Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства

Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства
 • разное
 • pdf
 • 4.71 МБ
 • добавлен 23.04.2010
Навч. посіб. — 2-ге видання. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с.

В навчальному посібнику розглянуто закономірності та проблеми розвитку вітчизняних підприємств в конкурентному ринковому середовищі. Охарактеризовано нормативно-правові засади їх функціонування та здійснення всіх виробничо-господарських процесів як в межах внутрішнього економічного механізму, так і при формуванні інтеграційних зв’язків із суб’єктами зовнішнього по відношенню до конкретного підприємства середовища. Докладно розглянуто питання ресурсного забезпечення, напрямки ефективної організації, управління, планування і регулювання діяльності підприємств. Визначено передумови застосування прогресивних методик щодо визначення результативності господарювання вітчизняних підприємств. Наведено конкретні приклади та розглянуто практичні ситуації в діяльності вітчиз няних підприємств.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, викладачів, підприємців та читачів, яких цікавлять проблеми функціонування вітчизняних підприємств в ринкових умовах господарювання.

ЗМІСТ.
ПЕРЕДМОВА.
РОЗДІЛ.
ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ.
Поняття і характерні риси підприємства, основні види його діяльності.
Нормативно-правові основи функціонування підприємств.
Види підприємств, їх характеристика.
Об'єднання підприємств.
Роль і місце підприємств в структурованому ринковому середовищі.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Ділова гра.
РОЗДІЛ.
ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Зміст і поняття підприємницької діяльності.
Історія розвитку підприємницької діяльності.
Форми здійснення підприємницької діяльності.
Характеристика цілей, завдань, суб'єктів і об'єктів підприємництва.
Особливості формування внутрішнього і зовнішнього підприємницького середовища.
Поняття і зміст інтрапренерства.
Культура підприємницької діяльності.
Державна підтримка підприємницької діяльності.
Договірна діяльність у сфері підприємництва.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
РОЗДІЛ.
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ.
Сутність процесу управління підприємством.
Функції управління, їх характеристика.
Методи і моделі управління підприємством.
Організаційні структури управління підприємствами, їх види і детальна характеристика.
Принципи ефективної побудови організаційних структур управління виробництвом.
Виробнича структура підприємства, її характеристика.
Принципи формування ефективної виробничої структури підприємства.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Ділова ситуація.
РОЗДІЛ.
ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА.
Поняття персоналу, його класифікація.
Характеристика персоналу підприємства за професійно-кваліфікаційною ознакою.
Особливості встановлення норм і нормативів праці на підприємстві.
Визначення потрібної чисельності персоналу на підприємстві.
Показники руху персоналу на підприємстві.
Кадрова політика підприємства.
Створення ефективної системи управління персоналом на підприємстві.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Задачі для самостійного розв'язання.
Ділова ситуація.
РОЗДІЛ.
ПРОДУКТИВНІСТЬ, МОТИВАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ.
Поняття мотивації праці, її зміст і види.
Методи підвищення вмотивованості праці.
Теорії мотивації.
Соціально-економічна сутність заробітної плати.
Особливості організації оплати праці на підприємстві.
Тарифна система оплати праці на підприємстві.
Форми і системи оплати праці на підприємстві.
Особливості оплати праці бригадної роботи.
Особливості преміювання працівників.
Продуктивність праці: поняття і види.
Методи обчислення продуктивності праці, їх переваги та недоліки, сфера застосування.
Фактори зростання продуктивності праці та оцінка її динаміки.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Задачі для самостійного розв'язання.
Ділова ситуація.
РОЗДІЛ.
КАПІТАЛ І ВИРОБНИЧІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА.
Сутність капіталу, його класифікація.
Характеристика основних виробничих фондів, їх склад і структура.
Особливості обліку й оцінки основних виробничих фондів.
Переоцінка основних виробничих фондів.
Поняття амортизації, методи нарахування амортизації об'єкта основних засобів.
Поняття зносу, методи його розрахунку.
Показники ефективності використання основних фондів.
Напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємством.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Задачі для самостійного розв'язання.
РОЗДІЛ.
НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА АКТИВИ.
Поняття нематеріальних ресурсів, їх види та характеристика.
Поняття нематеріальних активів та особливості їх обліку.
Оцінка нематеріальних активів підприємства.
Методи і способи оцінки нематеріальних активів підприємства.
Амортизація нематеріальних активів.
Фактори, що запобігають ефективному створенню нематеріальних активів підприємством.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Задачі для самостійного розв'язання.
РОЗДІЛ.
ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА.
Поняття, склад і структура оборотних коштів підприємства, джерела їх формування.
Особливості нормування оборотних коштів на підприємстві.
Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства.
Напрямки підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Задачі для самостійного розв'язання.
РОЗДІЛ.
ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА.
Поняття інвестиційних ресурсів, їх види і класифікація.
Джерела фінансування інвестицій.
Поняття інвестиційного циклу, його складові елементи.
Поняття, види і стадії інвестиційних проектів.
Особливості вітчизняного інвестиційного проектування.
Методи і способи оцінки ефективності інвестиційних проектів.
Поняття ризику при здійсненні інвестиційної діяльності підприємства.
Методи оцінки ризикованості інвестиційних проектів, їх переваги та недоліки.
Особливості управління системою ризиків на підприємстві.
Напрямки підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів підприємством.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Задачі для самостійного розв'язання.
РОЗДІЛ.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
Зміст інноваційної діяльності, форми її інвестування.
Види і напрямки інноваційної діяльності.
Інноваційні цикли і показники дифузії новацій на підприємстві.
Інноваційний потенціал підприємства і показники його оцінки.
Інноваційний проект: поняття, етапи здійснення, оцінка ефективності з урахуванням ступеня ризику.
Напрямки підвищення ефективності здійснення інноваційної діяльності на підприємстві.
Особливості державного регулювання інноваційної діяльності.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
РОЗДІЛ.
ВИТРАТИ І ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ.
Поняття витрат, їх класифікація та роль.
Поняття собівартості продукції.
Особливості калькуляції собівартості продукції на підприємствах.
Методи калькуляції собівартості продукції на підприємстві.
Напрямки зменшення собівартості продукції на підприємстві.
Показники оцінки витратності виробництва.
Поняття цін, їх види та функції.
Методи ціноутворення.
Вибір стратегії ціноутворення на підприємстві.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Задачі для самостійного розв'язання.
РОЗДІЛ.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА.
Основні положення теорії організації виробництва.
Виробничий процес і принципи його організації.
Типи виробництва та їх техніко-економічна характеристика.
Виробничий цикл і його структура.
Методи розрахунку виробничого циклу.
Організація потокового виробництва.
Організація автоматизованого виробництва.
Гнучке інтегроване виробництво.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Задачі для самостійного розв'язання.
РОЗДІЛ.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ.
Виробнича програма підприємства і показники оцінки обсягу продукції.
Поняття якості продукції та методи її оцінки.
Поняття конкурентоспроможності продукції і методи її оцінки.
Поняття доходу та прибутку як основних показників виробничо-господарської діяльності.
Особливості здійснення багатофакторного аналізу прибутку.
Поняття фінансової діагностики підприємства та оцінка фінансово-економічного стану підприємства.
Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства в ринковому середовищі.
Вправи для розпізнання термінів.
Тестові вправи.
Задачі для самостійного розв'язання.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

Смотрите также


Гетьман О.О. Внутрішній економічний механізм підприємства

Гетьман О.О. Внутрішній економічний механізм підприємства

 • разное
 • doc
 • 179.53 КБ
 • добавлен 17.01.2010
Навчально-методич-ний комплекс для студентів заочно-дистанційної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з економіки та підприємництва / Укладач: Гетьман О. О. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2005. – 79 с.

Навчально-методичний ...
Гетьман О.О. Економічна діагностика

Гетьман О.О. Економічна діагностика

 • разное
 • doc
 • 394.26 КБ
 • добавлен 21.01.2010
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст з економіки та підприємництва – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2004. – 78 с.
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економічна діагност...
Пономарева Ю.В. Экономика предприятия. Сборник тестов. (укр. язык)

Пономарева Ю.В. Экономика предприятия. Сборник тестов. (укр. язык)

 • разное
 • doc
 • 461.5 КБ
 • добавлен 30.09.2010
Харьков: ХДУХТ,2008. - 70 стр.
Збірка тестів з дисципліни „Економіка підприємства призначена для проведення поточного контролю рівня знань студентів з теоретичних питань курсу.
Тестові завдання розроблено в тематичному розрізі, вони охоплюють ос-новні теми дисципліни „Економіка підприємства та передбачають тільки оди-нич...
Славута О.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ''Економіка підприємства''

Славута О.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ''Економіка підприємства''

 • разное
 • pdf
 • 194.44 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Х.: ХНАМГ, 2011. – 18 с. Для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».

Контрольна робота складається з трьох завдань за окремими навчальними модулями. Варіанти завдань визначають за вказівками,

Підприємство як основна ланка виробничо-господарської сфери
Склярук Н.І., Славута О.І. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу ''Економіка підприємства''

Склярук Н.І., Славута О.І. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу ''Економіка підприємства''

 • разное
 • doc
 • 498 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2006. - 47 с.

Для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050107 Економіка підприємства, 6.050106 Облік і аудит, 6.050201 Менеджмент організацій.

Основи організації управління підприємством
Теоретичні відомості
Практичні задачі
Запитання для перевірки
Виробнич...
Славута О.І. Методичні вказівки до курсового проекту ''Розрахунок економічних показників діяльності комунального підприємства'' та самостійної підготовки з курсу ''Економіка підприємства''

Славута О.І. Методичні вказівки до курсового проекту ''Розрахунок економічних показників діяльності комунального підприємства'' та самостійної підготовки з курсу ''Економіка підприємства''

 • разное
 • doc
 • 318.5 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Для студентів спеціальності Економіка підприємств міського господарства денної та заочної форм навчання. - Харків: ХДАМГ, 2002. - 47 с.

Метою курсового проекту є закріплення навичок роботи з економічною інформацією з курсу «Економіка підприємств» з урахуванням специфіки фаху студентів. У проекті розглядаються питання о...
Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства

Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 358.35 КБ
 • добавлен 16.03.2010
Навчальний посібник – Херсон, ХДТУ, 2003. – 292 с.
Посібник побудований відповідно до програми вивчення курсу «Економіка підприємства», на основі лекцій, прочитаних авторами.
Розглядаються економічні основи функціонування різних типів підприємств в умовах ринку. Висвітлені питання формування та використання ресурсів підп...
Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (укр.)

Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (укр.)

 • разное
 • djvu
 • 7.38 МБ
 • добавлен 31.12.2009
К.: Атіка, 2004. - 480 с.

Зміст
Підприємство як субєкт господарювання
Управління підприємством
Прогнозування і планування діяльності підприємства
Розробка та обґрунтування виробничої програми підпритємства
Персонал підприємства та продуктивність праці
Основні фонди та виробнича потужність підприє...
Славута О.І. та ін. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу ''Економіка підприємства''

Славута О.І. та ін. Методичні вказівки до курсової роботи з курсу ''Економіка підприємства''

 • разное
 • pdf
 • 344.86 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства усіх форм навчання)/ Славута О.І., Буряк О.М., Покуца І.В. - Х.: ХНАМГ, 2009. – 28 с.

Мета курсової роботи з „Економіки підприємства – поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі вивчення курсу, придбання практичних навичок у проведен...
Момот T.В., Соболєва Г.Г. Навчальний посібник з вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни Економіка підприємства

Момот T.В., Соболєва Г.Г. Навчальний посібник з вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 826.88 КБ
 • добавлен 29.01.2012
Для студентів 2,3 курсів навчання денної форми за спеціальностями «Економіка підприємства», «Облік і аудит» напряму 0501 «Економіка і підприємництво». - Харків: ХНАМГ, 2008. - 119 с.

Вступ
Мета і завдання курсової роботи
Загальні вимоги до курсової роботи
Склад курсової роботи
Склад основної частини к...