Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 332.57 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
Аймаганбетова О.Х. Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 31 с.

Анотація.
Досліджено структуру міжетнічних відносин у крос-культурному аспекті, вивчено стан даних відносин серед студентської молоді Республіки Казахстан і визначено тенденції їх подальшого розвитку за умов мультикультурної держави.
Виокремлено основні компоненти структури міжетнічних взаємин, якими є: етнічна ідентичність, що визначається когнітивним і афективним чинниками; міжетнічне сприймання, яке визначається авто- і гетеростереотипами; міжетнічна взаємодія, яка розкривається за допомогою характеристик спілкування, адаптації та міжетнічної напруги. На підставі результатів емпіричного дослідження встановлено, що за умови позитивних міжетнічних стосунків етнічна ідентичність поступається іншим ідентичностям і характеристикам (гендерним, професійним), а у разі негативних - категорії "національність", "етнічність" висуваються на перший план і задають свій ракурс соціальній перцепції.
Розкрито закономірності трансформації типів етнічної ідентичності у процесі міжетнічної взаємодії.
Зміст етнічних стереотипів детерміновано реальними специфічними психологічними рисами кожної національної спільноти, особливостями їх зміни у процесі реалізації механізмів міжетнічного сприймання, рівнем виявлення етнічної ідентичності національно-етнічних груп, що взаємодіють, всім комплексом їх економічних, політичних і культурних взаємовідносин.
Обгрунтовано твердження, що об'єктивність характеристик, які складають зміст етнічних стереотипів, є відносною.
Виявлено переважну кількість позитивних тенденцій у міжетнічній взаємодії представників казахської та російської спільнот.

Зміст.
Теоретико-методологічні засади крос-культурних досліджень міжетнічних відносин.
Етнічна ідентичність у системі міжетнічних відносин.
Соціально-психологічне дослідження етнічних стереотипів у контексті міжетнічного сприймання.
Дослідження міжетнічної взаємодії: від парадигми конфлікту та напруги до толерантності та мультикультуралізму.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Похожие разделы
Смотрите также

Боднар М.Б. Вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 268.33 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2004. — 20 с. Анотація. Досліджено вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді різних регіонів України. Встановлено, що психологічними чинниками підвищення самоактуалізації є відповідальність за своє майбутнє та за майбутнє країни, ставлення до себе та часу життя. Обґрунтовано взаємозв'язок даних фак...

Дипломная работа - Особливості формування етничних стереотипів

degree
 • формат doc
 • размер 130.27 КБ
 • добавлен 24 июня 2010 г.
ВМУРоЛ "Україна". Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю 7.040101 "Психологія". Викладач Голєв С. В. Виконала студентка Голобородько Є. В. - 82 стор. 2008 р. Дисципліна: "Етнична психологія", "Соціальна психологія". Теоретичний аналіз психологічного явища етнічного стереотипу. Характеристика етнічного стереотипу. Джерела етнічних стереотипів. Етнічні стереотипи і міжкультурне спілкування. Наслід...

Дипломная работа - Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

degree
 • формат doc
 • размер 527.5 КБ
 • добавлен 24 июня 2010 г.
ВМУРоЛ "Україна". Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю 7.040100 "Психологія". Викладач Бондаренко Л. В., консультант Голєв С. В. Виконала студентка Голобородько Є. В. - 82 стор. 2007 р. Дисципліна: "Етнична психологія", "Соціальна психологія". Теоретичний аналіз сприйняття українцями взаємодії України з Росією і США. Психологічні аспекти взаємодії українців з росіянами та американцями. Якості ет...

Духніч О.Є. Етнокультурні чинники наративного самоконституювання та взаємної ідентифікації слов'ян та кримських татар

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 295.82 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. . канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К. , 2009. — 20 с. — укp. Анотація. Запропоновано наративний підхід у дослідженні етнопсихологічної проблематики. Доведено ефективність особистого наративу як моделі вивчення самоконституювання суб'єкта, як фундаментального життєвого процесу, та як ситуативного, що визначається актуальним впливом і присутністю у житті людини фігури значущого...

Кривонос І.В. Психологічна структура українського національного характеру: реконструкція за творами художньої літератури

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 289.97 КБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К. , 2008. — 19 с. Анотація. Проведено теоретичне й емпіричне дослідження проблеми реконструювання психологічної структури національного характеру у контексті гуманітарної парадигми. З'ясовано, що одним з перспективних шляхів розв'язання даної проблеми є звернення до ненаукового етнопсихологічного знання, що міститься у класичних зразках худо...

Лозова О.М. Психосемантична структура етнічної свідомості

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 427.17 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 36 с. Анотація. Досліджено психосоматичну структуру етнічної свідомості, а саме: її перцептивні, рефлексивні та категоріальні структурні компоненти. Проведено психосемантичну реконструкцію первинних структур свідомості давніх східних слов'ян. Досліджено оцінність, емоційність, реактивність, просторову та часову категоризацію...

Маякова І.В. Етнопсихологічні особливості картини світу дітей молодшого шкільного віку

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 249.83 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2009. — 17 с. Анотація. Теоретично обгрунтовано та практично виявлено специфічні елементи, що використовуються дітьми різних етнічних груп для передачі змісту картини світу. Висвітлено рівень розробленості даної проблеми у філософії, психолого-педагогічній, соціальній літературі. Проаналізовано такі поняття, як "картина світу", "висвою...

Мединська Ю.Я. Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 239.7 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 20 с.: рис. Анотація. Уперше запропоновано модель структури психічного апарату, згідно з якою глибинний рівень психіки (колективне несвідоме) є дворівневим, тобто є певним континуумом від універсального, етнічно недиференційованого прошарку до етнічно-специфічного. Надано визначення етнічного менталітету як психічної структури інформаційног...

Павленко В., Таглін С. Етнічна психологія

 • формат docx
 • размер 11.91 МБ
 • добавлен 26 декабря 2010 г.
Етнопсихологічні ідеї в українській науці у XVIII ст. Етнопсихологічні дослідження на Слобожанщині в першій половині XIX ст. Перші експериментальні дослідження в етнопсихології в другій половині XIX ст. Проблематика предмету і методів етнопсихології в першій половині XX ст. Формування етнопсихологічної української школи в 20-30-х рр. XX ст. Сучасні теоретична і прикладна етнопсихологія. Основні категорії етнопсихології. Сучасні уявлення про предм...

Парходько Г.Ю. Мономіф як психологічна передумова формування української ментальності

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 346.39 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 20 с. Анотація. Розкрито сутність феномену мономіфу й обґрунтовано його значення для процесу формування ментальності етнічних спільнот. З'ясовано, що мономіф як матриця універсальних міфологічних сюжетів обумовлює можливість конструювання історій, актуальних до реальності та надання їм тих змістів, що є специфічними для потре...