Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,17 МБ
  • добавлен 11 июля 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2000 Випуск 2 (5)
(На укр. яз) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: Агропромвидав України, 2000. — 208 с.
Анотація.
У 1999 р. Інститут соціальної та політичної психології АПН України відзначив 5-ту річницю від часу свого створення. Цій даті присвячено нинішній випуск збірника. Його автори розглядають широке коло актуальних проблем, що розробляються в інституті: від теорії та методології соціально-психологічних і політико-психологічних досліджень, з'ясування природи й сутності психосоціальних явищ до виявлення соціально-психологічних детермінант розвитку особистості, аналізу психологічних механізмів соціалізації підростаючого покоління, формування його політичної культури в контексті реформування освіти.
Для соціальних і політичних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів і студентів.
Зміст.
Слюсаревський М.М. Інститут соціальної та політичної психології: п'ять років творчого пошуку і подальші перспективи.
Психологічна наука як інструмент пізнання суспільних явищ: теорія і методологія.
Татенко В.О. Про теоретико-методологічні засади психологічного дослідження суспільних явищ.
Маноха
1.П. Проблема методологічної кризи у психології: різновиди тлумачення міфів.
Каліна Н. Ф. Несвідомі аспекти конституюючої здатності психічного.
Корнієнко А.А. Теоретичні моделі дослідження професійної задоволеності людини працею.
Проблеми психосоціогенезу українського суспільства.
Донченко О.А. Консолідація суспільства: погляд крізь призму архетипної моделі еволюції соціальних систем.
Мар'єнко Б.С. Психологічні аспекти політичної ідентифікації.
Романенко Ю.В. Архетипи візантійського менталітету і його сучасні втілення.
Овчаров А.О. Типологія організаційних структур у суспільстві, що змінюється.
Особистість і соціально-психологічні детермінанти її розвитку.
Титаренко Т.М. Неспроможність до життєвого вибору: спроба особистісної типологізації.
Горностай П.П. Психологічні ролі у структурі особистості.
Царюк Л.А. Локус контролю як один з основних чинників вибору стратегії поведінки в ситуації соціально-психологічної напруженості.
Гундертайло Ю.Д. Особистісна міфологія як модель суб'єктивної реальності.
Любченко О.О. Релігійна обдарованість і форми її прояву.
Психологічні проблеми освіти і виховання у соціальному та політичному вимірах.
Овдієнко Л.Н. Політична культура у контексті освітніх трансформацій: філософсько-культурологічний аспект.
Жадан
1.В. Проблеми та соціально-психологічні особливості формування політичної культури молоді.
Малхазов О.Р. Психологічна модель управління процесом формування політичних настанов підростаючої особистості.
Психологія владно-підвладних відносин і масові інформаційні процеси.
Васютинський В.О. Соціально-психологічні параметри емпіричного дослідження політичної влади.
Хазратова Н.В. Проблема психологічної детермінації взаємин особистості і держави.
Фролов П.Д. Структурно-динамічна модель дослідження сприймання політичного лідера електоратом.
Допіра А
.1. Смислоутворення у процесі сприймання повідомлень ЗМІ про політичних лідерів.
Похожие разделы