• формат pdf
 • размер 2.63 МБ
 • добавлен 26 февраля 2010 г.
Кузьміч О.К. Відкриті гірничі роботи
Посібник. - Стаханов, 2002. -100 с.: ил.
В посібнику надані загальні відомості про відкриті роботи. Викладені технологічні процеси на кар’єрах – підготовка гірських порід до виймання, виймально-навантажувальні роботи, транспортування гірської маси, відвалоутворення розкривних порід, способи рекультивації поверхні, що порушена відкритими робо-тами. Розглянуто способи розкриття родовищ, системи розробки, технологічні схеми розробки родовищ відкритим способом. Наведені відомості про особливос-ті розробки родовищ будівельних матеріалів. Надано опис гідромеханізації гірни-чих робіт, розробка порід плавучими земснарядами, видобутку корисних копалин із дна морів та океанів.
Посібник написаний у відповідності до програми предмета Відкриті гір-ничі роботи й призначений для студентів за фахом 7.01010421 Професійне на-вчання. Технологія та комплексна механізація видобутку корисних копалин.
верстка книгой.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Васько І.С. Механіка гірських порід: Конспект лекцій

 • формат doc
 • размер 448.71 КБ
 • добавлен 22 января 2012 г.
Івано-Франківськ: Факел, 2002. – 148 с. Конспект лекцій складено згідно з програмою курсу Механіка гірських порід для студентів бакалаврату Гірництво ( спеціальності Буріння, Ви-добування нафти і газу, Проектування і спорудження нафтогазопроводів), (протокол № 7 від 26 січня 1996 р.). Призначений для самостійної роботи сту-дентів денної і заочної форм навчання при вивченні навчальної дисципліни. Розглянуто механічні властивості гірських порід з...

Вентиляція вугільних шахт. Керівництво з проектування

 • формат doc
 • размер 14.59 МБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
КиЇв: Основа. 2011г - 494с. Государственный нормативный акт по охране трудаУ цьому нормативно-правовому акті з охорони праці викладено порядок проектування вентиляції нових і таких, що реконструюються, вугільних шахт (далі – шахт), методи визначення очікуваного газовиділення в гірничі ви-робки, вибір схем провітрювання виїмкових дільниць, тупикових виробок і шахт, методики розрахунку витрати повітря для провітрювання гірничих виробок, повітронагр...

Гнєушев В.О. Вступ до спеціальності

 • формат doc
 • размер 220.36 КБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Конспект лекцій і методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів 1 курсу напряму підготовки «Гірництво». – Рівне: НУВГП, 2010. – 70 с. Висвітлено у аспекті Національного університету водного господарства та природокористування України. Склад і структура управління водогосподарським комплексом країни. НУВГП – провідний навчальний і науковий центр водогосподарського комплексу України. Програми професійного спрямування (спеціальності), за...

Кузьміч О.К. Основи гірничої справи

 • формат pdf
 • размер 3.12 МБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
Навчальний посібник. – Стаханов, 2004. - 116 с.: ил. Горный факультет УИПА. Наведено основні відомості з геології корисних копалин: поняття про корисні копалини; види корисних копалин; утворення вугілля й елементи залягання вугіль-них пластів та руд. Надано характеристику гірничого підприємства, його параметрів; гірничі ви-робки та їх функціональні та термінологічні характеристика; схеми розташування в шахтному полі. Наведено основні характеристи...

Кузьміч О.К., Романенко В.П., Артюх С.Ф. Вступ до фаху інженера-педагога гірничого профілю

 • формат pdf
 • размер 35.46 МБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Навч. посіб. – Луганськ: Книжковий світ, 2004. – 216 с. -(Библиотека горняка). Висвітлені особливості праці інженера-педагога, його роль і місце в підготовці кваліфікованих кадрів; розглянуто систему інженерно-педагогічної освіти; організація навчального процесу у вищому навчальному закладі, наукова організація праці та види роботи студента у вищому навчальному закладі; його правова та економічна основа навчання. Наведено стислу інформацію про г...

Методичні вказівки - Геологія та розвідка родовищ

 • формат doc
 • размер 860 КБ
 • добавлен 09 августа 2010 г.
Лабораторні роботи проводяться з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, набуття практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, методикою експериментальних досліджень характерних ознак рослин-торфоутворювачів та властивостей торфу

Методичні вказівки до виконання практичної роботи Визначення меж небезпечних зон дії ударних повітряних хвиль при обваленні гірських порід в підземних порожнинах з курсу Проектування безпеки при вибухових роботах

Практикум
 • формат doc
 • размер 995.5 КБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Укладачі: д-р техн. наук , професор Гурін А.О., асистент Шевченко В.І. Відповідальний за випуск: д-р техн. наук , професор Гурін А.О. Рецензент: канд. техн. наук, доцент Гацький А.К. Викладена методика розрахунку параметрів повітряних хвиль, що утворюються при обваленні порід в підземних порожнинах. Наведені конструкції захисних пристроїв для локалізації підземних порожнин. Підписано до друку 2011р. Формат А5 Обсяг 18 стор. Видавничий цент...

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи і курсового проекту з дисциплін Аерологія гірничих підприємств, Шахтна атмосфера і аеромеханіка

Практикум
 • формат doc
 • размер 2.39 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Укладач: І.Б. Ошмянський, к.т.н., доц. Рецензент: О.Є. Лапшин, д-р техн. наук, професор. У методичних вказівках наведена методика розрахунків основних вентиляційних параметрів курсового проекту провітрювання гірничорудних шахт і при виконанні контрольного завдан-ня розрахунково-графічної роботи з дисциплін "Аерологія гірничих підприємств", "Шахтна атмосфера і аеромеханіка". Методичні вказівки призначені для студентів усіх форм на-вчання, необ...

СОУ 10.1.00185790.004-2006. Стандарт мінвуглепрому України. Конвеєри шахтні стрічкові. Вимоги до проектування, монтажу, технічного обслуговування та ремонту (на укр. языке)

 • формат pdf
 • размер 3.19 МБ
 • добавлен 12 мая 2010 г.
Цей стандарт поширюється на конвеєри шахтні стрічкові (далі - конвеєри), які призначені для роботи в шахтах, та установлює вимоги щодо їх проекту, вибору конвеєра та стрічки, монтажу, технічного обслуговування та ремонту. Вимоги цього стандарту застосовують організації та підприємства вугільної промисловості України, що проводять роботи в означеній сфері.

СОУ 10.1.24183643.003:2004. Стандарт мінвуглепрому України. Транспорт шахтний. Дороги надґрунтові. Вимоги безпеки (на укр. языке)

 • формат pdf
 • размер 738.91 КБ
 • добавлен 24 декабря 2009 г.
Цей стандарт установлює вимоги безпеки до конструкції, експлуатації надґрунтових доріг, а також вимоги до нагляду і контролю за їх станом. Стандарт поширюється на вантажні та вантажно-пасажирські надґрунтові дороги з канатним тяговим органом (далі -надґрунтові дороги розташовані у підземних гірничих виробках вугільних шахт з одностороньо знакозмінним кутом нахилу до 35°. Вимоги цього стандарту є обов'язковими для підприємств і органів вугільної п...