Корнійчук Л.Я., Татаренко Н.О., Поручник А.М. та ін. Історія економічних учень

Нет изображения
 • разное
 • doc
 • 570.64 КБ
 • добавлен 17.01.2010
Підручник / КНЕУ -1999. - 564 с.

У підручнику висвітлено історію розвитку економічної думки від стародавніх часів до наших днів. Основну увагу приділено викладенню провідних економічних концепцій, характеристиці основних напрямів та шкіл економічної теорії. Економічні доктрини розглядаються з позицій сучасних уявлень про закономірності економічного й соціального розвитку суспільства. Розкрито історію економічної думки в Україні, показано внесок українських учених у розвиток економічної науки.
Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів.

Зміст:
Розділ І. Предмет і завдання курсу
Предмет курсу
Завдання курсу
Розділ ІІ. Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Меркантилізм
Економічна думка стародавнього Сходу
Економічна думка античного світу
Економічна думка середньовіччя
Меркантилізм
Розділ ІІІ. Класична школа політичної економії
Загальна характеристика класичної політичної економії
Виникнення класичної політичної економії в Англії
Виникнення класичної політичної економії у Франції
Економічне вчення А. Сміта
Економічне вчення Д. Рікардо
Розділ ІV. Еволюція класичної політичної економії в першій половині XIX столліття. Завершення класичної традиції
Політична економія в Англії
Політична економія у Франції
Економічна теорія в США
Розділ V. Критичний напрям політичної економії. Формування соціалістичних ідей
Економічні погляди С. Сісмонді
Економічна концепція П. Ж. Прудона
Економічні погляди К. Родбертуса
Економічна програма Ф. Лассаля
Розділ VІ. Економічні вчення західноєвропейських соціалістів-утопістів
Теоретичні джерела західноєвропейського утопічного соціалізму
Утопічний соціалізм Сен-Сімона, Фур’є й Оуена
Сен-Сімон, сенсімоністи й походження колективізму
Соціалісти-асоціаціоністи Шарль Фур’є і Роберт Оуен
Розділ VII. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії
Зародження марксистської економічної теорії в 40—50-х роках XIX ст.
Теоретичні проблеми «Капіталу» К. Маркса
Праці К. Маркса та Ф. Енгельса 70—90-х рр.
Розвиток В. І. Леніним марксистського економічного вчення
Марксизм і сучасність
Розділ VІІІ. Виникнення альтернативної школи політичної економії. Німецька національна політекономія
Започаткування системи національної політичної економії в Німеччині
Історична школа
Нова історична школа та «соціальний напрям»
Розділ ІХ. Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії
Маржиналізм
Австрійська школа граничної корисності
Становлення неокласичної традиції. Кембріджська школа
Американська школа неокласики
Шведська (стокгольмська) школа
Математична школа в політичній економії
Розділ Х. Економічна думка в Росії
Економічна думка на початку ХІХ ст.
Економічна думка в період кризи і ліквідації кріпацтва
Економічна програма народництва
Політична економія в Росії в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.
Розділ ХІ. Економічна думка в Україні
Економічні проблеми в період підготовки та здійснення реформи 1861 р.
Ліберально-буржуазна економічна думка в пореформений період
Революційно-демократична економічна думка
Ліберальне народництво
Розвиток політичної економії
Розділ ХІІ. Кейнсіанство та його особливості в різних країнах
Історичні передумови виникнення кейнсіанства
Теоретична система та економічна програма Дж. М. Кейнса
Поширення кейнсіанства в різних країнах
Неокейнсіанські теорії економічного зростання
Посткейнсіанство
Кейнсіанська теорія та економічна політика
Розділ ХІІІ. Еволюція неокласичних ідей. Неолібералізм
Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст.
Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція
Консервативна неокласика. Неокласичні теорії економічного зростання
Неолібералізм: лондонська, фрейбурзька, паризька, чиказька школи
Неокласичне відродження. Теорії «економіки пропозиції» та «раціональних очікувань»
Неокласичний синтез
Досвід застосування неокласичних моделей в економіці різних країн
Розділ ХІV. Інституціоналізм
Ідейно-теоретичні основи інституціоналізму та етапи його розвитку
Ранній інституціоналізм
Неоінституціоналізм
Теорії трансформації капіталізму
Теорії «індустріального суспільства»
Концепції футурології
Розділ ХV. Економічні концепції соціал-демократії
Ревізіонізм
Формування теоретичних джерел сучасного соціал-реформізму в 20—30-х рр. ХХ ст.
Соціал-реформістські моделі економічного розвитку
Сучасний соціал-реформізм
Розділ ХVІ. Радянська економічна наука
Основні етапи становлення й розвитку економічної науки в СРСР
Економічні дискусії 20—30-х рр.
Розвиток радянської економічної науки в 30—90-ті рр.
Розвиток економічної теорії в Україні в радянський періодrn

Смотрите также


Корнійчук Л.Я. та ін. Історія економічних учень

Корнійчук Л.Я. та ін. Історія економічних учень

 • разное
 • doc
 • 623.05 КБ
 • добавлен 16.11.2011
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Я. Корнійчук, Г. Ю. Кириллова, Н. О. Татаренко, С. Б. Погорєлов. — К.: КНЕУ, 2002. — 284 с.
ISBN 966–574–334–1

Навчально-методичний посібник підготовлено на основі типової програми курсу «Історія економічних учень». Він включає короткий виклад змісту тем, а також ко...
Лекции - Історія економічних учень

Лекции - Історія економічних учень

 • лекции
 • doc
 • 668 КБ
 • добавлен 29.06.2010
Лень І. І., Гронтковська Г. Е. – Рівне: УДУВГП, 2003. – 72 с.

Історія економічних учень як наука
Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя
Перші економічні школи: меркантилізм, фізіократи
Класична школа політичної економії
Еволюція класичної політичної економії
Виникнення альтернативних ...
Реферат - Маржиналізм як переоцінка цінностей класичної школи політичної економії

Реферат - Маржиналізм як переоцінка цінностей класичної школи політичної економії

 • рефераты
 • doc
 • 95.5 КБ
 • добавлен 13.11.2011
Київ; КПІ; викладач Боклан Н.С.; факультет менеджменту та маркетингу; кафедра міжнародної економіки; предмет Історія економічних учень; 2010 рік; 17 стр.
Попередники маржиналізму
Революційна особливість маржиналізму
Характерні особливості першого етапу
Основоположники неокласичної теорії
Лісовицький В.М. Історія економічних учень

Лісовицький В.М. Історія економічних учень

 • разное
 • pdf
 • 1.01 МБ
 • добавлен 05.10.2011
К.: Центр учбової літератури, 2009. - 240 с. - ISBN: 978-966-364-784-5
3-тє видання (OCR)

У навчальному посібнику в історичній послідовності простежується процес розвитку економічної думки з стародавніх часів до наших днів. Розкриваються характерні особливості методології та теоретичного арсеналу різних шкіл та напр...
Нет изображения

Любохинець Л.С. Історія політичних та економічних учень

 • разное
 • jpg
 • 97.86 МБ
 • добавлен 07.07.2011
Методичні вказівки до вивченню дисципліни для студентів спеціальності "Міжнародні економічні відносини" // Л.С. Любохинець. - Хмельницький: ХНУ, 2007. - 102 с.

Укладач Любохинець Л.С., канд. екон. наук, доцент

Зміст
Вступ
Програма дисципліни
Плани семінарських занять
Домашнє індивідуальне завдан...
Нестеренко О.П. Історія економічних вчень (укр.яз.)

Нестеренко О.П. Історія економічних вчень (укр.яз.)

 • разное
 • pdf
 • 589.33 КБ
 • добавлен 25.11.2009
Пропонується повний курс історії світової економічної думки; висвітлюються основні течії та напрямки сукупності світових економічних концепцій у різні періоди розвитку людства.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2002
Контрольна робота - Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

Контрольна робота - Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

 • лабараторные
 • rtf
 • 171.29 КБ
 • добавлен 22.12.2010
Львівський національний університет ім. І. Франка
економічний факультет
Спеціалізація Економіка підприємства
1-й курс, 2008
Контрольна робота з дисципліни «Історія економічних вчень»
Вступ
Загальні риси і розходження нової і старої історичних шкіл у Німеччині.
Загальні риси і розходження класичної і н...
Кириленко В.В. (ред.) Історія економічних вчень

Кириленко В.В. (ред.) Історія економічних вчень

 • разное
 • pdf
 • 1.72 МБ
 • добавлен 03.06.2010
Навчальний посібник. – Тернопіль: „Економічна думка, 2007. – 233 с.

Докласичний етап розвитку економічної науки
Предмет, методологія і функції історії
економічних вчень
Економічна думка стародавнього світу
Економічна думка середньовіччя. Меркантилізм
Класичний етап розвитку економічної науки та її за...
Лекции - Історія економічних вчень

Лекции - Історія економічних вчень

 • лекции
 • doc
 • 691 КБ
 • добавлен 15.02.2011
Під ред. В. М. Тарасевича. - Дніпропетровськ: ЛМСУ, 1999.
Вступ до историі економічних вчень.
Ранні економічні погляди
Класична політична економія
Марксистьский напрямок економічної думки
Неокласична економічна теорія
Кейнсіанство та його еволюция
Соціально-інстуціональний напрямок економічної думки
Лекции - Історія економічних вчень

Лекции - Історія економічних вчень

 • лекции
 • doc
 • 145.77 КБ
 • добавлен 22.01.2010
ДУЕП. 162с.
Вступ до історії економічних вчень
Економічна думка стародавнього світу
Меркантилізм
Класична політична економія
Марксистський напрямок економічної думки
Неокласична економічна теорія
Кейнсіанство та його еволюція
Соціально-інституціональний напрямок економічної думки