История Беларуси
Исторические дисциплины
 • формат pdf
 • размер 623.09 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
Новік Я.К. , Марцуль Г.С. , Лютава В.У. і інш. Вучэбна-метадычны дапаможнік па курсу Гісторыя Беларусі
Для студэнтаў усіх спецыяльнасцей БДУІР.
вячэрняй формы навучання.
Мінск 2005.
страниц - 67.
Вучэбна-метадычны дапаможнік падрыхтаваны на аснове рабочай праграмы па.
курсу Гісторыя Беларусі, распрацаванай кафедрай гуманітарных дысцыплін.
БДУІР. Прапануюцца кароткі змест матэрыяла, прыкладны план лекцый, план.
семінарскіх заняткаў і літаратура для падрыхтоўкі студэнтаў да заняткаў.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. История
 3. История Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Вспомогательные исторические дисциплины
 4. Периодика по вспомогательным историческим дисциплинам
 5. Беларускі археаграфічны штогоднік
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историография, источниковедение и методы исторических исследований
 4. Историография и источниковедение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историческое краеведение
 4. Краеведение Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История стран Европы и Америки
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Периодика по историческим дисциплинам
 4. Гістарычны Альманах
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 4. Этнография и этнология народов Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 3. История культуры
 4. История белорусской культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Литературоведение
 3. Изучение белорусской литературы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания истории
 5. Методика преподавания истории Беларуси
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История государства и права
 4. История государства и права Беларуси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Беларуси
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Государственные и политические деятели
 4. Деятели Киевской Руси
 1. Художественная литература
 2. Белорусская художественная литература
Смотрите также

Брыгадзін П.І.(ред) Гісторыя Беларусі: У 2 ч. Часть 2. ХІХ - ХХ стст

 • формат djvu
 • размер 5.24 МБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Курс лекцый / П.Брыгадзін, У.Ладысеў, П.Зялінскі [і інш.]. — Мн.: РІВШ БДУ, 2002. — 656 с. Другая частка сумеснага праекта гродзенскіх і мінскіх гісторыкаў. Частка 1 выйшла у 2000 г: Крэнь І.П. (рэд.) Гісторыя Беларусі у 2 ч. Частка 1. Са старажытных часоу да канца XVIII ст. Змест Беларусь у п еры яд ад падзелаў рэчы паспалітай да буржуазных рэформаў Прававое i сацыяльна-эканамічнае становішча Беларуci пасля далучэння да Рассii Урадавая палітык...

Дзмітрачкоў П.Ф. Беларусь у сярэдневяковы перыяд (V - першая палова ХІІІ стст.)

 • формат doc
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 12 ноября 2009 г.
Могилев, 2007. - 105с. Дапаможнік па гісторыі Беларусі для студэнтаў ВНУ. Сярэднявечча, яго храналагічныя рамкі, асаблівасці. Дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі. Развіццё cельскай гаспадаркі, раместваў, гандлю. Узнікненне гарадоў. Фарміраванне феадальнага укладу. Барацьба з крыжаносцамі. Асаблівасці развіцця этнічных працэсаў на беларускіх землях у сярэдневяковы перыяд.

Котаў А.I.Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя

 • формат doc
 • размер 1.54 МБ
 • добавлен 13 апреля 2011 г.
– 2-е выд. – Мн.: БДУ, 2003. – 161с. Дапаможнік упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі дае сціслы сінтэтычны выклад гісторыі Беларусі і сусветнай цывілізацыі ад старажытных часоў да нашых дз?н. ?н уключае метадычныя парады па кожнай тэме ўсяго курса, новыя паняцці і азначэнні, пытанні для самакантролю, крыніцы і літаратуру.

Новік Я.К. Гісторыя Беларусі Ад старажытных часоў- па 2008

 • формат pdf
 • размер 3.04 МБ
 • добавлен 15 ноября 2009 г.
Краткое содержание 2-х томника, по которому занимаются во всех вузах Беларуси.

Новік Я.К., Марцуль Г.С. Гісторыя Беларусі у 2 частках. Частка 1

 • формат djvu
 • размер 8.18 МБ
 • добавлен 20 октября 2010 г.
Мн. , 1998. - 416 с. У першай частцы падаецца айчынная гісторыя ад старажытных часой па люты 1917. Зыходзячы з сучаснага стану гістарычнай навукі, аутары асвятляюць праблемы этнагенэзу беларусау, фарміравання беларускай народнасці і нацыі, станаулення беларускай дзяржаунасці, сацыяльна-эканамічнага, палітычнага і культурнага развіцця беларускіх зямель у складзе Старажытнарускай дзяржавы, Вялікага Княства Літоускага, Рэчы Паспалітай і Расійскай Ім...

Новік Я.К., Марцуль Г.С. Гісторыя Беларусі у 2 частках. Частка 2

 • формат djvu
 • размер 8.36 МБ
 • добавлен 19 октября 2010 г.
Мн. , 1998. - 464 с. У другой частцы на аснове аналізу канкрэтна-гістарычнага матэрыялу, узятага з архівау, зборнікау дакументау, статыстычных даведнікау, манаграфій, часопісау і газет, зроблена спроба навуковага асвятлення гісторыі Беларусі 1917-1997 гг. Для студэнтау і выкладчыкау ВНУ, школ, каледжау, ліцэяу, гімназій, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Айчыны.

Новік Я.К., Цяпловый В.А.,Качалавый І.Л. Всемирная история. История Беларуси: Вучэбныя матэрыялы для 11штрых класа. Гісторыя Беларусі Часть 2

 • формат doc
 • размер 29.71 КБ
 • добавлен 05 декабря 2009 г.
Матэрыялы, якія публікуюцца, прапануюцца для 11' класа. Яны ўяўляюць сабой першыя ўводныя ўрокі па гісторыі Беларусі. Матэрыялы падрыхтаваны докт. гіст. навук Я. К. Новікам, канд. гіст. навук В. А. Цяпловай і канд. гіст. навук І. Л. Качалавым. Метадычны апарат падрыхтаваны канд. пед. навук В. В. Гінчук. Минск, 2009 Беларуская мадэль сацыяльна-эканамічнага развіцця. Фарміраванне знешнепалітычнага курсу. Рэспубліка Беларусь у сістэме міжнародных а...

Новік Я.К., Цяпловый В.А.,Качалавый І.Л. Всемирная история. История Беларуси: Матэрыялы для 11штрых класа. Гісторыя Беларусі Часть1

 • формат doc
 • размер 27.79 КБ
 • добавлен 05 декабря 2009 г.
Матэрыялы, якія публікуюцца, прапануюцца для 11' класа. Яны ўяўляюць сабой першыя ўводныя ўрокі па гісторыі Беларусі. Матэрыялы падрыхтаваны докт. гіст. навук Я. К. Новікам, канд. гіст. навук В. А. Цяпловай і канд. гіст. навук І. Л. Качалавым. Метадычны апарат падрыхтаваны канд. пед. навук В. В. Гінчук. Минск, 2009

Швед В.В. Масоны і ложы на землях Беларусі (канец ХVIII - першая чвэрць XIX ст.). Біябібліяграфічны слоўнік

 • формат pdf
 • размер 10.23 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Гродна : ГрДУ, 2007. 275с. У кнігі падаецца нарыс гісторыі масонства на землях Беларусі, прыводзяцца спісы братоў масонскіх ложаў. На аснове сабранага матэрыялу з архіўных і бібліятэчных сховішчаў Беларусі, Польшчы, Літвы, Расіі, Германіі прадстаўлены браты масонскіх ложаў, якія дзейнічалі на землях Беларусі ў канцы ХVІІІ – першай чвэрці ХІХ ст. У дадатках прыводзяцца спіс крыніцаў і літаратуры, тлумачальны слоўнік тэрмінаў, кароткая гісторыя пат...

Шымукович С.Ф. Экономическая история Беларуси. Курс лекций

 • формат doc
 • размер 1.27 МБ
 • добавлен 16 ноября 2010 г.
Минск: 2001 г. 185 стр. Содержание: Уводзіны ў дысцыпліну Эканамічная гісторыя Беларусі. Прадмет, метады і задачы курса Эканамічная гісторыя Беларусі. Вывучэнне курса Эканамічная гісторыя Беларусі ў сістэме Адкрытая адукацыя. Эканамічная гісторыя Беларусі. Гаспадарчая дзейнасць насельніцтва Беларусі ў першабытную эпоху (100 – 40 тыс. гадоу да н. э. – VI ст. н. э. ). Кантрольныя пытанні. Феадальная эканоміка на Беларусі ў ІХ – ХІІ стагоддзях. Кан...