История психологии
Психологические дисциплины
Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 385,73 КБ
 • добавлен 18 марта 2014 г.
Відповіді до екзамену з історії психології
КУ ім. Грінченка. Інститут людини. Практична психологія. 3 курс. 1 семестр. Викладач: Коханова О.П.
Предмет і методи історії психології.
Етапи розвитку психології. Предмет психології на різних етапах її історичного розвитку.
Загальна характеристика психології в період античності.
Уявлення про душу в рамках Іонійської традиції: Фалес, Анаксимандр, Геракліт.
Психологічні погляди в Італійській традиції: Піфагор, Зенон.
Основні психологічні ідеї Демокріта.
Зміст психологічного вчення Сократа про душу як джерело моральності людини.
Дуалістична психологія Платона
Сутність теорії пізнання Арістотеля.
Зміст вчення Епікура та його послідовників.
Внутрішня незалежність та автономія людини в психологічній концепції стоїцизму.
Загальна характеристика психології в епоху Середньовіччя.
Проблема достовірності пізнання в учінні Августина Блаженного.
Зміст наукових поглядів П’єра Абеляра.
Дослід як джерело пізнання в працях Р. Бекона.
Розквіт арабської психологічної думки: Ібн-аль-Хайсам, Ібн-Сіна, Ібн-Рушд.
Зміст філософсько-психологічних ідей Ф. Аквінського.
«Бритва Оккама» та її роль в подальшому емпіричному вивченні свідомості.
Загальна характеристика психології епохи Відродження.
Дослідження здібностей та їх природи в науковій спадщині Х. Уарте.
Загальна характеристика психології в Новий час.
Зміст сенсуалізму та раціоналізму як основних напрямів Нового часу.
Ф. Бекон та проблема емпіричного пізнання психіки.
Метод універсального сумніву Р. Декарта і його шлях до поняття свідомості.
Б. Спіноза і його психологічне вчення про людину як цілісну істоту.
Раціоналістичні погляди в доктрині Г.-В. Лейбніца.
Емпіризм у концепції Дж. Локка.
Внесок Т. Гоббса в розвиток психологічного пізнання.
Загальна характеристика психології в період Просвітництва.
Психологічна спадщина Д. Дідро.
Вивчення людської психіки в концепції Ж.-О. Леметрі.
Внесок К.-А. Гельвеція в розвиток психологічного знання.
Сенсуалістична концепція Е. Кондільяка: основні ідеї та вплив на психологію.
Ж.-Ж. Руссо і його система психолого-педагогічних поглядів.
Розвиток німецької психології в працях Х. Вольфа, І. Канта.
Дж. Берклі та його спроба пояснення зорового сприйняття простору.
Асоціація як переважаючий зв’язокідей у конціепції Д. Юма.
Асоціативна концепція Д. Гартлі.
«Ментальна механіка» Джеймса Мілля і його система виховання.
«Ментальна хімія» Дж.-С. Мілля і початок кризи асоціативної психології.
Й.-Ф.Гербарт і його внесок у розвиток психологічної думки.
Зміст психологічних поглядівГ. Спенсера.
Роль В. Вундта в становленні експериментальної психології.
Г. Гельмгольц як родоначальник психофізіології.
Г. Т. Фехнер та його внесок у розвиток психофізики.
Експериментальні дослідження пам’яті Г. Еббінгаузом.
Структуралізм Е. Тітченера як варіант інтроспективної психології.
Ідеї функціоналізму в наукових поглядах В. Джемса, Д. Дьюї та ін.
Зміст психологічних поглядів Ф. Брентано, К. Штумпфа як представників європейського функціоналізму.
«Систематична інтроспекція» у Вюрцбурзькій школі та дослідження процесів мислення.
Сутність описової психології В. Дільтея і Е. Шпрангера.
Розвиток французької психологічної школи на межі XIX-XX століть.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История науки и техники
 1. Академическая и специальная литература
 2. Концепции современного естествознания (КСЕ)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Культурно-историческая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Методология и история психологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. История философии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Философия науки и техники
 1. Документальная литература
 2. Жизнь выдающихся людей
 3. Ученые, изобретатели, деятели науки