Шваб Л.І. Економіка підприємства

Шваб Л.І. Економіка підприємства
 • разное
 • pdf
 • 23.86 МБ
 • добавлен 29.03.2010
Підприємство як суб'єкт господарювання.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. — К.: Каравела, 2005. — 568 с.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової навчальної програми дисципліни "Економіка підприємства" для економічних факультетів вищих навчальних закладів України з деякими доповненнями. У посібнику викладено сучасний економічний механізм, який забезпечує життєдіяльність підприємства в умовах ринку та конкуренції, вивчення котрого допоможе фахівцям вирішувати поточні та стратегічні завдання господарської діяльності підприємства.
Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів економічних фахових спрямувань, а також для тих, хто вивчає економічні дисципліни на неекономічних спеціальностях. Посібник може бути корисним для аспірантів, викладачів, керівників, менеджерів та спеціалістів, які професійно займаються господарською діяльністю у сучасних підприємницьких структурах.

Поняття суб'єкта господарювання та види підприємств.
Організаційна і виробнича структура підприємства.
Види й організаційно-правові форми об'єднань підприємств.
Майно підприємства: необоротні та оборотні активи.
Основи підприЄМницької діяльності.
Загальна характеристика підприємницької та господарської діяльності.
Форми реалізації і основні напрями економічної політики держави.
Державне регулювання господарської й підприємницької діяльності.
Державна реєстрація і порядок ліквідації суб'єктів підприємництва.
Договірні взаємовідносини у підприємництві.
Управління підприЄМством.
Поняття і сучасні принципи управління.
Функції управління підприємством.
Методи управління підприємством.
Організаційні структури управління підприємством.
Корпоративне управління.
Персонал підприЄМства.
Поняття, класифікація та структура персоналу.
Кадрова політика підприємства.
Планування і формування персоналу підприємства.
Капітал і виробничі фонди.
Суть, види та функції капіталу.
Виробничі фонди підприємства.
Оцінка, класифікація і структура основних фондів.
Поліпшення основних фондів.
Знос та амортизація основних фондів.
Показники використання основних фондів підприємства.
Склад, структура й нормування оборотних фондів.
Основні напрями поліпшення використання оборотних фондів.
Нематеріальні ресурси та активи.
Поняття і види нематеріальних ресурсів підприємства.
Поняття та класифікація нематеріальних активів підприємства.
Визнання й оцінка нематеріальних активів.
Амортизація нематеріальних активів.
Правовий захист та ефективність використання нематеріальних активів підприємства.
Оборотні кошти.
Склад, структура та класифікація оборотних коштів.
Визначення потреби в оборотних коштах.
Оцінка ефективності використання оборотних коштів виробничих підприємств.
Інвестиційні ресурси.
Економічна сутність, класифікація та структура інвестицій.
Основні поняття інвестиційної діяльності, її об'єкти та суб'єкти.
Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій.
Інвестиційна діяльність у спеціальних (вільних) економічних зонах та територіях пріоритетного розвитку.
Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій.
Інноваційні процеси.
Характеристика інновацій та інноваційної діяльності.
Фінансова підтримка інноваційної діяльності.
Інноваційні процеси.
Науково-технічний та організаційний прогрес.
Економічна ефективність технічних та організаційних нововведень.
Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні.
Техніко-Технологічна база виробництва.
Поняття та характеристика техніко-технологічноі бази виробництва.
Технічний розвиток виробництва.
Поняття, види та чинники формування виробничої потужності підприємства.
Механізм розрахунку виробничої потужності підприємства та визначення рівня її використання.
Визначення максимально можливого випуску продукції за наявної потужності.
Організація виробництва.
Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємства.
Формування та структура виробничого процесу.
Основні принципи організації виробничого процесу.
Організаційні типи виробництва та їх характеристика.
Виробничий цикл, його характеристика та структура.
Методи організації виробництва.
Виробнича і соціальна інфраструктура.
Поняття, значення й особливості функціонування підрозділів виробничої інфраструктури.
Забезпечення підприємства технологічним оснащенням.
Функції, склад та структура ремонтного господарства.
Енергозабезпечення підприємства.
Транспортне обслуговування виробництва.
б Організація й функції складського господарства.
Соціальна інфраструктура та соціальна діяльність підприємства.
Регулювання, Прогнозування та планування господарської діяльності підприЄМства.
Прогнозування й регулювання діяльності підприємства.
Сутність планування й особливості його здійснення на підприємстві.
Система планів підприємства.
Різновиди планів та їхні комплекси.
Зміст і структура поточних планів.
Система оперативно-календарного планування на підприємстві.
Мета, зміст і завдання фінансового плану.
Бізнес-Планування на підприЄМстві.
Бізнес-план у ринковій системі господарювання.
Підготовка та розробка бізнес-плану.
Зміст і структура бізнес-плану.
Виробництво, Якість і конкурентоспроможність продукції.
Виробнича програма підприємства.
Планування обсягів виробництва продукції.
Матеріально-технічне забезпечення виробництва.
Якість та конкурентоспроможність продукції.
Стандартизація та сертифікація продукції.
Державна політика у сфері управління якістю продукції.
Продуктивність, Мотивація й оплата праці.
Продуктивність праці персоналу сутність, методи вимірювання та фактори зростання.
Мотивація трудової діяльності.
Політика оплати праці.
Форми і системи оплати праці.
Організація преміювання персоналу.
Планування продуктивності та оплати праці.
Витрати виробництва.
Характеристика витрат та іх класифікація.
Групування витрат за економічними елементами.
Витрати виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).
Витрати, що не входять до собівартості реалізованої продукції.
Планування витрат підприємства.
Механізм ціноутворення на підприємстві.
Витрати підприЄМства на соціальні заходи.
Страхування на випадок тимчасової втрати працездатності.
Страхування на випадок безробіття.
Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Обов'язкове державне пенсійне страхування.
Пенсійна реформа в Україні.
Механізм визначення суми витрат на соціальні заходи.
Фінансово-Економічні результати й ефективність діяльності.
Характеристика фінансової діяльності підприємства.
Сутність і формування прибутку.
Планування прибутковості підприємства.
Ефективність діяльності підприємства.
Економічна безпека підприЄМства.
Характеристика економічної безпеки підприємства.
Фактори впливу на економічну безпеку підприємства.
Стратегія гарантування економічної безпеки підприємства.
Реструктуризація і санація підприЄМства.
Поняття, завдання та форми реструктуризації підприємства.
Види і показники ефективності реструктуризації підприємства.
Санація (фінансове оздоровлення) підприємства.
Банкрутство і ліквідація підприЄМства.
Поняття банкрутства та причини його виникнення.
Процедура визнання боржника банкрутом.
Ліквідація збанкрутілих підприємств.

Смотрите также


Пономарева Ю.В. Экономика предприятия. Сборник тестов. (укр. язык)

Пономарева Ю.В. Экономика предприятия. Сборник тестов. (укр. язык)

 • разное
 • doc
 • 461.5 КБ
 • добавлен 30.09.2010
Харьков: ХДУХТ,2008. - 70 стр.
Збірка тестів з дисципліни „Економіка підприємства призначена для проведення поточного контролю рівня знань студентів з теоретичних питань курсу.
Тестові завдання розроблено в тематичному розрізі, вони охоплюють ос-новні теми дисципліни „Економіка підприємства та передбачають тільки оди-нич...
Славута О.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ''Економіка підприємства''

Славута О.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ''Економіка підприємства''

 • разное
 • pdf
 • 194.44 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Х.: ХНАМГ, 2011. – 18 с. Для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».

Контрольна робота складається з трьох завдань за окремими навчальними модулями. Варіанти завдань визначають за вказівками,

Підприємство як основна ланка виробничо-господарської сфери
Гетьман О.О. Внутрішній економічний механізм підприємства

Гетьман О.О. Внутрішній економічний механізм підприємства

 • разное
 • doc
 • 179.53 КБ
 • добавлен 17.01.2010
Навчально-методич-ний комплекс для студентів заочно-дистанційної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з економіки та підприємництва / Укладач: Гетьман О. О. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2005. – 79 с.

Навчально-методичний ...
Склярук Н.І., Славута О.І. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу ''Економіка підприємства''

Склярук Н.І., Славута О.І. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу ''Економіка підприємства''

 • разное
 • doc
 • 498 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2006. - 47 с.

Для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050107 Економіка підприємства, 6.050106 Облік і аудит, 6.050201 Менеджмент організацій.

Основи організації управління підприємством
Теоретичні відомості
Практичні задачі
Запитання для перевірки
Виробнич...
Славута О.І. Методичні вказівки до курсового проекту ''Розрахунок економічних показників діяльності комунального підприємства'' та самостійної підготовки з курсу ''Економіка підприємства''

Славута О.І. Методичні вказівки до курсового проекту ''Розрахунок економічних показників діяльності комунального підприємства'' та самостійної підготовки з курсу ''Економіка підприємства''

 • разное
 • doc
 • 318.5 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Для студентів спеціальності Економіка підприємств міського господарства денної та заочної форм навчання. - Харків: ХДАМГ, 2002. - 47 с.

Метою курсового проекту є закріплення навичок роботи з економічною інформацією з курсу «Економіка підприємств» з урахуванням специфіки фаху студентів. У проекті розглядаються питання о...
Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства

Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 358.35 КБ
 • добавлен 16.03.2010
Навчальний посібник – Херсон, ХДТУ, 2003. – 292 с.
Посібник побудований відповідно до програми вивчення курсу «Економіка підприємства», на основі лекцій, прочитаних авторами.
Розглядаються економічні основи функціонування різних типів підприємств в умовах ринку. Висвітлені питання формування та використання ресурсів підп...
Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (укр.)

Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (укр.)

 • разное
 • djvu
 • 7.38 МБ
 • добавлен 31.12.2009
К.: Атіка, 2004. - 480 с.

Зміст
Підприємство як субєкт господарювання
Управління підприємством
Прогнозування і планування діяльності підприємства
Розробка та обґрунтування виробничої програми підпритємства
Персонал підприємства та продуктивність праці
Основні фонди та виробнича потужність підприє...
Славута О.І. та ін. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу ''Економіка підприємства''

Славута О.І. та ін. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу ''Економіка підприємства''

 • разное
 • pdf
 • 344.86 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства усіх форм навчання)/ Славута О.І., Буряк О.М., Покуца І.В. - Х.: ХНАМГ, 2009. – 28 с.

Мета курсової роботи з „Економіки підприємства – поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення курсу, придбання практичних навичок у проведен...
Момот T.В., Соболєва Г.Г. Навчальний посібник з вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни Економіка підприємства

Момот T.В., Соболєва Г.Г. Навчальний посібник з вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 826.88 КБ
 • добавлен 29.01.2012
Для студентів 2,3 курсів навчання денної форми за спеціальностями «Економіка підприємства», «Облік і аудит» напряму 0501 «Економіка і підприємництво». - Харків: ХНАМГ, 2008. - 119 с.

Вступ
Мета і завдання курсової роботи
Загальні вимоги до курсової роботи
Склад курсової роботи
Склад основної частини к...
Шутяк Ю.В. Діагностика економічної безпеки підприємства

Шутяк Ю.В. Діагностика економічної безпеки підприємства

 • разное
 • doc
 • 279 КБ
 • добавлен 21.12.2011
Автореферат дисертації, Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності). - Хмельницький, 2011. - 24с.

Метою даного дослідження є розробка теоретичних положень, методичних та практичних рекомендацій щодо діагностики економічної безпеки машинобудівного підприємства.