Периодика по психологии
  • формат doc
  • размер 366,21 КБ
  • добавлен 20 июня 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2010 Випуск 24 (27)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2010.— 223 с.
Анотація.
Черговий випуск збірника знайомить читача з результатами науково-дослідної роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України за 2009 рік. Висвітлюються напрацювання в галузі методології, теорії та історії соціальної психології. Охоплено широке коло проблем – від інтимно-особистісної сфери людських стосунків до етнокультурної міфотворчості. Значну увагу приділено психології мас та спільнот, зокрема мовним аспектам їх існування. Обговорюються питання соціальної психології особистості, малих груп та міжособових відносин. Представлено результати теоретичних і емпіричних досліджень процесів спілкування, життя людини в агресивному медіа-середовищі та кіберпросторі. Розглянуто психологічні проблеми політичної соціалізації та політичної участі. До збірника включено також опис нових дослідницьких методик і аналіз сучасних соціально-психологічних технологій.
Для соціальних і політичних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів, аспірантів і студентів.
Зміст.
Історія, теорія і методи соціальної психології.
Татенко В. О. Інтимно-особистісна сфера людських стосунків як предмет соціально-психологічного дослідження.
Кальницька Ю. С. Історія соціальної психології в Україні: теоретико-методологічні засади дослідження.
Жовтянська В. В. Смислові трансформації в міфі: побудова теорії.
Яремчук О. В. Парадигма етнокультурної міфотворчості в соціальній психології: можливості застосування.
Полунін О. В. Безперервне вільне вимірювання як метод дослідження суб’єктивного теперішнього.
Психологія мас і спільнот.
Найдьонова Л. А. Поділений досвід як онтологічна основа рефлексивного капіталу територіальної спільноти.
Васютинський В. О. Соціально-психологічні тенденції колективного самовизначення російськомовної спільноти.
Бєлавіна Т. І. Стратегічна спрямованість адаптивної поведінки російськомовної спільноти в сучасній Україні.
Мяленко В. В. Образи мови в уявленнях україномовної та російськомовної спільнот.
Психологія малих груп та міжособових відносин.
Горностай П. П. Групова ідентичність як предмет психології малих груп.
Гавриленко Я. А. Вплив міжособової залежності на моделювання майбутнього в ранньому юнацькому віці.
Соціальна психологія особистості.
Титаренко Т. М. Вплив життєвих завдань на оптимізацію особистісного самоконструювання.
Ларіна Т. О. Роль життєстійкості в оптимізації самоздійснення особистості.
Грибенко І. В. Когнітивний та емоційний компоненти самоідентифікації в межах соціальної ідентичності особистості.
Кряж І. В. Ставлення до природи в системі базових цінностей суб’єкта.
Лавриненко С. Л. Інтегративний критерій професіоналізму вчителя гімназії: емпіричний аналіз.
Психологія спілкування.
Казміренко В. П. Про прикладний статус і креативні функції когнітивного спілкування.
Кудріна Т. С. Діалог як умова становлення і розвитку складних логічних операцій.
Медіа-психологія і медіа-освіта.
Петрунько О. В. Топологія суб’єкта в агресивному медіа-середовищі.
Мироненко Г. В. Особливості переживання кіберкористувачами суб’єктивної безпеки в Інтернеті.
Психологічні проблеми політичної соціалізації та політичної участі.
Жадан І. В. Формування ціннісних моделей політичного світу молоді засобами соціального научання.
Кияшко Л. О. Формування навичок і стильових стратегій політичної поведінки молоді.
Краснякова А. О. Дослідження формування мотивації політичної участі.
Позняк С. І. Самооцінювання діяльності школи з громадянської освіти як технологія розвитку громадянських ставлень учнівської молоді.
Соціально-психологічні технології.
Фролов П. Д. Основні напрями розроблення соціально-психологічних технологій управління громадською думкою.
Духневич В. М. Розроблення і проведення соціально-психологічних тренінгів: що маємо?
Похожие разделы