История психологии
Психологические дисциплины
Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 172,07 КБ
 • добавлен 03 августа 2016 г.
Шпаргалка - Історія психології
Темы:
Предмет та завдання історії психології.
Основні фактори та принципи, які визначають розвиток психології.
Етапи розвиту історії психології. Основні дослідники історії психології.
Періодизація розвитку психологи
Виникнення міфологічної психології. Уявлення образу душі.
Первісні уявлення продуту.
Вірування вдушу похідні від анімізму.
Психологічні ідеї Стародавнього Китаю.
Психологічні ідеї Давньої Індії Теорія буддизму.
Психологічні шюли періоду Давньої Індії.
Трактат "Про душу" Аристотеля. Природно-науковий підхід до душі в філософії Аристотеля.
Матеріалістичний світогляду психології періоду Античності.
Психологічні ідеї олександрійської школи (Гален, Філон та інш.).
Загальна характер и етика матеріалістичного вчення про душу в Стародавній Греції (піфагорійці, софісти).
Концепція про душу в філософії Демокріта та Епікура
Розвиток психологічних думок у Середньовічній Європі.
Психологічні погляди Фоми Аквінського.
Розвито к психології у період Арабського Відродження.
Психологія західноєвропейського Відродження, принципи Відродження (титанізм, гуманізм та інш.)
Теорія "природної людини" Ж.Ж. Руссо. Періодизація психічного розвину
дитини (Ж.Ж. Руссо).
Психіка як "чиста дошка" роботах Д. Локка.
Дуалізм Б.Спінози.
Теорія рефлексів Рене Декарта.
Свідоме та несвідоме в психологічній системі В.Лейбніца.
Психологічні ідеї епохи Просвітництва
Емпірична психологія. Месмеризм
Розвиток фізіономічних теорій. Френологія.
Індивідуальні відмінності. Теорії Ф.Гальтона.
Внесок еволюційної теорії Ч.Дарвіна у розвиток психології.
Вплив зоопсихологи на розвиток ідей біхевіоризму.
Еволюційна психологія Г .Спенсера. Розвиток психофізіології та
психофізики.
Вплив В.Вундта на становлення психології як самостійної науки.
Психічний зміст самопізнання. Т.Гоббс.
Теорія поля К.Левіна.
Експериментальні дослідження свідомості у США (У .Джемс, С .Холл).
Розвиток гештальт ідей у Hімеччині.
Етапи розвиту та основні положення біхевіоризму.
Рефлексологія В.М.Бєхтєрєва.
Вчення про у мови і рефлекси І Л.Лавлова.
Рефлекгорна теорія психічного І.М.Сєченова.
Психічний ортобіоз в оптимістичному тлумаченні ІЛ. Мечникова.
М. Ветгеймер як засновник гештальтпсихології.
В.Келлер - представник гештальт-психології.
Роль спадковості у формуванні психічного заТ.Рібо.
Створення тестів розумових здібностей (АБіне,ГАйзеик,Р.Кеттел).
Розвиток самості за Г.Олпортом.
Розвиток психологічних шкіл Франції та їх внесок у становлення
патопсихології, сугестопедії, психоаналізу.
Етапи розвитку біхевіоризму.
Передумови виникнення психоаналізу
Методи психоаналізу З.Фрейда (аналіз вільних асоціацій, тлумачення
сновидінь).
Стадії психосексуального розвитку особистості. Психоаналітична теорія
характеру.
Структура особистості в аналітичній психології К.Г.Юнга.
Кризи ідентичності в теорії Е.Еріксона.
Психологічні ідеї А.Фрейд.
Особистість з точки зору психоаналізу.
Транзакційний аналіз Е.Берна.
Зародження російської та вітчизняної психології наприкінці XIX століття.
Типологія характеру за Е.Фроммом.
Відмінності чоловічої та жіночої психології з точки зору психоаналізу К. Хорні.
Особистий сталь життя (А Адлер).
Формування почуття меншовартості та механізмів компенсації (ААшіер).
Трансперсональна психологія (психосинтез Р.Ассаджолі).
Онтопсихологія А.Менегетті.
Позитивна психотерапія Н Пезещкіана.
Розвиток психологічних ідей 20-40 рр. XX СТОЛІТТЯ в Радянському Союзі
Гуман істична психологія (клієнтцентрована терапія К.Роджерса).
Гуманістична психологія - (ієрархія потреб А.Маслоу).
Класична психодрама Д. Морено.
Холотропна терапія СГрофа
Розвиток вітчизняної психології у другій половині XX століття.
Розвиток психіки за Г.С.Костюком.
Теорія провідної діяльності О.М.Леонтьєв.
Культурно-історична концепція Л.С. Ви готського.
Сучасні напрямки психології
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История науки и техники
 1. Академическая и специальная литература
 2. Концепции современного естествознания (КСЕ)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Культурно-историческая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Методология и история психологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. История философии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Философия науки и техники
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Ученые, изобретатели, деятели науки