Периодика по философии
Философские дисциплины
 • формат pdf
 • размер 2.34 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Studia methodologica. Вип. 32
– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2011. – 246 с.
Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху э «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії».
ЗМІСТ
ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ
Sergiy YAKOVENKO. IS THE POSTHUMANIST ANTHROPOLOGY POSSIBLE? LACAN, DERRIDA, AND THE IMPOSSIBLE EVENT OF CUNNING
Владимир ЕФИМОВ. К ВОПРОСУ О ГУМАНИТАРНЫХ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ МАТЕМАТИКИ КАК НАУКИ И УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Христина ВЕНГРИНЮК. БІНАРНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ГУМАНІТАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРАЦЯХ СТРУКТУРАЛІСТІВ
Марія ШИМЧИШИН. МУЛЬТИКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ РАСОВОЇ КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

МОВОЗНАВЧІ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Ольга ВАЛІГУРА. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРФЕРОВАНОГО МОВЛЕННЯ БІЛІНГВІВ
Світлана ГУРБАНСЬКА. ТИПОЛОГІЯ СПОСОБІВ ОКАЗІОНАЛЬНОЇ КОНТАМІНАЦІЇ СТІЙКИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ В АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ ХХ СТ
Ігор ДАВИДЕНКО. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕНОСНОГО ВЖИВАННЯ КОНЦЕПТУ ‘ДУША’ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
Олександра ДУДА. ДО ПИТАННЯ ПРО КОНТЕКСТУАЛЬНУ РЕАЛІЗАЦІЮ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКИХ ТЕКСТІВ З ЕКОНОМІКИ)
Наталія ІЩУК. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ І ПЕРСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Любов КОЗУБ. МОВНІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Мар’яна МАРЦІЯШ. КОМУНІКАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ
ВИРАЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ УХИЛЕННЯ В АНГЛОМОВНІЙ КУЛЬТУРІ
Тетяна ОЛІЙНИК, Зінаїда ПІДРУЧНА. ДО ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ АУДІЮВАННЮ
Наталя РУСАЧЕНКО. КОНСОНАНТНІ АЛЬТЕРНАЦІЇ В ІМЕННІЙ СЛОВОЗМІНІ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI – XVIII CТ
Тетяна ЦЕПЕНЮК. ВІДТВОРЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІНТЕНСИФІКУЮЧОГО ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Ірина ШКІЦЬКА. ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕТАФОР У ТАКТИЦІ ПІДВИЩЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ СПІВРОЗМОВНИКА
Любов ШНУРОВСЬКА. ДО ПРОБЛЕМИ ДВОМОВНОЇ СВІДОМОСТІ БІЛІНГВА
Ірина ЯРОЩУК. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Мар’яна КАРАНЕВИЧ. ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Зінаїда ПІДРУЧНА. РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Н. АНІСІМОВА. ПОЕТИЧНЕ ПОКОЛІННЯ 80-Х РОКІВ ХХ СТ. І НЬЮ-
ЙОРКСЬКА ГРУПА ЯК ЯВИЩА ПІЗНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ.96
Інна БАРЧИШИНА. ЛАНЦЮЖКОВІ ЕПІТЕТНІ СТРУКТУРИ В ПОЕТИЧНИХ
ТВОРАХ М. ВОЛОШИНА ТА В. СВІДЗІНСЬКОГО.102
Оксана БОДНАР, Наталія КОСИЛО. СЮЖЕТ ПРО БІДНОГО ГЕНРІХА У
ТВОРЧІЙ РЕЦЕПЦІЇ ІВАНА ФРАНКА ТА ГЕНРІ ЛОНҐФЕЛЛО.106
Віра БУРКО. НАРАТИВНІ ДОМІНАНТИ РОМАНУ ДЖИН РИС ШИРОКЕ
САРГАСОВЕ МОРЕ
Ірина ВОЛКОВИНСЬКА. ЧАС У КОМЕДІЯХ М. ГОГОЛЯ "РЕВІЗОР" ТА Ю. СЛОВАЦЬКОГО "ФАНТАЗІЙ": ТЕКТОНІЧНІ Й АТЕКТОНІЧНІ РИСИ
Т. ИВАСИШЕНА. ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ ФОРМ В СЕМИКАРТИННЫХ ПЬЕСАХ Л. АНДРЕЕВА
Олена КОЛУПАЄВА. СТРОФІЧНІ МОДИФІКАЦІЇ СОНЕТНОЇ ФОРМИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ Й УКРАЇНОМОВНИХ СОНЕТІВ КІНЦЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.)
Марія КОТИК-ЧУБІНСЬКА. TRACTATUS LOGIСO-POETICUS: СТРУКТУРА ТА ОБРАЗНІСТЬ «АНКЕТ» ЮРІЯ ТАРНАВСЬКОГО
Таміла КОТОВСЬКА. ФЕНОМЕН ПІДЛІТКА У ПОВОЄННІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Олена КОШЕЛЮК. ОНІРИЧНИЙ СВІТ РОМАНУ ДЗВІНКИ МАТІЯШ РЕКВІЄМ ДЛЯ ЛИСТОПАДУ (ПСИХОАНАЛІТИЧНІ КОНТЕКСТИ)
Ксенія ЛЕВКІВ. ОЛЕКСАНДР ІРВАНЕЦЬ ВИПРАВЛЯЄ «ВАДИ СУСПІЛЬСТВА»
Олександра ЛОТОЦЬКА. МОДЕЛЬ ЛЮДИНА І МІСТО У КОНТЕКСТІ
ТВОРЧОСТІ О.ГЕНРІ І В. ПІДМОГИЛЬНОГО
Д. ЛУКЬЯНЕНКО. ПОСТМОДЕРНА РЕЦЕПЦІЯ ФЕНОМЕНУ Г. С. СКОВОРОДИ
Іван ЛУЧУК. НАТХНЕННЯ ТА ПРОЦЕС ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ В ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІРИКИ
Н. МАРАХОВСЬКА. ПРОБЛЕМА ОСОБИСТІСНО-РОЛЬОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ РЕЙЧЕЛ КАСК AFTER CARAVAGGIO'S SACRIFICE OF ISAAC
Богдана МЕЛИХ. ЖАНР УЧИТЕЛЬНОГО ЄВАНГЕЛІЯ: СПЕЦИФІКА ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ
Валентина МИРОНЮК. СИМВОЛІКА НАЗВ НОВЕЛ МАРКА ЧЕРЕМШИНИ.
Євген НАХЛІК. МОВНІ ЗАСОБИ СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ В «ЕНЕЇДІ» ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО
Максим НЕСТЕЛЄЄВ, Андрій МІРОШНИЧЕНКО. АМЕРИКАНСЬКА ТРАГІКОМЕДІЯ (МІФОЛОГІЯ, ХУДОЖНЯ РЕАЛЬНІСТЬ І РЕЛІГІЯ В РОМАНІ ДЖ. АПДАЙКА „КЕНТАВР)
Євген НІКОЛЬСЬКИЙ. ЕСТЕТИЧНА РЕФЛЕКСІЯ ЯК ЖАНРОТВОРЧИЙ ФАКТОР ФІЛОСОФСЬКОЇ ПРОЗИ
Тетяна ПОЛЯКОВА. ОСОБЛИВОСТІ ЗМАЛЮВАННЯ КОНЦЕПТУ „ДЕРЖАВА
В ГРОМАДСЬКО-ПАТРІОТИЧНІЙ ЛІРИЦІ ЯРА СЛАВУТИЧА
Олена СИНЧАК. ЖІНОЧА РИТОРИКА: РЕПЕРТУАР СТРАТЕГІЙ, ФІГУР,
АРГУМЕНТІВ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ О. ЗАБУЖКО, М. ҐРЕТКОВСЬКОЇ, М.
АНҐЕЛУ)
Natalia SYTNYK. THE SHAKESPEAREAN VOCATIVE AS GRAMMATICAL METAPHOR
Andriy SYTNYK. AD HOC CONCEPTS AND EUPHEMISM TREADMILL: A COGNITIVE-PRAGMATIC ACCOUNT
Людмила СОБЧУК, Олена ДУДАР. ГЕРМЕНЕВТИЧНІ ПРОЕКЦІЇ МІФОПОЕТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ М.ВІНГРАНОВСЬКОГО)
Софія ФІЛОНЕНКО. «ВСИП ЇМ ГАРЯЧИХ»: ДИСКУРС І ГЕНДЕР В «АДРЕНАЛІНОВИХ» ЖАНРАХ МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Денис ЧИК. ФОРМИ ПРОТИСТАВЛЕННЯ «ЦЕНТРУ» І «ПЕРИФЕРІЇ» У РОМАНІ «МОНАСТЫРКА» АНТОНІЯ ПОГОРЄЛЬСЬКОГО
Тетяна ШЕПТИЦЬКА. «ХРЕЩАТИЙ ЯР» ДОКІЇ ГУМЕННОЇ: КИЇВСЬКІ ГОЛОСИ ВОЄННОГО МИНУЛОГО
Олена ЮФЕРЕВА. ПОСЛАННЯ У КОНТЕКСТІ «ПОЕТИЧНОГО ЕПІСТОЛЯРІЮ» (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.)
Вікторія ЯКОВЛЄВА. ПРОЦЕС САМОКОНСТРУЮВАННЯ В АВТОБІОГРАФІЧНОМУ ПИСЬМІ: О. ДОВЖЕНКО ТА І. КОШЕЛІВЕЦЬ
Галина ЧУМАК. КОНЦЕПЦІЯ ЧАСУ У ФАНТАСТИЧНОМУ ЦИКЛІ ДЕНА СІМОНСА ПІСНІ ГІПЕРІОНА
Роман СЕМЕЛЮК. НАРАТОР І ПЕРСОНАЖ В ХУДОЖНІЙ СТРУКТУРІ МАЛОЇ ПРОЗИ ДЖ. ДЖОЙСА І А.П. ЧЕХОВА
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Studia methodologica. Вип. 18

 • формат djvu
 • размер 2.31 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2006. – 130 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху э «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». ЗМІСТ МЕТОДОЛОГІЧНІ СТУДІЇ Юрий Ситько. Опыт функцыонально-прагматической мифологии взаимодействия научных парадигм (одна и...

Studia methodologica. Вип. 19. Теорія літератури. Компаративістика. Україністика

 • формат djvu
 • размер 5.96 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2007. – 409 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху є «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». Збірник наукових праць з нагоди сімдесятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи Україн...

Studia methodologica. Вип. 31

 • формат pdf
 • размер 3.08 МБ
 • добавлен 26 января 2012 г.
Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2011. – 210 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху э «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». Методологічні студії Марія Зубрицька. Топос маргінальності в культурній і літературній антропології Евгений Никольский, Вла...