Кузнєцова Т.В., Романів О.Я., Гарнага О.М., Ковальова Т.С. Управління потенціалом підприємства

Кузнєцова Т.В., Романів О.Я., Гарнага О.М., Ковальова Т.С. Управління потенціалом підприємства
 • разное
 • doc
 • 1.33 МБ
 • добавлен 07.03.2011
Навчально-методичний посібник – Рівне: НУВГП, 2007. – 150 с.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани лекційних і практичних занять, тематику самостійної та індивідуальної роботи, типові вправи та задачі, тренінгову тестову програму, завдання на курсову та індивідуальну роботу, список рекомендованої літератури, які можуть бути корисними при самостійному вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Смотрите также


Должанський І., Управління потенціалом підприємства

Должанський І., Управління потенціалом підприємства

 • разное
 • pdf
 • 14.72 МБ
 • добавлен 17.12.2010
Київ, 2006. 362 с.
В навчальному посібнику розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти управління потенціалом підприємства, питання управління організаційним, виробничим, інвестиційним потенціалом з урахуванням накопиченого міжнародного та вітчизняного досвіду. Послідовно розкриваються сутність і принципи формування п...
Могилов Ю.И. Лекции по управлению потенциалом предприятия

Могилов Ю.И. Лекции по управлению потенциалом предприятия

 • разное
 • doc
 • 746.5 КБ
 • добавлен 08.12.2009
Головна мета курсу Управління потенціалом підприємства – забезпечити поглиблене науково-практичне оволодіння новітніми підходами до управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства, ефективністю його використання в рамках сучасних соціально-економічних критеріїв, у тому числі за критерієм зростання ринкових можливостей...
Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (укр.)

Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (укр.)

 • разное
 • djvu
 • 7.38 МБ
 • добавлен 31.12.2009
К.: Атіка, 2004. - 480 с.

Зміст
Підприємство як субєкт господарювання
Управління підприємством
Прогнозування і планування діяльності підприємства
Розробка та обґрунтування виробничої програми підпритємства
Персонал підприємства та продуктивність праці
Основні фонди та виробнича потужність підприє...
Горлачук В.В., Яненкова І.Г. Економіка підприємства

Горлачук В.В., Яненкова І.Г. Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 13.16 МБ
 • добавлен 05.06.2011
Навчальний посібник. - Миколаїв: Вид-воЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 344 с.
Основи підприємництва.
Види підприємств, їх організаційно-правові форми.
Структура та управління підприємством.
Зовнішнє середовище.
Господарювання підприємства.
Техніко-технологічна база та виробнича потужність підприємства.
...
Грещак М.Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник

Грещак М.Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник

 • разное
 • doc
 • 2.85 МБ
 • добавлен 27.01.2010
У навчальному посібнику розглядаються побудова та закономірності функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства. Докладно висвітлено такі питання, як передумови і форми внутрішнього економічного управління, планування діяльності підроз-ділів підприємства, контроль, оцінка та стимулювання їх діяльності. Значна ув...
Швиданенко Г.О. (ред.) Економіка підприємства

Швиданенко Г.О. (ред.) Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 75.2 МБ
 • добавлен 03.01.2012
Підручник/ М.Г. Грещак, В.М. Колот, О.Г. Мендрул [та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко. — [вид. 4-те, перероб. і доп.]. — К. : КНЕУ, 2009. — 816, [8] с. ISBN 978-966-483-211-0

ЗМІСТ
ТЕОРІЇ ТА РІЗНОВИДИ ПІДПРИЄМСТВ
Теорії та моделі підприємств
Основи підприємництва
Види підприємств та їх органі...
Склярук Н.І., Славута О.І. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу ''Економіка підприємства''

Склярук Н.І., Славута О.І. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу ''Економіка підприємства''

 • разное
 • doc
 • 498 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2006. - 47 с.

Для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050107 Економіка підприємства, 6.050106 Облік і аудит, 6.050201 Менеджмент організацій.

Основи організації управління підприємством
Теоретичні відомості
Практичні задачі
Запитання для перевірки
Виробнич...
Шутяк Ю.В. Діагностика економічної безпеки підприємства

Шутяк Ю.В. Діагностика економічної безпеки підприємства

 • разное
 • doc
 • 279 КБ
 • добавлен 21.12.2011
Автореферат дисертації, Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності). - Хмельницький, 2011. - 24с.

Метою даного дослідження є розробка теоретичних положень, методичних та практичних рекомендацій щодо діагностики економічної безпеки машинобудівного підприємства.
Нет изображения

Бєлов М.А., Павленко І.А., Решетняк Т.І. Управління інфраструктурою підприємства

 • разное
 • doc
 • 267.88 КБ
 • добавлен 20.09.2011
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. М. А. Бєлова. — К.: КНЕУ, 2003Навчально-методичний посібник підго...
Скибінська 3. М. Економіка та управління підприємством

Скибінська 3. М. Економіка та управління підприємством

 • разное
 • djvu
 • 1.47 МБ
 • добавлен 01.06.2011
Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. - 136 с.

Рецензенти:

Скоропад І. С., кандидат економічних наук, доцент кафедри регіональної економіки Львівської комерційної академії;
Мачкур Л. А., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку та аналізу Національно...