Дисертация
 • формат rtf
 • размер 33.56 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Гейко С.М. Іронія як культурна універсалія: філософський аналіз
Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю
09.00.04. – філософська антропологія, філософія культури. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2007.

Автореферат присвячена філософському вивченню поняття „іронія, яке запропоновано розглядати як фігуру тексту культури, що репрезентує підміну наявного сенсу прихованим, фіксує порушення звичного сприйняття або комунікації та спрямування на відновлення смислотворення. Трансформація його змісту в різних парадигмах культури дозволяє виявити такі фундаментальні ознаки іронічного дискурсу як рефлексивність, контрарність, аксіологічність. Уточнення суміжних понять культурології та естетики, які співвідносяться з іронією, встановлення їх специфіки та взаємозв’язку розкриває зміст цієї культурної універсалії. У дисертації запропоновано цілісний історико-культурологічний підхід до розуміння іронії, яка є не лише позицію людської свідомості, а й екзистенціалом людського буття, що вказує на можливість розкриття подальшого становлення.
Культурологічні трансформації поняття „іронія розкривають ґенезу її філософського змісту. Якщо класична метафізика розуміє іронію переважно як методологічну стратегію пізнання, то в її модерністських і постмодерністських модальностях на перше місце філософією висувається її людиновимірний зміст. Некласична інтерпретація іронічного дискурсу слугує зброєю проти засилля логоцентризму і намагається реабілітувати сферу безпосередності людського почуття. У процесі тотальної семіотизації культури іронія втрачає свій руйнівний потенціал, стає терапевтичною процедурою, глибинною цитатою, що презентує інтертекстуальність культури, але заперечує можливість доведення автентичності в онтологічному вимірі або оригінальності у творчому сенсі.
Ключові слова: культурна універсалія, іронія, фундаментальні ознаки іронії, екзистенціал, логоцентризм, некласичне визначення іронії.
Похожие разделы
Смотрите также

Андрос Є.І. Інтелект у структурі людського буття

 • формат pdf
 • размер 854.27 КБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
— К.: Стилос, 2010. — 358 с. Монографія присвячена філософсько-антропологічному аналізу про бле ми інтелекту у структурі людського буття. Інтелект при цьому береться не у плані його техніко-операційної версії, а як сув’язь когнітивних та сенсоутворюючих його параметрів, через яку і розкриваються його буттєво значущі виміри. Відповідно, засадничим у книзі виступає різ но рівневий аналіз буття людини у світі, а власне проблема інтелекту у структурі...

Вербицька І.В. Влада як феномен екзистенції

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 26.72 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. Автореферат присвячено дослідженню влади як феномену екзистенції. В дисертації представлений аналіз філософських учень представників екзистенціалізму та представників інших напрямів у філософії, в яких є відображеним їх...

Горлач М.І., Кремень В.Г., Ніколаєнко С.М., Требін М.П. та ін. Основи філософських знань

 • формат pdf
 • размер 5.38 МБ
 • добавлен 21 апреля 2011 г.
Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. - 1028 с. ISBN 978-966-364-726-5 У підручнику автори не тільки намагалися реалізувати ідеї пізнання світу і особи, але й виходили із того, що філософія — форма суспільної свідомості, що має свою специфіку, предмет, категорії і методи пізнання. Підручник ставить за мету надати допомогу всім, хто цікавиться сучасним становищем і розвитком філософії, логіки, етики та естетики, основ релігієзнавства,...

Дротянко Л.Г. Практикум з філософії за загальною редакцією

Практикум
 • формат doc
 • размер 332.28 КБ
 • добавлен 09 марта 2011 г.
Підручник підготовлений викладачами кафедри філософії Національного авіаційного університету. Мова - українська. Його особливістю є те, що він розроблений за кредитно-модульною системою навчання, яка лежить в основі Болонської декларації щодо уніфікації вимог європейських країн до рівня підготовки фахівців у системі вищої освіти. У посібнику навчальний матеріал з філософії структурований на засадах модульного принципу, відповідно до якого виділ...

Заїченко Г.А. Підручник по історії філософії

 • формат exe
 • размер 1.94 МБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
Електронний підручник для студентів ВНЗ України. 2 тома Антична філософія. Філософія середньовіччя. Філософія епохи відродження. Філософія нового часу(XYII - XYIIIст. ). (варіант2) Філософія нового часу(XYII - XYIIIст. ). Німецька класична філософія. (варіант2) німецька класична філософія. Філософія прагматизму. Філософський ірраціоналізм. Сучасна світова філософія. Екзистенційна філософія. Філософський постмодернізм. Українська філософія.rn...

Кривуля О.М. Філософія

 • формат pdf
 • размер 2.22 МБ
 • добавлен 10 января 2012 г.
Навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 592 с. У ньому міститься ґрунтовний історико-філософський розділ і дається систематичний огляд основних блоків досить розгалуженого філософського знання. Автор свідомо уникав ідеологічної упередженості і зосереджувався на презентації позиції провідних філософів з різних актуальних проблем та шляхів їх вирішення. Опора на сучасну філософську думку та широке використання класичної спадщи...

Ліхацька Н.М. Війна та мир як феномени історичного процесу (соціально-філософський аналіз)

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 27.75 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. Автореферат присвячено соціально-філософському аналізу війни і миру як феноменів історичного процесу. Дослідження охоплює коло питань, пов'язаних з трансформацією даних феноменів, їх взаємодією і взаємообумовленістю на початку нового тисячолі...

Петрушенко В.Л. Філософія. Навчальний посібник

 • формат doc
 • размер 2.24 МБ
 • добавлен 17 июня 2011 г.
ТзОВ НВФ "Магнолія плюс" рік 2006. - 243. (273 в документі) ISBN: 966-620-047-3 Мова українська ФІЛОСОФІЯ, її ПОХОДЖЕННЯ, ПРОБЛЕМАТИКА ТА ФУНКЦІЇ Особливості становища людини в світі та необхідність її самовизначення Поняття та типологія світогляду. Світогляд і філософія Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії, на...

Studia methodologica. Вип. 32

 • формат pdf
 • размер 2.34 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2011. – 246 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху э «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ Sergiy YAKOVENKO. IS THE POSTHUMANIST ANTHROPOLOGY POSSIBLE? LACAN, DERRIDA, AND THE IMPOSSI...