Периодика по психологии
  • формат doc, pdf
  • размер 5,92 МБ
  • добавлен 26 февраля 2016 г.
Психологія і особистість 2015 №01 (7)
Науковий журнал. Київ – Полтава. Інститут психології ім. Г.С. Костюка. Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. - 2015. - №1 (7). - 200 с.
Головний редактор – Максименко С.Д. доктор психологічних наук, професор.
Анотація.
Журнал «Психологія і особистість» публікує оригінальні наукові роботи, виконані в контексті актуальних проблем психології особистості та пов'язаних із нею галузей психологічної науки у різних аспектах: теоретико-методологічні статті; статті, що описують результати емпіричних досліджень; статті, в яких поданий опис нових методичних (діагностичних, корекційно-розвивальних та ін.) прийомів; огляди літератури; повідомлення та звіти про наукові заходи (конференції, конгреси, з'їзди, симпозіуми тощо); інформаційні матеріали, присвячені відомим психологам.
Основна проблематика журналу: теоретичні та методологічні проблеми психології особистості; експериментальні та прикладні дослідження у галузі психології особистості; особистісно-орієнтований підхід у практичній психології; акмеологічна культура особистості як суб'єкта праці та спілкування; особистість психолога: історія, сучасність, перспективи.
Зміст.
Теоретико-методологічні проблеми психології особистості
Іван Андрійович Зязюн (1938-2014) – духовний лідер українських освітян.
Зязюн І. А. Сугестологічна природа психологічного досвіду особистості.
Тітов І. Г. Проблема закону в постнекласичній психології.
Експериментальні та прикладні дослідження
Мельничук М. М. Емпіричне дослідження толерантності студентів у факторній структурі особистісних характеристик.
Клименко Ю. О. Роль часового фактору у зменшенні проявів агресивної поведінки підлітків.
Калюжна Ю. І. Особливості розвитку мотивації вибору професії у підлітків.
Лавріненко В. А. Ціннісно-смислові засади життєвої самореалізації підлітків-неформалів.
Метельська Н. Й. Вплив емоційного вигорання на розвиток професійної самосвідомості педагогічних працівників
Особистісно орієнтований підхід у практичній психології
Кононова М. М. До проблеми пізнання психологічних захистів у контексті психодинамічної теорії.
Хоменко Є. Г. Психологічні особливості діяльності класного керівника в умовах сучасного освітнього простору.
Вахнован М. М. Теоретичний аналіз психолого-педагогічних підходів до формування іншомовної комунікативної компетентності.
Акмеологічна культура особистості як суб’єкта праці та спілкування
Моргун В. Ф. Психологія багатовимірної толерантності особистості та її межі.
Мирошник О. Г. Професійно-педагогічна рефлексія у вимірах основних сфер професійної активності вчителя.
Тітова Т. Є. Проблема психологічного супроводу формування ціннісно-смислової сфери майбутніх психологів.
Філоненко М. М. Психологічні особливості процесу і структури учіння студентів-медиків.
Рецензії і бібліографія
Савчин М. В. Колективна монографія "особистісне становлення дитини: суб’єктний вимір".