• формат doc
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 02 марта 2011 г.
Бірюков В.В., Коваленко В.В. Криміналістичне дослідження документів
Монографія. Луганский институт внутренних дел, 1999
В данном издании наряду с обобщением практического опыта, а также критическим анализом научных достижений в деятельности по обнаружению и исследованию письменных документов в криминалистике, предпринята попытка показать реальные возможности использования современных достижений компьютерной и множительной техники в области подготовки и исследования письменных документов.
При написании монографии авторами использованы материалы по
криминалистическому исследованию письменных документов, нашедшие отражение в научной литературе.
Авторами предпринята попытка раскрыть сущность методов печати с использованием компьютерной техники, а соответственно, возможности и направления поиска источников информации при их исследовании.
Работа рассчитана на научных и практических работников, занимающихся
криминалистическим исследованием документов, преподавателей, а также курсантов и слушателей высших учебных заведений МВД Украины.
Похожие разделы
Смотрите также

Біленчук П.Д. (ред.), Лисиченко В.К., Клименко Н.І. та ін. Криміналістка

 • формат doc
 • размер 936.67 КБ
 • добавлен 27 октября 2010 г.
Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Атіка, 2001. - 544 с.: іл. У підручнику значна увага приділена досвіду експертної та судово-слідчої практики сучасної криміналістики. Розглядаються теоретичні та методологічні засади криміналістики, висвітлюються сучасні дослідження в галузі криміналістичної техніки, тактики і методики розслідування окремих видів злочинів. Для студентів, слухачів, викладачів юридичних вузів і факультетів, наукових і пра...

Біленчук П.Д., Дубовий О.П. та ін. Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 4.2 МБ
 • добавлен 20 апреля 2010 г.
К. : ATIKA, 1998. - 416 с.: іл. Нумерація сторінок збережена. Підручник відображає сучасний стан криміналістичної науки і слідчої практики, останні дослідження в цих галузях. Для слухачів, ад'юнктів, викладачів вузів системи МВС України, а також наукових і практичних працівників. Колектив авторів: П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко, А. В. Кофанов, Д. П. Біленчук, О. І. Котляревський

Воробей О.В., Мельников І.М., Волошин О.Г. Техніко-криміналістичне дослідження документів

 • формат pdf
 • размер 4.88 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Навчально-методичний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 304 с. Навчально-методичний посібник присвячений техніко-криміналістичному дослідженню документів. Значна увага приділяється теоретичним положенням техніко-криміналістичного дослідження документів та його методам. Окремо розглянуті методики та особливості техніко-криміналістичного дослідження різних категорій документів: бланків; відбитків печаток та штампів; рукописних записі...

Дубовий О.П., Лукашенко В.Я., Рибалко Я.В. та ін. Криміналістичне дослідження слідів рук

 • формат doc
 • размер 627.02 КБ
 • добавлен 17 октября 2009 г.
Викладено теоретичні. організаційні та методичні питання, пов'язані з криміналістичним дослідженням слідів рук: історія дактилоскопії, фізична природа слідів рук, їх види, методи виявлення та фіксації слідів рук, методика їх експертного дослідження. Розглянуто основи пороеджеоскопічного дослідження слідів рук та методику проведення такого виду експертиз, наведені зразки висновків експерта. Посібник призначений для практичних працівників, викладач...

Зразки - Бланки процесуальних документів

 • формат doc, rtf
 • размер 300.11 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Київ, 2009. - 301 с. В збірнику містяться бланки процесуальних документів які складаються органами дізнання, слідчими на різних стадіях кримінального процесу. А саме: Пояснення; Протокол усної заяви (повідомлення) про злочин; Протокол явки з повинною; Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи; Постанова про порушення кримінальної справи і прийняття її до свого провадження; Постанова про прийняття кримінальної справи до свого проваджен...

Когутич І.І. Криміналістика

 • формат doc
 • размер 1.42 МБ
 • добавлен 18 октября 2010 г.
Курс лекцій. - К.: Атіка, 2008. - 888 с. Курс лекцій відповідає програмі дисципліни «Криміналістика». Теми та матеріал лекцій - конкретизовані і цілеспрямовані, що дає змогу використовувати їх не тільки в навчальному процесі, а й у практичній діяльності з розкриття й розслідування злочинів. Три перші теми курсу містять: загальнотеоретичні питання, криміналістичну техніку і криміналістичну тактику. В інших - розглядається криміналістична методик...

Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. Настільна книга слідчого

 • формат djvu
 • размер 7.67 МБ
 • добавлен 22 декабря 2010 г.
[Наук. -практ. видання для слідчих і дізнавачів] / М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. — 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — 728 с. Запропоноване видання — довідник для слідчих і дізнавачів, які можуть застосувати його рекомендації у професійній діяльності гіри розслідуванні злочинів. Книга містить найбільш доцільні прийоми, методи та рекомендації щодо проведення слідчих дій, пропонує методики розслідува...

Шепітько В.Ю. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів

 • формат doc
 • размер 1.93 МБ
 • добавлен 22 июня 2011 г.
(На укр. яз. ). – Харків., - 1998., - 368 с. Зміст. Вступ. Криміналістична тактика. Загальні положення криміналістичної тактики. Поняття і предмет криміналістичної тактики. Тактичний прийом як елемент криміналістичної. Джерела і функції тактичних прийомів. Класифікація тактичних прийомів. Система тактичних прийомів: поняття і ознаки. Сутність тактичних комбінацій і тактичних операцій. Психологічні основи використання тактичних прийомів....

Шеремет А.П. Криміналістика

 • формат pdf
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]/ А. П. Шеремет – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.– ISBN 978-966-364-822-4 Посібник з криміналістики підготовлено відповідно до програми даної дисципліни. Видання книги зумовлено змінами у структурі злочинної діяльності, прийняттям Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України та оновленням усієї нормативної бази, що регулює боротьбу зі злочинністю, необхідністю вдос...

Шеремет А.П. Криміналістика

 • формат doc
 • размер 4.26 МБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
2009р. Посібник а криміналістики підготовлено відповідно до програми даної дисципліни. Видання книги зумовлено змінами у структурі злочинної діяльності, прийняттям Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України та оновленням усієї нормативної бази, що регулює боротьбу зі злочинністю, необхідністю вдосконалений теорії криміналістики і важливістю розроблення та впровадження в практику новітніх криміналістичних засобів і методів. Для с...