Гетьман О.О. Економічна діагностика

Гетьман О.О. Економічна діагностика
 • разное
 • doc
 • 394.26 КБ
 • добавлен 21.01.2010
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст з економіки та підприємництва – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2004. – 78 с.
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів денної форми навчання за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст з економіки та підприємництва розроблено згідно із Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН), затвердженим та чинним з 06.06.2002 р.
Склад і зміст поданого матеріалу та індивідуальних завдань відповідає навчальній програмі курсу. Запропоновані завдання носять комплексний характер, систематизовані за відповідними темами і направлені на виявлення глибини знань студента в цій галузі. Методичні рекомендації мають спрямувати дії студента у вірному напрямку як під час виконання індивідуальних завдань, так і під час засвоєння матеріалу з дисципліни «Економічна діагностика» в цілому. Вони можуть стати в нагоді студентам при виконанні домашніх контрольних робіт і викладачам вищих навчальних закладів для організації навчального процесу із зазначеної дисципліни.

Смотрите также


Горбачук Ю.А., Кушнір Н.Б. Економічна діагностика

Горбачук Ю.А., Кушнір Н.Б. Економічна діагностика

 • разное
 • pdf
 • 1.1 МБ
 • добавлен 22.02.2011
Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. - Рівне, НУВГП, 2007. - 176 с.

Навчально-методичний комплекс містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, тематику самостійної роботи студентів, типові виробничі ситуації, тренінгові тестову програму тощо. Може використов...
Гетьман О.О. Внутрішній економічний механізм підприємства

Гетьман О.О. Внутрішній економічний механізм підприємства

 • разное
 • doc
 • 179.53 КБ
 • добавлен 17.01.2010
Навчально-методич-ний комплекс для студентів заочно-дистанційної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з економіки та підприємництва / Укладач: Гетьман О. О. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2005. – 79 с.

Навчально-методичний ...
Євдокимова Н.М., Кірієнко А.В. Економічна діагностика:

Євдокимова Н.М., Кірієнко А.В. Економічна діагностика:

 • разное
 • doc
 • 212.02 КБ
 • добавлен 28.02.2011
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2005. — 110 с.

Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни і тематичний план її вивчення, методичні поради до опанування кожної з тем у комплексі з розрахунково-ситуаційними завданнями, питаннями для самоперевірки знань та для дискусій, поясненнями ...
Робоча навчальна программа з дисципліни Економічна діагностика

Робоча навчальна программа з дисципліни Економічна діагностика

 • разное
 • doc
 • 1003 КБ
 • добавлен 09.01.2012
Ізмаїльський інститут водного транспорту, 2010.- 29с.

Тематичний план дисципліни.
Мета та завдання курсу.
Зміст дисципліни по темах.
Плани практичних занять: план, теми рефератів, контрольні запитання, ситуаційне завдання, тестове завдання до кожного практичного завдання.
Завдання до контрольної роботи д...
Загорна Т.О. Економічна діагностика

Загорна Т.О. Економічна діагностика

 • разное
 • pdf
 • 3.03 МБ
 • добавлен 25.10.2011
Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 400 с.

У посібнику розглянуто основні методи діагностики зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, питання оцінки його конкурен тних позицій та внутрішніх можливостей з урахуванням міжнародного і вітчизняного досвіду. Викладено основні етапи конкурент...
Краснокутская Н.С. Потенциал предприятия: формирование и оценка (укр.)

Краснокутская Н.С. Потенциал предприятия: формирование и оценка (укр.)

 • разное
 • doc
 • 3.33 МБ
 • добавлен 03.10.2010
Навчальний посібник. – Харків: ХДУХТ, 2004. - 287 стр.
Навчальний посібник присвячений актуальним проблемам формування та оцінки потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання. У посібнику надано цілісне уявлення про сутність потенціалу підприємства, його склад і структуру, закономірності його формування та розвит...
Шутяк Ю.В. Діагностика економічної безпеки підприємства

Шутяк Ю.В. Діагностика економічної безпеки підприємства

 • разное
 • doc
 • 279 КБ
 • добавлен 21.12.2011
Автореферат дисертації, Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності). - Хмельницький, 2011. - 24с.

Метою даного дослідження є розробка теоретичних положень, методичних та практичних рекомендацій щодо діагностики економічної безпеки машинобудівного підприємства.
Нет изображения

Новикова І.В. (укл.) Внутрішній економічний механізм підприємства

 • разное
 • doc
 • 3.25 МБ
 • добавлен 22.04.2011
Конспект лекцій/ Укладач І. В. Новикова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 185с.
Передмова
Філософія функціонування господарського механізму
Організація виробництва як механізм
Немеханічний механізм господарського механізму
Закономірності та протиріччя господарського механізму
Теоретичні основи і історія...
Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства

Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 4.71 МБ
 • добавлен 23.04.2010
Навч. посіб. — 2-ге видання. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с.

В навчальному посібнику розглянуто закономірності та проблеми розвитку вітчизняних підприємств в конкурентному ринковому середовищі. Охарактеризовано нормативно-правові засади їх функціонування та здійснення всіх виробничо-господарських процесів...
Литвин Б.М. Економіко-аналітична діяльність в організації

Литвин Б.М. Економіко-аналітична діяльність в організації

 • разное
 • pdf
 • 3.45 МБ
 • добавлен 31.01.2011
К.: Хай-Тек Прес, 2009. - 423 с. - ISBN: 978-966-2143-24-9

У підручнику «Економіко-аналітична діяльність в організації» розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти економіко-аналітичної діяльності в організації. Висвітлено методику аналізу виробничої програми, персоналу, продуктивності та оплати праці, основних ...