Периодика по психологии
  • формат doc
  • размер 543,78 КБ
  • добавлен 06 июля 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2007 Випуск 16 (19)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2007.— 329 с.
Анотація.
У цьому випуску збірника вміщено статті учасників міжнародної науково-практичної конференції Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями (м. Полтава, 19–21 квітня 2007 р.).
Розробляються теоретико-методологічні засади розвитку людини як суб’єкта і особистості. Обговорюється проблема багатовимірності особистості в контексті психологічної теорії та практики.
Для психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів, аспірантів і студентів.

Зміст.
Теоретико-методологічні засади розвитку людини як суб’єкта і особистості.
Барно О. М. Особливості формування світогляду молоді на сучасному етапі розвитку суспільства.
Барно Т. О. Педагогічна інновація як засіб соціалізації сучасної молоді.
Володарська Н. Д. Релігійна соціалізація і життєва стратегія особистості із соматичними вадами.
Гейко Є. В. Проблема цілісності особистості в контексті особистісного зростання.
Дідук І. А. Соціальні уявлення як компонент соціального научіння.
Колісник О. П. Теоретико-методологічні засади розвитку людини як суб’єкта і особистості.
Кочарян О. С., Харченко С. Г. Психолого-педагогічні аспекти реалізації соціокультурних дискурсів маскулінності / фемінінності в педагогічних моделях.
Кочубейник О. М. Стиль як феномен життєвого простору особистості.
Миколенко Н. В. Свідомість як діалогічне відношення в естетико-філософській концепції М. М. Бахтіна.
Мєднікова Г. І. Проблема визначення самосвідомості у вітчизняній психології.
Остапенко А. О. Основи теорії моделювання багатомірної педагогічної реальності .
Петрунько О. В. Дитина у просторі між владою соціалізації та особистою свободою.
Резнікова О. А., Солодухова О. Г. Суб’єктний підхід до психології особистості, що адаптується.
Слюсаревський М.М. Соціальна ситуація в Україні: спроба оцінки з погляду формування та прояву суб’єктного потенціалу особистості.
Татенко В. О. Особистісне зростання і гуманізація стосунків між поколіннями у світлі суб’єктно-вчинкового підходу.
Тітов І. Г. Психолого-педагогічне проектування експериментального навчання, спрямованого на розвиток творчої уяви в структурі суб’єктності молодших школярів.
Штепа О. C. Дефініція особистісної зрілості.
Багатовимірність особистості в контексті психологічної теорії та практики.
Білоус Р. М. Психологічний супровід особистісно-зорієнтованої освіти.
Гнатів І. В. Формування моральної норми у дошкільному віці.
Горецька О. М. Сучасні дискурси нетрадиційної сексуальності.
Гузенко В. А. Місце мотивації досягнення в структурі особистості студентів.
Данилова Т. М. Психологічні особливості особистісного профілю ревнивих людей.
Заїка В. М., Перетятько Л. Г. Особливості трансформації особистості при подоланні кризових ситуацій у житті людини.
Клібайс Т. В. Дослідження атрибутивного стилю особистості: новий підхід.
Кляпець О. Я. Життєві завдання особистості як умова реалізації її шлюбно-сімейних домагань.
Кологривова Е. І. Особливості впливу особистісних прагнень на переживання суб’єктивного благополуччя.
Кочарян О. С., Фролова Є. В. Особливості статеворольової структури особистості жінок із стосунками міжособистісної залежності.
Ларіна Т. О. Роль життєстійкості у формуванні життєвих домагань особистості.
Лець Ю. А. Дослідження рівня особистісної відповідальності учнів старших класів в умовах розвивального навчання.
Лєпіхова Л. А. Особистісна зрілість як чинник реалістичності життєвих завдань та домагань.
Массанов А. В. Психологічні бар’єри в діяльності особистості.
Меєрович М. Й. Формування рис творчої особистості в навчальному процесі як вимога економіки.
Мишко Н. М. Психологічні особливості адиктивної поведінки особистості.
Моргун В. Ф. Багатовимірний опитувальник мотивації кохання як критеріально-орієнтована методика психодіагностики.
Посохова В. В. Адикція як перешкода на шляху особистісного зростання молодої людини.
Резнікова О. А. Особистість як суб’єкт адаптації.
Саврасов В. П., Саврасов М. В. Діагностика інтелектуального розвитку старших школярів як невід’ємна складова контролю ефективності шкільного навчання.
Татенко Н. О. Життєві завдання особистості як умова реалізації життєвого успіху.
Титаренко Т. М. Життєві завдання особистості як соціально-психологічний чинник моделювання майбутнього.
Тітов І. Г., Карась О. В. Особливості розв’язання підлітками творчих задач в умовах різних емоціогенних ситуацій.
Тодорів Л. Д. Роль індивідуального гендерного досвіду в інтерпретації статевої поляризації.
Цуканова Ю. Б. Індивідуальна вираженість ілюзії паралелограма та часова організація психіки.
Черемних К. О. Професійний вимір самоздійснення особистості.
Юдіна Н. О. Дослідження особливостей полімотивації студентів.
Яновська Т. А. Вплив інтегрованої освіти на розумовий розвиток дитини молодшого шкільного віку.
Похожие разделы