• формат doc
  • размер 33,39 КБ
  • добавлен 24 марта 2015 г.
Бодик О.П. Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.020303 Філологія. - Краматорськ: КЕГІ, 2013. - 8 с.
ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму „6.020303 Філологія.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є специфіка лексико-семантичних ресурсів сучасної української літературної мови: їхня семантична структура, системні відношення між ними, диференціація словникового складу сучасної української мови, зміст і призначення лексикографічних джерел.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна „Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія є складовою частиною курсу „Сучасна українська літературна мова, а також тісно пов’язана з такими предметами, як „Старослов’янська мова, „Українська діалектологія, „Історична граматика української мови, „Стилістика української мови, „Методика навчання української мови.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Лексикологія як науково-навчальна дисципліна.
2. Слово як основна одиниця мови.
3. Системний характер лексики.
4. Диференціація лексики української мови.
5. Українська фразеологія.
6. Українська лексикографія.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни „Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія є формування системного уявлення студентів про мову, про мовну особистість, її розвиток, про можливості та умови самовдосконалення. На основі теоретичних знань майбутні філологи, вчителі-словесники, повинні оволодіти знаннями про словниковий склад (лексику) як особливий рівень у системі мови, про лексикологію як науку про словниковий склад мови, про підходи до опису слова в лексикології, про методи лексикології, а також засвоїти знання про фразеологію, фразеологізми, їх схожість і відмінність від інших мовних одиниць, лексикографію.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни „Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія є:
- засвоєння студентами інформації щодо сучасного стану науки про лексику та фразеологію сучасної української літературної мови;
- набуття навичок застосування прийомів і методик лексикологічного аналізу;
- підготовка студентів до розв’язання лінгводидактичних і дослідницьких завдань.