Этническая психология
Психологические дисциплины
 • формат docx
 • размер 11.91 МБ
 • добавлен 26 декабря 2010 г.
Павленко В., Таглін С. Етнічна психологія
Етнопсихологічні ідеї в українській науці у XVIII ст.
Етнопсихологічні дослідження на Слобожанщині в першій половині XIX ст.
Перші експериментальні дослідження в етнопсихології в другій половині XIX ст.
Проблематика предмету і методів етнопсихології в першій половині XX ст.
Формування етнопсихологічної української школи в 20-30-х рр. XX ст.
Сучасні теоретична і прикладна етнопсихологія.
Основні категорії етнопсихології.
Сучасні уявлення про предмет етнопсихології.
Основні підходи до визначення поняття «етнос».
Етнічна ідентичність, її параметри і трансформації.
Етнічні стереотипи, методи їхнього дослідження.
Екологічний підхід в етнопсихології.
Біологічний підхід в етнопсихології.
Історичний підхід в етнопсихології.
Культурний підхід в етнопсихології.
Соціально-економічний підхід в етнопсихології.
Діяльнісний підхід в етнопсихології.
Загальна характеристика основних стратегій в етнопсихологічних і кроскультурних дослідженнях.
Метод спостереження в крос-культурних дослідженнях.
Методи опитування в етнопсихології.
Тести в крос-культурних дослідженнях.
Регіональна картотека людських взаємин
Експериментальні крос-культурні дослідження.
Формуючі і корекційні методи в етнопсихології.
Сучасні стандарти при проведенні крос-культурного дослідження.
Етнопедагогічний вплив у період новонародженості і раннього дитинства.
Психолого-педагогічне значення народних обрядів у підлітковому і юнацькому віці.
Етнопедагогічні способи формування етнічної самосвідомості.
Сімейна конфліктологія у різних народів.
Народні засоби і техніки вирішення соціальних конфліктів.
Народні засоби запобігання і вирішення міжетнічних конфліктів.
Уявлення про причини психічних захворювань і психологічних проблем у різних культурах.
Діагностика психічних захворювань у різних народів. Стародавні моделі психотерапії і психотерапевтів.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Психологическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Политическая конфликтология
 4. Этнополитическая конфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Этноконфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Психология адаптации
 4. Социально-психологическая адаптация
 5. Этническая адаптация
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Кросскультурная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Этносоциология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Психолингвистика
 5. Этнопсихолингвистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Межкультурная коммуникация
Смотрите также

Аймаганбетова О.Х. Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 332.57 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 31 с. Анотація. Досліджено структуру міжетнічних відносин у крос-культурному аспекті, вивчено стан даних відносин серед студентської молоді Республіки Казахстан і визначено тенденції їх подальшого розвитку за умов мультикультурної держави. Виокремлено основні компоненти структури міжетнічних взаємин, якими є: етнічна ідентичні...

Дипломная работа - Особливості формування етничних стереотипів

degree
 • формат doc
 • размер 130.27 КБ
 • добавлен 24 июня 2010 г.
ВМУРоЛ "Україна". Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю 7.040101 "Психологія". Викладач Голєв С. В. Виконала студентка Голобородько Є. В. - 82 стор. 2008 р. Дисципліна: "Етнична психологія", "Соціальна психологія". Теоретичний аналіз психологічного явища етнічного стереотипу. Характеристика етнічного стереотипу. Джерела етнічних стереотипів. Етнічні стереотипи і міжкультурне спілкування. Наслід...

Дипломная работа - Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

degree
 • формат doc
 • размер 527.5 КБ
 • добавлен 24 июня 2010 г.
ВМУРоЛ "Україна". Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю 7.040100 "Психологія". Викладач Бондаренко Л. В., консультант Голєв С. В. Виконала студентка Голобородько Є. В. - 82 стор. 2007 р. Дисципліна: "Етнична психологія", "Соціальна психологія". Теоретичний аналіз сприйняття українцями взаємодії України з Росією і США. Психологічні аспекти взаємодії українців з росіянами та американцями. Якості ет...

Кузнєцова Т.В. Психологія культури (психолого-філософський аналіз). Курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 577.46 КБ
 • добавлен 09 июля 2010 г.
(На укр. яз. ). - К.: МАУП, - 2005. - 152 с. Рецензенти: Антонюк О. В., д-р політ. наук, проф., Льовочкіна А. М., канд. психол. наук, доц. В предложенном курсе лекций рассматриваются актуальные вопросы психологии культуры как науки о поведении людей, связанную с их принадлежностью к разным культурно-историческим эпохам, этносам и культурным практикам, исследуются основные научные и прикладные проблемы исторической, этнической и кросскультурной (с...