Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія

 • формат djvu
 • размер 2,72 МБ
 • добавлен 15 июля 2010 г.
Навчальний посібник для філологічних факультетів університетів. 2-ге вид., доповн. і перероб. - Харків: Вища школа. Вид-во при ХДУ, 1988. - 134с. У навчальному посібнику висвітлюються питання про предмет фразеології: розглядаються головні ознаки фразеологічної одиниці у порівнянні з іншими одиницями мови. Визначаються типи класифікацій, аналізуються системні зв'язки, структурнограматичні особливості фразеологізмів, а також наводяться зразки лекси...

Авксентьєв Л.Г. Сучасна українська мова. Фразеологія

 • формат pdf
 • размер 5,19 МБ
 • добавлен 10 октября 2013 г.
Учебное пособие. - Харьков: Издательство при Харьковском государственном университете издательского объединения "Вища школа", 1983. - 137 с. В учебном пособии освещаются вопросы о предмете фразеологии, рассматриваются главные признаки фразеологической единицы в сравнении с другими единицами языка. Определяются типы классификаций, системные связи и структурно-грамматические особенности фразеологизмов, а также приводятся отдельные образцы лексикогр...

Автореферат дисертації - Ключові слова у мовній картині світу Михайла Коцюбинського

Дисертация
 • формат doc
 • размер 71.02 КБ
 • добавлен 25 января 2011 г.
Форманова С. В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Київ, 1999. Дисертацію присвячено питанням функціонування ключових слів у мовній картині світу М. Коцюбинського. В дисертації розроблено новий напрямок у аналізі ключових слів та їх класифікації. В дисертації розглядається поняття картини світу та мовної картини с...

Автореферат дисертації - Мова драматичних творів Володимира Винниченка у лінгвокультурному аспекті

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 209.38 КБ
 • добавлен 25 января 2011 г.
Білоус В. Б. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Дніпропетровський державний університет, Дніпропетровськ, 2007. Дисертацію присвячено лінгвокультурному дослідженню мови текстів драматичних творів В. Винниченка періоду першої чверті ХХ ст. Предметом дослідження є мова драматичних творів Володимира Винниченка як відображення впливу екстралінгвістичних чинників періоду...

Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології

 • формат djvu
 • размер 1.68 МБ
 • добавлен 26 декабря 2010 г.
К. , 1987. - 167 с. У монографії висвітлюються онтологічні й функціональні властивості сучасної української фраземіки у зв'язку з теоретичними проблемами загальної фразеології. На основі системного підходу до мовних явищ розглядається питання про статус фразеологічних одиниць у системі мови з погляду їх взаємодії з різними структурними рівнями мови — лексичним, морфологічним і синтаксичним. Для науковців і спеціалістів.

Аналіз ідіостилю Богдана-Ігора Антонича

 • формат doc
 • размер 108.5 КБ
 • добавлен 01 января 2012 г.
Університет імені Тасара Шевченка, Інститут Філології, кафедра історії мови та стилістики. Модульна робота. з курсу «Особливості ідіостилістичного аналізу». Аналіз ідіостилю Богдана-Ігора Антонича.

Антонімія як засіб комічного у творчості Т.Г. Шевченка

Реферат
 • формат doc
 • размер 33,40 КБ
 • добавлен 23 октября 2014 г.
Київ: Інститут української мови НАН України. - 33 с. У роботі розглядаються питання ролі антонімії як лексичної категорії у створенні комічного - іронії, гумору, сатири. Об'єктом розгляду є ряд творів Т. Г. Шевченка ("Гайдамаки", "Великий льох", "Сон" та ін.), в яких ця категорія виконує стилістичну роль.

Антропоніми як самостійний інтертекстуальний елемент в англомовному художньому тексті

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 59,41 КБ
 • добавлен 11 января 2013 г.
Тип роботи: курсова Автор роботи: Студентка 4-го курсу ВУЗ: Національний Аерокосмічний Університет імені М.Є. Жуковського Країна : Україна Місто: Харків Рік виконання роботи: 2008 Кількість сторінок: 29 Вступ Розділ Поняття антропоніма Проблеми визначення антропоніма Види антропонімів Розділ Поняття інтертекстуальності Антропоніми як інтертекстуальний елемент Загальна характеристика антропонімів як інтертекстуальних елементів Аналіз антропон...

Атрибутивні лексеми у збірці П. Тичини Сонячні кларнети: словотвірний аспект

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 38,02 КБ
 • добавлен 02 мая 2013 г.
Коломийський інститут Прикарпатського університету ім. Стефаника, Коломия. 2012р., 23 ст. Теоретичні аспекти словотворення в СУЛМ. Словотвір як напрям українського мовознавства Способи словотворення в СУЛМ Словотворення атрибутивних лексем у поезії П. Тичини. Лексико-граматична класифікація лексем з атрибутивним значенням. Власне ад’єктивні лексеми Числівникові лексеми Дієприкметникові лексеми Займенникові лексеми Прикладка як різновид атрибутивн...

Білодід І.К. (ред.) Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія

 • формат djvu
 • размер 25,32 МБ
 • добавлен 18 января 2015 г.
К. : Наук. думка, 1973. — 439 с. Колективна праця "Сучасна українська літературна мова" присвячується всебічному описові і, по можливості, повній характеристиці фонетичної і граматичної будови, лексичного складу та стилістичної системи української літературної мови на сучасному етапі її розвитку. Вона складається з п'яти книг: Вступ. Фонетика. Морфологія. Синтаксис. Лексика і фразеологія. Стилістика.

Білодід І.К. (ред.) Сучасна українська літературна мова. Стилістика (II частина)

 • формат pdf
 • размер 1,01 МБ
 • добавлен 06 января 2013 г.
К.: Наукова думка, 1973. - С.244-443. Колективна праця "Сучасна українська літературна мова" присвячується всебічному описові і, по можливості, повній характеристиці фонетичної і граматичної будови, лексичного складу та стилістичної системи української літературної мови на сучасному етапі її розвитку Вона складається з п'яти книг: 1. Вступ. Фонетика. 2. Морфологія. 3. Синтаксис. 4. Лексика і фразеологія. 5. Стилістика. П'ята книга курсу "Сучасна...

Білодід І.К. (ред.) Сучасна українська літературна мова. Стилістика (III частина)

 • формат pdf
 • размер 748,40 КБ
 • добавлен 04 декабря 2012 г.
К.: Наукова думка, 1973. - С.444-588 Колективна праця "Сучасна українська літературна мова" присвячується всебічному описові і, по можливості, повній характеристиці фонетичної і граматичної будови, лексичного складу та стилістичної системи української літературної мови на сучасному етапі її розвитку Вона складається з п'яти книг: 1. Вступ. Фонетика. 2. Морфологія. 3. Синтаксис. 4. Лексика і фразеологія. 5. Стилістика. П'ята книга курсу "Сучасна у...

Білодід І.К. (ред.) Сучасна українська літературна мова. Стилістика (І частина)

 • формат pdf
 • размер 1.19 МБ
 • добавлен 19 декабря 2012 г.
К.: Наукова думка, 1973. - С.1-243 Колективна праця "Сучасна українська літературна мова" присвячується всебічному описові і, по можливості, повній характеристиці фонетичної і граматичної будови, лексичного складу та стилістичної системи української літературної мови на сучасному етапі її розвитку Вона складається з п'яти книг: 1. Вступ. Фонетика. 2. Морфологія. 3. Синтаксис. 4. Лексика і фразеологія. 5. Стилістика. П'ята книга курсу "Сучасна укр...

Бакалаврская работа Ономастикон художньої прози Р. Федорова (за матеріалами роману Єрусалим на горах)

degree
 • формат doc
 • размер 104,02 КБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
СумГПУ (г. Сумы/Украина), 43 стр., руководитель - Михайлюк Л.Н., 2011 г. Специальность "украинский язык и литература и английский язык" Історіографія дослідження онімних одиниць Онімна лексика в системі сучасної української мови Репрезентація літературного ономастикону в лінгвістичних студіях Ономастикон у романі «Єрусалим на горах» Р. Федорова Лексико-семантичні групи топонімічних назв Семантико-стилістичні особливості антропонімів Специфіка ма...

Бацій І.С. Краса і сила слова: Бесіди про мову художнього твору

 • формат txt
 • размер 108,09 КБ
 • добавлен 24 марта 2012 г.
К.: Радянська школа, 1983. Мета книжки — розкрити перед учнями красу, силу і виразність людської мови у всіх її проявах. Розглядаються принципи використання різних шарів лексики в художній і нехудожній літературі, на конкретних прикладах показується, яке значення мають слово і словосполучення в створенні художнього образу. Розрахована на учнів старшого шкільного віку.

Бацевич Ф. Смисл: сутність і сфери вияву в мові

Статья
 • формат pdf
 • размер 324,22 КБ
 • добавлен 11 февраля 2016 г.
Стаття. Опублікована у Віснику Львівського університету. Випуск 34, 2004. Висвітлено проблеми вияву в процесах міжособистісного спілкування комунікативного смислу. Розмежовано поняття особистісного (мовленнєвого) і комунікативного смислів, а також смислів апріорного і апостеріорного. Найважливішими сферами вияву комунікативного смислу визнано мовленнєвий акт, мовленнєвий жанр і дискурс (текст).

Берест Т.М. Сучасна українська мова (лексика та фразеологія)

Практикум
 • формат pdf
 • размер 922,23 КБ
 • добавлен 31 июля 2014 г.
Методичні рекомендації. – Харків: Вид-во НУА, 2008. – 84 с. Пропоновані методичні рекомендації містять програму курсу «Сучасна українська мова» для студентів І курсу факультетуту «Референт-перекладач», укладену згідно з інтегрованою програмою безперервної освіти з української мови та відповідно до вимог кредитно-модульної системи; плани практичних занять, методичні рекомендації для підготовки до занять, теми й завдання для самостійної та індивіду...

Богдан С.В. Скільки способів привітатися є в українців?

Статья
 • формат image
 • размер 21,94 МБ
 • добавлен 27 октября 2014 г.
Статья. Опубликована в журнале: Урок української. - 2001. - №5 - С. 30-36 В статье идет речь о богатстве лексики украинского языка, предлагаются стилистические варианты языкового этикета. RAR архив с файлами формата jpg.

Богдан С.К. Методи й методика лінгвостилістичних досліджень

 • формат pdf
 • размер 272,39 КБ
 • добавлен 08 декабря 2013 г.
Луцьк, 2011. – 28 с. Методичні рекомендації для слухачів і керівників секції української мови. Розглянуто поняття методів, методик та методології у лінгвостилістиці; подано характеристики основних напрямів та методів лінгвостилістичних досліджень. Рекомендовано для слухачів і керівників секції української мови.

Бодик О.П. Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія

 • формат doc
 • размер 33,39 КБ
 • добавлен 24 марта 2015 г.
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.020303 Філологія. - Краматорськ: КЕГІ, 2013. - 8 с. ВСТУП Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія складена відповідно до освітньо-професійної пр...

Бодик О.П. Робоча програма „Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. (назва навчальної дисципліни) Лексикографія для студентів ІІ курсу за напрямом підготовки 6. 020303 „Філологія

 • формат doc
 • размер 138,48 КБ
 • добавлен 02 марта 2015 г.
Робоча програма „Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія для студентів ІІ курсу за напрямом підготовки 6.020303 „Філологія, спеціальністю 7.02030301 Українська мова та література. - Краматорськ: КЕГІ, 2013 року – 48 с. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Словниковий склад (лексика) – особливий рівень у системі мови. Вивчення лексикології, фразеології та лексикографії, що є складовими курсу „Сучасної україн...

Бодик О.П., Рудакова Т.М. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія

 • формат pdf
 • размер 2.52 МБ
 • добавлен 16 декабря 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2011. - 416 с. - ISBN: 978-611-01-0187-5 (OCR) Язык: Украинский У посібнику подано перелік важливих для засвоєння курсу тем, список літератури, а також систему практичних та навчальних завдань, які допоможуть закріпити й удосконалити практичні навички аналізу мовних явищ, запропоновано запитання та завдання для самоконтролю, які дають можливість організувати студентів для самостійної роботи. Подано схеми лексикологі...

Бурячок А.А. Назви спорідненості і свояцтва в українській мові

 • формат pdf
 • размер 16,19 МБ
 • добавлен 19 января 2017 г.
Київ: АН УРСР, 1961. — 151 с. У праці розглядається лексика, що вживається для позначення родинних стосунків як у літературній мові, так і в діалектах, наприклад: батько, отець, тато; дядько, стрийко, вуйко; племінник, небіж; шурин, швагер; дівер, свояк; зовиця та ін. Уперше докладно простежується історія виникнення і розвитку кожної назви на ґрунті української мови (починаючи з давньоруського періоду), а також на підставі порівняння українських...

Вакуленко М. Деякі термінологічні нюанси української мови

Статья
 • формат pdf
 • размер 206.69 КБ
 • добавлен 13 октября 2010 г.
// Вісник Національної академії наук України. - 2006. - № 11. - С. 54-63. У статті розглядається проблема вживання близьких мовних одиниць - відмінків, закінчень, паронімів тощо на основі поєднання статистичного та аналітичного методів термінології. Подаються рекомендації щодо їх правильного вживання у науковому та повсякденному мовленні.

Вакуленко М. Сучасні проблеми термінології та української наукової термінографії

 • формат pdf
 • размер 465,20 КБ
 • добавлен 15 сентября 2010 г.
Вакуленко Максим Олегович. – К. , 2009. – 69 с. Ця брошура містить методичні рекомендації до курсів термінології та термінознавства. Тут подано, обгрунтовано та розвинуто комплексний підxiд до вживання і творення українських тepмінів, заснований на використанні як методів природничих наук, так і мовознавчих аспектів дослідження. За допомогою послідовного застосування обох методів науки термінології – статистичного та аналітичного – досліджуються...

Вихованець І.Р. Таїна слова

 • формат djvu
 • размер 2.28 МБ
 • добавлен 28 февраля 2010 г.
Научно-популярная книжка видного украинского языковеда, специалиста в морфологии и синтаксисе, в доступном виде знакомит читательскую аудиторию с особенностями теории номинации и этимологии, основам лексикологии.

Вихованець І.Р. Таїна слова

 • формат pdf
 • размер 1.91 МБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Про таїну рідного слова, про мовну скарбницю народу, зібрану в словниках, про те, як народжується слово, про історію слів, про наші імена й прізвища, про назви міст, про взаємозв'язки української мови з іншими мовами роз- повідає ця книжка. Читачам буде цікаво дізнатися, як, коли і в якій країні з'явилися деякі слова і чому вони примандрували до нас. Для учнів середньої школи, всіх шанувальників рідного слова.

Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови: Використання морфологічних засобів мови

 • формат djvu
 • размер 3.14 МБ
 • добавлен 30 декабря 2011 г.
Навчальний посібник. — К.: ЛДЛ, 1998. — 176 с. У посібнику, присвяченому питанням морфологічної стилістики, розглядаються складні випадки утворення і використання форм слів, синонімічні засоби морфології, аналізуються найтиповіші помилки у вживанні частин мови. Для закріплення набутих знань і оволодіння практичними навичками пропонуються тренувальні вправи. Для студентів педагогічних інститутів і училищ, учителів та учнів середніх шкіл, а також у...

Галяко Т.Л., Єрмакова Г.Г., Ксенофонтова Г.С. Лексичний мінімум

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2,01 МБ
 • добавлен 11 марта 2016 г.
Навчально-методичне видання./– Київ: КНУБА, 2011. – 28 с. Методичні вказівки до практичних занять з наукового стилю української і російської мов Розглянуто приклади вирішення практичних питань, що пов’язані з перекладами лексичного міні-муму наукового стилю української і російської мов архітектурного аспекту. Мовний матеріал відібрано за принципом частотності вживання в матеріалах наукового стилю української і російської мов архітектурного аспек...

Галяко Т.Л., Єрмакова Г.Г., Ксенофонтова Г.С. Лексичний мінімум

Практикум
 • формат pdf
 • размер 858,46 КБ
 • добавлен 27 июля 2013 г.
Навчально-методичне видання./– Київ: КНУБА, 2010. – 36 с. Методичні вказівки до практичних занять з наукового стилю української і російської мов. Розглянуто приклади вирішення практичних питань, що пов’язані з перекладами лексичного мінімуму наукового стилю української та російської мов архітектурного аспекту. Мовний матеріал відібрано за принципом частотності вживання в матеріалах наукового стилю української і російської мов архітектурного аспе...

Горбівненко М. Лексичні особливості загальнополітичної статті

Статья
 • формат pdf
 • размер 285,22 КБ
 • добавлен 19 февраля 2016 г.
У роботі розглядаються особливості використання суспільно-політичної, оцінної лексики, фразеології та художніх тропів у загальнополітичній статті. Видання розраховане на науковців, викладачів вищої школи, учителів, аспірантів і студентів-філологів.

Гудима Н.В. Розширення семантики іншомовізмів в українській постмодерністській прозі

Статья
 • формат doc
 • размер 35,81 КБ
 • добавлен 08 ноября 2014 г.
Гудыма Н. В. Расширение семантики заимствований в украинской постмодернистской прозе // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации» – 2012. – Т.25 (64). – № 1. Часть 2. С.91-96. В статье проанализировано лексико-семантическое освоение заимствованных лексем (расширение семантики) в языке украинской постмодернистской прозы и проиллюстрирован этот процесс на примерах заимст...

Дієслова мовлення у творі І. Нечуя-Левицького Кайдашева сім'я

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 45,32 КБ
 • добавлен 13 апреля 2013 г.
Выходные данные неизвестны. Дієслова мовлення давно привертають увагу лінгвістів. Вивченню дієслів даної групи присвячена досить велика кількість праць у різних мовах. Ці дієслова аналізувались у різних аспектах: в синхронії і діахронії, в літературній мові і діалектах, на матеріалі однієї мови і в порівняльному плані. Багато уваги приділялось вивченню дієслів мовлення в конструкціях з прямим, непрямим і тематичним мовленням. Актуальність нашого...

Демська-Кульчицька О.М. Фразеологія: Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 4.63 МБ
 • добавлен 05 сентября 2013 г.
К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 76 с. Розглянуто предмет і завдання української фразеології, статус і частиномовну специфіку фразем, шляхи формування фраземного складу мови та системні зв’язки між фразеологічними одиницями мови. В окремому розділі проаналізовано фраземи у словнику і тексті. Для студентів-філологів, а також усіх, хто вивчає й досліджує чи цікавиться українською мовою.

Деравчук С.Я. Функціонально-семантичний статус епітетів у конфесійному стилі

Статья
 • формат image
 • размер 6,66 МБ
 • добавлен 08 ноября 2014 г.
Статья. Опубликована в журнале: Дивослово. - 2003. - № 1. - С. 17-19. Cтатья описывает особенности эпитетов в церковно-религиозном стиле украинского языка, в том числе приводится их классификация. RAR архив с файлами формата jpg.

Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови

Словарь
 • формат pdf
 • размер 2,56 МБ
 • добавлен 23 июня 2013 г.
Словник синонімів. Доопрацювання і відповідальна редакція кандидата філологічних наук ЛЕВЧЕНКА С. П. Київ : Вид. «РАДЯНСЬКА ШКОЛА», 1960. — 211 с. «Короткий словник синонімів української мови» П. М. Деркача має своїм завданням допомогти викладачеві мови в організації занять, спрямованих на розвиток усної і письмової мови учнів старших класів, на піднесення їхньої стилістичної майстерності і загальної мовної культури. Також словник синонімів допом...

Деркач П.М. Короткий словник синонімів української мови

Словарь
 • формат djvu
 • размер 3,46 МБ
 • добавлен 01 сентября 2013 г.
Київ: Радянська школа, 1960. — 210 с. Скан со слоем распознанного текста. На украинском языке. Доопрацювання і відповідальна редакція кандидата філологічних наук Левченка С. П. 'Короткий словник синонімів української мови' П. М. Деркача має своїм завданням допомогти викладачеві мови в організації занять, спрямованих на розвиток усної і письмової мови учнів старших класів, на піднесення їхньої стилістичної майстерності і загальної мовної культури...

Дзівіш М. Місце японізмів у системі української мови

Статья
 • формат doc
 • размер 24,14 КБ
 • добавлен 30 октября 2013 г.
Статья. Філологічні науки, 2012. – 10 с. Коли ми думаємо про запозичення в українській мові, то зазвичай маємо на увазі елементи, перенесені з інших слов’янських мов, зокрема польської та російської, а також з англійської мови, яка в сучасному світі є своєрідною lingua franca науки й техніки. Близько 90 відсотків української лексики припадає на слова, успадковані від праіндоєвропейської мовної єдності. Іншу частину свого лексичного складу українс...

Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Мова. Том 16

 • формат doc
 • размер 347,55 КБ
 • добавлен 28 декабря 2013 г.
Донецьк: Східний видавничий дім. - 2007. - 240 с У збірнику вміщені статті, присвячені питанням стилістики, лексикології, фразеології сучасної української мови

Дорошенко С.І. Граматична стилістика української мови

 • формат pdf
 • размер 11,54 МБ
 • добавлен 16 мая 2012 г.
Посібник для учнів. К.: Радянська школа, 1985. - 200 с. В пособии содержатся основные сведения о стилистических средствах современного украинского литературного языка и дана система упражнений для факультативных занятий по украинскому языку в 9 -10 классах. Материал может быть использован на уроках по развитию речи учащихся.

Дудік П.С. Стилістика української мови

 • формат pdf
 • размер 11,12 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навчальний посібник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2005. — 368 с. — (Альма-матер). Стилістика становить лінгвістичне вчення про найумотивованіше й найдоцільніше послуговування мовою, її одиницями — фонемами (звуками), морфемами, словами, словосполученнями й сполученнями слів, членами речення, реченнями, еквівалентами (замінниками) речень і текстами. Кожна окрема мовна одиниця має своє нормативне або ж діалектне буття, сти-лістичні можливості...

Дудик П.С. Стилістика української мови

 • формат doc
 • размер 496,03 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навчальний посібник. - К.: Видавничий центр Академія, 2005. 368 с. Стилістика становить лінгвістичне вчення про найумотивованіше й найдоцільніше послуговування мовою, її одиницями — фонемами (звуками), морфемами, словами, словосполученнями й сполученнями слів, членами речення, реченнями, еквівалентами (замінниками) речень і текстами. Кожна окрема мовна одиниця має своє нормативне або ж діалектне буття, сти-лістичні можливості. Стилістика — це так...

Жила Т.І. Адміністративно-територіальна лексика української мови

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 35,96 КБ
 • добавлен 03 августа 2010 г.
Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Київ, 2006. Дисертаційне дослідження присвячено вивченню адміністративно-територіальної лексики української мови, яка до цього часу не була предметом вивчення. Зібрано лексику на позначення одиниць світського територіального поділу, зафіксовану в пам’ятках писемності X...

Жирик О.А. Стилістична транспозиція термінологічної лексики в сучасній українській мові (Кодифікаційний аспект)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 974,24 КБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Інститут української мови НАН України, Київ, 2007. Дисертація присвячена вивченню процесу стилістичної транспозиції термінологічної лексики сучасної української мови у кодифікаційному аспекті. Визначено іманентні ознаки загальнолітературної та термінологічної норм. Проаналізовано сутність процесу стилістичної транспозиції т...

Зарицький М.С. Стилістика сучасної української мови

 • формат pdf
 • размер 85 МБ
 • добавлен 15 декабря 2012 г.
Навчальний посібник. - Київ: Парламентське видавництво, 2001. - 156 с. У даному посібнику висвітлюється досвід навчального процесу під час опрацювання курсу «Практична стилістика української мови» на видавничо-поліграфічному факультеті Національного технічного університету України (КПІ). Методологічними засадами посібника є філософські і загальнонаукові положення сучасної теорії пізнання, загальномовознавчі категорії, здобутки когнітивної лінгвіс...

Зубець Н.О. Конспект лекцій з лексикології сучасної української літературної мови Групи слів за характером відношень між ними

 • формат doc
 • размер 36,46 КБ
 • добавлен 01 февраля 2013 г.
Запоріжжя: ЗДУ, 2002. - 29 с. Посібник містить систематизований виклад найважливіших відомостей про конкретні групи української лексики з точки зору їх значення з урахуванням сучасних наукових даних. Для студентів філологічного факультету заочної форми навчання.

Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови

 • формат pdf
 • размер 1,96 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
У посібнику вміщено основні положення курсу "Практичної стилістики української мови", який вивчають студенти факультету журналістики. Книга охоплює всі розділи цього курсу: в ній висвітлено особливості стилістичного використання в мові ЗМІ лексичних і фразеологічних, морфологічних, синтаксичних засобів. Структурою посібника передбачено також інші матеріали з кожної теми. Зокрема, подано питання для самоперевірки, завдання, виконання яких сприятим...

Капелюшний А.О. Стилістика й редагування

 • формат djvu
 • размер 4.44 МБ
 • добавлен 14 августа 2010 г.
Практичний словник-довідник журналіста. – Львів: ПАІС, 2002. - 576 с. У книзі викладено у вигляді словникових статей основні положення з трьох курсів, які вивчають студенти факультету журналістики: з "Практичної стилістики української мови", "Стилістики тексту", "Редагування в ЗМІ". Подано також практичні рекомендації щодо використання цих положень у ЗМІ. Вміщено короткі словники з орфографії, слововживання, з використання граматичних форм різни...

Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту

 • формат pdf
 • размер 192.15 МБ
 • добавлен 25 августа 2012 г.
К., 1969. - 307 с. Науковий редактор - академік АН УРСР І.К.Білодід. Книга знайомить читачів із сучасним станом наукового стилю української мови, зокрема із лексичним складом, словотвором та синтаксисом наукового тексту (як одиниці наукового стилю). Значна увага приділяється питанням складу, будови та функціонування термінів - одного з визначальних чинників наукового стилю.

Коваль А.П. Практична стилістика української мови

 • формат pdf
 • размер 22,13 МБ
 • добавлен 20 июля 2012 г.
Коваль А.П. Практична стилістика української мови Підручник К.: "Вища школа", 1987. В учебнике рассматриваются основные стилистические категории современного украинского языка. Теоретический материал знакомит студентов со стилями языка, стилистической дифференциацией лексических и грамматических средств, приёмами наиболее целесообразного использования их соответственно содержанию текста, жанра, целевого назначения и общей экспрессивной направлен...

Кондратюк Т.М. Сучасний український сленг і його місце в мовному і метамовному дискурсі

Статья
 • формат doc
 • размер 49,26 КБ
 • добавлен 17 октября 2014 г.
Статья опубликована в словаре: Кондратюк Т.М. "Словник сучасного українського сленгу" 2006. — С.4-29 У статті розглядається: Історія дослідження нелітературної лексики у вітчизняному мовознавстві Сучасна термінологічна ситуація: характеристика Арго - Жаргон - Сленг Експресивні засоби розмовного мовлення. Функціонально-стилістичний аспект. Стилістичний потенціал сленгу в сучасному мовному дискурсі (на прикладі розмовного мовлення, текстів засобів...

Контрольна робота - Поняття фразеологізм, фразеологія

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 724 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
КНЕУ ім. В. Гетьмана,6402,1курс заочна форма,91 стор. Повна характеристика фразеології, фразеологізмів з прикладами. (підійде і як курсова)

Контрольна робота - Синхронізація явищ синонімії та антонімії в українській мові

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 158.5 КБ
 • добавлен 14 декабря 2009 г.
Обсяг: 21 с. Робота розкриває такі поняття, як синонімія та антонімія, значення цих явищ при словотворенні, пряме та переносне значення слів. Теорія яскраво проілюстрована прикладами з багатьох мов, а також цитатами з творів видатних українських письменників. Зміст роботи: план, вступ, основна частина, список використаної літератури.

Курсова работа - джерела формування молодіжного сленгу

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 209.5 КБ
 • добавлен 18 февраля 2011 г.
Складається з 2 розділів, кожний розділ містить у собі по 2 пункти, також є список використаної літератури, вступ. В курсовій роботі мова йде про явище молодіжного сленгу. Загальний обсяг-31 сторінка

Курсова робота - Іншомовні слова в сучасній періодиці

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 45.97 КБ
 • добавлен 30 января 2012 г.
БДПУ, Україна, 2012, 33 стр. У роботі виствітлено функціонування іншомовних слів у сучасній українській мові, зокрема періодиці. Зміст Вступ Розділ Теоретичні засади дослідження іншомовних запозичень Причини і шляхи проникнення іншомовних слів в українську мову Асиміляція запозичень у складі сучасної української лексики Розділ Запозичення як органічний компонент лексичної системи української мови (на матеріалі періодики) ЗМІ як індикатор мовних...

Курсова робота. Репрезентація концепту жінка в українських прислів’ях і приказках

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 54,20 КБ
 • добавлен 17 мая 2012 г.
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди Харків 2012 р. 26 сторінок Зміст вступ і. Поняття концепту як центрального терміна когнітивної лінгвістики лінгвокультурології Визначення концепту Типологія концептів Структура концепту іі. Репрезентація концепту жінка в українському фразеологічному фонді Жінка-мати Жінка-дружина Жінка-донька Жінка-баба Жінка-кума Жінка-вдова Висновок список використаної літератури додатки

Курсова робота. Фразеологізми у мові героїв творів

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 56,18 КБ
 • добавлен 28 апреля 2012 г.
ХНПУ імені Г.С. Сковороди Харків. 2012. 22 сторінки ЗМІСТ Вступ Розділ І. Фразеологізми як виражально - зображувальні засоби мови Розділ II. Фразеологічні одиниці у мові героїв повісті І. Нечуя – Левицького "Кайдашева сім’я" та їх функції Висновок Список використаної літератури

Лексико-семантична група Тварини в українській мові

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 52.16 КБ
 • добавлен 18 сентября 2014 г.
Україна, Львів. Львівський національний університет імені Івана Франка. 2014 рік. 29 сторінок. Курсова робота присвячена дослідженню одного з пластів лексики української мови, зокрема мовних одиниць лексико-семантичної групи «Тварини». Актуальність теми зумовлена потребою поглибленого вивчення лексики на позначення тварин. Це найдавніша підсистема лексики, яка широко представлена у всіх мовах світу. Новизна роботи полягає в системному описі назв...

Лексичне значення слова. Пряме та переносне значення слова

Презентация
 • формат ppt
 • размер 758,25 КБ
 • добавлен 22 сентября 2015 г.
Презентація з української мови на тему : "Лексичне значення слова. Пряме та переносне значення слова" Виконувалась у 2012 році. Містить 23 анімованих слайди, у яких вдало підібраний фон під колір тексту. Презентація також містить зміст доповіді, для якої робилась презентація. Зміст Слово Лексичне значення Багатозначність Пряме і переносне значення слів Омоніми Синоніми Антоніми Пароніми Презентація отримала оцінку 5+.

Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української мови. (Семантична структура слова)

 • формат pdf
 • размер 6.66 МБ
 • добавлен 25 апреля 2012 г.
Х.: Вища школа, 1976. - 108 с. У монографії висвітлюються актуальні питання семасіології української літературної мови. Виходячи з сучасного лінгвістичного вчення про компонентний склад мови, розглядаються питання багатозначності слова і пов'язані з ними явища омонімії, синонімії та антонімії. Розрахована на спеціалістів.

Медведєв Ф.П. Українська фразеологія. Чому ми так говоримо

 • формат pdf
 • размер 135,25 МБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
Вища школа, 1977, 232 с Книжка включає активні фразеологізми, широко вживані у різних стилях української літературної мови. У ній - на підтаві різних літературних даних - розкривається походження ряду фразеологізмів, переважно тих, що набули міжнародного поширення, їх сучасного значення, а по можливості також історичний розвиток, коментуються деякі фразеологічні вислови. Монографія розрахована на викладачів, аспірантів, літ. працівників газет, уч...

Мельник Т. Образність художнього тексту через призму лінгвістичного аналізу

 • формат doc
 • размер 517.5 КБ
 • добавлен 25 января 2011 г.
Посібник для студентів-філологів. Севастополь, 2005. Огляд засобів образності в художньому тексті. Фонетичні засоби виразності. Лексичні засоби експресивності. Тропи. Морфологічні емотиви. Синтаксичні виражальні засоби. Експресивність композиційно-структурних елементів тексту. Лінгвістичний аналіз художніх текстів. Взірець аналізу поетичного тексту. В. Свідзинський. Чаклун (контекстуальний аналіз). Леся Українка. Contra spem spero(лінгвостилістич...

Микитів Г.В. Рослинна символика як засіб створення жіночих образів у поезії Т.Г.Шевченка

Статья
 • формат pdf
 • размер 220,17 КБ
 • добавлен 02 сентября 2010 г.
Статья. Вісник Запорізького державного університету, No1, 99. Відривок: ематична група символічних образів рослин – одна з найбільш активних у творчості Т. Г. Шевченка. Переважна більшість цих образів є постійними символічними метафорами на означення дівчат, жінок та змалюванням їхніх переживань, почуттів, якостей. Рослинні образи вільно персоніфікуються, набувають символічного значення і стають носіями певних думок, ідей поета, легко сприймаютьс...

Москаленко А.А. Українська лексика першої половини XIX ст. Конспект лекцій зі спецкурсу

 • формат djvu
 • размер 5,45 МБ
 • добавлен 22 августа 2011 г.
Одеса: Одеська міська друкарня Управління по пресі Одеського облвиконкому, 1969. - 91 с. Редактор - доцент В.П. Дроздовський Цей конспект лекцій є першою спробою стисло охарактеризувати нову лексику української літературної мови лише одного її періоду - кінця XVIII - середини XIX ст., від І.П.Котляревського до Т.Г.Шевченка включно і суспільно-політичну лексику II половини XIX ст. У посібникові прокоментовано понад 300 слів, нових чи старих, вжити...

Нагорна О.М. Практична стилістика сучасної української мови

Практикум
 • формат doc
 • размер 276,01 КБ
 • добавлен 30 декабря 2016 г.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ. — Житомир, 2008. — 125 с. Рекомендації до організації самостійної роботи. Система оцінювання знань і самостійної роботи студентів із курсу. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. Тематичний розподіл курсу. Модуль І. "Стилістичні можливості фонетики, лексики, фразеології, словотвору". Модуль ІІ. "Стилістична граматика". Індивідуальні карт...

Наукова стаття - Лескичні особливості сленгу кухарів

 • формат doc
 • размер 25,68 КБ
 • добавлен 12 апреля 2014 г.
В даній роботі розглянуто способи формування та джерела сленгу, його типи. Актуальність дослідження, та його практичне застосування. Розглянуто професійні особливості сленгу кухарів.

Науковий стиль мовлення

Статья
 • формат doc
 • размер 64,73 КБ
 • добавлен 28 октября 2014 г.
Київ, Україна, НАУ. 3 курс. Семінари 1-3. Термін та його ознаки. Термінологія як система Способи творення термінів Загальнонаукова, міжгалузева й вузькогалузева термінологія. Професіоналізми й номенклатурні назви Проблеми сучасного термінознавства Термінологічний словник Становлення і розвиток наукового стилю. Ознаки наукового стилю, його вживання у професійному спілкуванні. Основні жанри наукового стилю. Особливості та структура наукового тексту...

Непийвода Н. Автор наукового твору: спроба психологічного портрета

Статья
 • формат pdf
 • размер 156,76 КБ
 • добавлен 04 ноября 2013 г.
// Стиль і текст. – 2011. – Вип. 12. – С. 159–178. У статті розглянуто три складові частини вербальної поведінки автора наукового твору: 1) ставлення до об'єкта дослідження; 2) ставлення до читача; 3) ставлення до колег — науковців, які вивчають той самий об'єкт. Доведено, зокрема, що коректна вербальна поведінка в архетипній парі автор — читач забезпечує комунікативну досконалість наукового твору. А це, у свою чергу, уможливлює виконання інших ф...

Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови

 • формат pdf
 • размер 1.01 МБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Навчальний посібник з алґоритмічними приписами. — 2-ге вид. перероб. та доп. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 392 с. В основу навчального посібника покладено науково обґрунтовану та методично апробовану ідею навчання української наукової мови в контексті прогресивної концепції діяльнісного підходу та в умовах Болонського процесу. Організація самостійної роботи запропонованими алґоритмічними приписами, що раціонально й оптимально скеровуют...

Основні способи словотвору в сучасній українській мові

Статья
 • формат rtf
 • размер 52,29 КБ
 • добавлен 06 марта 2013 г.
Данные не известны Вічним двигуном у мові є словотвір, який діє без перепочинку щохвилини, щосекунди. Двигун словотвору діяв, діє і діятиме повсякчас, поки з'являтимуться нові предмети, народжуватимуться нові слова і мислі. Іван Вихованець Комунікативна розминка. На засіданні круглого столу мовознавці провідних вищих навчальних закладів обговорюють проблему «Літературна мова у просторі національної культури». Тебе і твоїх однокласників теж запро...

Офіційно-діловий стиль сучасної української мови

Реферат
 • формат doc
 • размер 20,69 КБ
 • добавлен 02 октября 2013 г.
Києво-Могилянська академія (НаУКМА), м.Київ, Україна, рік написання — 2011. Кількість сторінок — 16. Зміст. Вступ. Офіційно-діловий стиль. Підстилі та жанри офіційно-ділового мовлення. Проблеми офіційно-ділового тексту. Висновки. Список використаної літератури.

Офіційно-діловий стиль як об’єкт дослідження українських учених

Реферат
 • формат doc
 • размер 20,73 КБ
 • добавлен 04 декабря 2013 г.
Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, доц. Зубець Н.О., філологічний факультет, дисціпліна "Сучасна українська ділова мова", 3-й курс, 2013 р., 13 стор. Дослідження офіційно-ділового стилю у 20–30­х рр. XX ст. Дослідження офіційно-ділового стилю у 50–60­х рр. XX ст. Дослідження офіційно-ділового стилю у 70–80­ті рр. XX ст. Дослідження офіційно-ділового стилю у 90­х рр. XX ст. – на початку XXI ст. Використана література

Пасивна лексика та її роль у сучасній публіцистиці

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 129,41 КБ
 • добавлен 08 января 2012 г.
Яку роль виконують неологізми, історизми та архаїзмі у сучасній пресі на прикладі щоденної газети "День". Стилістика української мови. Курсова робота студентки Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова Інституту української філології 4 курсу, 2011-2012 рік. Роль пасивної лексики у мові: Неологізми. Архаїзми та історизми. Стилістична роль пасивної лексики: Експресивна роль пасивної лексики. Ознайомча роль пасивної лексики. Науко...

Пентилюк М. Аналіз тексту на уроках мови

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,93 МБ
 • добавлен 26 февраля 2016 г.
Стаття. Надрукована в журналі Дивослово. - 1999.- №3 - С. 30-32. Робота з розвитку мовлення учнів забезпечує тісний зв`язок лінгвістичної теорії з практикою і ґрунтується на опрацюванні різних стилів і типів мовлення, на аналізі їх змісту, структури, мовних засобів. Лінгвістичний аналіз тексту забезпечує комунікативний та функціонально-стилістичний підходи до навчання мови: аналізуючи текст, учні засвоюють його комунікативні ознаки (роль у спілку...

Переломова О.С. Авторська стилістика

 • формат djvu
 • размер 887,53 КБ
 • добавлен 01 мая 2014 г.
Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2014.– 143 с. Навчальний посібник покликаний допомогти студентам засвоїти теоретичні питання дисципліни «Авторська стилістика», а також сприяти вирішенню прикладних питань фахової підготовки вмілих філологів і вправних стилістів, фаховому становленню журналіста, розвитку мовної особистості, яка вільно володіє всіма функціональними стилями і виражальними засобами загальнонародної мови. Посібник допоможе...

Пилинський М.М. Мовна норма і стиль

 • формат djvu
 • размер 3,86 МБ
 • добавлен 12 августа 2016 г.
К.: Наукова думка, 1976. — 288 с. У монографії висвітлюються проблеми нормалізації сучасної української літературної мови в її стилістичних різновидах: розкривається залежність літературної норми від суспільно-історичних і мовних факторів,; визначаються основні критерії літературних норм; на великому конкретному матеріалі розглядаються питання класифікації норм у науковому, публіцистичному, художньому та інших стилях.

Познанська В.Д., Вінтонів М.О., Сегін Л.В. Українська лексикологія, фразеологія та лексикографія

Практикум
 • формат doc
 • размер 128,61 КБ
 • добавлен 20 сентября 2012 г.
Практикум: Навчальний посібник. – Донецьк-Слов’янськ: ДонНУ, 2007. – 67 с. У посібнику подано перелік важливих для засвоєння курсу тем і планів до них, список літератури, а також систему практичних завдань, які допоможуть їм закріпити й удосконалити практичні навички аналізу мовних явищ, а також пропонуються індивідуальні завдання, які дають можливість організувати студентів для самостійної роботи. Пропонуються схеми лексикологічного та фразеолог...

Полюга Л.М. Українське словництво на переломі тисячоліть

Статья
 • формат pdf
 • размер 119,65 КБ
 • добавлен 24 февраля 2016 г.
// Українознавчі студії. – 2006. – № 6- 7. – С. 17–25. У статті характеризуються здобутки сучасної лексикографії на початку XXI ст., аналізуються різні типи словників, їх недоліки та переваги. Звертається увага на проблеми сучасної лексикографії та термінографії, зокрема акцентується на відсутності координаційного центру українського словництва, подекуди негативному впливові російської мови, окреслюються перспективи розвитку галузі.

Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради

 • формат doc
 • размер 347.33 КБ
 • добавлен 08 марта 2010 г.
У посібнику даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосових та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора ґрунтуються на мовному досвіді українського народу, відбитому в творах класичного та сучасного письменства. Для студентів, викладачів, науковців, редакторів, лекторів, журналістів.

Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради

 • формат pdf
 • размер 2.6 МБ
 • добавлен 25 сентября 2010 г.
Навч. посібник. 2-ге вид., стереотип. - К.: Либідь, 2001. - 240 с. У посібнику даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосових та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора грунтуються на мовному досвіді українського народу, відбитому в творах класичного та сучасного письменства. Для студентів, викладачів, науковців, редакторів, ле...

Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови

 • формат djvu
 • размер 1,86 МБ
 • добавлен 12 сентября 2010 г.
Підручник. — К.: Либідь, 1993. — 248 с. — I5ВN 5-325-00448-4. У підручнику розглядаються предмет і завдання стилістики, стилістичні категорії, взаємодія функціональних стилів. Окремі розділи присвячені лексичним та фразеологічним засобам стилістики, стилістичним можливостям етимології, морфології та синтаксису. Значну увагу приділено питанням нормативності української мови в засобах масової інформації. Для студентів факультетів журналістики та і...

Пономарьова Л.В. Диференційні та кваліфікаційні ознаки юридичного дискурсу

Статья
 • формат doc
 • размер 19,06 КБ
 • добавлен 11 марта 2016 г.
Стаття. Опублікована у Мовознавчий вісник. Збірник наук.праць. В.6 –Черкаси: ЧНУ 2008.– с. 282-287 У статті в рамках загального визначення поняття дискурсу та відмінності його від поняття тексту розглянуто специфіку юридичного дискурсу, визначено його диференційні та кваліфікаційні ознаки. Узагальнено його типологічний характерний вплив та загальні підходи щодо його аналізу.

Пономарьова Л.В. Мовні засоби юридичного дискурсу

Статья
 • формат doc
 • размер 25,58 КБ
 • добавлен 29 июня 2013 г.
Стаття опублікована: Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 19, - Донецьк: ДонНУ, 2009.- С. 212-216 Стаття присвячена розгляду мовних засобів, що є складовими юридичного дискурсу як одного з різновидів професійного спілкування. Розглянуто основні лексичні, синтаксичні та семантичні мовні засоби, які дають змогу одержати цілісну картину мовного оформлення юридичного дискурсу на сучасному етапі розвитку юриспруденції. Проаналізовано мовні зас...

Пономарьова Л.В. Основні риси юридичного дискурсу як різновиду професійного спілкування

Статья
 • формат doc
 • размер 23,45 КБ
 • добавлен 28 февраля 2016 г.
Стаття. Опублікована в Культура народов Причерноморья № 142, т. 2 –Симферополь: ТНУ- 2008. с. 182-184 Стаття присвячена проблемам визначення юридичного дискурсу як одного з різновидів професійного спілкування. Розглянуто основні риси, які дають змогу одержати цілісну картину правничого професійного спілкування на сучасному етапі розвитку юриспруденції. Проаналізовано усну і письмову форми юридичного дискурсу

Порівняння у творчості М. Вінграновського

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 89,76 КБ
 • добавлен 25 сентября 2013 г.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра української мови Дніпропетровськ 2012 Курсова робота: 32 с., 15 позицій списку використаної літератури. Перелік ключових слів: порівняння, порівняльна конструкція, компаративні структури, об’єкт порівняння, суб’єкт порівняння, основа порівняння, поезія. Курсо...

Порушення українських мовних норм у змі

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 83,09 КБ
 • добавлен 14 сентября 2013 г.
Філологія .«Українська мова і література. 2012 г., 33 стр. Теоретичний аспект вивчення порушення мовних норм. Практичний аналіз порушень мовних норм у змі

Практична робота - Стилістичний аналіз тексту

 • формат doc
 • размер 8,92 КБ
 • добавлен 06 мая 2011 г.
Стилістичний аналіз тексту "Процес перебігу європейської інтеграції". Ідея: описати інтеграційний процес. Читацький адрес: від фахівців до широкого кола читачів. Вид: проза. Жанр: науково-довідкова стаття Стиль: науковий (науково-популярний підстиль).

Практичне значення стилістики

Реферат
 • формат doc
 • размер 16,64 КБ
 • добавлен 10 апреля 2015 г.
ЗНУ, 4 курс, 2015 р., 6 стор. Розглянуто значення курсу стилістики та культури мови для студентів, зокрема філологічних факультетів; проаналізована значення стилістики у зв’язку з її завданнями, теоретичними і практичними.

Презентація - Класифікації фразеологізмів

Презентация
 • формат ppt
 • размер 96 КБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Класифікації фразеологізмів. Фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення. Іменникові, прикметникові, прислівникові, вигукові фразеологізми. Фразеологізми, що належать до розмовного стилю, книжних стилів, стилістично нейтральні. Складається з 14 слайдів. Виконала студентка філологічного факультету.

Про медіалінгвістику: короткий огляд

 • формат pdf
 • размер 744,61 КБ
 • добавлен 18 июня 2016 г.
К., 2016. У огляді - основні питання ролі ЗМК в інформаційному просторі, ключові завдання медіалінгвістики, питання медіатексту та медіадискрусу як основних категорій медіалінгвістики

Просторічна лексика в романі В. Лиса Соло для Соломії

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 53,96 КБ
 • добавлен 02 сентября 2016 г.
Рейтор О.І. ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопіль, Україна, 2014, 19 с. Просторічна лексика в художньому стилі. Характеристика просторічної лексики у романі В. Лиса «Соло для Соломії» за тематичними групами. Стилістичне навантаження просторічної лексики в романі.

Росінська О.А. (Укл.) Конспект лекцій з лексикології української мови

 • формат pdf
 • размер 698,13 КБ
 • добавлен 27 декабря 2011 г.
Для студентів спеціальності «Українська мова і література». Донецьк: ДІСО, 2007 – 90 стор. Містить конспект лекцій з основних питань лексикології та фразеології, основну літературу з кожної теми, а також літературу для самостійного конспектування. Призначений для студентів педагогічних спеціальностей.

Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики

 • формат djvu
 • размер 5,29 МБ
 • добавлен 29 августа 2013 г.
/ АН УРСР. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. — К.: Наукова думка, 1988. — 240 с., іл. — Бібліогр.: с. 228— 230. ІSBN 5-12-000149-1 У монографії розглянуто взаємозалежність зовнішньої і внутрішньої форм слова, визначено поняття семантичного і стилістичного інваріантів. Особливу увагу приділено аналізові внутрішніх і зовнішніх причин розвитку семантичної структури, варіативності її одиниць у функціональних різновидах мови, їхньої ролі у форм...

Селігей П.О. Внутрішня форма назв емоцій в українській мові

Статья
 • формат pdf
 • размер 7,15 МБ
 • добавлен 01 августа 2013 г.
Стаття з журналу «Мовознавство». – 2001. – № 1. – С. 24–33. Проаналізовано семантичні мотивації лексичних назв емоцій у сучасній українській мові. Встановлено тематичні групи лексики, на основі яких з’являються ці назви, виявлено метонімічні та метафоричні моделі, відповідно до яких номінуються емоції. Віднайдені закономірності підкріплено семантичними паралелями з деяких інших слов’янських і неслов’янських мов, а також даними синтаксичної та фра...

Селігей П.О. Про походження і смисл терміна внутрішня форма слова

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,85 МБ
 • добавлен 07 марта 2016 г.
// Наукова спадщина проф. С. В. Семчинського і сучасна філологія: Збірник наукових праць. Частина друга. – К., 2001. – С. 351–357. У статті аналізується вживання термінів «внутрішня форма» (у працях В. Гумбольдта) та «внутрішня форма слова» (у працях О. О. Потебні). Простежено, який зміст вкладали видатні мовознавці в ці терміни.

Селігей П.О. Про співвідношення лексичного значення та внутрішньої форми слова

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,82 МБ
 • добавлен 23 августа 2013 г.
// Система і структура східнослов’янських мов: Збірник наукових праць. – К., 2001. – С. 189–193. Внутрішня форма слова – один із складників семантичної структури слова. Вона дуже близька до лексичного значення слова й інколи з ним збігається, проте ці два явища слід чітко розрізняти. Якщо лексичне значення вказує на поняття про денотат, яке певне слово викликає у свідомості мовця, то внутрішня форма слова вказує на інше слово, від якого воно було...

Селігей П.О. Український науковий текст: Проблеми комунікативної повноцінності та стильової досконалості

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 844,05 КБ
 • добавлен 03 января 2017 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук: 10.02.01 — Українська мова. — Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. — Київ, 2016. — 36 с. Мета дисертації — дослідити мовно-виражальні засоби, які впливають на комунікативність і стильову довершеність сучасних українськомовних наукових текстів. Наголошено на важливому значенні мови для розвитку творчого мислення; обґрунтовано теоретико-методологічні зас...

Селігей П.О. Що нам робити із запозиченнями?

Статья
 • формат djvu
 • размер 770.99 КБ
 • добавлен 15 августа 2013 г.
// Українська мова. – 2007. – № 3. – С. 3–16; № 4. – С. 16–32. У статті розглянуто співвідношення питомих і чужих слів у сучасній українській термінології. Обґрунтована необхідність критично ставитися до надмірних запозичень і активніше послугуватися власними ресурсами при створенні нових науково-технічних термінів.

Сизонов Д.Ю. Медична термінологія в мас-медіа: стилістичний потенціал

 • формат pdf
 • размер 1,29 МБ
 • добавлен 07 июля 2016 г.
К.: Видавничо-поліграфічний центр Київський університет, 2012. — 198 с. Монографію присвячено функціонально-стилістичному аналізу медичної термінології у стилі масової інформації сучасної української літературної мови. Розглядається вторинна номінація термінів, їх стилістичні функції в мові ЗМІ, а також визначаються й аналізуються функціональні домінанти медичної термінології в комунікативному полі мас-медіа в контексті постулатів функціональної...

Сизонов Д.Ю. Нова медійна фразеологія в бізнес-комунікації

Статья
 • формат pdf
 • размер 364,49 КБ
 • добавлен 04 июня 2016 г.
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — К., 2016. — Вип. 31. У статті на матеріалі сучасних видань ділового, фінансового, економічного та бізнес-спрямування виявлена та проаналізована нова медійна фразеологія.

Скачков А.Ю. Лінгвостилістичні особливості портретних описів у творах М. Коцюбинського

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 54,75 КБ
 • добавлен 26 ноября 2015 г.
Автореферат дисертації. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2007. – 16 с. У дисертаційній роботі досліджується лінгвостилістична організація портретних описів у творах М. Коцюбинського. Визначається лінгвостилістичний статус портретного опису як структурного елемента художнього тексту....

Складники мови листів Лесі Українки як показник розвитку української літературної мови другої половини ХІХ століття

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 87,60 КБ
 • добавлен 22 августа 2015 г.
ОНУ ім. І.І. Мечникова (м. Одеса/Україна), 2015, 31 с. Вступ Стильова диференціація української літературної мови другої половини ХІХ століття. Формування епістолярного стилю Коротка характеристика функціональних стилів. Формування епістолярного стилю. Взаємопроникнення стилів. Дискусії між М. Драгомановим, І. Нечуєм-Левицьким, І. Франком з приводу джерел збагачення української літературної мови. Лексичний склад листів Лесі Українки. Загальна х...

Скопненко О.І., Цимбалюк Т.В. (уклад.) Фразеологія перекладів Миколи Лукаша. Словник-довідник

 • формат djvu
 • размер 27,49 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Довіра, 2002. — 736 с. — ISBN 966-507-124-6. Словник-довідник — перша в історії вітчизняної лексикографії спроба якнайповніше описати індивідуально-авторські вживання фразеологічних одиниць, приказок, примовок, прислів’я та ін. в мові перекладів видатного українського перекладача, літературознавця, лексикографа другої половини XX ст. Миколи Лукаша. До словникового реєстру увійшло понад 6 тисяч фразеологізмів, паремій, усталених порівнянь то...

Скорейко-Свірська І.П. До питання про класифікацію запозичень

Статья
 • формат pdf
 • размер 122,46 КБ
 • добавлен 12 февраля 2016 г.
В статті охарактеризована одна з найбільш розповсюджених в лінгвістичній літературі класифікацій іншомовних слів - класифікація запозичень, побудована на характері запозиченого матеріалу.

Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови

 • формат djvu
 • размер 4,73 МБ
 • добавлен 16 марта 2014 г.
К.: Наукова думка, 1973. — 280 с. У монографії аналізуються жанрові та граматичні типи фразеологічних одиниць, розкривається їх системний взаємозв’язок, визначаються основні джерела фразеології. Велику увагу приділено еволюційним процесам у фразеологічному фонді української мови. Розрахована на викладачів і студентів-філологів, а також на широке коло читачів.

Словник синонімів

Словарь
 • формат doc
 • размер 26,45 КБ
 • добавлен 30 августа 2012 г.
Стежка до школи Вересень — рум’янець року Хто не вчивсь, не буде знати Лики природи: жовтень Бути господарем на землі Одне дерево посадив — недарма прожив Кожне дерево має право на життя Квіти — очі природи 11 стор.

Стаття - Питання вмотивованості запозичення спортивних термінів-неологізмів

 • формат pdf
 • размер 168,00 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Статтю присвячено актуальним проблемам у галузі спортивної термінології, зокрема процесам запозичення іншомовних спортивних термінів-неологізмів. У статті наведено аргументи "за" і "проти" запозичень.

Стилістичні можливості омонімії. Паронімія як стилістичний засіб

Презентация
 • формат ppt
 • размер 167,72 КБ
 • добавлен 07 октября 2011 г.
Ку им. Б.Д. Гринченко, 2011г. Презентація - Стилістичні можливості омонімії. Паронімія як стилістичний засіб. 28 слайдів: Стилістичне використання омонімії. Омонімія у слов’янському мовознавстві. Міжмовна омонімія. Паронімія

Стилістичне використання фразеологізмів у художньому та публіцистичному стилях

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 26,29 КБ
 • добавлен 15 апреля 2013 г.
СГГУ, 2011г., 25стр. Дисциплина - Українська мова Вступ Фразеологія як розділ мовознавства. Визначення фразеологізмів в українському мовознавстві Класифікація фразеологізмів Стилістичне використання фразеологізмів у художньому та публіцистичному стилях Фразеологізми у публіцистичному стилі Фраезологізми ухудожньому стилі Висновки Список використаних джерел

Стилістичний потенціал трансформованих фразеологізмів (на матеріалі творчості М. Стельмаха)

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 71,36 КБ
 • добавлен 23 февраля 2012 г.
Тема курсової роботи - Стилістичний потенціал трансформованих фразеологізмів (на матеріалі творчості М. Стельмаха). Актуальність теми зумовлена необхідністю поглибленого теоретичного й практичного дослідження фразеологічних засобів стилізації розмовності в прозових творах Михайла Стельмаха. Об’єкт дослідження – стійкі та трансформовані фразеологізми в системі української мови. Предмет дослідження – трансформовані фразеологізми у творах М. Стел...

Стилістично забарвлена лексика української мови

Реферат
 • формат doc
 • размер 24,23 КБ
 • добавлен 10 октября 2014 г.
Реферат Стилістично забарвлена лексика української мови, 16 стор., 2008 рік, Одеса Зміст Мова нації – універсальна система Лексика та лексичне значення слова Стилістично нейтральна і стилістично забарвлена лексика української мови Функціональні стилі: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, стиль побутового мовлення, художній, конфесійний Висновок

Сучасна українська мова. Багатозначність і омонімія спільне і специфічне

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 29,67 КБ
 • добавлен 18 мая 2013 г.
КНУ ім.Т.Шевченка, 2010р.,26 ст. Дисципліна - українська мова Зміст вступ І. Проблема багатозначності у сучасному мовознавстві Багатозначність слів української мови Омонімія як явище мови Іі. Особливості полісемії та омонімії української мови Спільні риси Відмінні риси між омонімією та багатозначністю Висновки Список використаної літератури

Термінологічний вісник. 2013. Вип. 2 (1)

 • формат pdf
 • размер 2,04 МБ
 • добавлен 13 июня 2013 г.
Збірник наукових праць / Відп. ред. В.Л. Іващенко. - К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. - Вип. 2(1). - 223 с. У збірнику вміщено статті термінологів України, Росії, Білорусі за такими підрозділами термінознавства: теоретичне термінознавство, галузеве, прикладне. Не залишилися поза увагою і проблеми культури фахової мови. Статті спрямовані на вироблення настанов і рекомендацій щодо уніфікації термінів у словниках та фаховому спілкуванні. Дл...

Термінологічний вісник. 2013. Вип. 2 (2)

 • формат pdf
 • размер 2,98 МБ
 • добавлен 22 июня 2013 г.
Збірник наукових праць / Відп. ред. В.Л. Іващенко. - К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. - Вип. 2(2). - 207 с. У збірнику вміщено статті термінологів України, Росії, Білорусі з найновіших (функціональне та когнітивне термінознавство) і традиційних (методологія термінознавства, галузеве, прикладне термінознавство) напрямів дослідження. Окремими рубриками подано консультації з актуальних проблем термінології, що сприятиме її унормуванню, випр...

Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму

 • формат pdf
 • размер 86.7 МБ
 • добавлен 10 октября 2016 г.
К.: Радянська школа, 1988. – 278 с. Книжка в цікавій та популярній формі розповідає про походження та значення багатьох фразеологізмів, про їх життя у мові народу, художніх текстах.

Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови

 • формат pdf
 • размер 8,11 МБ
 • добавлен 30 апреля 2016 г.
Посібник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. — Луганськ: Альма-матер, 2005. — 400 с. — ISBN 966-617-179-1. У посібнику висвітлюються основні питання семантики й структури української фразеології, її формування, етимології, функціонування й динаміки. Значна увага приділена інноваціям, джерелам запозичень, культурно-національному компонентові в семантичній структурі фразеологізмів, базовим концептам української культур...

Українські імена

Реферат
 • формат doc
 • размер 34,05 КБ
 • добавлен 21 апреля 2013 г.
Івано-Франківськ, ПНУ імені В. Стефаника, 2012 р. 12 стор. Походження українських імен: формування системи імен на різних історичних етапах, регіональні особливості у сфері найменування. Ономастична система сучасної укр. мови: процеси, що відбуваються в ономастичній системі сучасної української мови, фонетичні та орфографічні варіанти імен, зменшено-пестливі форми особових назв.

Українська ономастика

Реферат
 • формат doc
 • размер 15,13 КБ
 • добавлен 03 апреля 2012 г.
2005 р., 6 ст. Українські імена: -стародавні вірування, пов'язані з іменами -поширеність імен у часи Київської Русі та у Новий час -висновок -список використаної літератури

Філон М.І., Хомік О.Є. Сучасна українська мова. Лексикологія. Частина 1

 • формат pdf
 • размер 2,78 МБ
 • добавлен 15 июля 2013 г.
Навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 271 с. Пропонований посібник містить теоретичний і практичний матеріал курсу «Сучасна українська мова. Лексикологія», розроблений із урахуванням особливостей сучасного навчального процесу. Мета посібника – сприяти належному засвоєнню теоретичних знань з курсу «Лексикологія», виробленню і вдосконаленню практичних навичок різноаспектного аналізу значення слова. У теоретичних блоках висвітл...

Фразеологізм як одиниця лексико-семантичного рівня мови

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 41,23 КБ
 • добавлен 13 января 2012 г.
Курсова робота з сучасної української літературної мови студентки Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, Інституту української філології, 4 курсу, 2011 рік. Вступ. Фразеологізм як одиниця лексико-семантичного рівня мови. Актуальні питання вивчення української фразеології. Сутність та ознаки фразеологічної одиниці. Значення і форма фразеологізму. Утворення та джерела фразеологізмів. Критерії класифікації фразеологізмів. Гене...

Функціонально-семантична й комунікативно-прагматична специфіка фразеологізмів сучасного українського публіцистичного дискурсу

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 72,43 КБ
 • добавлен 18 октября 2013 г.
ГДПІІМ, м. Горлівка, 2012 р. 38 с. Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Сафонова Наталія Миколаївна; Дисципліна - українська мова Фразеологізми як специфічний шар української лексики Фразеологічна одиниця: до проблеми дефініції терміна Ознаки фразеологізмів Теоретичні засади класифікації фразеологічних одиниць Фразеологізм і метафора газетного тексту: критерії диференціації Функціонально-семантичні й комунікативно-прагматичні ос...

Функціонально-стилістична диференціація сучасної української літературної мови

Статья
 • формат doc
 • размер 20,46 КБ
 • добавлен 12 сентября 2010 г.
Стиль. Розмовно – побутовий стиль. Художній стиль. Науковий стиль. Публіцистичний стиль. Конфесійний стиль. Офіційно-діловий стиль.

Характеристика лексики української мови

Статья
 • формат doc
 • размер 27,95 КБ
 • добавлен 01 сентября 2010 г.
Лексика української мови за походженням. Характеристика лексики української мови за використанням. Активний запас мови. Пасивний запас мови. Синоніми. Антоніми. Омоніми. Пароніми.

Ціхоцький І, Левчук О. Лексикографічний практикум

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,75 МБ
 • добавлен 14 декабря 2016 г.
Навчально-методичний посібник. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. — 114 с. Посібник призначений для роботи на практичних заняттях з лексикографії сучасної української літературної мови зі студентами І курсу філологічного факультету. Містить завдання для 9 практичних занять, порівняльну характеристику та зразки словникових статей із різних типів лексиколграфічних праць, тематичний реєстр основних українських сло...

Ціхоцький Іван, Левчук Оксана. Лексикологія сучасної української літературної мови. Практикум

 • формат pdf
 • размер 3,46 МБ
 • добавлен 01 ноября 2016 г.
Навчально-методичний посібник для студентів 1 курсу філологічного факультету. — Львів: Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2014. — 260 с. Посібник призначений для роботи на практичних заняттях із лексикології сучасної української літературної мови зі студентами I курсу філологічного факультету. Містить перелік важливих для засвоєння курсу тем та питань, рекомендовану літературу, систему практичних завдань, схеми лексикологічного та фразеологічного...

Цимбал Н.А. Формування української термінології органічної хімії в 90-ті роки ХХ ст. Автореферат

Дисертация
 • формат doc
 • размер 30,05 КБ
 • добавлен 31 августа 2014 г.
Диссертация посвящена изучению лексико-семантической структуры украинских терминов органической химии в ономасиологическом аспекте, описанию процессов формирования и развития терминосистемы на синхронном срезе 1993-2000 гг. Исследование проведено на основе текстов и словарей украинской химической терминологии. Определено концептуальное поле терминологии органической химии и средства его репрезентации в украинском языке, тенденции использования сп...

Чабаненко В.А. Стилістика експресивних засобів української мови

 • формат pdf
 • размер 30,21 МБ
 • добавлен 10 марта 2013 г.
Чабаненко В.А. Стилістика експресивних засобів українська мови: Монографія. - Запоріжжя: ЗДУ, 2002. - 351 с. У монографії по-новому розглядаються актуальні питання лінгвостилістики. Аналіз виражально-зображальних експресивних засобів української мови здійснено нетрадиційно: не в стосунку їх до того чи іншого іншого рівня мовної структури, а в зв'язку з тими основами, на яких вони постають у різнорідній мовленнєвій практиці людини. Праця може бути...

Шапран Д.П. Современная украинская терминология маркетинга: семантика и прагматика

Дисертация
 • формат doc
 • размер 40,55 КБ
 • добавлен 12 августа 2014 г.
Автореферат диссертации. Диссертация посвящена исследованию закономерностей формирования и современного развития украинской маркетинговой терминологии. Проанализированы экстралингвистические особенности формирования украинской терминологии маркетинга и дана их лингвистическая интерпретация, установлены источники пополнения маркетинговой терминосистемы. Охарактеризованы её деривационно-метаязыковые особенности, определены наиболее продуктивные сло...

Шевченко Л., Шулінова Л. Стилістика української літературної мови

 • формат doc
 • размер 365,09 КБ
 • добавлен 10 июня 2016 г.
Функціональна діагностика тексту. — К.: Київський університет, 2012. Посібник зі стилістики української літературної мови (Книга 2: Функціональна діагностика тексту) є системно представленою моделлю наукової інтерпретації й організації текстового матеріалу для практичних занять із фундаментальної вузівської дисципліни.

Шевченко Л.І. Медійна інтертекстуальність у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики

Статья
 • формат pdf
 • размер 357,69 КБ
 • добавлен 29 мая 2016 г.
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - К., 2016. - Вип. 31. У статті в термінах та ідеях сучасної функціональної стилістики проаналізовано ситуацію з виникненням і розвитком теорії інтертекстуальності.

Шпаргалки з курсу Стилістика і культура мовлення

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 75,89 КБ
 • добавлен 18 апреля 2015 г.
ЗНУ, Запоріжжя, 2015 р. Стилістика як лінгвістична наука. Основні поняття стилістики. Етапи становлення стилістики як наукової дисципліни. Предмет лінгвостилістики. Проблеми сучасної української лінгвостилістики. Структура стилістики. Методи стилістики. Стиль. Визначення стилю. Стилістична система. Індивідуальний функціональний стиль. Експресивний стиль. Стильова і стилістична норми. Підвиди стилістичних норм. Контекст. Види контекстів. Експрес...

Шпаргалки по курсу Сучасна стилістика

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 18,91 КБ
 • добавлен 01 мая 2012 г.
ХНУ им.В.Н.Каразина, Харьков, 2010 год. Функціональний стиль. Епістолярний стиль. Конфесійний стиль. Норма літературної мови. Науковий стиль. Розмовний стиль. Офіційно-діловий стиль. Стиль художньої літератури. Лінгвістичні словники. Рід невідмінюваних іменників.

Шулінова Л.В. Жанрова диференціація наукового стилю сучасної української літературної мови

Статья
 • формат image
 • размер 4,44 МБ
 • добавлен 23 октября 2013 г.
Стаття Шулінової Л.В. "Жанрова диференціація наукового стилю сучасної української літературної мови" у збірнику: Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2005. - Випуск XI. - С. 79-84. Окреслено коло проблем диференціації наукового стилю, зокрема запропоновано визначення жанру. Літературна мова як інтелектуальна вербалізована репрезентація буття у сучасному динамічному історичному та психологічному часові потребує нових мо...

Шулінова Л.В. Жанрова диференціація наукового стилю сучасної української літературної мови

Статья
 • формат pdf
 • размер 140,01 КБ
 • добавлен 04 октября 2014 г.
Стаття Шулінової Л.В. "Жанрова диференціація наукового стилю сучасної української літературної мови" у збірнику: Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2005. - Випуск XI. - С. 79-84. Окреслено коло проблем диференціації наукового стилю, зокрема запропоновано визначення жанру.

Явище евфемії в СУМі

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 24,61 КБ
 • добавлен 22 марта 2013 г.
Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України факультет філологічний Кафедра української літератури Курсова робота Явище евфемії в сучасній українській мові Запоріжжя 2013 Зміст Вступ Погляди на явище евфемії науковців. Дослідники й дослідження Специфіка евфемізації Цільова направленість Теми і сфери використання евфемізмів Мовні засоби

Єрмоленко С.Я. (ред.) Українська лінгвостилістика XX - початку XXI ст

 • формат pdf
 • размер 3,09 МБ
 • добавлен 26 сентября 2013 г.
Уклад.: С. П. Бибик, Т. А. Коць, С. Г. Чемеркін та ін. — К.: Грамота, 2007. — 146 с. У виданні зібрано бібліографію української лінгвостилістики XX - початку XXI ст., яка відбиває напрямки наукових досліджень, пов'язані з диференціацією функціональних стилів та з поглибленням стилістичного аналізу мовних (рівневих) одиниць і конкретних текстів. Вступні статті до розділів висвітлюють динаміку вивчення художнього, публіцистичного, наукового, офіцій...

Єрмоленко С.Я. Стилістика сучасної української мови в контексті слов`янських стилістик

Статья
 • формат image
 • размер 19,46 МБ
 • добавлен 17 августа 2014 г.
Статья. Опубликована в журнале: Мовознавство. - 1998. - №2-3 - С. 25-36 В статье идет речь о развитии стилистики на фоне изменения статуса украинского языка. Приводятся параллели с другими славянскими языками. RAR архив с файлами формата jpg.

Єщенко Т.А. Лінгвістичний аналіз тексту

 • формат pdf
 • размер 7,23 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: ВЦ «Академія», 2009. – 264 [202] с. – ISBN 978-966-580-296-9. Текст утілює в собі надбання думки, силу духу, свідомість мовця. Він є унікальною і складною словесною цілісністю, у якій зосереджені процес і результати пізнання дійсності. У дослідженні його лексико-граматичної організації сучасна лінгвістична наука і практика використовують новітні підходи, послуговуючись досягненнями герменевтики, психолінгвістики, риторики, когнітивної лінгв...

Єщенко Т.А. Лінгвістичний аналіз тексту

 • формат doc
 • размер 374,13 КБ
 • добавлен 21 сентября 2016 г.
Київ: Академія, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-580-296-9. Текст утілює в собі надбання думки, силу духу, свідомість мовця. Він є унікальною і складною словесною цілісністю, у якій зосереджені процес і результати пізнання дійсності. У дослідженні його лексико-граматичної організації сучасна лінгвістична наука і практика використовують новітні підходи, послуговуючись досягненнями герменевтики, психолінгвістики, риторики, когнітивної лінгвістики, тео...

Ідіостиль Станіслава Павловського

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 43,37 КБ
 • добавлен 02 ноября 2015 г.
Кіровоград, 2014, 30 сторінок. Зміст. Вступ. Індивідуальний стиль письменника. Загальна теорія про індивідуальний стиль. Основні лексичні засоби вираження стилю. Коротка характеристика життєвого і творчого шляху С. Павловського. Висновки до Розділу 1. Особливості ідіостилю Станіслава Павловського. Гумор і сатира в оповіданнях Павловського. Функціонально-семантичне навантаження антропонімів у художніх творах письменника. Фразеологізми як одна з пр...

Історичний розвиток стилів української літературної мови - Историческое развитие стилей украинского литературного языка

Реферат
 • формат doc
 • размер 24,37 КБ
 • добавлен 17 декабря 2013 г.
Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, доц. Сабліна С.В., філологічний факультет, дисціпліна "Історія української літературної мови", 3-й курс, 2013 р., 7 стор. Художній стиль Офіційно-діловий Публіцистичний Науковий Конфесійний Розмовний