Периодика по психологии
  • формат doc
  • размер 434,39 КБ
  • добавлен 16 июня 2012 г.
Наукові студії із соціальної та політичної психології 2011 Випуск 28 (31)
(На укр. яз.) Збірник статей / АПН України, Ін-т соціальної та політичної психології; Редкол.: С.Д.Максименко, М.М.Слюсаревський та ін. — К.: ТОВ «Видавництво "Сталь"», 2011.— 264 с.
Анотація.
У збірнику вміщено статті учасників Першого всеукраїнського конгресу із соціальної психології Соціально-психологічна наука третього тисячоліття: досвід, виклики, перспективи, який провів Інститут соціальної та політичної психології НАПН України в жовтні 2010 року. Розглянуто соціально-психологічні проблеми освіти, духовного і культурного розвитку. Представлено результати теоретичних і емпіричних досліджень політики, бізнесу, управління.
Для соціальних і політичних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів, аспірантів і студентів.
Зміст.
Соціально-психологічні ресурси освіти, духовного і культурного розвитку.
Александрова О. Г. Дослідження впливу особистісних рис на авітальну активність студентів.
Бегеза Л. Є. Рольова ідентифікація практичного психолога як критерій його адаптованості у професійно-технічному навчальному закладі.
Виноградова В. Є., Міляєва В. Р. Запобігання конфліктній поведінці в процесі формування компетентності саморозвитку у студента вищої школи.
Заброцький М. М. Особливості педагогічного оцінювання особистості учнів.
Завірюха Л. А. Прагматизм як невід’ємна складова життєдіяльності студента: психолого-педагогічний аспект.
Малина О. Г. Аналіз типів життєвих стилів і рівнів їхнього розвитку в підлітковому і юнацькому віці.
Мельник А. П. Соціально-психологічна дезадаптація дітей із затримкою психічного розвитку у дошкільному віці.
Микитюк Г. Ю. Процес спілкування студентів як соціальний потенціал розвитку академічної групи.
Низовець О. М. Особливості складових соціально-психологічної компетентності учнівської молоді.
Олексюк В. Р. Особливості впливу інститутів соціалізації на становлення світоглядних уявлень молодших школярів.
Павлін Д. О. Індивідуально-психологічні фактори формування низького соціального статусу учнів середнього і старшого шкільного віку.
Парходько Г. Ю. Соціокультурний чинник формування дитячої мономіфологічної історії.
Покладова В. В. Практично зорієнтований підхід до вирішення проблеми адаптації в контексті навчання у ВНЗ.
Сеник О. М. Часова перспектива студентів і їхнє психологічне благополуччя.
Сіткар В. І. Дитяча і молодіжна субкультура як ресурс освітнього, духовного та культурного розвитку суспільства.
Скворцова Т. В. Соціальний інтелект як основа успішної соціалізації підлітка.
Спіцина Л. В. Соціально-психологічна модель організаційної культури вищого навчального закладу: акмеологічний підхід.
Угрин О. Г. Особливості готовності студентської молоді до професійної діяльності.
Чепурна Г. Л. Соціально-психологічні чинники перфекціонізму молоді.
Соціально-психологічні проблеми політики, бізнесу, управління.
Бичко О. В., Васильченко О. М. Теоретичні проблеми вивчення впливу мікросередовища на формування громадянської відповідальності.
Горбунова В. В. Спроба змістового аналізу поняття добір персоналу.
Жадан І. В. Механізми політичної соціалізації молоді в умовах модернізації освіти.
Захаров К. В. Дослідження зв’язку політичної антиципації та електоральної поведінки за допомогою репертуарних ґраток.
Іванова Н. Г. Соціально-психологічні фактори оптимізації професійної підготовки правоохоронців.
Іщук О. В. Науково-теоретичні підходи до вивчення феномена організаційної культури.
Куренчук Л. С. Комунікативні особливості державних службовців як основа ефективного ділового спілкування.
Мельник О. А. Значення і вплив переконань особистості на її політичну активність.
Логвиненко В. П. Способи корекції негативних змін Я-концепції безробітного.
Нагірна О. О. Фактори лояльності персоналу комерційних організацій.
Найдьонов М. І., Григоровська Л. В. Історико-теоретичний аналіз проблеми відстеження динаміки престижності професій (зарубіжний досвід проведення досліджень).
Осьодло В. І. Професійна ідентичність і професійний розвиток особистості офіцера.
Паньковець В. Л. Стресостійкість політичного психолога як професійно важлива особистісна характеристика.
Плющ О. М. Конструювання образу соціального проекту.
Полунін О. В. Часовий фреймінг рішення виборця: старіння суб’єкта і старіння пропозиції.
Тихопой О. В. Сім’я VS бізнес: механізми ефективного вирішення ключової суперечності сімейного бізнесу.
Фокіна В. І. Українська ментальність як основа політичної культури.
Хоріна О. І. Ресурсна складова соціальної ситуації вибору престижної професії.
Шкарупа Я. С. Процес прийняття рішення у професійному самовизначенні.
Похожие разделы