Нохріна Л.А., Александрова С.А., Щербина Л.В. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни ''Економіка підприємства''

Нет изображения
 • разное
 • doc
 • 300 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2007. - 22 с. Для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504 Туризм.

Основною метою викладання дисципліни „Економіка підприємства є формування системи спеціальних знань і практичних навичок аналізу показників господарсько-виробничої діяльності підприємства з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування.

Предметом вивчення дисципліни є економічний механізм функціонування підприємства, формування та використання його ресурсного потенціалу з метою оптимізації економічних результатів діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни „Економіка підприємства є:
- підкреслити цільові характеристики діяльності підприємства на ринку;
- сформувати програму виробництва продукції та її реалізації, ресурсне забезпечення виробничої програми;
- визначити складові ресурсного потенціалу підприємства та знайти шляхи його ефективного використання;
- засвоїти поняття: ринкова система, попит та пропозиція, виробнича програма підприємства, основні засоби, амортизація, нематеріальні активи, оборотні кошти, поточні витрати підприємства, собівартість продукції; собівартість видів продукції; склад поточних витрат; вивчення методів та прийомів аналізу, планування витрат підприємства;
- визначити поняття механізму формування та використання доходів і прибутків підприємства від різних напрямів його діяльності (виробничої, комерційної, зовнішньоекономічної, фінансової, інвестиційної тощо);
- оцінити ефективність господарської діяльності та знайти шляхи її підвищення;
- оцінити конкурентоспроможність підприємства та його продукції.

Важливим елементом оволодіння знаннями та навичками у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, яка формує практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтує їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму і гостинності, чим підвищує якість професійної підготовки управлінських кадрів є самостійна індивідуальна робота студента. Методичні вказівки призначені для організації індивідуальної роботи студентів при вивченні дисципліни „Економіка підприємства.

У процесі вивчення дисципліни навчальними планами передбачається виконання студентами двох розрахунково-графічних робот з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних ними за час вивчення курсу «Економіка підприємства».
Кожний студент повинен виконати завдання самостійно згідно варіанта, більш ґрунтовно вивчити відповідні нормативні документи та спеціальну літературу.rn

Смотрите также


Нохріна Л.А., Александрова С.А., Кравець О.М. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни Економіка підприємства

Нохріна Л.А., Александрова С.А., Кравець О.М. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів з дидактичним забезпеченням з дисципліни Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 465 КБ
 • добавлен 29.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2007. - 60 с. Для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504 „Туризм.

ВСТУП
Альтернативні витрати
Ринкова система: попит та пропозиція
Виробнича програма підприємства
Основні засоби. Амортизація
Показники використання основних фондів підприємства
Нематеріальні а...
Склярук Н.І., Славута О.І. Навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни ''Економіка підприємства''

Склярук Н.І., Славута О.І. Навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни ''Економіка підприємства''

 • разное
 • pdf
 • 910.62 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2008. – 125 с.

Для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальностей 6.050100 - "Економіка підприємства", 6.050100 - "Облік і аудит".

Підприємство як суб?єкт господарювання
Методичні вказівки до вивчення теми
Термінологічний словник
Питання для поглибленого вивчення тем...
Гетьман О.О. Економічна діагностика

Гетьман О.О. Економічна діагностика

 • разное
 • doc
 • 394.26 КБ
 • добавлен 21.01.2010
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст з економіки та підприємництва – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2004. – 78 с.
Навчально-методичний посібник з дисципліни «Економічна діагност...
Славута О.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ''Економіка підприємства''

Славута О.І. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни ''Економіка підприємства''

 • разное
 • pdf
 • 194.44 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Х.: ХНАМГ, 2011. – 18 с. Для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».

Контрольна робота складається з трьох завдань за окремими навчальними модулями. Варіанти завдань визначають за вказівками,

Підприємство як основна ланка виробничо-господарської сфери
Гетьман О.О. Внутрішній економічний механізм підприємства

Гетьман О.О. Внутрішній економічний механізм підприємства

 • разное
 • doc
 • 179.53 КБ
 • добавлен 17.01.2010
Навчально-методич-ний комплекс для студентів заочно-дистанційної форми навчання з напряму «Економіка та підприємництво» за спеціальністю «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з економіки та підприємництва / Укладач: Гетьман О. О. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2005. – 79 с.

Навчально-методичний ...
Нохріна Л.А., Александрова С.А. Конспект лекцій з дисципліни Економіка підприємства

Нохріна Л.А., Александрова С.А. Конспект лекцій з дисципліни Економіка підприємства

 • разное
 • djvu
 • 457.97 КБ
 • добавлен 29.01.2012
Х.: ХНАМГ, 2011. – 97 с.

Для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.140103 «Туризм» і 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та студентів 3 і 4 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.020107, 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа».

ЗМІСТ
Вступ
Пі...
Нохріна Л.А., Александрова С.А. Конспект лекцій з дисципліни Економіка підприємства

Нохріна Л.А., Александрова С.А. Конспект лекцій з дисципліни Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 864.64 КБ
 • добавлен 28.01.2012
Для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 6.140103 «Туризм» і 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та студентів 3 і 4 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.020107, 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа». - Х.: ХНАМГ, 2011. – 97 с.

ЗМІСТ
Вступ
Підприємс...
Горбатюк О.М. Економіка підприємства

Горбатюк О.М. Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 1.11 МБ
 • добавлен 29.09.2011
Навчально-методичний посібник. - Миколаїв; ІЗДО НУК, 2009. - 138 с.

В даному індивідуальному комплекті подано передмову, скорочену програму курсу, основи теоретичного матеріалу, перелік практичних та семінарських занять, ме-тодичні вказівки щодо виконання курсових робіт та тематика курсових робіт, перелік контрольних пи...
Склярук Н.І., Славута О.І. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу ''Економіка підприємства''

Склярук Н.І., Славута О.І. Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу ''Економіка підприємства''

 • разное
 • doc
 • 498 КБ
 • добавлен 30.01.2012
Харків: ХНАМГ, 2006. - 47 с.

Для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050107 Економіка підприємства, 6.050106 Облік і аудит, 6.050201 Менеджмент організацій.

Основи організації управління підприємством
Теоретичні відомості
Практичні задачі
Запитання для перевірки
Виробнич...
Пономарева Ю.В. Экономика предприятия. Сборник тестов. (укр. язык)

Пономарева Ю.В. Экономика предприятия. Сборник тестов. (укр. язык)

 • разное
 • doc
 • 461.5 КБ
 • добавлен 30.09.2010
Харьков: ХДУХТ,2008. - 70 стр.
Збірка тестів з дисципліни „Економіка підприємства призначена для проведення поточного контролю рівня знань студентів з теоретичних питань курсу.
Тестові завдання розроблено в тематичному розрізі, вони охоплюють ос-новні теми дисципліни „Економіка підприємства та передбачають тільки оди-нич...