун Г. Роль політичної культури у формуванні іміджу політика

Статья
 • формат doc
 • размер 77 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Досліджена політична культура як фактор розвитку політичного процесу, що безпосередньо стосується іміджу політика. Оскільки вона виступає як система цінностей, яка формує ідентичність особистості, соціальних груп, нації та мотивує їхню соціально - політичну поведінку, і в певному розумінні структурує політичний простір суспільства. Ключові слова: імідж, політична культура, політична свідомість, політична пове...

Целуйко М.Є. Антитерористична політика держави як фактор суспільної стабільності

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 31.4 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, 2006. Автореферат присвячена вивченню ефективності антитерористичної політики в контексті забезпечення суспільної стабільності держави за критеріями відповідності її складових до боротьби проти сучасних особливостей тероризму. У роботі розкрито сутність тер...