• формат pdf
 • размер 189.3 КБ
 • добавлен 29 января 2010 г.
Якубін О.Л. До концептуалізації поняття політичного часу
Якубін О. Л. До концептуалізації поняття політичного часу. Ця стаття була опублікована у Віснику Київського університету, випуск № 90 за 2008 рік.

У даній статті політичний час охарактеризовано, як необхідну складову сучасного політичного знання. В ній висвітлено такі три основні теми. (1) Типові наявні дефініції політичного часу. (2) Власне авторське визначення та розуміння політичного часу. (3) Політичній час та його можливі імплікації в сучасній політичній науці.
Похожие разделы
Смотрите также

Брегеда А.Ю. Основи політології

 • формат doc
 • размер 652.92 КБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
Навч. посібник. — Вид. 2-ге. К.: КНЕУ, 2000. - 312 с. У навчальному посібнику розкрито сутність політики та політичних відносин, висвітлено актуальні проблеми політологічної теорії і політичної практики. Значне місце присвячене аналізу не тільки теоретичних основ політології, а й конкретних явищ сучасного політичного життя в Україні. Для студентів вищих навчальних закладів. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства (Зміс...

Горбатенко В.П., Бутовська І.О. Політичне прогнозування

 • формат doc
 • размер 121.96 КБ
 • добавлен 09 июня 2010 г.
Навч. посібник. - К.: МАУП, 2005. -152 с. - Бібліогр.: с. 140-146. Еволюція футуроорієнтованого потенціалу суспільно-політичної думки Специфіка та основні категорії політичного прогнозування Принципи політичного прогнозування Методи та основні етапи прогнозування Оптимальний підхід та оптимальні моделі у вивченні соціально-політичних процесів. Типи моделей соціальних явищ Реалізація стратегії і тактики державно-політичного розвитку Моделювання...

Дубас О.П. Інформаційна війна: нові можливості політичного протиборства

 • формат doc
 • размер 57 КБ
 • добавлен 20 января 2011 г.
// Освіта регіону. - №1 від 3.2010. У даній статті інформаційна війна розглядається як технологія, що відкриває нові можливості для політичного протиборства. Аналізуються основні теоретико-методологічні підходи до дослідження поняття "інформаційна війна", виявлено сфери життєдіяльності суспільства, які особливо піддаються впливу інформаційних війн; досліджено можливості інформаційної війни в політичному протиборстві. Ключові слова: інформаційна...

Мельніченко В. Особливості політичного курсу китайського уряду в урегулюванні тайванського питання

Статья
 • формат doc
 • размер 72 КБ
 • добавлен 13 февраля 2011 г.
// Освіта регіону. - №3 від 9.2010. Розглянуто динаміку політики КНР щодо вирішення тайванського питання. Акцентується увага на зародженні основних напрямів політичного діалогу Китай – Тайвань та аналізуються особливості політичного курсу КНР. Підкреслена роль мирного об'єднання Китаю та Тайваню для регіональної стабільності і співробітництва в різних сферах. Ключові слова: тайванське питання, взаємовідносини, регіональна система, міжнародні ві...

Панов М.І. та ін. Політологія

 • формат djvu
 • размер 6.51 МБ
 • добавлен 09 марта 2011 г.
Підручник для студентів юридичних спеціальних вищих навчальних закладів. / М. І. Панов (керівник авторського колективу), Л.M. Герасіна, В. С. Журавський та ін. 2-ге видання, перероблене і доповнене К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — 520 с. Підручник розкриває зміст сучасної політологічної науки як навчальної дисципліни: визначає систему категорій і понять, предмет і методи, закономірності та функції політології. У книзі викладені осно...

Рудич Ф.М. (ред.) Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти

 • формат pdf
 • размер 943.41 КБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
К.: Парламентське вид-во, 2008. – 352с. (на укр. яз. ) На основі широкого масиву історичних сучасних наукових джерел, аналізу реальних політичних процесів подається одна за провідних тем політології – природа, концепції та класифікація політичного лідерства в національному та регіональному аспектах. Висвітлюється теоретико-методологічні проблеми політичного лідерства, ідеї лідерства в світовій політичній думці, формування політичного лідерства в...

Шаповал Ю. (ред.) Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу

 • формат pdf
 • размер 1.57 МБ
 • добавлен 02 июля 2011 г.
К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2010. — 431 с. Проблеми культури міжособистісних і міжгрупових відносин основоположні для кожного соціуму. В Україні вони набули особливої ваги внаслідок «розколотості» культурного простору, різноспрямованості політичних орієнтацій, конфлікту інтерпретацій у системі історичного мислення. Автори книжки вбачали свою головну мету у заповненні відчутної прогалини в теоретико-методологічному й інструментально-...

Шубін С.П. Політичний маркетинговий аналіз: метод, теорія, практика

 • формат djvu
 • размер 26.57 МБ
 • добавлен 27 марта 2010 г.
Шубін С. П. Політичний маркетинговий аналіз: метод, теорія, практика. – К.: Ґенеза. – 2007. – 112 с. У монографії висвітлена сутність політичного маркетингу. Запропонована інноваційна система підходу до дослідження світу політики методом політичного маркетингового аналізу як невідємної частини й інструменту політичного маркетингу. Показано, як на основі данних, що отримані в результаті політичного маркетингового аналізу політичних процесів, дій...

Якубін О.Л. Застосування аналізу часових рядів в сучасній політичній науці: досвід і перспективи

 • формат pdf
 • размер 153.77 КБ
 • добавлен 29 января 2010 г.
Якубін О. Л. Застосування аналізу часових рядів в сучасній політичній науці: досвід і перспективи. The Usе of Time Series Analysis in the Contemporary Political Science: Experience and Рrospects. У статті висвітлюється чотири пласти знання про час і політику, існуючих на даний момент. Основний акцент автором статті зроблено на розкритті інструментального розуміння часу в контексті витоків історико-економічного аналітичного фокусу хронополітики....

Якубін О.Л. Політична тривалість: методологічні стратегії мікрорівня

 • формат pdf
 • размер 129.53 КБ
 • добавлен 17 мая 2010 г.
Ця стаття була опублікована: Якубін О. Л. Політична тривалість: методологічні стратегії мікрорівня/ О. Л. Якубін //«Гілея (науковий вісник)»: Збірник наукових праць. - К. , 2009. - Випуск 28 (листопад). – С. 375-381. Вперше у вітчизняній політичній науці розглянуто політичну тривалість та її вплив на поведінку політичних акторів. Проведена відмінність та вказано на взаємозв’язки між політичною тривалістю та швидкістю. Охарактеризовано чотири осно...