Литвин Б.М. Економіко-аналітична діяльність в організації

Литвин Б.М. Економіко-аналітична діяльність в організації
 • разное
 • pdf
 • 3.45 МБ
 • добавлен 31.01.2011
К.: Хай-Тек Прес, 2009. - 423 с. - ISBN: 978-966-2143-24-9

У підручнику «Економіко-аналітична діяльність в організації» розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти економіко-аналітичної діяльності в організації. Висвітлено методику аналізу виробничої програми, персоналу, продуктивності та оплати праці, основних засобів, собівартості будівельної продукції. Важливе місце відведено організації аналітичної роботи щодо підвищення рентабельності, платоспроможності і ліквідності організації. Звернута увага на напрями активізації інвестиційної діяльності, підходи щодо вибору і обґрунтування інвестиційних проектів, шляхи фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання.
Підручник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, а також на фахівців підприємств інвестиційно-будівельного комплексу.

Зміст.
Передмова.
Теоретико-методичні засади економіко-аналітичної діяльності в організації.
Підприємство як суб'єкт ринку і первинна ланка економіки.
Організаційно-правові форми підприємств.
Механізм державного регулювання діяльності підприємств.
Сутність і значення економіко-аналітичної діяльності.
Метод і прийоми в економіко-аналітичній діяльності.
Види і напрями економіко-аналітичної діяльності.
Інформаційне забезпечення аналітичної роботи.
Особливості організації економіко-аналітичної діяльності в інвестиційно-будівельному комплексі.
Виробнича програма: формування та виконання.
Виробнича потужність організації, її розвиток та використання.
Основні показники виробничої програми, нормативна база їх розробки.
Принципи та етапи формування виробничої програми.
Оцінка виконання договірних зобов'язань по введенню в дію виробничих потужностей та об'єктів.
Аналіз виконання планів-графіків підрядних будівельних робіт.
Ритмічність та якість будівельного виробництва.
Аналіз впливу факторів на виконання виробничої програми.
Персонал, продуктивність і оплата праці.
Поняття, класифікація та структура персоналу організації.
Оцінка трудового потенціалу організації.
Методи вимірювання продуктивності праці.
Фактори і резерви підвищення ефективності праці персоналу.
Забезпеченість організації персоналом.
Аналіз продуктивності праці.
Оперативний аналіз трудових показників.
Аналіз витрат на оплату праці.
Основні засоби організації.
Сутність, класифікація та оцінка основних засобів.
Види спрацювання основних засобів та методи нарахування амортизації.
Забезпечення, структура та технічний стан основних засобів.
Оцінка ефективності використання основних засобів.
Аналіз використання будівельної техніки за часом і експлуатаційною продуктивністю.
Матеріальні ресурси організації.
Економічна сутність матеріальних ресурсів.
Матеріально-технічне постачання в умовах ринку.
Аналіз матеріально-технічного забезпечення організації.
Аналіз використання матеріальних ресурсів.
Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг).
Класифікація витрат організації.
Сутність виробничої собівартості.
Оцінка дотримання планово-розрахункової виробничої собівартості.
Аналіз собівартості за статтями калькулювання.
Аналіз витрат за економічними елементами.
Узагальнення результатів аналізу собівартості.
Фінансові результати діяльності організації.
Прибуток у системі оцінюючих показників діяльності організації.
Формування фінансових результатів діяльності організації.
Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності.
Особливості факторного аналізу прибутку будівельної організації.
Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу виробництва і прибутку.
Розподіл і використання прибутку.
Аналіз показників рентабельності.
Фінансовий стан організації.
Загальна оцінка фінансового стану організації.
Оцінка динаміки валюти балансу та його структури.
Платоспроможність і ліквідність організації.
Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості.
Аналіз фінансової стійкості організації.
Оцінка ефективності використання оборотних активів.
Аналіз грошових потоків підприємства.
Інвестиційна діяльність організації.
Сутність і напрямки інвестиційного процесу.
Обсяги і структура інвестиційних вкладень.
Інвестиційна привабливість суб'єктів господарювання.
Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів.
Аналіз ризиків інвестиційних проектів.
Аналіз ефективності фінансових інвестицій.
Діагностика ймовірності банкрутства організації.
Сутність, види і причини банкрутства.
Методи діагностики ймовірності банкрутства.
Фінансова санація підприємства.
Напрями фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання.
Термінологічний словник.
Література.

Смотрите также


Нет изображения

Литвин Б.М. Економіко-аналітична діяльність в організації

 • разное
 • rtf
 • 16.2 МБ
 • добавлен 31.01.2011
К.: Хай-Тек Прес, 2009. - 423 с. - ISBN: 978-966-2143-24-9

У підручнику «Економіко-аналітична діяльність в організації» розкрито теоретичні, методичні та практичні аспекти економіко-аналітичної діяльності в організації. Висвітлено методику аналізу виробничої програми, персоналу, продуктивності та оплати праці, основних ...
Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу

Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу

 • разное
 • doc
 • 3.45 МБ
 • добавлен 02.11.2010
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 667 с.

У посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання економіки та організації інформаційного бізнесу. Особливу увагу приділено аналізу специфіки дії загальних економічних законів і закономірностей в інформаційній сфері. Проаналізовано стан і тенденції...
Нет изображения

Перерва П.Г., Погорєлов М.І. Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 6.13 МБ
 • добавлен 10.03.2011
Підручник / За ред. проф. Перерви П. Г., проф. Погорєлова М. І. – Харків: 2005. — 691 с. – Укр. мовою.

Зміст.
Вступ.
Поняття та види підприємництва.
Суб'єкти підприємницької діяльності.
Поняття і сутність інтелектуальної власності.
Економіко-правова характеристика об'єктів інтелектуальної влас...
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства

Покропивний С.Ф. Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 5.13 МБ
 • добавлен 17.01.2010
Підручник. /КНЕУ-1999
У підручнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання формування й розвитку економіки підприємства. Наведено загальну організаційно-економічну характеристику підприємства як суб’єкта господарювання. Докладно висвітлено питання формування та використання ресурсів підприємства —...
Момот T.В., Соболєва Г.Г. Навчальний посібник з вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни Економіка підприємства

Момот T.В., Соболєва Г.Г. Навчальний посібник з вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 826.88 КБ
 • добавлен 29.01.2012
Для студентів 2,3 курсів навчання денної форми за спеціальностями «Економіка підприємства», «Облік і аудит» напряму 0501 «Економіка і підприємництво». - Харків: ХНАМГ, 2008. - 119 с.

Вступ
Мета і завдання курсової роботи
Загальні вимоги до курсової роботи
Склад курсової роботи
Склад основної частини к...
Вігуржинська С.Ю., Колесник В.І. Економіка і організація виробництва

Вігуржинська С.Ю., Колесник В.І. Економіка і організація виробництва

 • разное
 • djvu
 • 1.47 МБ
 • добавлен 20.05.2011
ОДАХ, Одеса. 2010 р. – 104 стор.
Навчальний посібник.

Зміст:
Передмова
Введення в курс
Основні виробничі фонди
Оборотні кошти
Праця й заробітна плата
Собівартість і ціна
Прибуток. Рентабельність
Ефективність капітальних вкладень
Основні форми організації суспільного виробництва
Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства

Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 954.24 КБ
 • добавлен 21.07.2009
2003 г.
У пропонованому навчальному посібнику розглядаються діяльність сучасного підприємства як суб'єкта ринкових відносин, його ресурсне забезпечення, інфраструктура та організація виробничого процесу, а також основні фінансово-економічні результати діяльності в контексті сучасного законодавства щодо структурної перебудови...
Швиданенко Г.О. (ред.) Економіка підприємства

Швиданенко Г.О. (ред.) Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 75.2 МБ
 • добавлен 03.01.2012
Підручник/ М.Г. Грещак, В.М. Колот, О.Г. Мендрул [та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко. — [вид. 4-те, перероб. і доп.]. — К. : КНЕУ, 2009. — 816, [8] с. ISBN 978-966-483-211-0

ЗМІСТ
ТЕОРІЇ ТА РІЗНОВИДИ ПІДПРИЄМСТВ
Теорії та моделі підприємств
Основи підприємництва
Види підприємств та їх органі...
Нет изображения

Дудка Н.М. Економіка підприємства

 • разное
 • rtf
 • 1.98 МБ
 • добавлен 03.02.2012
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. - Київ, 2011. - 40с.
Бондар Н.М. Економіка підприємства

Бондар Н.М. Економіка підприємства

 • разное
 • djvu
 • 3.42 МБ
 • добавлен 10.04.2011
Посібник. - Київ: МАУП, 2003. - 386с.
У посібнику розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання щодо формування й використання виробничого потенціалу, раціонального ресурснного забезпечення, організації та ефективності господарської діяльності підприємства. Викладено теоретичні основи та наведено приклади роз'вяз...