Покропивний С.Ф. Економіка підприємства

Покропивний С.Ф. Економіка підприємства
 • разное
 • doc
 • 5.13 МБ
 • добавлен 17.01.2010
Підручник. /КНЕУ-1999
У підручнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання формування й розвитку економіки підприємства. Наведено загальну організаційно-економічну характеристику підприємства як суб’єкта господарювання. Докладно висвітлено питання формування та використання ресурсів підприємства — персоналу, матеріальних і нематеріальних активів, інвестиційних ресурсів. У другому, переробленому і доповненому виданні головну увагу звернуто на інноваційні процеси організацію та регулювання діяльності підприємства, фінансово-економічні результати й загальну ефективність виробництва, а також на антикризову систему господарювання.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів (майбутніх бакалаврів, спеціалістів), слухачів магістерських програм, а також учнів середніх освітніх установ економічного спрямування. Підручник буде корисним також для слухачів центрів перенавчання та підвищення кваліфікації працівників підприємств (організацій).

Зміст:
Частина І. Підприємство у сучасній системі господарювання
Розділ
Підприємство як суб’єкт господарювання
Поняття, цілі і напрями діяльності
Правові основи функціонування
Класифікація і структура підприємств
Добровільні та інституціональні об’єднання підприємств (організацій)
Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій
Розділ
Основи підприємницької діяльності
Підприємство як сучасна форма господарювання
Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у підприємницькій діяльності
Міжнародна підприємницька діяльність
Розділ
Управління підприємствами
Сутність і функції процесу управління
Методи управління діяльністю підприємств
Організаційні структури управління підприємствами
Вищі органи державного управління підприємствами та організаціями
Частина ІІ. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств
Розділ
Персонал
Поняття, класифікація і структура персоналу
Визначення чисельності окремих категорій працівників
Кадрова політика й система управління персоналом
Оцінка персоналу як важливий елемент системи управління трудовим колективом
Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми
Розділ
Виробничі фонди
Характеристика матеріальних активів (виробничих фондів та іншого майна)
Оцінка, класифікація і структура основних фондів
Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів
Ефективність відтворення та використання основних фондів
Структура, нормування й використання оборотних фондів підприємства
Розділ
Нематеріальні ресурси та активи
Нематеріальні ресурси: сутнісна характеристика і види (об’єкти)
Нематеріальні активи: поняття, охорона та реалізація права власності
Оцінка вартості нематеріальних активів
Розділ
Оборотні кошти підприємства (організації)
Загальна характеристика й нормування
Ефективність використання
Розділ
Інвестиційні ресурси
Поняття, склад і структура інвестицій
Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій
Формування й регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів)
Залучення іноземних інвестицій для розвитку і підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання
Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій
Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій
Інвестиційні проекти підприємств та організацій
Частина ІІІ. Технічна база, організація і планування виробництва
Розділ
Інноваційні процеси
Загальна характеристика інноваційних процесів
Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрямки
Організаційний прогрес
Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень
Розділ
Техніко-технологічна база виробництва
Характеристика техніко-технологічної бази виробництва
Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства
Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (діяльності)
Формування і використання виробничої потужності підприємства
Розділ
Організація виробництва
Структура і принципи організації виробничого процесу
Організаційні типи виробництва
Організація виробничого процесу в часі
Методи організації виробництва
Підготовка виробництва
Суспільні форми організації виробництва
Розділ
Виробнича і соціальна інфраструктура
Поняття, види і значення інфраструктури
Система технічного обслуговування
Соціальна інфраструктура й соціальна діяльність підприємства
Відтворення й розвиток інфраструктури
Розділ
Регулювання, прогнозування і планування діяльності
Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання
Прогнозування розвитку підприємств
Методологічні основи планування
Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування
Тактичне та оперативне планування
Частина IV. Результати та ефективність виробництва
Розділ
Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції
Загальна характеристика продукції (послуг)
Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції (надання послуг)
Матеріально-технічне забезпечення виробництва
Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг)
Стандартизація і сертифікація продукції (послуг)
Державний нагляд за якістю та внутрішньовиробничий технічний контроль
Розділ
Продуктивність, мотивація та оплата праці
Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зростання
Мотивація трудової діяльності
Сучасна політика оплати праці
Застосовувані форми і системи оплати праці
Доплати і надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу
Участь працівників у прибутках підприємства (установи, організації)
Розділ
Витрати й ціни на продукцію (послуги)
Загальна характеристика витрат на виробництво продукції (надання послуг)
Управління витратами на підприємстві
Сукупні витрати і собівартість продукції (послуг)
Собівартість окремих виробів
Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, види, методи встановлення та регулювання
Розділ
Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності
Зміст і форми фінансової діяльності підприємства (організації)
Формування і використання прибутку
Оцінка фінансово-економічного стану підприємства (організації)
Сутнісна характеристика і вимірювання ефективності виробництва
Чинники зростання ефективності виробництва (діяльності підприємства)
Частина V. Антикризова система господарювання
Розділ
Економічна безпека підприємства (організації)
Змістово-типологічна характеристика економічної
безпеки підприємства (організації)
Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства (організації)
Основні напрямки забезпечення економічної безпеки за функціональними складовими
Служба безпеки фірми (підприємства, організації)
Розділ
Реструктуризація і санація (фінансове оздоровлення) підприємств та організацій
Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємств (організацій)
Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств (організацій)
Санація (фінансове оздоровлення) суб’єктів господарювання
Розділ
Банкрутство й ліквідація підприємств (організацій)
Банкрутство підприємств (організацій) як економічне явище
Методичні основи визначення ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання
Ліквідація збанкрутілих підприємств (організацій)

Смотрите также


Покропивний С.Ф. та iнш. Економіка підприємства

Покропивний С.Ф. та iнш. Економіка підприємства

 • разное
 • djvu
 • 7.98 МБ
 • добавлен 10.04.2011
Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. - Київ: КНЕУ, 2001. - 528с.

У підручнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання формування й розвитку економіки підприємства Наведено загальну організаційно-економічну характеристику підприємства як суб'єкта господарювання. Докладно висвітлено пит...
Пономарева Ю.В. Экономика предприятия. Сборник тестов. (укр. язык)

Пономарева Ю.В. Экономика предприятия. Сборник тестов. (укр. язык)

 • разное
 • doc
 • 461.5 КБ
 • добавлен 30.09.2010
Харьков: ХДУХТ,2008. - 70 стр.
Збірка тестів з дисципліни „Економіка підприємства призначена для проведення поточного контролю рівня знань студентів з теоретичних питань курсу.
Тестові завдання розроблено в тематичному розрізі, вони охоплюють ос-новні теми дисципліни „Економіка підприємства та передбачають тільки оди-нич...
Славута О.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ''Економіка підприємства''

Славута О.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ''Економіка підприємства''

 • разное
 • pdf
 • 194.44 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Х.: ХНАМГ, 2011. – 18 с. Для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».

Контрольна робота складається з трьох завдань за окремими навчальними модулями. Варіанти завдань визначають за вказівками,

Підприємство як основна ланка виробничо-господарської сфери
Гетьман О.О. Внутрішній економічний механізм підприємства

Гетьман О.О. Внутрішній економічний механізм підприємства

 • разное
 • doc
 • 179.53 КБ
 • добавлен 17.01.2010
Навчально-методич-ний комплекс для студентів заочно-дистанційної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з економіки та підприємництва / Укладач: Гетьман О. О. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2005. – 79 с.

Навчально-методичний ...
Склярук Н.І., Славута О.І. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу ''Економіка підприємства''

Склярук Н.І., Славута О.І. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу ''Економіка підприємства''

 • разное
 • doc
 • 498 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2006. - 47 с.

Для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050107 Економіка підприємства, 6.050106 Облік і аудит, 6.050201 Менеджмент організацій.

Основи організації управління підприємством
Теоретичні відомості
Практичні задачі
Запитання для перевірки
Виробнич...
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник

Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник

 • разное
 • rtf,doc
 • 15.6 МБ
 • добавлен 14.11.2009
У навчальному посібнику в структурно-логічній формі послідовно викладено теоретичні і практичні питання сучасної економіки підприємства. Наведено загальну характеристику підприємства як суб’єкта господарювання. Ґрунтовно висвітлено засади формування і використання всіх видів ресурсів (персоналу, виробничих фондів, оборотних кошт...
Славута О.І. Методичні вказівки до курсового проекту ''Розрахунок економічних показників діяльності комунального підприємства'' та самостійної підготовки з курсу ''Економіка підприємства''

Славута О.І. Методичні вказівки до курсового проекту ''Розрахунок економічних показників діяльності комунального підприємства'' та самостійної підготовки з курсу ''Економіка підприємства''

 • разное
 • doc
 • 318.5 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Для студентів спеціальності Економіка підприємств міського господарства денної та заочної форм навчання. - Харків: ХДАМГ, 2002. - 47 с.

Метою курсового проекту є закріплення навичок роботи з економічною інформацією з курсу «Економіка підприємств» з урахуванням специфіки фаху студентів. У проекті розглядаються питання о...
Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства

Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 358.35 КБ
 • добавлен 16.03.2010
Навчальний посібник – Херсон, ХДТУ, 2003. – 292 с.
Посібник побудований відповідно до програми вивчення курсу «Економіка підприємства», на основі лекцій, прочитаних авторами.
Розглядаються економічні основи функціонування різних типів підприємств в умовах ринку. Висвітлені питання формування та використання ресурсів підп...
Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (укр.)

Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (укр.)

 • разное
 • djvu
 • 7.38 МБ
 • добавлен 31.12.2009
К.: Атіка, 2004. - 480 с.

Зміст
Підприємство як субєкт господарювання
Управління підприємством
Прогнозування і планування діяльності підприємства
Розробка та обґрунтування виробничої програми підпритємства
Персонал підприємства та продуктивність праці
Основні фонди та виробнича потужність підприє...
Славута О.І. та ін. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу ''Економіка підприємства''

Славута О.І. та ін. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу ''Економіка підприємства''

 • разное
 • pdf
 • 344.86 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства усіх форм навчання)/ Славута О.І., Буряк О.М., Покуца І.В. - Х.: ХНАМГ, 2009. – 28 с.

Мета курсової роботи з „Економіки підприємства – поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення курсу, придбання практичних навичок у проведен...