Зайченко О.Ю., Зайченко Ю.П. Дослідження операцій / Исследование операций. Збірник задач. 2007

Зайченко О.Ю., Зайченко Ю.П. Дослідження операцій / Исследование операций. Збірник задач. 2007
 • разное
 • djvu
 • 5.6 МБ
 • добавлен 08.09.2010
В посібнику в систематизованому вигляді представлено задачі і вправи по всіх основних розділах курсу Дослідження операцій, включаючи лінійне, нелінійне, динамічне програмування, стохастичне програмування.
Нове видання суттєво розширене та доповнено новими розділами, що відображають сучасні напрями цієї дисципліни, серед яких: прийняття рішень в умовах невизначеності, задачі і методи нечіткого програмування, методи декомпозиції в задачах оптимізації, задачі і методи прийняття рішень у конфліктних ситуаціях, що включають методи теорії антагоністичних та кооперативних ігор двох осіб, а також багатокритеріальні задачі прийняття рішень як у чітких, так і в нечітких умовах.
Всі розділи посібника мають однакову структуру: спочатку викладається необхідний теоретичний матеріал, далі йдуть приклади застосування викладених методів та алгоритмів на конкретних задачах з детальними поясненнями процесу вирішення, а потім наведені численні вправи та задачі для самостійного розв’язання.
Теоретичний апарат, що викладається в посібнику, базується на підручнику Ю. П. Зайченко « Дослідження операцій », 7-ме вид., Київ. , 2006, – 816 с.
Підручник орієнтовано передусім на студентів бакалавратів «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки», а також студентів економічних спеціальностей. Він буде корисний всім фахівцям, яким необхідно освоїти і використовувати математичний апарат оптимізації. Підручник може служити довідником з сучасних методів оптимізації.

Смотрите также


Зайченко Ю.П. Дослідження операцій

Зайченко Ю.П. Дослідження операцій

 • разное
 • djvu
 • 13.79 МБ
 • добавлен 08.09.2010
Підручник. Сьоме видання, перероблене та доповнене. 2006

У підручнику розглянуто основи дисципліни «Дослідження операцій» -науки, що займається кількісним обгрунтуванням прийнятих рішень в різних сферах людської діяльності, в першу чергу у виробничих і економічних системах. Викладені принципи дослідження операцій, приво...
Зайченко Ю.П. Исследование операций

Зайченко Ю.П. Исследование операций

 • разное
 • djvu
 • 10.23 МБ
 • добавлен 14.04.2010
Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979 г.

В настоящем учебном пособии излагаются основы исследования операций — науки, которая ставит своей целью оптимизацию решений, принимаемых человеком в системах организационного управления и в повседневной практической деятельности. В книге рассматриваются основные принципы операц...
Зайченко Ю.П. Исследование операций. Нечеткая оптимизация

Зайченко Ю.П. Исследование операций. Нечеткая оптимизация

 • разное
 • djvu
 • 2.38 МБ
 • добавлен 17.11.2010
К.: Выща шк. , 1991. - 191 с. Изложены новые эффективные методы решения задач линейного и выпуклого программирования - декомпозиционный метод агрегирования для задач большой размерности и метод эллипсоидов, обладающий в отличие от классических методов полиномиальной сходимостью. Основное внимание уделено современным проблемам пр...
Охріменко М.Г., Дзюбан І. Ю. та ін. Методи дослідження операцій

Охріменко М.Г., Дзюбан І. Ю. та ін. Методи дослідження операцій

 • разное
 • doc
 • 830.36 КБ
 • добавлен 24.03.2010
К.: ІВЦ „Видавництво «Політехніка », 2005. – 108 с.: іл. – Бібліограф.: с. 104

Викладено основні принципи та задачі дослідження операцій, основи прийняття рішень в умовах визначеності за допомогою математичних моделей. Розглянуто та проілюстровано методи розв’язку задач лінійного програмування: симплекс-метод та графо...
Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: підручник для студентів вузів

Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: підручник для студентів вузів

 • разное
 • pdf
 • 51.37 МБ
 • добавлен 11.01.2012
Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: підручник для студентів вузів / Харк. нац. аграр. університет ім. В.Докучаєва. - Харків: Гриф, 2002. - 580 с.
Лекції - Дослідження операцій

Лекції - Дослідження операцій

 • лекции
 • doc
 • 592 КБ
 • добавлен 28.02.2011
Предмет і метод дослідження операцій.
Розподільчі задачі. Задачі розподілення ресурсів.
Основи оптимального управління запасами.
Задачі заміни та ремонту обладнання.
Основи теорії масового обслуговування.
Основи теорії ігор.
Критерії.
Попов Ю.Д., Тюптя В.І., Шевченко В.І. Методи оптимізації

Попов Ю.Д., Тюптя В.І., Шевченко В.І. Методи оптимізації

 • разное
 • pdf
 • 5.33 МБ
 • добавлен 22.04.2010
У посібнику викладені основи сучасних методів оптимізації у відповідності з
програмою курсу дослідження операцій, який читається на факультеті кібернетики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Посібник охоплює як у
теоретичному, так і у практичному аспекті основні розділи лінійного, дискретного...
Вагнер Г. Основы исследования операций. Том 1

Вагнер Г. Основы исследования операций. Том 1

 • разное
 • djvu
 • 4.03 МБ
 • добавлен 10.02.2008
Оглавление:
Искусство и наука в организационном управлении:
О термине "исследование операций".
Границы применимости количественного анализа.
Важность построения моделей.
Процесс количественного анализа.
Исследование операций "в миниатюре".
Построение линейных оптимизационных моделей:
Задачи ...
Аронович А.Б., Афанасьев М.Ю., Суворов Б.П. Сборник задач по исследованию операций

Аронович А.Б., Афанасьев М.Ю., Суворов Б.П. Сборник задач по исследованию операций

 • разное
 • djvu
 • 2.09 МБ
 • добавлен 25.06.2011
М.: Изд-во МГУ, 1997. - 256 с.
В учебное пособие включен материал по основным разделам курса "Исследование операций" — линейному программированию, задачам транспортного типа, системам массового обслуживания, системам управления запасами, моделям сетевой оптимизации и т. д.
По каждой теме даются теоретический материал и б...
Вентцель Е.С. Исследование операций

Вентцель Е.С. Исследование операций

 • разное
 • djvu
 • 992.93 КБ
 • добавлен 31.10.2011
М., «Знание», 1976. — 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Серия «Математика, кибернетика», 1)

Брошюра посвящена элементам исследования операций — новой науке о принятии рациональных, научно обоснованных решений, по существу, в любой области человеческой деятельности, касается ли она производства, бытового обслуживани...