Физическая культура и спорт
  • формат pdf
  • размер 692,03 КБ
  • добавлен 10 мая 2012 г.
Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту 2006
(На укр. яз.) Матеріали II Міжнародної наукової конференції (30 листопада — 1 грудня 2006 р., м. Харків) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. — Харків: «ОВС», 2006. — 104 с. Відповідальний за випуск О.М. Худолій.
Анотація.
У збірнику вміщені матеріали доповідей конференції, що висвітлюють актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в Україні.
Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів.
Зміст.
Проблеми фізкультурної освіти в Україні.
Андріанов В. Є., Макаренко Н. Г. Формування фізичних та духовних інтересів майбутнього вчителя фізичної культури.
Білоус Т.Л. Оптимальний розвиток фізичної підготовленості студентів у процесі занять з фізичного виховання.
Задоя Є.С., Богатир В.Г., Майоров В.О. Деякі шляхи рішення проблеми фізкультурної освіти.
Капралов С. Ю., Лянной Ю. О. Організація стажування в спеціалізованих умовах бакалаврів з фізичної реабілітації під час їх навчання в магістратурі.
Кожевнікова Л., Лапшинська Н., Матчина А. Професійно-прикладна підготовка майбутніх вчителів в якості організатора фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями молодших класів.
Кожевнікова Л., Дзюба З. Специфіка питання про виховання особистої фізичної культури студентів сучасної вищої школи.
Коробейник В. А. Особливості використання тестових завдань в методичній підготовці студентів факультету фізичної культури.
Коробко Л., Шевченко В., Татарченко Л. Досвід проведення студентських науково-практичних конференцій в контексті кредитно-модульної системи організації фізичного виховання.
Кравчук Т. М. Факультет фізичної культури харківського педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди: перші кроки становлення та розвитку.
Лянной Ю. О., Капралов С. Ю. Особливості впровадження спеціального курсу «фізична реабілітація спортсменів високого класу» у підготовку фахівців з фізичної реабілітації.
Ротерс Т. Т. Науково-дослідна робота студентів проблема фізичної освіти в Україні.
Сергиенко Л. П., Чекмарева Н. Г. Психомоторные способности человека: общее понятие, классификация и значение в системе спортивного отбора.
Шалар О. Г. Особливості фізкультурного учення молоді.
Мірошниченко В. І. Організаційно-методичні аспекти педагогічної практики студентів факультету «Фізичної культури».
Іващенко О. В., Забора А. В. Педагогічні технології у фізкультурній освіті.
Проблеми олімпійського і професійного спорту.
Воробьева В. А. Физические и психофизиологические особенности игроков как основа методики подготовки баскетбольних команд в гуманитарных вузах.
Драгнєв Ю. В. Класифікація основних технічних прийомів боротьби в армспорті.
Єфімов А. О., Пилипко О. О. Дослідження зв'язку між показниками рівня фізичного розвитку з показниками структури спеціальної підготовленості (плавальної, технічної) у ватерполістів 12—14 років.
Кісельов А. Ф., Кулаков Ю. Є., Майоров В. О., Главатий С. М., Бірюк С. В., Руденко А. О., Чернозуб А. А. Аспекти підготовки спортсменів важкої атлетики в Миколаївській області.
Козина Ж. Л. Реализация концепции нелинейности развития саморганизующихся систем в сфере спортивной деятельности (на примере спортивных игр).
Кравчук О. О. індивідуальні біоритмічні закономірності ігрової ефективності як основа планування навчально-тренувального процесу в баскетболі.
Чередніченко С. Порівняльний аналіз техніки рухових дій у Панкратівні.
Боляк А. А. Аналіз техніки базових рухів юних спортсменів у спортивній аеробіці.
Худолей О. Н. Моделирование процесса подготовки юных гимнастов.
Фізкультурна освіта в середній школі.
Васьков Ю. В. Концептуальні підходи до організації занять з учнями спеціальної медичної групи в загальноосвітніх навчальних закладах.
Кібальник О. Я. Рівень рухової активності підлітків окремих регіонів України.
Клименко Ю. С. Фізична реабілітація учнів молодшого шкільного віку з функціональними порушеннями постави і сколіозом.
Корж Н. Л., Черненко О. Є., Гурєєва А. М., Гордейченко О. А. Обгрунтовання занять аеробікою для старшокласниць 15—16 років.
Марченко С. І. Особливості рухової підготовленості молодших школярів.
Муца Л. Г., Михаць Л. В. Вивчення мотивів до занять оздоровчими фізичними вправами школярами, які мають дефекти постави.
Фандикова Л. А., Смоляр И. И. Личностные особенности детей старшего школьного возраста со слуховой депривацией и их отношение к занятиям физической культурой.
Інформаційні і комп'ютерні технології у фізичному вихованні і спорті.
Ажиппо О. Ю., Дорофєєва Т. І. Використовування комп'ютерних технологій в системі педагогічного контролю у спорті.
Єрмаков С. С. Інформаційне забезпечення підготовки дисертації.
Петров П. К. Новый курс «информационные технологи в физической культуре и спорте».
Свістельник І. Р. Актуальні проблеми організації інформаційного супроводу вищої фізкультурної освіти.
Рекреація і спорт для всіх.
Вихляєв Ю. М. Оцінка порушень постави і скривлень хребетного стовпа.
Мацкевич Н. М., Калитка С. В., Овчаренко Т. Г. Структура міжнародного туристичного руху.
Шамардіна Г. М., Долбишева Н. Г. Характеристика теоретичного, методичного та практичного рівнів знань про фізичне здоров'я старшокласників.
Похожие разделы