Земледелие


Волкогона В.В. (ред.) Мікробні препарати у землеробстві (Теорія і практика)

Волкогона В.В. (ред.) Мікробні препарати у землеробстві (Теорія і практика)

 • разное
 • pdf
 • 168.05 МБ
 • добавлен 28.01.2012
К.: Аграрна наука, 2006. - 312 с.
У монографії узагальнено результати досліджень зі створення та використання в сучасних аграрних технологіях мікробних препаратів для поліпшення азотного і фосфорного живлення рослин, контролю фітопатогенів, стимуляції росту і розвитку сільськогосподарських культур.
Медведовський О.К., Іваненко П.І. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві

Медведовський О.К., Іваненко П.І. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві

 • разное
 • pdf
 • 6.6 МБ
 • добавлен 23.01.2012
— К,: Урожай, 1988.— 208 с. — (Економія і бережли-вість).
ISBN 5-337-00149-3
Подається методика проведення енергетичного аналізу розроблених інтенсивних технологій вирощування основних сільськогосподарських культур, а також оцінки ресурсо- і енергозберігаючих технологій. У додатках вміщені енергетичні еквіваленти виробни...
Юркевич Є.О. Агробіологічні основи підвищення ефективності різноротаційних сівозмін та родючості ґрунту в південному Степу України

Юркевич Є.О. Агробіологічні основи підвищення ефективності різноротаційних сівозмін та родючості ґрунту в південному Степу України

 • разное
 • pdf
 • 447.97 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.01 "Загальне землеробство" / Є.О. Юркевич. - Київ, 2010. - 40 с.
Розроблено й обгрунтовано агробіологічні основи підвищення продуктивності системи різноротаційних (4-5-6-пільних) сівозмін і родючості грунту південного степу України. Встановлено, що сівоз...
Ільницький М.В. Агроекологічна оцінка обробітку ґрунту і гербіцидів в ресурсоощадній технології вирощування озимої пшениці

Ільницький М.В. Агроекологічна оцінка обробітку ґрунту і гербіцидів в ресурсоощадній технології вирощування озимої пшениці

 • разное
 • doc
 • 176.5 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.01 "Загальне землеробство" / М.В. Ільницький. - Київ, 2006. - 19 с.
На підставі результатів досліджень, проведених у 1998 - 2001 рр. на темно-сірих опідзолених легкосуглинкових грунтах Західного Лісостепу України визначено вплив глибини їх основного обробі...
Усик С.В. Агроекологічне обґрунтування насичення коротко-ротаційних сівозмін різними зернофуражними культурами у південній частині Лісостепу України

Усик С.В. Агроекологічне обґрунтування насичення коротко-ротаційних сівозмін різними зернофуражними культурами у південній частині Лісостепу України

 • разное
 • doc
 • 257.5 КБ
 • добавлен 19.01.2012
Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01.01 "Землеробство" / С.В. Усик. - Дніпропетровськ, 2007. - 20 с.
Наведено результати досліджень стосовно впливу застосування набору різних за біологічними особливостями та технологією вирощування зернофуражних культур у короткоротаційних сівозмінах на зміну...
Кротінов О.П., Максимчук I.П., Манько Ю.П., Руденко I.С. Лабораторно - практичні заняття по землеробству

Кротінов О.П., Максимчук I.П., Манько Ю.П., Руденко I.С. Лабораторно - практичні заняття по землеробству

 • разное
 • djvu
 • 6.88 МБ
 • добавлен 08.01.2012
Київ: Вид-во УСГА, 1993 - 280 с.
Навчальний. Посібник
ISBN 5-7987-0011-9.
Висвітлено методику і способи визначення агрофізичних властивостей ґрунту. Описано найбільш поширені бур'яни та заходи боротьби з ними. Викладено систему введения і освоєння сівозмін, методику їх складання, систему обробітку ґрунту, а також мет...
Коныгин А.А. Фермерское хозяйство США

Коныгин А.А. Фермерское хозяйство США

 • разное
 • djvu
 • 1.06 МБ
 • добавлен 08.01.2012
М.: Агропромиздат, 1989. — 207 с.

ISBN 5-10-002055-5

Рассмотрены основные аспекты фермерского хозяйства США: динамика развития и экономическая эффективность, интеграцион-ные связи в рамках продовольственного комплекса, организация производства на фермах, система стимулирования. Показаны широкие возможности испо...
Лымарь А.О. Экологические основы систем орошаемого земледелия

Лымарь А.О. Экологические основы систем орошаемого земледелия

 • разное
 • djvu
 • 5.3 МБ
 • добавлен 08.01.2012
К.: Аграрная наука. 1997 – 400с.

УДК 633 63+31+31; 631; 587; 477:551.506

Излагаются основные принципы экологизации системы орошаемого земледелия, конструирования севооборотов, указаны пути рационального использования агроклиматических ресурсов региона, создания экологического равновесия в агроландшафте.
Осв...
Гудзь В.П., Примак Д.І., Будьонний Ю.В. Землеробство

Гудзь В.П., Примак Д.І., Будьонний Ю.В. Землеробство

 • разное
 • djvu
 • 8.13 МБ
 • добавлен 07.01.2012
К.: Урожай, 1996 - 384 с.

ISBN 5-337-01610-5

Висвітлено основні теоретичні положення наукового і практичного землеробства: умови життя сільськогосподарських культур та шляхи їх регулювання; відтворення родючості ґрунту; бур'яни і способи захисту посівів від них; сівозміни для різних ґрунтово - кліматичних зон У...
Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No?Till

Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No?Till

 • разное
 • pdf
 • 5.42 МБ
 • добавлен 26.12.2011
Київ, 2011. – 372 с. 

У монографії висвітлено теоретичні основи, наведений великий за обсягом інформативний матеріал з нової, перспективної для України енерго- та ресурсоощадної системи землеробства No-till (ноу-тіл).

Зміст:
Розділ
1. Про системи землеробства
Історія зародження та розвитку систем з...
Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No-till

Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No-till

 • разное
 • djvu
 • 21.77 МБ
 • добавлен 26.12.2011
Навчальний посібник. - К.: Логос, 2011 - 352 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи, наведено великий за обсягом інформативно-довідковий матеріал із нової, перспективної для України енерго- та ресурсоощадної системи землеробства No-till. У сконцентрованому вигляді представлено технології вирощування най...
Белавцева Т.М. Технологии точного земледелия, их перспективы и возможности использования на мелиорированных землях: Научно-технический обзор

Белавцева Т.М. Технологии точного земледелия, их перспективы и возможности использования на мелиорированных землях: Научно-технический обзор

 • разное
 • doc,pdf
 • 691.09 КБ
 • добавлен 26.12.2011
М.: ФГНУ ЦНТИ «Мелиоводинформ», 2009. – 110 – с. В обзоре отечественной научно-технической литературы рассматриваются основные элементы системы точного земледелия; представлены сведения о приборном и программно-аппаратном обеспечении информацией систем точного земледелия.
Содержание
Введение
Точное земледелие – новый...
Державин Л.М., Булгаков Д.С. (ред.) и др. Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения

Державин Л.М., Булгаков Д.С. (ред.) и др. Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения

 • разное
 • pdf
 • 1.42 МБ
 • добавлен 24.12.2011
М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003. — 240 с. Предназначены для специалистов хозяйств всех категорий, органов управления сельским хозяйством, Государственной агрохимической службы, Государственной службы защиты растений, органов сертификации, научных работников, преподавателей средних и высших сельскохозяйственных учебных заведени...
Бодрикова В.Н. (отв. редактор). Агроклиматические ресурсы Оренбургской области

Бодрикова В.Н. (отв. редактор). Агроклиматические ресурсы Оренбургской области

 • разное
 • pdf
 • 11.3 МБ
 • добавлен 18.12.2011
Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1971. - 122 с. В справочнике представлены агроклиматические материалы по Оренбургской области, предназначенные для работников сельского хозяйства. Справочник состоит трех разделов: агроклиматические ресурсы территории; агроклиматические условия проведения полевых работ; агроклиматические ...
Циков В.С. Состояние и перспективы развития системы обработки почвы

Циков В.С. Состояние и перспективы развития системы обработки почвы

 • разное
 • djvu
 • 19.12 МБ
 • добавлен 16.12.2011
Институт зернового хозяйства УААН. - Днепропетровск: ООО "ЭНЭМ", 2008. - 168 с., 56 ил.

В книге дана оценка современной системы обработки почвы и отражены перспективные пути дальнейшего ёё усовершенствования.
В результата анализа отечественных и зарубежных литературных источников, а также производственного опыта пок...
Кроветто К.К. No-till. Взаимосвязь между No-till, растительными остатками, питанием растения и почвы

Кроветто К.К. No-till. Взаимосвязь между No-till, растительными остатками, питанием растения и почвы

 • разное
 • djvu
 • 36.92 МБ
 • добавлен 11.12.2011
Днепропетровск. 2007 - 235 с.
Оглавление:
Хорошее начало.
Управление растительными остатками No-till.
Физические аспекты: влажность, наличие растительных остатков на поверхности почты.
Биохимические аспекты питания: солома и почва.
Библиография.
Нет изображения

Курдюмов Н.И. Классика натурального земледелия

 • разное
 • doc
 • 459.5 КБ
 • добавлен 10.12.2011
Сайт расширенного сознания/www.soznanie.info
Сев на трактор и привыкнув смотреть в книги, земледелец сам того не заметил, как перестал знать, видеть, чувствовать почву. Что мы сейчас понимаем под плодородием? В основном питательные вещества и гумус. Ну, ещё влагоёмкость и пористость. Именно это демонстрируют вековые опыты в ...
Бейкер С.Дж. и др. Технология и посев. Наука и практика

Бейкер С.Дж. и др. Технология и посев. Наука и практика

 • разное
 • djvu
 • 45.25 МБ
 • добавлен 03.12.2011
Нью-Йорк, CABI Publishing, 2002,- 263с.
Оглавление:
Предисловие.
"Почему и "Что такое" о нулевой технологии
Понятие риска при нулевой технологии.
Посевное оборудование и его формы
Значение уплотнения почвы.
Посев в сухую почву.
Посев во влажную почву.
Дозирование и поскв семян.
Правильное ...
Гассен Д., Гассен Ф. Прямой посев - дорога в будущее

Гассен Д., Гассен Ф. Прямой посев - дорога в будущее

 • разное
 • djvu
 • 20.54 МБ
 • добавлен 03.12.2011
Passo Fundo (Бразилия). Aldeia sul. 1996 - 207 с.
Прямой посев; Почвы; Сев; Вредители; Болезни растений; Сорные растения.

Оглавление:
Введение.
Теория и принципи прямого посева.
Управление дождевой водой.
Пожнивніе остатки, органический материал и биология почвы.
Как начать применять технологию п...
Презентация - Сорные растения

Презентация - Сорные растения

 • рефераты
 • ppt
 • 2.1 МБ
 • добавлен 03.12.2011
Северо-Казахстанский Государственный Университет. г.Петропавловск. Казахстан. 2010 г. 116 стр. В данной работе рассмотрены все виды сорных растений: все однолетние, многолетние и паразитарные. Приведены данные о семействах, биологическая характеристика каждого сорного растения, ареал распространения, засоряемая культура и меры б...
Контрольная работа - Земледелие

Контрольная работа - Земледелие

 • лабараторные
 • doc
 • 170 КБ
 • добавлен 26.11.2010
ИжГСХА. Факторы почвообразования. Роль производственной деятельности человека в почвообразовании. Значение тепла и света в жизни культурных растений. Регулирование их в земледелии. Эффективность комплексных мер борьбы с сорняками. Показать на примере борьбы с пыреем ползучим и осотом полевым. Полевые севообороты Нечерноземной зо...
Контрольная работа - Земледелие на Украине

Контрольная работа - Земледелие на Украине

 • лабараторные
 • doc
 • 934 КБ
 • добавлен 30.11.2009
Контрольная работа по этнографии на тему: "Земледелие на Украине". Рус. яз. , 11 стр.
Содержание:
Земледелие.
Обработка угодий.
Инвентарь и орудия труда.
Особенности хозяйства.
Презентация - Сорные растения

Презентация - Сорные растения

 • рефераты
 • ppt
 • 2.1 МБ
 • добавлен 03.12.2011
Северо-Казахстанский Государственный Университет. г.Петропавловск. Казахстан. 2010 г. 116 стр. В данной работе рассмотрены все виды сорных растений: все однолетние, многолетние и паразитарные. Приведены данные о семействах, биологическая характеристика каждого сорного растения, ареал распространения, засоряемая культура и меры б...
Презентация к реферату Тема: Ресурсоэкономные и экологически безопасные технологии современного земледелия

Презентация к реферату Тема: Ресурсоэкономные и экологически безопасные технологии современного земледелия

 • рефераты
 • ppt
 • 8.41 МБ
 • добавлен 16.10.2011
Реферат «Ресурсо-экономные и экологически безопасные технологии современного земледелия» представляет сборник материалов и исследование по внедрению и обоснованию сберегающего земледелия в России. В реферате представлены материалы по значению сберегающего земледелия, сохранению экологии при выполнении сельскохозяйственных работ ...
Реферат - Земельные фонды и их использование в сельском хозяйстве

Реферат - Земельные фонды и их использование в сельском хозяйстве

 • рефераты
 • doc
 • 195.5 КБ
 • добавлен 28.11.2011
-Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском
хозяйстве;
-Производственные фонды сельского хозяйства;
-Уровень электрификации производства и обеспеченность
энергетическими мощностями сельскохозяйственного предприятия
-Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства
-Сущность изд...
Реферат - Наукові основи прогнозування врожаю сільськогосподарських культур

Реферат - Наукові основи прогнозування врожаю сільськогосподарських культур

 • рефераты
 • doc
 • 77.69 КБ
 • добавлен 17.03.2011
Розрахунок норм добрив для одержання запланованого врожаю
Визначення норм добрив за результатами польових дослідів із добривами
Балансово-розрахункові методи визначення норм добрив за виносом поживних речовин з урахуванням коефіцієнтів їх використання з ґрунту і добрив
Визначення норм добрив на запланований приріст у...
Реферат Ресурсоэкономные и экологически безопасные технологии современого земледелия

Реферат Ресурсоэкономные и экологически безопасные технологии современого земледелия

 • рефераты
 • doc
 • 5.74 МБ
 • добавлен 16.10.2011
Реферат «Ресурсо-экономные и экологически безопасные технологии современного земледелия» представляет сборник материалов и исследование по внедрению и обоснованию сберегающего земледелия в России. В реферате представлены материалы по значению сберегающего земледелия, сохранению экологии при выполнении сельскохозяйственных работ ...
Дипломная работа - Влияние заражения почвы фитопатогенными грибами рода Alternaria на содержание хлорофилла, каротина и углеводов в проростках пшеницы

Дипломная работа - Влияние заражения почвы фитопатогенными грибами рода Alternaria на содержание хлорофилла, каротина и углеводов в проростках пшеницы

 • дипломы
 • doc
 • 267.5 КБ
 • добавлен 03.09.2011
Введение
Обзор литературы. Хлорофилл и каротиноиды, строение и значение в растении. Изменение содержания хлорофилла и каротиноидов под влиянием различных факторов. Углеводы, строение и значение в растении. Действие фитопатогенных грибов рода Alternaria на растительный организм.
Объекты и методы исследования. Биология пш...
Курсовая работа - Проектирование севооборотов

Курсовая работа - Проектирование севооборотов

 • курсовые
 • doc
 • 456.5 КБ
 • добавлен 21.11.2011
В данной работе были рассмотрены основные проблемы земледелия, в частности растениеводства, с которыми приходится сталкиваться землевладельцу довольно часто – обеспечение потребностей животноводства кормами, научно обоснованное ведение севооборотов и обеспечение тракторными агрегатами хозяйства.
Курсовой проект - Земледелие

Курсовой проект - Земледелие

 • курсовые
 • doc
 • 453.5 КБ
 • добавлен 04.11.2011
Земледелие представляет собой сложный и трудоемкий процесс, для проведения и осуществления которого необходим строгий учет и контроль по всем направлениям деятельности.
Курсовой проект-Проектирование севооборотов, системы обработки почвы и комплексных мер борьбы с сорняками в агрофирме Лысьва Лысьвенского района Пермского края

Курсовой проект-Проектирование севооборотов, системы обработки почвы и комплексных мер борьбы с сорняками в агрофирме Лысьва Лысьвенского района Пермского края

 • курсовые
 • doc
 • 843 КБ
 • добавлен 16.10.2011
ФГОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия
имени академика Д. Н. Прянишникова»


Кафедра общего земледелия
и защиты растений
Введение
Раздел
1. Общие сведения о хозяйстве
1.1. Природные условия района расположения хозяйства
1.2. Характеристика климатических условий
Wicherek Stanislas P. Water and Agriculture

Wicherek Stanislas P. Water and Agriculture

 • разное
 • pdf
 • 1.14 МБ
 • добавлен 09.03.2011
Wicherek Stanislas P. Water and Agriculture. 2005, Centre de Biog?o, Paris. (На англ. / Вода и сельское хозяйство).

ABSTRACT.
The great agricultural plains conjure up visions of wealth and
fertility. Paradoxically though, they are confronted with a
serious problem : eroding soils and alteration of water qual...
Антонець С.С., Антонець А.С., Писаренко В.М. та ін. Сидеральні культури: практичні рекомендації

Антонець С.С., Антонець А.С., Писаренко В.М. та ін. Сидеральні культури: практичні рекомендації

 • разное
 • pdf
 • 8.74 МБ
 • добавлен 15.11.2011
Полтава: Сімон, 2011. - 52 с.: іл.
Розглянуто комплекс питань з упровадження сидеральних культур з метою ресурсозбереження, екологічного оздоровлення ґрунту, охорони довкілля, підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва і забезпечення населення екологічно безпечними продуктами харчування.
Рекомендації ро...
Баздырев Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними в современном земледелии

Баздырев Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними в современном земледелии

 • разное
 • pdf
 • 18.96 МБ
 • добавлен 11.09.2009
М.: Изд-во МСХА, 1993. - 242 с.
Изложены основные теоретические и практические меры борьбы с сорными растениями. Дано описание и определение основных видов сорняков по семенам, всходам и растениям, приведена методика картирования, прогнозирования засоренности посевов. Представлены основные методы борьбы с сорняками в системе...
Баздырев Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними в современном земледелии

Баздырев Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними в современном земледелии

 • разное
 • djvu
 • 4.39 МБ
 • добавлен 31.08.2011
Учебное пособие для вузов. - М.: Изд-во МСХА, 1993. - 242 с. Изложены основные теоретические и практические меры борьбы с сорными растениями. Дано описание и определение основных видов сорняков по семенам, всходам и растениям, приведена методика картирования, прогнозирования засоренности посевов. Представлены основные методы бор...
Баздырев Г.И., Лошаков В.Г., Пупонин А.И. и др. Земледелие

Баздырев Г.И., Лошаков В.Г., Пупонин А.И. и др. Земледелие

 • разное
 • jpg,pdf
 • 3.84 МБ
 • добавлен 04.10.2011
Москва: КолосС, 2000. - 550 с., ил.
В учебнике изложены основы научного земледелия. Даны основы агроландшафтных систем и показано их освоение по зонам страны. Рассмотрены приемы экологизации и биологизации земледелия при построении севооборотов, обработке почвы, защите сельскохозяйственных культур. Для студентов вузов, обуч...
Бараев А.И. Почвозащитное земледелие

Бараев А.И. Почвозащитное земледелие

 • разное
 • pdf
 • 23.59 МБ
 • добавлен 15.10.2009
Под общ. ред. А. И. Бараева. - М.: Колос, 1975. - 304 с., ил.
Авторы раскрывают сущность ветровой эрозии почв, дают теоретическое обоснование почвозащитному земледелию и агротехническим требованиям к противоэрозиоиной технике. Они рассказывают о полевых севооборотах, обработке почвы, влагонакопительных мероприятиях, системе ...
Бейкер С.Дж. и др. Технология и посев. Наука и практика

Бейкер С.Дж. и др. Технология и посев. Наука и практика

 • разное
 • djvu
 • 45.25 МБ
 • добавлен 03.12.2011
Нью-Йорк, CABI Publishing, 2002,- 263с.
Оглавление:
Предисловие.
"Почему и "Что такое" о нулевой технологии
Понятие риска при нулевой технологии.
Посевное оборудование и его формы
Значение уплотнения почвы.
Посев в сухую почву.
Посев во влажную почву.
Дозирование и поскв семян.
Правильное ...
Белавцева Т.М. Технологии точного земледелия, их перспективы и возможности использования на мелиорированных землях: Научно-технический обзор

Белавцева Т.М. Технологии точного земледелия, их перспективы и возможности использования на мелиорированных землях: Научно-технический обзор

 • разное
 • doc,pdf
 • 691.09 КБ
 • добавлен 26.12.2011
М.: ФГНУ ЦНТИ «Мелиоводинформ», 2009. – 110 – с. В обзоре отечественной научно-технической литературы рассматриваются основные элементы системы точного земледелия; представлены сведения о приборном и программно-аппаратном обеспечении информацией систем точного земледелия.
Содержание
Введение
Точное земледелие – новый...
Бодрикова В.Н. (отв. редактор). Агроклиматические ресурсы Оренбургской области

Бодрикова В.Н. (отв. редактор). Агроклиматические ресурсы Оренбургской области

 • разное
 • pdf
 • 11.3 МБ
 • добавлен 18.12.2011
Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1971. - 122 с. В справочнике представлены агроклиматические материалы по Оренбургской области, предназначенные для работников сельского хозяйства. Справочник состоит трех разделов: агроклиматические ресурсы территории; агроклиматические условия проведения полевых работ; агроклиматические ...
Єщенка В.О. (ред.). Загальне землеробство: Підручник

Єщенка В.О. (ред.). Загальне землеробство: Підручник

 • разное
 • pdf
 • 2.9 МБ
 • добавлен 16.12.2009
К.: Вища освіта, 2004. — 336 с.: іл.
У підручнику описані основні закони землеробства, умови життя рослин і заходи їх поліпшення, бур’яни і боротьбу з ними, сівозміни, заходи і системи обробітку під основні сільськогосподарські культури, агротехнічні основи захисту орних земель від ерозії та системи землеробства в різних ґру...
Баздырев Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними в современном земледелии

Баздырев Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними в современном земледелии

 • разное
 • pdf
 • 18.96 МБ
 • добавлен 11.09.2009
М.: Изд-во МСХА, 1993. - 242 с.
Изложены основные теоретические и практические меры борьбы с сорными растениями. Дано описание и определение основных видов сорняков по семенам, всходам и растениям, приведена методика картирования, прогнозирования засоренности посевов. Представлены основные методы борьбы с сорняками в системе...
Витязев В.Г.,Лебедева Г.Ф., Макаров И.Б., Самсонова В.П. Практикум по общему земледелию

Витязев В.Г.,Лебедева Г.Ф., Макаров И.Б., Самсонова В.П. Практикум по общему земледелию

 • разное
 • pdf
 • 5.45 МБ
 • добавлен 06.08.2009
М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. - 95 с.
В работе представлены основные разделы курса общего земледелия: севообороты, обработка почвы, сорно-повевые растения и меры борьбы с ними, показатели качества семенного материала, способы посева и посадки культур. По каждому
разделу даются ситуационные задачи для самостоятельной рабо...
Доспехов Б.А., Васильев И.П., Туликов А.М. Практикум по земледелию

Доспехов Б.А., Васильев И.П., Туликов А.М. Практикум по земледелию

 • разное
 • pdf
 • 24.4 МБ
 • добавлен 10.02.2010
2-е изд., перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1987. — 383 с.: ил.

В учебном пособии рассматриваются методы изучения важных в агрономическом отношении показателей почвенного плодородия. Дано описание и определение сорняков по семенам и всходам, приведена методика картирования засоренности посевов. Изложены принципы планир...
Бараев А.И. Почвозащитное земледелие

Бараев А.И. Почвозащитное земледелие

 • разное
 • pdf
 • 23.59 МБ
 • добавлен 15.10.2009
Под общ. ред. А. И. Бараева. - М.: Колос, 1975. - 304 с., ил.
Авторы раскрывают сущность ветровой эрозии почв, дают теоретическое обоснование почвозащитному земледелию и агротехническим требованиям к противоэрозиоиной технике. Они рассказывают о полевых севооборотах, обработке почвы, влагонакопительных мероприятиях, системе ...
Нет изображения

Овсинский И.Е. Новая система земледелия

 • разное
 • htm
 • 65.16 КБ
 • добавлен 29.07.2009
Предисловие.
самостоятельность растений по отношению к земледелию.
реальность проблемы.
разумность растений.
возбудимость протоплазмы.
жизнь слизевика.
живые клетки растений.
поведение растений.
поведение растений-хищников.
суть самобытности растений.
самобытные растения и земледелец.
...
Кирюшин (ред.) Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий

Кирюшин (ред.) Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий

 • разное
 • djvu
 • 7.59 МБ
 • добавлен 09.05.2011
Москва: ФГНУ "Росинформагротех", 2005. - 794 с. ISBN: 5-7367-0525-7
Методическое руководство "Агроэкологическая оценка земель, проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий" Под редакцией академика РАСХН В. И. Кирюшина и академика РАСХН А. Л. Иванова.

В руководстве подробно рассматриваються...
Веселовський І. В. та ін. Основи агрономії

Веселовський І. В. та ін. Основи агрономії

 • разное
 • djvu
 • 2.69 МБ
 • добавлен 19.02.2011
Веселовський І. В. та ін. Основи агрономії /І. В. Веселовський, В. П. Гудзь, В. М. Каліберда. — 3-є вид., перероб. і доп. — К.: «Урожай», 1991. — 232 с. — (Посібник для середніх ПТУ).
Висвітлено особливості ґрунтів і способи підвищення їх родючості, умови життя рослин і заходи їх регулювання, способи обробітку ґрунту, підгот...
Эдвард Фолкнер. Безумие пахаря

Эдвард Фолкнер. Безумие пахаря

 • разное
 • doc
 • 49.03 КБ
 • добавлен 05.08.2009
1942 г.
Предисловие.
Безумие пахаря.
Границы ошибки.
Что такое почва.
Почва не подвергается эрозии.
Плуг-традиция.
Необычное самодеятельное исследование.
Доказательство в полевом масштабе.
Почва, возрожденная машинами.
Царица-погода свергнута.
Предательский дренаж.
Как насчет почв...
Кравченко М.С., Царенко О.М., Міщенко Ю.Г. та ін. Практикум із землеробства

Кравченко М.С., Царенко О.М., Міщенко Ю.Г. та ін. Практикум із землеробства

 • разное
 • pdf
 • 3.73 МБ
 • добавлен 06.02.2011
Навч. посібник. За ред. М. С. Кравченка і З. М. Томашівського. — К.: Мета, 2003. — 320 с
Розглянуто різні методи визначення агрофізичних властивостей ґрунту та розрахунку втрат мілкозему внаслідок водної та вітрової ерозії, основні види бур’янів та заходи боротьби з ними, основні методи вивчення кореневих систем рослин, їх р...
Дюрягин И.В. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии

Дюрягин И.В. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии

 • разное
 • rtf
 • 3.72 МБ
 • добавлен 03.01.2011
Уч. пособие для студентов экономич. фак-та. Курган, 1997
Учебное пособие содержит краткие рекомендации по самостоятельному выполнению лабораторных занятий курса «Земледелие с основами почвоведения и агрохимии». При разработке пособия учтены почвенно-климатические условия Зауралья, новые направления в развитии ландшафтного зе...
Баздырев Г.И., Лошаков В.Г., Пупонин А.И. и др. Земледелие

Баздырев Г.И., Лошаков В.Г., Пупонин А.И. и др. Земледелие

 • разное
 • jpg,pdf
 • 3.84 МБ
 • добавлен 04.10.2011
Москва: КолосС, 2000. - 550 с., ил.
В учебнике изложены основы научного земледелия. Даны основы агроландшафтных систем и показано их освоение по зонам страны. Рассмотрены приемы экологизации и биологизации земледелия при построении севооборотов, обработке почвы, защите сельскохозяйственных культур. Для студентов вузов, обуч...
Овсинский И.Е. Новая система земледелия

Овсинский И.Е. Новая система земледелия

 • разное
 • doc
 • 77.22 КБ
 • добавлен 02.02.2011
Перепечатка публикации 1899 г. (Киев, тип. С. В. Кульженко). – Новосибирск: АГРО-СИБИРЬ, 2004. – 86 с.
Книга печатается по материалам, представленным доктором сельскохозяйственных наук, профессором А. А. Коневым (НГАУ).
Предназначена для фермеров, ученых и специалистов, занимающихся проблемами улучшения системы земледе...
Грабак Н.Х., Топіха І.Н. та iн. Основи ведення сільського господарства та охорона земель. Навчальний посібник

Грабак Н.Х., Топіха І.Н. та iн. Основи ведення сільського господарства та охорона земель. Навчальний посібник

 • разное
 • pdf
 • 30.54 МБ
 • добавлен 26.02.2011
К. , 2005. - 796 с.
В підручнику викладені теоретичні основи та практичні аспекти ведення основних
галузей агропромислового виробництва – рослинництва та тваринництва. Значна увага
приділена сучасному трактуванню основних положень землеробства:
диференціальному з елементами мінімізації обрабітки грунту; збалан...
Медведев В.В., Плиско И.В. Бонитировка и качественная оценка пахотных земель Украины

Медведев В.В., Плиско И.В. Бонитировка и качественная оценка пахотных земель Украины

 • разное
 • pdf
 • 19.22 МБ
 • добавлен 09.02.2011
- Харьков: Изд-во "13 типография", 2006. - 386 с.

Обоснован метод бонитировки земель Украины. Его особенности: оценка почвы, климата и их роли как объектов единой системы. Каждый из блоков системы характеризуется большим числом критериев. Всего их свыше
25. Метод позволяет получить индивидуальные бонитетные оценки (...
Сайко В.Ф. та iн. Системи обробітку грунту в Україні

Сайко В.Ф. та iн. Системи обробітку грунту в Україні

 • разное
 • pdf
 • 117.84 КБ
 • добавлен 02.02.2011
К.: ВД ЕКМО, 2007. – 44 с.
З часу переходу людини до осідлості, обробіток грунту став рушійним фактором освоєння земельних просторів, основою виробництва сільськогосподарської продукції для забезпечення всезростаючих потреб населення у продуктах харчування, а пізніше і сировині для промисловості.
У даній роботі із сис...
Зубець М.В., Ситник В.П. та ін. Методичні рекомендації щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних грунтово - кліматичних зон України

Зубець М.В., Ситник В.П. та ін. Методичні рекомендації щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних грунтово - кліматичних зон України

 • разное
 • pdf
 • 15.29 МБ
 • добавлен 11.03.2011
К.: Аграрна освіта, 2008. - 36 с.
Методнчні рекомендації щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах розраховані на керівників господарств різних форм власності та інших організаторів сільськогосподарського виробництва в Україні, зацікавлених у запровадженні в нашій країні високої культури зем...
Сафонов А.Ф., Платонов И.Г. Методика разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия нечерноземной зоны

Сафонов А.Ф., Платонов И.Г. Методика разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия нечерноземной зоны

 • разное
 • pdf
 • 6.51 МБ
 • добавлен 06.08.2009
М.: АНО «Издательство МСХА», 2001. - 104 с.
В учебном пособии изложены этапы, методы, нормативы проектирования агротехнических звеньев системы земледелия сельскохозяйственных предприятий Нечерноземной зоны.
Предназначено для студентов агрономических специальностей.
Сорока С.В. (ред.) Интегрированные системы защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков

Сорока С.В. (ред.) Интегрированные системы защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков

 • разное
 • pdf
 • 2.41 МБ
 • добавлен 05.03.2011
Рекомендации. - Минск: "Белорусская наука", 2005. - 463 с.
Данные рекомендации освещают широкий круг вопросов по фитосанитарной диагностике, системе наблюдений и учета вредных организмов, интегрированной системе защиты различных сельскохозяйственных культур.
Каштанов А.Н., Заславский М.Н. Почвоводоохранное земледелие

Каштанов А.Н., Заславский М.Н. Почвоводоохранное земледелие

 • разное
 • pdf
 • 39.77 МБ
 • добавлен 29.05.2009
М.: Россельхозиздат, 1984. - 496 с., ил.
На основании исследований, проведенных в Алтайском крае и Молдавской ССР, а также обобщения достижений науки и передовой практики в других регионах страны авторы настоящей монографии излагают основы почвоводоохранного земледелия на эрозионно- и дефляционноопасных землях в связи с инте...