Периодика по психологии
  • формат pdf
  • размер 1,24 МБ
  • добавлен 10 июня 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2002 Випуск 5 (8)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2002.— 208 с.
Анотація.
У збірнику вміщено статті, в яких відображено найбільш вагоме з творчого доробку Інституту соціальної та політичної психології АПН України за 2000 рік. Обговорюються дискусійні питання теорії та методології психологічної науки як інструмента пізнання суспільних явищ, зокрема пов'язані з вивченням співвідношення індивідуального та колективного, дослідженням соціальної напруженості та електоральної поведінки. Розглядаються соціально-психологічні чинники особистісного розвитку, політичної освіти підростаючого покоління, засвоєння ним етнокультурних норм і традицій. Пропонуються нові підходи до розуміння психологічної проблематики інтерсуб'єктних взаємин та масових інформаційних процесів.
Для соціальних і політичних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів і студентів.
Зміст.
Психологічна наука як інструмент пізнання суспільних явищ: теорія і методологія.
Слюсаревський М.М. Соціальна напруженість: теоретична модель необхідних і достатніх показників.
Скорик М.М. Опозиція індивідуального і колективного в соціальних науках.
Найдьонова Л.А. Електоральна активність: проблема методів дослідження.
Особистість і соціально-психологічні детермінанти її розвитку.
Титаренко Т.М. Критерії готовності до здійснення життєво важливого вибору.
Лебединська І.В. Проблема особистісного вибору в контексті культурологічної інтерпретації.
Васютинський В. О. Психологічна стать як дериват інтерсуб'єктних узалежнень.
Горностай П.П. Життєві ролі та життєтворчість.
Психологічні проблеми освіти і виховання у соціальному та політичному вимірах.
Жадан І.В. Політична освіта: соціально-психологічні чинники формування толерантності
підростаючого покоління.
Вольфовська Т.О. Інтерактивні вміння та їх становлення на різних етапах політичної соціалізації.
Хаїрова С.І. Особливості батьківського ставлення в різних етнічних групах.
Проблеми психології мас і політичних організацій.
Донченко О.А., Романенко Ю.В. Психосоціальне поле політики: проблема інтерсуб'єктних взаємин.
Карп 'юк Л.А. Ментальні і соціальні патерни колективного несвідомого.
Климчук Н.В. Взаємодія психоонтологічного та ідеологічного в контексті існування політичної партії.
Інформаційні процеси і політичні психотехнології.
Фролов П.Д. Психотехнології впливу на виборця: правда й вигадки.
Стадник В.А. Психоаналітичний підхід до аналізу метатексту телевізійної продукції.
Наукові повідомлення молодих учених.
Скалацький В.В. Про суб'єктний підхід до вивчення емоцій.
Похожие разделы