—≥дун ¬.ј., ѕономарьова ё.¬. ≈коном≥ка п≥дприЇмства

—≥дун ¬.ј., ѕономарьова ё.¬. ≈коном≥ка п≥дприЇмства
 • разное
 • pdf
 • 1.21 ћЅ
 • добавлен 14.12.2011
Ќавчальний пос≥бник: ¬ид. 2-ге, перероб. та доп. Ч  .: ÷ентр навчальноњ л≥тератури, 2006. -356 с.

Ќавчальний пос≥бник складений в≥дпов≥дно до програми курсу Ђ≈коно-м≥ка п≥дприЇмстваї ≥ п≥дготовлений з метою наданн€ допомоги студентам економ≥чних факультет≥в вищих заклад≥в осв≥ти у доскональному вивченн≥ теоретичного матер≥алу та набутт≥ в≥дпов≥дних навичок виконанн€ економ≥чних розрахунк≥в. ¬иход€чи з≥ зм≥сту навчальноњ дисципл≥ни Ђ≈коном≥ка п≥дприЇмстваї, даний навчальний пос≥бник пою≥иканий допомогти студентам поЇднати тео-ретичн≥ знанн€ ≥ практичн≥ навички в опануванн≥ основних тем курсу. ѕос≥бник спр€мований на формуванн€ у студент≥в здатност≥ самост≥йно мисли-ти, на поглиблене опануванн€ навчального матер≥алу ≥ засвоЇнн€ теоретичних знань. ѕоЇднанн€ в пос≥бнику теоретичних положень, практичних задач та тестових завдань надаЇ студентам можлив≥сть заздалег≥дь готуватис€ до сем≥нарських та практичних зан€ть, виконувати завданн€ з проведенн€ розрахунк≥в зг≥дно з поданими до них рекомендац≥€ми та зд≥йснювати самоконтроль своњх знань. ѕос≥бник пропонуЇтьс€ студентам вищих навчальних заю≥ад≥в, €к≥ вивчають економ≥ку п≥дприЇмства.

ѕ≥дприЇмство €к субТЇкт та обТЇкт ринкових в≥дносин
≈коном≥чне обірунтуванн€ виробничоњ програми п≥дприЇмства
Ќематер≥альн≥ ресурси та активи п≥дприЇмства
≤нвестиц≥њ на п≥дприЇмств≥: формуванн€, використанн€, ефективн≥сть
ќборотн≥ кошти п≥дприЇмства
ѕерсонал п≥дприЇмства
ќплата прац≥ на п≥дприЇмств≥
¬итрати виробництва та соб≥варт≥сть продукц≥њ .263
ƒоход, прибуток та рентабельн≥сть п≥дприЇмства
≈фективн≥сть та конкурентоспроможн≥сть п≥дприЇмства
«авданн€ дл€ самост≥йноњ роботи студент≥в

—мотрите также


ѕономарева ё.¬. Ёкономика предпри€ти€. —борник тестов. (укр. €зык)

ѕономарева ё.¬. Ёкономика предпри€ти€. —борник тестов. (укр. €зык)

 • разное
 • doc
 • 461.5  Ѕ
 • добавлен 30.09.2010
’арьков: ’ƒ”’“,2008. - 70 стр.
«б≥рка тест≥в з дисципл≥ни Д≈коном≥ка п≥дприЇмства призначена дл€ проведенн€ поточного контролю р≥вн€ знань студент≥в з теоретичних питань курсу.
“естов≥ завданн€ розроблено в тематичному розр≥з≥, вони охоплюють ос-новн≥ теми дисципл≥ни Д≈коном≥ка п≥дприЇмства та передбачають т≥льки оди-нич...
—лавута ќ.≤. ћетодичн≥ вказ≥вки до виконанн€ контрольноњ роботи з дисципл≥ни ''≈коном≥ка п≥дприЇмства''

—лавута ќ.≤. ћетодичн≥ вказ≥вки до виконанн€ контрольноњ роботи з дисципл≥ни ''≈коном≥ка п≥дприЇмства''

 • разное
 • pdf
 • 194.44  Ѕ
 • добавлен 30.01.2012
’.: ’Ќјћ√, 2011. Ц 18 с. ƒл€ студент≥в 3 курсу заочноњ форми навчанн€ напр€му п≥дготовки 6.030504 Ђ≈коном≥ка п≥дприЇмстваї.

 онтрольна робота складаЇтьс€ з трьох завдань за окремими навчальними модул€ми. ¬ар≥анти завдань визначають за вказ≥вками,

ѕ≥дприЇмство €к основна ланка виробничо-господарськоњ сфери
√етьман ќ.ќ. ¬нутр≥шн≥й економ≥чний механ≥зм п≥дприЇмства

√етьман ќ.ќ. ¬нутр≥шн≥й економ≥чний механ≥зм п≥дприЇмства

 • разное
 • doc
 • 179.53  Ѕ
 • добавлен 17.01.2010
Ќавчально-методич-ний комплекс дл€ студент≥в заочно-дистанц≥йноњ форми навчанн€ з напр€му Ђ≈коном≥ка та п≥дприЇмництвої за спец≥альн≥стю Ђ≈коном≥ка п≥дприЇмстваї за осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йним р≥внем бакалавр з економ≥ки та п≥дприЇмництва / ”кладач: √етьман ќ. ќ. Ц ƒн≥пропетровськ: ƒ”≈ѕ, 2005. Ц 79 с.

Ќавчально-методичний ...
—кл€рук Ќ.≤., —лавута ќ.≤. ћетодичн≥ вказ≥вки до виконанн€ практичних зан€ть з курсу ''≈коном≥ка п≥дприЇмства''

—кл€рук Ќ.≤., —лавута ќ.≤. ћетодичн≥ вказ≥вки до виконанн€ практичних зан€ть з курсу ''≈коном≥ка п≥дприЇмства''

 • разное
 • doc
 • 498  Ѕ
 • добавлен 30.01.2012
’арк≥в: ’Ќјћ√, 2006. - 47 с.

ƒл€ студент≥в заочноњ форми навчанн€ спец≥альност≥ 6.050107 ≈коном≥ка п≥дприЇмства, 6.050106 ќбл≥к ≥ аудит, 6.050201 ћенеджмент орган≥зац≥й.

ќснови орган≥зац≥њ управл≥нн€ п≥дприЇмством
“еоретичн≥ в≥домост≥
ѕрактичн≥ задач≥
«апитанн€ дл€ перев≥рки
¬иробнич...
—лавута ќ.≤. ћетодичн≥ вказ≥вки до курсового проекту ''–озрахунок економ≥чних показник≥в д≥€льност≥ комунального п≥дприЇмства'' та самост≥йноњ п≥дготовки з курсу ''≈коном≥ка п≥дприЇмства''

—лавута ќ.≤. ћетодичн≥ вказ≥вки до курсового проекту ''–озрахунок економ≥чних показник≥в д≥€льност≥ комунального п≥дприЇмства'' та самост≥йноњ п≥дготовки з курсу ''≈коном≥ка п≥дприЇмства''

 • разное
 • doc
 • 318.5  Ѕ
 • добавлен 30.01.2012
ƒл€ студент≥в спец≥альност≥ ≈коном≥ка п≥дприЇмств м≥ського господарства денноњ та заочноњ форм навчанн€. - ’арк≥в: ’ƒјћ√, 2002. - 47 с.

ћетою курсового проекту Ї закр≥пленн€ навичок роботи з економ≥чною ≥нформац≥Їю з курсу Ђ≈коном≥ка п≥дприЇмствї з урахуванн€м специф≥ки фаху студент≥в. ” проект≥ розгл€даютьс€ питанн€ о...
—емерн≥кова ≤.ќ., ћЇшкова- равченко Ќ.¬. ≈коном≥ка п≥дприЇмства

—емерн≥кова ≤.ќ., ћЇшкова- равченко Ќ.¬. ≈коном≥ка п≥дприЇмства

 • разное
 • doc
 • 358.35  Ѕ
 • добавлен 16.03.2010
Ќавчальний пос≥бник Ц ’ерсон, ’ƒ“”, 2003. Ц 292 с.
ѕос≥бник побудований в≥дпов≥дно до програми вивченн€ курсу Ђ≈коном≥ка п≥дприЇмстваї, на основ≥ лекц≥й, прочитаних авторами.
–озгл€даютьс€ економ≥чн≥ основи функц≥онуванн€ р≥зних тип≥в п≥дприЇмств в умовах ринку. ¬исв≥тлен≥ питанн€ формуванн€ та використанн€ ресурс≥в п≥дп...
Ѕойчик ≤.ћ. ≈коном≥ка п≥дприЇмства. Ќавчальний пос≥бник (укр.)

Ѕойчик ≤.ћ. ≈коном≥ка п≥дприЇмства. Ќавчальний пос≥бник (укр.)

 • разное
 • djvu
 • 7.38 ћЅ
 • добавлен 31.12.2009
 .: јт≥ка, 2004. - 480 с.

«м≥ст
ѕ≥дприЇмство €к субЇкт господарюванн€
”правл≥нн€ п≥дприЇмством
ѕрогнозуванн€ ≥ плануванн€ д≥€льност≥ п≥дприЇмства
–озробка та обірунтуванн€ виробничоњ програми п≥дпритЇмства
ѕерсонал п≥дприЇмства та продуктивн≥сть прац≥
ќсновн≥ фонди та виробнича потужн≥сть п≥дприЇ...
—лавута ќ.≤. та ≥н. ћетодичн≥ вказ≥вки до курсовоњ роботи з курсу ''≈коном≥ка п≥дприЇмства''

—лавута ќ.≤. та ≥н. ћетодичн≥ вказ≥вки до курсовоњ роботи з курсу ''≈коном≥ка п≥дприЇмства''

 • разное
 • pdf
 • 344.86  Ѕ
 • добавлен 30.01.2012
ƒл€ студент≥в 3 курсу напр€му п≥дготовки 6.030504 ≈коном≥ка п≥дприЇмства ус≥х форм навчанн€)/ —лавута ќ.≤., Ѕур€к ќ.ћ., ѕокуца ≤.¬. - ’.: ’Ќјћ√, 2009. Ц 28 с.

ћета курсовоњ роботи з Д≈коном≥ки п≥дприЇмства Ц поглибити теоретичн≥ знанн€, набут≥ студентами у процес≥ вивченн€ курсу, придбанн€ практичних навичок у проведен...
ћомот T.¬., —оболЇва √.√. Ќавчальний пос≥бник з вивченн€ курсу та виконанн€ курсовоњ роботи з дисципл≥ни ≈коном≥ка п≥дприЇмства

ћомот T.¬., —оболЇва √.√. Ќавчальний пос≥бник з вивченн€ курсу та виконанн€ курсовоњ роботи з дисципл≥ни ≈коном≥ка п≥дприЇмства

 • разное
 • pdf
 • 826.88  Ѕ
 • добавлен 29.01.2012
ƒл€ студент≥в 2,3 курс≥в навчанн€ денноњ форми за спец≥альност€ми Ђ≈коном≥ка п≥дприЇмстваї, Ђќбл≥к ≥ аудитї напр€му 0501 Ђ≈коном≥ка ≥ п≥дприЇмництвої. - ’арк≥в: ’Ќјћ√, 2008. - 119 с.

¬ступ
ћета ≥ завданн€ курсовоњ роботи
«агальн≥ вимоги до курсовоњ роботи
—клад курсовоњ роботи
—клад основноњ частини к...
Ўут€к ё.¬. ƒ≥агностика економ≥чноњ безпеки п≥дприЇмства

Ўут€к ё.¬. ƒ≥агностика економ≥чноњ безпеки п≥дприЇмства

 • разное
 • doc
 • 279  Ѕ
 • добавлен 21.12.2011
јвтореферат дисертац≥њ, —пец≥альн≥сть 08.00.04 Ц економ≥ка та управл≥нн€ п≥дприЇмствами
(за видами економ≥чноњ д≥€льност≥). - ’мельницький, 2011. - 24с.

ћетою даного досл≥дженн€ Ї розробка теоретичних положень, методичних та практичних рекомендац≥й щодо д≥агностики економ≥чноњ безпеки машинобуд≥вного п≥дприЇмства.