Похожие разделы

Арполенко Г.П. та ін. Числівник української мови

Статья
 • формат pdf
 • размер 65.31 МБ
 • добавлен 10 марта 2016 г.
Арполенко Г.П., Городенська К.Г., Щербатюк Г.Х. Числівник української мови. - Київ.: "Наукова думка", 1980. - 241 с. Відповідальний редактор: Грищенко А.П. Рецензенти: Лобода В.В., Лукінова Т.Б. Монографія присвячена дослідженню системи числівників української мови. Вона узагальнює відомості попередніх розвідок про українські числівники. В ній визначається місце числівників у системі частин мови, характеризується склад українських числівників, на...

Бабич Н.Д. Історія української літературної мови

 • формат pdf
 • размер 41.54 МБ
 • добавлен 10 января 2017 г.
Практичний курс: Навч. посібник. — Львів: Світ, 1993. — 376 с. Навчальний посібник містить вправи, завдання, контрольні питання та бібліографічні довідки, які передбачають практичне засвоєння курсу історії української літературної мови - становлення лексичної і стилістичної систем мови, граматичних та правописних її норм у взаємозв'язках з живим мовленням, з історією, духовною та матеріальною культурою українців.

Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства

 • формат djvu
 • размер 6.93 МБ
 • добавлен 29 января 2010 г.
К.: "Вища школа", - 1991. - с. 230. Історія вивчення української мови. Вступ. основні розділи науки про українську мову та історія їх вивчення. вивчення сучасної української мови. Вивчення української діалектології. Вивчення історії української мови.

Бевзенко С.П. Історична морфологія української мови

 • формат pdf
 • размер 66,86 МБ
 • добавлен 23 июля 2012 г.
Ужгород: Закарпатське обласне видавництво, 1960. - 415 с. Опис: Книга присвячена історичній морфології української мови. Основна увага в ній зосереджена на розгляді історії форм української мови. Крім того, в ній робиться також спроба огляду українського словотвору в історичному освітленні. Висвітлює питання історії відмінювання і дієвідмінювання, оперуючи при цьому багатим фактичним матеріалом.

Безпалько О.П. Нариси з історичного синтаксису української мови

 • формат pdf
 • размер 10.99 МБ
 • добавлен 22 августа 2010 г.
Пропоновані "Нариси з історичного синтаксису укранської мови" є першою спробою дати навчальний посібник з цього предмета для студентів мовно-літературних факультетів педагогічних інститутів УРСР.

Берында Памва (Памво, Павел Берында). Лексіконъ славенорωсскїй. Именъ Тлъкованїє

 • формат image
 • размер 18.01 МБ
 • добавлен 18 мая 2012 г.
Киев, типография Киево-Печерской лавры, 1653 г. - 331 с. Один из самых выдающих памятников лексикографии 17 века, первый большой труд, объяснявший малопонятные церковно-славянские слова и сопоставлявший их с восточно-славянской разговорной лексикой. Был издан фототипически В.В.Нимчуком в 1961 г. Но каждый экземпляр книги представляет несомненный интерес, т.к. экземпляры книг могут отличаться друг от друга.

Берында Памва(Па?мво, Павел Беры?нда). Лексіконъ славенор?сскїй. Именъ Тлъкованїє

 • формат djvu
 • размер 3.22 МБ
 • добавлен 25 марта 2011 г.
В 1627 году в Киеве вышел по тем временам очень большой по объему (около 7 тыс. слов) «Лексіконъ славенор?сскїй. Именъ Тлъкованїє» Памвы Берынды, переизданный в 1653 и оказавший значительное влияние на последующие словари. В тот же период появились многочисленные переводные словари. «Лексикон» построен как двуязычный переводной словарь, в котором даются соответствия книжным словам западнорусского языка (украинско-белорусского письменного языка),...

Берында Памво. Лексіконъ славенорωсскїй и именъ тлъкованїє

 • формат djvu
 • размер 3,76 МБ
 • добавлен 16 ноября 2015 г.
Киев: Киево-Печерская Лавра, 1627. 271 с. Старославянско-староукраинский лексикон (т.е. словарь) Один из самых выдающихся памятников лексикографии 17 века, первый большой труд, объяснявший малопонятные церковно-славянские слова и сопоставлявший их с разговорной украинской (руськой) лексикой. Работа П. Берынди является важным источником изучения словарного состава украинского языка XVII ст., а также ценным пособием при чтении украинских, российски...

Бондаренко К. Церковнослов’янізми у поетичній творчості П. Куліша

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 59,40 КБ
 • добавлен 23 марта 2012 г.
Криворізький державний педагогічний університет, факультет української філології, кафедра української мови 2011, 49 с. Вступ П. Куліш – творець української літературної мови Виникнення і розвиток церковнослов’янської мови П. Куліш і його ідея створення високого стилю нової української літературної мови Церковнослов’янізми у поетичній творчості П. Куліша Класифікація і частотність вживання П. Кулішем церковнослов’янізмів у поетичній творчості Фо...

Відповіді на іспит/залік з історії української мови - морфемологія

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 223,23 КБ
 • добавлен 04 июня 2016 г.
КНУ ім Т.Шевченка Походження і розвиток граматичних категорій іменника. Основні тенденції витворення системи відмінкових флексій іменників 1 відміни. Основні тенденції витворення системи відмінкових флексій іменників 2 відміни. Основні тенденції витворення системи відмінкових флексій іменників 3 відміни. Основні тенденції витворення системи відмінкових флексій іменників 4 відміни та множинних іменників. Історія словозміни особових займенників укр...

Відповіді на залік з історії української мови - фонетика і загальні питання. КНУ ім Т.Шевченка

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 218,33 КБ
 • добавлен 13 мая 2016 г.
1.Предмет, об’єкт та завдання курсу історії української мови. 2. Суть комплексного підходу до вивчення історії української мови. Зв’язок її з іншими галузями знань. 3.Основні та додаткові джерела вивчення історії української мови. Найважливіші пам’ятки. 4.Проблема основоположної термінології для позначення етапів розвитку української мови. Дискусійні терміни. Сучасне мовознавство про праслов’янську мовну єдність. 5.Основні положення концепції іс...

Волошин А. О письменном языцѣ подкарпатских русинов

 • формат djvu
 • размер 1,73 МБ
 • добавлен 25 марта 2012 г.
Ужгород: Выдавництво товариства «Просвѣта», 1921. - 46 с. Автор (доктор философии, профессор) отстаивает самобытность украинского языка, рассказывает о царских запретах украинского языка в России, обширно комментирует доклад Петербургской Академии наук 1905 г. "Об отмене ограничений малорусского печатного слова". Автор не отрицает взаимовлияний российского (московского, русского) и украинского (малоросского, русинского) языка, но считает, что это...

Волошин А. О письменном языцѣ подкарпатских русинов

 • формат pdf
 • размер 2,64 МБ
 • добавлен 14 марта 2012 г.
Ужгород: Выдавництво товариства «Просвѣта», 1921. - 46 с. Автор (доктор философии, профессор) отстаивает самобытность украинского языка, рассказывает о царских запретах украинского языка в России, обширно комментирует доклад Петербургской Академии наук 1905 г. "Об отмене ограничений малорусского печатного слова". Автор не отрицает взаимовлияний российского (московского, русского) и украинского (малоросского, русинского) языка, но считает, что это...

Вондрак В. Вопрос об единстве русского языка

 • формат pdf
 • размер 14.59 МБ
 • добавлен 20 марта 2014 г.
Львов: Живое слово, 1924. — 63 с. Научные показания проф. д-ра В. Вондрака о сущности и роли русского литературного языка по отношению к его наречиям; с сводной заметкой автора и предисловием и примечаниями проф. д-ра Ю. А. Яворского. Весьма интересный документ, свидетельствующий о целенаправленном уничтожении всего русского на территории Австро-Венгрии. Текст напечатан на двух языках - немецком и русском. …Представитель обвинения, видимо, устав...

Грушевський М. Про українську мову і українську школу

 • формат pdf
 • размер 24,19 МБ
 • добавлен 31 октября 2010 г.
Київ: Веселка, 1991. - 26 с. У книзі великого українського історика, вченого і громадського діяча Михайла Грушевського йдеться про історичне значення рідної мови й рідної школи, без яких немислиме ні політичне, ні економічне, ані духовне відродження України. Порушені автором проблеми залишаються гостроактуальними й сьогодні.

Грушевський М. Про українську мову і українську школу

 • формат djvu
 • размер 1,33 МБ
 • добавлен 21 февраля 2012 г.
Київ: Веселка, 1991. - 45 с. У книзі великого українського історика, вченого і громадського діяча Михайла Грушевського (1866 — 1934) йдеться про історичне значення рідної мови й рідної школи, без яких немислиме ні політичне, ні економічне, ані духовне відродження України. Порушені автором проблеми залишаються гостро актуальними й зараз.

Губерначук С.С. Прадавність української мови

 • формат pdf
 • размер 19,69 МБ
 • добавлен 06 января 2017 г.
К.: Четверта хвиля, 2010. — 352 с. У книзі представлені напрацювання автора як фахового філолога за кілька десятків років досліджень найдавніших початків української мови. Читачі довідаються, як ще з раннього кам'яного віку, коли людина почала виголошувати первісні членоподільні звуки, а за ними і звуконаслідувальні мовні одиниці, витворювалися, віками удосконалювалися і передавалися від покоління до покоління потужні зародкові прамовні пласти, я...

Данилевська О.М. Мова в революції та революція в мові: мовна політика Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР

 • формат pdf
 • размер 694,10 КБ
 • добавлен 16 марта 2015 г.
Київ, 2009. — 176 с. — ISBN 978-966-02-5451-0. У монографії здійснено комплексний аналіз мовної політики Центральної Ради, Гетьманату та Директорії УНР у макросоціолінгвістичному аспекті. Обґрунтовано, що тогочасну мовнореформаторську стратегію реалізовано в напрямах статусного та корпусного мовного планування. У законодавчому забезпеченні діяльності українських урядів виокремлено й систематизовано корпус директивних документів, на яких ґрунтувал...

Демчук М.О. Слов'янські автохтонні особові власні імена в побуті українців XIV - XVII ст

 • формат djvu
 • размер 3,86 МБ
 • добавлен 24 марта 2011 г.
К.: Видавництво "Наукова думка", 1988. - 170 с. Монографія присвячена лексико-семантичному, структурному та етимологічному аналізу особових власних імен слов'янського (праслов'янського) походження, які функціонували в побуті українців в XIV - XVII ст. і з тих часів збереглися в складі сучасних українських прізвищ. В роботі розглядається питання масштабу вживань слов'янських автохтонних особових власних імен. Робота торкається також важливих для з...

Дидик-Меуш Ганна. Українська медицина. Історія назв

 • формат pdf
 • размер 20.4 МБ
 • добавлен 08 декабря 2012 г.
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2008. - 400 с. Українська медична лексика XVI-XVIII ст. вперше стала об'єктом монографічного дослідження в широкому історичному писемному контексті - від пам'яток києворуського мовного періоду до новітніх медичних словників. Аналіз лексем супроводжують історичні, культорологічні й етимологічні довідки, спільнослов'янські лексичні паралелі, діалектні відповідники.

Дикарева Л.Ю. Українознавство. Конспект лекцій у 4 частинах. Частина 2

 • формат pdf
 • размер 601,22 КБ
 • добавлен 16 августа 2013 г.
Навчальне видання./– Київ: КНУБА, 2012. – 74 с. У даному конспекті лекцій українознавство розглядається як система наукових інтегрованих знань, а Україна й українство – як органічні складові світової цивілізації та культури. Вступ. Виховання та навчання як давні форми культурної діяльності людства. Складові цивілізованості народу. Писемність та освіта як найважливіші ознаки цивілізованості. Ідеали добра, милосердя, людяності як головні чинники...

Доклад/доповідь - Етногенезіс та етнічна історія народу, що є творцем і носієм мови. Історія мовного розвитку і його зв'язок з етапами розвитку народу-носія (мова родова, мова племінна, мова народності, мова нації)

Реферат
 • формат doc
 • размер 130 КБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
Походження і розвиток мови. Поняття етносу. Рід, плем’я, народність, нація. Сутність розвитку мови. Національна мова та ідіолект. Література - 10 од.

Доценко О.Л. Історія мови українського справочинства

 • формат pdf
 • размер 9,78 МБ
 • добавлен 20 декабря 2015 г.
Навчальний посібник. Вид. 2-е, доповнене / За ред. С.М. Гусарова. — К.: Альфа Реклама, 2010. — 300 с. У посібнику висвітлено особливості функціонування української мови у сфері офіційного спілкування різних періодів: Київської Русі, Великого князівства Литовського, Гетьманщини, Російської імперії, Радянського Союзу. Всі твердження щодо статусу мови українського народу підтверджені цитатами з документів відповідних історичних епох, у яких зафіксов...

Житецкий П. Очерк звуковой истории малорусского наречия

 • формат pdf
 • размер 21.98 МБ
 • добавлен 15 ноября 2010 г.
Житецкий П. Очерк звуковой истории малорусского наречия. - К. , 1876. Сочинение на степень магистра русской словесности. Очерк звуковой истории малорусского наречия можна назвати першою ґрунтовною роботою П. Житецького. Цією працею він започаткував системне вивчення історичної фонетики української мови [6], здійснивши повний і систематичний опис фонетичної системи на основі давніх писемних пам’яток і живого діалектного мовлення. У цій праці він...

Житецкий П.И. Очеркъ звуковой исторіи малорусскаго нарѣчія

 • формат djvu
 • размер 21,56 МБ
 • добавлен 22 июля 2014 г.
/ Очерк звуковой истории малорусского наречия. — Кіевъ: Типографія Кіевскаго Университета святого Владиміра, 1876. — 399 с. Сочинение на степень магистра русской словесности. Автор данной книги - Павел Игнатьевич Житецкий (укр. Павло Гнатович Житецький ) (23 декабря 1836 [4 января 1837], Кременчуг - 5 [18] марта 1911) — русский и украинский филолог и этнограф. Член-корреспондент Петербургской Академии наук (1898), доктор русской словесности (190...

Житецкий П.И. Очеркъ литературной исторіи малорусскаго нарѣчія въ XVII вѣкѣ

 • формат pdf
 • размер 10,26 МБ
 • добавлен 10 сентября 2016 г.
Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке. Кіевъ: Типографія Г.Т. Корчакъ-Новицкаго, 1889. — 288 с. Истоки украинского языка уходят в глубь веков – о чем свидетельствует и данная книга. Литературным языком славян (в том числе восточных) долгое время был церковно-славянский (староболгарский) язык - стр. 3 (17) Однако уже в 16 веке происходит перевод литературы на живой, разговорный украинский (малорусский) язык – стр. 2 (16). Это...

Житецкий П.И. Очеркъ литературной исторіи малорусскаго нарѣчія въ XVII вѣкѣ

 • формат djvu
 • размер 12,52 МБ
 • добавлен 13 сентября 2016 г.
Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке. Кіевъ: Типографія Г.Т. Корчакъ-Новицкаго, 1889. — 288 с. Истоки украинского языка уходят в глубь веков – о чем свидетельствует и данная книга. Литературным языком славян (в том числе восточных) долгое время был церковно-славянский (староболгарский) язык - стр. 3 (17) Однако уже в 16 веке происходит перевод литературы на живой, разговорный украинский (малорусский) язык – стр. 2 (16). Это...

Жовтобрюх М. Відбиття процесу становлення фонологічної системи української літературної мови у творах Г.С.Сковороди

Статья
 • формат pdf
 • размер 6,60 МБ
 • добавлен 25 мая 2013 г.
Стаття. С. 59- 70 . Мовознавство . – 1972 . - №4 . Свої філософські трактати, діалоги, проповіді, байки та вірші відомий український філософ і поет Г. С. Сковорода написав у другій половині XVIII ст. То був надзвичайно складний період в історії української літературної мови. Саме тоді за нових суспільно-економічних умов, коли відбувався поступовий розклад феодальної системи на Україні й поширення капіталістичних відносин, значно активізується про...

Зизаній Лаврентій. Наука ку читаню, и розумѣню писма слове(н)ского

 • формат pdf
 • размер 7,30 МБ
 • добавлен 25 июля 2015 г.
Вильно: 1596. — 61 стр. Книга также содержит: «Лексис, Сирѣчь реченїя, Въкратъцѣ събранъны и из словенскаго языка на простый рускій діалектъ истолъкованы», «Грамматіка словенска». «Лексис…» Зизанія — перший український друкований словник для шкільного навчання. Його реєстр організований за диференційним принципом (тобто подаються тільки ті церковнослов’янські слова, що відмінні від українських формою чи значенням), налічує 1061 вокабулу. Зизаній...

Ковалів П. Основи формування української мови в порівнянні з іншими східньослов’янськими мовами

 • формат pdf
 • размер 12,00 МБ
 • добавлен 17 мая 2012 г.
Опубліковано: Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто Сторінок: 240 с. Опис: Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка Збірник Філологічної секції т. 29 В цій праці автор поставив собі завдання ще раз ґрунтовно переглянути питання формування східнослов'янських мов, зокрема української мови, зрушити з місця цю складну проблему й поставити її вирішення на правдиві з погляду наукового методологічні основи. В основному праця складається з двох частин — теорет...

Ковалів П. Основи формування української мови в порівнянні з іншими східньослов’янськими мовами

 • формат djvu
 • размер 3,14 МБ
 • добавлен 07 мая 2012 г.
Опубліковано: Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто Сторінок: 240 с. Опис: Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка Збірник Філологічної секції т. 29 В цій праці автор поставив собі завдання ще раз ґрунтовно переглянути питання формування східнослов'янських мов, зокрема української мови, зрушити з місця цю складну проблему й поставити її вирішення на правдиві з погляду наукового методологічні основи. В основному праця складається з двох частин — теорет...

Ковалів П. Український правопис

 • формат djvu
 • размер 894,27 КБ
 • добавлен 19 июля 2013 г.
Нью-Йорк: Інститут Української мови, 1977. — 99 с. Ковалів Пантелеймон Кіндратович досліджував історію, фонетику та граматику української мови: «Історія форм української мови», 1931; «Нариси з історії української мови», 1941 — обидві разом з М. Грунським, «Історія української мови», 1949; «Основи формування української мови», 1959, Вивчав історію давньої літературної мови: «Молитовник-служебник, пам'ятка XIV ст.», 1960; «Лексичний фонд літературн...

Колесса Олександр. Погляд на історію української мови

 • формат pdf
 • размер 2,24 МБ
 • добавлен 26 октября 2015 г.
Інувгураційний виклад, виголошений в Українському В. Університеті в Празі дня 23 жовтня 1921. - Прага: Державна друкарня в Празі, 1921 - 43 с. Автор книги професор Олександр Михайлович Колесса — український літературознавець, мовознавець, громадсько-політичний діяч, дійсний член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. У книзі рідна мова розглядається як один з найголовнiших органів життя нації. Світоглядна парадигма твору: Історiя української мови...

Коломієць В.Т., Майборода А.В. Історична граматика української мови. Збірник вправ

Практикум
 • формат tif
 • размер 43.11 МБ
 • добавлен 30 апреля 2016 г.
Коломієць В.Т., Майборода А.В. „Історична граматика української мови. Збірник вправ” – К., 1988. ниже список упражнений которые есть в файле. Упражнения сфотографированы и переведены в ч/б формат вправи № 92 – 101, 104, 106. вправи № 131 – 140. № 141 – 149, 150–157. № 168, 174 – 175, 176. вправи 179, 180, 187 – 190, 192, 200- 210, 214, 215.

Коломієць М. Фразеологічна синоніміка мови творів Т.Шевченка

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,35 МБ
 • добавлен 25 апреля 2013 г.
Стаття. Українська мова і літ-ра в школі . – 1992 . – № 3-4 . – С . 40-43 . Для позначення предметів, ознак, дій, процесів і явиш Т. Шевченко використовує не тільки слова, а й словосполучення різного типу. Дуже часто поет вживає фразеологічні звороти — відтворювані в мові автоматично, стійкі сполучення слів, які мають цілісне значення, виражають поняття і зближуються із словами семантично І функціонально-граматично. Особливістю фразеологізмів як...

Красускій М. Древность малороссійскаго языка

 • формат pdf
 • размер 1,65 МБ
 • добавлен 25 августа 2014 г.
Одесса: Типографія Г. Ульриха, 1880. — 30 с. Редкое издание, брошюра, напечатанная в Одессе, в тогдашней Российской империи (1880 г.) о древности славянских языков, и украинского ("малороссийского") языка - в частности. Автор, поляк по национальности, малоизвестный российский и польский филолог. Судьба автора - неизвестна. Брошюра - осталась для потомков и имеет определенную научную ценность.

Красускій М. Древность малороссійскаго языка

 • формат rtf
 • размер 36,17 КБ
 • добавлен 07 сентября 2014 г.
Одесса: Типографія Г. Ульриха, 1880. — 30 с. Редкое издание, брошюра, напечатанная в Одессе, в тогдашней Российской империи (1880 г.) о древности славянских языков, и украинского ("малороссийского") языка - в частности. Автор, поляк по национальности, малоизвестный российский и польский филолог. Судьба автора - неизвестна. Брошюра - осталась для потомков и имеет определенную научную ценность.

Крижанівська О. Історія української мови. Історична фонетика. Історична граматика

 • формат djvu
 • размер 1,54 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Академія, 2010. — 248 с. Кілька століть тому мова українців суттєво відрізнялася від теперішньої. Ще більше відмінностей було на різних етапах її буття у глибині віків. Адже розвиток мови — це постійні зміни її звукового ладу, лексичного арсеналу, граматичних виявів. Пізнання джерел, суті, наслідків цих змін допомагає зрозуміти складний природний процес формування українського народу і його сучасної мови, вплив на нього і позамовних чинникі...

Крижанівська О.І. Історія української мови

 • формат pdf
 • размер 4,40 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Академія, 2010. — 248 с. Загальні засади історії української мови. Історія української мови як наука і навчальна дисципліна. Походження української мови та основні історичні етапи її становлення. Виникнення і розвиток слов'янської писемності. Становлення фонетико-Фонологічної системи української мови. Фонетичні процеси праслов'янського періоду та їхнє відображення в українській мові. Фонетичні процеси протоукраїнського періоду. Фонетична си...

Крижанівська О.І. Історія української мови. Історична фонетика. Історична граматика

 • формат image
 • размер 92,27 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Тип видання - навчальний посібник. Київ, 2010, Видавництво «Альма-матер». Обсяг - 248 стор. Загальні засади історії української мови Становлення фонетико-фонологічної системи української мови Історична граматика

Кровицька О. Назви осіб в українській мовній традиції XVI-XVIII ст. Семантика і словотвір

 • формат djvu
 • размер 7,60 МБ
 • добавлен 06 февраля 2017 г.
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. — 214 с. — ISBN 966-02-2696-9. У монографії простежується динаміка функціонуванню іменників-назв осіб чоловічого роду на багатому мовному матеріалі XVI—XVIII ст. Широко аналізується семантика і словотвірна структура назв осіб, визначаються основні тенденції розвитку категорії особи у пам’ятках української мови досліджуваного періоду. Для науковців, викладачів, аспірантів, студ...

Кровицька О. Назви осіб в українській мовній традиції XVI-XVIII ст. Семантика і словотвір

 • формат pdf
 • размер 22,37 МБ
 • добавлен 15 февраля 2017 г.
Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2002. — 214 с. — ISBN 966-02-2696-9. У монографії простежується динаміка функціонуванню іменників-назв осіб чоловічого роду на багатому мовному матеріалі XVI—XVIII ст. Широко аналізується семантика і словотвірна структура назв осіб, визначаються основні тенденції розвитку категорії особи у пам’ятках української мови досліджуваного періоду. Для науковців, викладачів, аспірантів, студ...

Крымский А.Е. Украинская грамматика. Том I, выпуск 1-й. Том II, выпуск 1-й (уроки I-V)

 • формат pdf
 • размер 22,60 МБ
 • добавлен 20 июня 2015 г.
М.: Типография Вяч. Ал. Гатцук, 1907. — 544 (I том) + 144 (II том). Сканированные страницы. Два тома в одном файле. Научно-практический курс сознательного изучения центрально-украинской речи, освещенный указаниями на важнейшие моменты из истории развития малорусского языка начиная с XI века, особенно из истории наречия восточно-малорусского (летописного киево-чернигово-переяславского). Для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья...

Куземська Г. Якою мовою молилася давня Україна: Правила української транслітерації церковнослов’янських текстів

 • формат pdf
 • размер 43,76 МБ
 • добавлен 01 августа 2013 г.
К.: КЖД «Софія», 2012. — 112 с., 165 iл. ISBN 978-966-2374-38-4 У книжці стисло висвітлено різницю між давньою богослужбовою мовою України та новітньою церковнослов’янською в її російській редакції. Подано докладні правила української транслітерації церковнослов’янських текстів, призначені для практичного застосування — читання, співу та цитування. У правилах зафіксовано багатовікову традицію вимови й написання української богослужбової мови....

Кузишин О.В., Сіренко Г.О. Історія вживання літери в українській науковій термінолоґії

Статья
 • формат pdf
 • размер 297,03 КБ
 • добавлен 11 марта 2012 г.
Стаття. Джерело: Українська Хемічна Термінолоґія та Номенклатура Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. 6 стор. Сіренко Г.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач катедри теоретичної та прикладної хемії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Кузишин О.В. – викладач катедри теоретичної та прикладної хемії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У роботі ро...

Куліш П. Граматка. СПб., 1857

 • формат pdf
 • размер 48.11 МБ
 • добавлен 17 декабря 2010 г.
Це не тільки перший україномовний буквар, але й взагалі перший підручник, написаний українською мовою в Східній Україні. Містить розділи релігійного, історичного змісту, а також арифметику.

Кульбакин С.М. Украинский язык. краткий очерк исторической фонетики и морфологии

 • формат pdf
 • размер 6,00 МБ
 • добавлен 20 августа 2011 г.
Харьков, 1919 г. Материал интересен для узкого круга специалистов-филологов. Введение. украинский язык и его территория. положение украинского языка среди других словянских. наречия украинского языка. Источники по истории украинского языка. Фонетика. звуковая система украинского языка в ее отношении к украинскому алфавиту. сные украинского языка. Чередование гласных. Согласные украинского языка. Количество и ударение. Морфология. склонение имен с...

Купчинська З., Пілецький В. Історична граматика української мови

 • формат pdf
 • размер 2,22 МБ
 • добавлен 30 января 2017 г.
Навчальний посібник. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. — 295 с. Навчальний посібник містить завдання для 17 практичних занять з історичної фонетики, морфології і синтаксису, які охоплюють основні теми вишівського курсу історичної граматики, а також короткі мовно-історичні коментарі до кожної з тем практичних занять. У ньому також подано типові тести з історичної фонетики та морфології і ряд наукових праць про...

Лінгвокраїнознавство країни основної мови

Статья
 • формат pdf
 • размер 341,85 КБ
 • добавлен 29 октября 2014 г.
ДДТУ, Дніпродзержинськ, Гольтер І.М., 2010 р. – 36 с. Лінгвокраїнознавство як філологічна дисципліна Національно-культурний фон лексики Релігія в житті українського народу Народні знання Прикраси та вбрання Український народний одяг Жива і неповторна культура України

Максимович М.О. Исторія древней русской словесности. Том 1

 • формат djvu
 • размер 10,85 МБ
 • добавлен 04 марта 2011 г.
У цій праці М. О. Максимовичем вперше було поставлене на наукові підвалини питання про місце української мови серед слов'янських, про її походження і взаємозв'язки з іншими східнослов'янськими мовами. Крім того, тут він класифікує українські діалекти, розрізняючи в малоруському наріччі такі групи говорів (за його термінологією – різності), як києво-переяславську, сіверську, слобожанську і волинсько-подільську, виділяючи серед них як основну і зра...

Масенко Л.Т. (ред.) Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду

 • формат pdf
 • размер 40,71 МБ
 • добавлен 22 июля 2012 г.
Документи і матеріяли/ За ред. Л. Масенко. - К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. — 399 с. — ISBN 966-518-314-1. У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики радянського керівництва на теренах України. Вони проливають світло на підступне втручання у внутрішній розвиток української мови, спрямоване на штучне зближення її з російською і знищення як незалежного мовного утворення. Розкривається специфіка л...

Масенко Л.Т. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір

 • формат pdf
 • размер 2,16 МБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. - 163 с. (OCR слой) У книжці висвітлено питання історії української літературної мови, форм побутування української мови та її сучасного стану. Дослідження здійснено в соціолінгвістичному аспекті: мовні проблеми розглядаються у їх зв'язку із суспільними, розкрито соціальну зумовленість мовних явищ, досліджено специфіку мовної політики КПРС на українських теренах і її роль у формуванні сучасного двомовного соціуму...

Мойсієнко А.К. Слово в поетичному контексті

Статья
 • формат pdf
 • размер 413,65 КБ
 • добавлен 31 октября 2012 г.
Слово в поетичному контексті Мойсієнко Анатолій Кирилович д-р філол. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка Статтю присвячено функціонуванню слова в системі поетичного тексту, смисловим "прирощенням" слова при взаємозв"язку з іншими лексичними одиницями в мовно-художньому континуумі.

Мосійчук Н.П. Історія частиномовної класифікації слів

Реферат
 • формат doc
 • размер 39,72 КБ
 • добавлен 02 июня 2015 г.
КДПУ імені В.Винниченка, Кіровоград, 2013,19 сторінок Вступ Розділ 1. Частиномовна класифікація слів у давнину Розділ 2. Сучасний стан розробки питання про частини мови Висновки Список використаної літератури

Мочульский В.Н. К истории малорусского наречия. Житие св. Саввы Освященного по пергаменной рукописи XIII в

 • формат djvu
 • размер 1,91 МБ
 • добавлен 18 октября 2014 г.
Одесса: Тип. Шт. Одесского военного округа, 1894. — 24 с. — (Записки Новороссийского университета). Полученные автором выводы "дают право признать наш памятник Киевским по происхождению, а не Галицко-Волынским. Но не смотря однако на некоторые отличительные черты нашего памятника от памятников Галицко-Волынских, точки со прикосновения у них весьма значительны, и они-то и дают право, по крайней мере, для XIII века признать для Галицко- Волынской и...

Німчук В. Берестяні грамоти в Україні

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,29 МБ
 • добавлен 14 мая 2013 г.
Стаття. Мовознавство. - 1992. - № 6 . С. 11 - 14 . Як відомо, грамоти, написані на бересті, або так звані берестяні грамоти це різновид пам'яток давньої писемності, матеріалом для яких служив доступний і найдешевший матеріал — березова кора. Текст протискувся (продряпувався) писалом — загостреним металевим або кістяним стрижнем. Писали звичайно на гладкому (внутрішньому) боці кори. Завдяки тому, що текст наносився не за допомогою барвників, а вид...

Німчук В.В. (відп. ред.) Історія української мови. Морфологія

 • формат djvu
 • размер 18,66 МБ
 • добавлен 15 августа 2014 г.
/ Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – К.: Наук. думка, 1978. – 539 с. У монографії висвітлено становлення морфологічної системи української мови від найдавніших часів до наших днів. Узагальнено головнi здобутки історичноi україністики, славістики та індоевропеїстики. Досліджено велику кількість писемних пам’яток; широко залучено свідчення живих народних говорів. Автори розділів: С. П. Бевзенко, А. П. Грищенко, Т. Б. Лукінова, В. В. Німчук...

Німчук В.В. (Ред.) Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст

 • формат djvu
 • размер 8,41 МБ
 • добавлен 06 апреля 2015 г.
Київ: Наукова Думка, 2012. — 318 c. — ISBN: N/A Збірник містить тексти з трьох актових книг Житомирського гродського уряду 1605, 1609, 1649—1650 рр. і Підкоморської книги Київського воєводства 1643 p., що охоплюють різні сфери суспільно-політичного, соціально-економічного життя українського народу, правових і ділових відносин, суду, дають багатий матеріал для дослідників української мови і фахівців, що вивчають історію українського народу, його...

Німчук В.В., Пуряєва Н.В. (упор.) Історія українського правопису XVI-XX століття. Хрестоматія

 • формат djvu
 • размер 8,56 МБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
Киïв: Наукова думка, 2004. — 582 с. — ISBN 966-00-0261-0. У хрестоматії "Історія українського правопису: XVI—XX століття" представлені наукові та публіцистичні статті, а також граматичні праці, що відображають основні етапи становлення української орфографії та специфічних рис українського алфавіту; особливо детально висвітлено перебіг навколоправописних дискусій XIX–XX ст. Хрестоматія містить також короткі відомості про осіб, які так чи інакше с...

Німчук В.В., Пуряєва Н.В. (упор.) Історія українського правопису XVI-XX століття: Хрестоматія

 • формат pdf
 • размер 53,99 МБ
 • добавлен 15 июня 2012 г.
К.: Наукова думка, 2004. — 582 с. У хрестоматії "Історія українського правопису: XVI—XX століття" представлені наукові та публіцистичні статті, а також граматичні праці, що відображають основні етапи становлення української орфографії та специфічних рис українського алфавіту; особливо детально висвітлено перебіг навколоправописних дискусій XIX–XX ст. Хрестоматія містить також короткі відомості про осіб, які так чи інакше свого часу вплинули на це...

Народорозмовна і писемна мови Київської Русі

Реферат
 • формат doc
 • размер 17,95 КБ
 • добавлен 28 ноября 2013 г.
ТНПУ, Тернопіль/Україна, 2011, 11 с. Вступ Писемна мова Київської Русі Розмовна народна мова часів Київської Русі Висновки Використана література Культура Київської Русі – яскраве явище європейської середньовічної культури. Київська Русь залишила помітний слід у світовій історії. Вона проіснувала з IX до середини XIII ст. То була одна з найбільших монархій раннього Середньовіччя, яку можна порівняти хіба що з імперією Карла Великого. В часи свого...

Об отмене стеснений малорусского печатного слова

 • формат pdf
 • размер 16,26 МБ
 • добавлен 08 февраля 2015 г.
На правах рукописи. — Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук, 1905. — 96 с. Этот документ представляет собой ответ Императорской Академии Наук на запрос Комитета Министров от 30 января 1904 году в деле "об устранении из постановлений о печати излишних стеснений". 18 февраля 1905 общее собрание Академии одобрило записку. В марте она была напечатана тиражом 150 экземпляров "для внутреннего потребления", но текст ее стал известен и...

Об отмене стеснений малорусского печатного слова

 • формат djvu
 • размер 8,93 МБ
 • добавлен 23 февраля 2015 г.
На правах рукописи. — Санкт-Петербург: Типография Императорской Академии Наук, 1905. — 96 с. Этот документ представляет собой ответ Императорской Академии Наук на запрос Комитета Министров от 30 января 1904 году в деле "об устранении из постановлений о печати излишних стеснений". 18 февраля 1905 общее собрание Академии одобрило записку. В марте она была напечатана тиражом 150 экземпляров "для внутреннего потребления", но текст ее стал известен и...

Огієнко І.I. Історія української літературної мови

 • формат pdf
 • размер 1,57 МБ
 • добавлен 25 февраля 2016 г.
Упор., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М.С. Тимошик. - К.: Либідь, 1995. - 296 с., іл., ім. пок. ("Літературні пам'ятки України"). Друкується з видання: Вінніпег, 1949. УКРАЇНСЬКА МОВА Постання української мови Праіндоєвропейська доба Теорії постання мов Поділ мов на групи Праслов'янська мова Постання української мови Українська земля й український народ Українські племена Територія розселення українських племен Постання мов білоруської та рос...

Огієнко І.I. Історія української літературної мови

 • формат pdf
 • размер 156,28 МБ
 • добавлен 31 октября 2011 г.
К.: Haшa культурa i нayкa, 2004. — 436 c. Це одна з етапних праць ученого, яка за радянських часів вважалася особливо крамольною. В історичному розрізі, доступно і переконливо автор показав той воістину тернистий шлях, яким пройшла українська мова в умовах століть заборон, утисків, і обмежень, дослідив феномен незнищенності її як "душі нації", "найціннішого скарбу" народу. Водночас переконливо з'ясовується, яких негативних наслідків завдали проце...

Огієнко І.I. Історія української літературної мови

 • формат doc
 • размер 435,04 КБ
 • добавлен 27 сентября 2013 г.
К.: Наша культура і наука, 2001. — 440 с. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, старшокласників, усіх, кому небайдужий процес ствердження української мови як державної. Це одна з етапних праць ученого, яка за радянських часів вважалася особливо крамольною. В історичному розрізі, доступно і переконливо автор показав усьому світові той воістину тернистий шлях, яким пройшла українська мова в умовах століть заборон, утисків і...

Огієнко І.I. Нариси з історії української літературної мови

 • формат djvu
 • размер 3,31 МБ
 • добавлен 19 июля 2013 г.
Вінніпег: Інститут Дослідів Волині, 1990. — 216 с. УКРАЇНСЬКА МОВА Постання української мови Праіндоєвропейська доба Теорії постання мов Поділ мов на групи Праслов'янська мова Постання української мови Українська земля й український народ Українські племена Територія розселення українських племен Постання мов білоруської та російської Спільної «руської» мови ніколи не було Відмінність української мови й раси Політика в обороні «ісконного єдінства...

Оцінка поглядів на українську мову, які існували в ХІХ ст

Реферат
 • формат doc
 • размер 25,94 КБ
 • добавлен 15 ноября 2014 г.
Україна Дніпропетровськ Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара 2012 рік 10 сторінок 8 позицій використаної літератури В рефераті подано опис історичних умов розвитку мови та науки про мову на території України в ХІХ ст. (політику Російської імперії та Австро-Угорщини, заходи лінгвоциду та ін.) Також перераховано найзначущіших вчених-лнгвістів того часу, їх основоположні праці та огляд думок про українську мову, її походження, б...

Півторак Г. Українці. Звідки ми і наша мова

 • формат pdf
 • размер 27,66 МБ
 • добавлен 17 июля 2012 г.
К.: Наукова думка, 1993. - 200 с. У монографії розглянуто джерела мовно-історичних відомостей про наше минуле і на цій науковій базі популярно розповідається про найдавніших мешканців на території сучасної України, про походження слов’ян, перші слов’янські племена й ранньослов’янські культури, роль скіфів у нашій історії, формування південноруських союзів племен як етнічної основи українського народу, виникнення найважливіших діалектних рис, що с...

Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов

 • формат djvu
 • размер 2.32 МБ
 • добавлен 17 октября 2013 г.
Міфи та правда про трьох братів слов’янських зі «спільної колиски». – 2-ге вид., доп. – К.: Арістей, 2004. – 180 с. У книзі на основі найновіших досягнень історичних та філологічних наук розглянуто походження східнослов’янських народів та їхніх мов. Популярно розповідається про найдавніших мешканців на території сучасної України, Білорусі та Європейської Росії, про походження слов’ян, східнослов’янські союзи племен, визначається етнічна належніст...

Півторак Г.П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови

 • формат djvu
 • размер 3.79 МБ
 • добавлен 30 января 2011 г.
АН УРСР. Ін-т мовознавства; Відп. ред. В. Г. Скляренко. - К. Наук. думка, 1988. - 280 с. У монографії на матеріалі лінгвістичних (писемні пам'ятки і сучасні народні говори), історичних, археологічних, антропологічних та ін. джерел висвітлюються питання етно- і глотогенезу слов'ян, досліджуються етапи їх розселення у Східній Європі, формування східнослов'янських мовних особливостей, утворення давньоруської народності та її мови, становлення й пе...

Павловский А. Грамматика малороссийского наречия

 • формат djvu, doc, html, image, pdf, txt
 • размер 13,23 МБ
 • добавлен 07 сентября 2013 г.
Санкт-Петербург: Типографія В.Плавильщикова, 1818. - 128 с. Алексей Павлович Павловский — автор первой печатной грамматики живого народного украинского языка, написанной в 1805 году, но изданной лишь в 1818 г. в Санкт-Петербурге под названием «Грамматика малороссийскаго наречія» Автор отмечает многочисленные отличия «малороссийского наречия» от русского (великорусского) языка. Малороссийское (украинское) наречие, по словам автора, является таким,...

Пащенко О.М. Семантична стратифікація фітонімічної номенклатури слов'янських мов: порівняльно-історичний аспект

Дисертация
 • формат doc
 • размер 1,18 МБ
 • добавлен 08 декабря 2014 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філогічних наук. Київ, Київський національний лінгвістичний університет, 2006. - 191 с.+ додатки. Спеціальність 10.02.17 - порівняльно-історичне та типологічне мовознавство. Науковий керівник - академік АН ВШ України, професор Р. В. Болдирєв. Мета дослідження - встановлення шляхів формування фітономенклатури у східнослов'янських мовах. Наукова новизна: вперше у східнослов'янському мовознавстві р...

Перiоди формування української термiнологiї

Реферат
 • формат pdf
 • размер 168,36 КБ
 • добавлен 02 ноября 2015 г.
Ужгородський національний університет, Ужгород\Україна, Кирилюк О. А., 2015р. Вступ Перiоди формування української термiнологiї Перiод стихiйного нагромадження термiнологiчної лексики (IХ ст. – перша по- ловина ХIХ ст.) Перiод другої половини ХIХ ст. – початку ХХ ст. Дiяльнiсть Наукового това- риства iменi Тараса Шевченка Третiй перiод, пов’язаний з утворенням наукових товариств у Схiднiй Українi Перiод дiяльностi Iнституту української наукової м...

Писемність та освіта Київської Русі

Реферат
 • формат doc
 • размер 76,81 КБ
 • добавлен 02 ноября 2013 г.
ТНПУ, Тернопіль/Україна, 2011, 40 с. Вступ Запровадження та поширення писемності на Русі. Перші літописи. Освіта та зародки наукових знань. Визначні пам’ятки давньоруської літератури. Формування української мови. Диглосія. Слов'янська писемність. Зародження української мови Перші словники Висновки Список використаної літератури Високий злет культури Київської Русі був зумовлений суттєвими зрушеннями в різних сферах суспільного життя — розвитком ф...

Пискунов Ф. Словарь живого народного, письменного и актового языка русских южан

 • формат pdf
 • размер 20,61 МБ
 • добавлен 25 апреля 2012 г.
Киев: Типографія Е.Я.Федорова, 1882. 329 с. Данная книга представляет собой русско-украинский словарь. Украинский (разговорный, живой) язык здесь назван "языком русских южан". Но мы видим, насколько отличался этот язык от русского (великорусского) языка. Почти каждое слово звучит по-другому. Просмотрев книгу, можно в очередной раз убедиться во лжи тех, кто говорит, что украинский язык якобы выдумали австро-венгры или же большевики "в начале 20...

Плющ П. Біля джерел нової української літературної мови (до 200-річчя з дня народження І.Котляревського)

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,10 МБ
 • добавлен 18 апреля 2013 г.
Стаття. С . 3- 17 . За силою й блиском «Енеїда» І. Котляревського посідає визначне місце в світовій літературі. Яскраві, ніби вихоплені з гущі життя образи «героїв» безсмертної поеми, правдиві життєві ситуації, в які ставить їх Котляревський,і перлистосяюча, дотепно гостра й невичерпно багата на жарт та іронію мова — все це сприяло величезному успіхові і надзвичайній популярності цього твору. Здоровий, життєрадісний, приперчений лукавою іронією,...

Походження української мови

Реферат
 • формат doc
 • размер 28,50 КБ
 • добавлен 09 ноября 2011 г.
Маріуполь, Маріупольський державний університет, викладач - Хохрякова Лариса Федорівна, дисципліна - українська словесність, спеціальність "Правознавство", 2009 р., 16 ст. "Не вмирає душа наша". Встановлення часу виникнення української мови. Становище України і її мови в складі Литовської держави і Речі Посполитої. Мовна політика царської Росії після 1654 р. Зв’язок української та російської мови. Сучасні гіпотези про походження української...

Походження української мови

Реферат
 • формат doc
 • размер 13,27 КБ
 • добавлен 09 июня 2012 г.
СГГУ 2011, філологічний факультет, обсяг роботи - 1 стор. Історія українського народу налічує багато століть. По-різному за той час називали себе наші предки, а сусідні народи називали їх і кіммерійцями, і скіфами-орачами, і венедами, й антами, й руссю (тобто русами, русичами), і козацьким народом, і малоросами, і, нарешті, - українцями.

Походження української мови

Реферат
 • формат doc
 • размер 12,20 КБ
 • добавлен 24 сентября 2013 г.
Міністерство аграрної політики України Подільський державний аграрно-технічний університет Реферат з української мови на тему: Походження та розвиток української мови Виконав студент I курсу Iii групи спеціальність транспортні технології Кам’янець – Подільський 2007, 8 стор. План "Не вмирає душа наша". Виникнення та походження української мови. Трагічна доля України Ix-xv ст. Становище України і її мови в складі Литовської держави і Речі Посполит...

Правописні норми 1928-1930 рр.і їх роль у стандартизації сучасного українського правопису

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 34,88 КБ
 • добавлен 07 декабря 2011 г.
Курсовая работа - Правописні норми 1928-1930 рр.і їх роль у стандартизації сучасного українського правопису ДНУ,2006, 23 с. Дисциплина Вступ Становлення й розвиток українського правопису Правопис 1929 року Фундатори правопису1929 року Основні правописні норми 1929 року Правопис іншомовних слів Правопис сучасної української літературної мови Правописні норми, якими користуємось Відображеня правописних норм1929 р. у ,,Проекті нового правопису укр...

Проблеми і перспективи вивчення історії української мови - Проблемы и перспективы изучения истории украинского языка

Реферат
 • формат doc
 • размер 28,65 КБ
 • добавлен 29 ноября 2013 г.
Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, доц. Сабліна С.В., філологічний факультет, дисціпліна "Історія української літературної мови", 3-й курс, 2013 р., 13 стор. Основні завдання і проблеми у вивченні історії української мови Перспективи вивчення історії української мови Короткий огляд існуючих монографій з історії української мови Основные задачи и проблемы изучения истории украинского языка Перспективы изучения истории украинского...

Регушевський Є. С. Теоретична боротьба навколо питань розвитку української літературної мови і відображення її на сторінках Основи

Статья
 • формат image
 • размер 11,16 МБ
 • добавлен 27 июля 2014 г.
Статья. Опубликована в журнале: Мовознавство. – 1994. – № 6. – С. 39-45. В статье рассказывается о публикуемой в журнале "Основа" полемике на тему правомерности использования украинского языка для научных исследований. Также поднимается вопрос о терминологии украинского языка. RAR архив с файлами формата jpg.

Реферат - Історичний словотвір української мови

Реферат
 • формат doc
 • размер 36 КБ
 • добавлен 12 октября 2010 г.
Історичний словотвір української мови досліджує численні й різноманітні історичні зміни словотворчих одиниць слова, закономірності збереження та зміни будови, вживання і функцій словотворчих одиниць у їх історії. Так, наприклад, старослов'янські пам'ятки ще не фіксують вживання суфікса -ьц-ь для творення назв людей за місцем проживання, але в давньоруській мові в поодиноких випадках він уже з цим значенням виступає (нов-ьгородьць — ЛЛ, 1377), а...

Реферат - Питання походження української мови

Реферат
 • формат docx
 • размер 34.44 КБ
 • добавлен 03 июля 2011 г.
11 страниц без титулки, есть выводы и список литературы. Использованы материалы: Филин Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Пивторак Українці: звідки ми і наша мова, Жовтобрюх Історична граматика української мови

Реферат - Системне представлення українських живомовних явищ у ділових пам’ятках XIV - першої половини XVI ст

Реферат
 • формат doc
 • размер 61 КБ
 • добавлен 03 июля 2011 г.
История языка. 10 страниц без титулки. Список литературы - 5 позиций (Огієнко І.І. Історія української літературної мови, Пещак М.М. Стиль ділових документів XIV ст.,Плющ П.П. Історія української літературної мови, Русанівський В.М. Джерела розвитку східно-слов"янських літературних мов., Русанівський В.М. Історія української літературної мови)

Розов В. Українські грамоти. Т. 1. XIV в. і перша половина XV в

 • формат pdf
 • размер 28,46 МБ
 • добавлен 26 апреля 2014 г.
Київ: Друкарня ВУАН, 1928. — 268 с. Збірка українських грамот XIV — першої половини XV ст., видана в Києві професором Володимиром Розовим у 1928 році. Фактично одна з перших збірок грамот цього періоду, крім того до книги входить короткий словник та дві передмови, в яких розповідається про умови написання цієї книги та проблеми, які виникли в автора в цьому нелегкому процесі.

Розов В. Українські грамоти. Том 1. XIV в. і перша половина XV в

 • формат djvu
 • размер 9,77 МБ
 • добавлен 14 марта 2011 г.
Київ: Друкарня ВУАН, 1928. — 268 с. Збірка українських грамот XIV — першої половини XV ст., видана в Києві професором Володимиром Розовим у 1928 році. Фактично одна з перших збірок грамот цього періоду, крім того до книги входить короткий словник та дві передмови, в яких розповідається про умови написання цієї книги та проблеми, які виникли в автора в цьому нелегкому процесі.

Русанівський В. Я на сторожі коло їх поставлю слово

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,67 МБ
 • добавлен 23 мая 2013 г.
Стаття. С. 25- 31 . Українська мова і література в школі. – 1985 . – № 3 . Мова Т. Г. Шевченка — такий же своерідний феномен в історії національної культури українців,яким була мова Данте для італійців,Мольєра для французів, Пушкіна для росіян чи мова Міцкевича для поляків. Це був той каталізатор, який прискорив процес утворення нової української літературної мови.У творах Шевченка різні струмені уснорозмовної й писемної української мови, злившис...

Русанівський В.М. (відп. ред.). Історія української мови. Лексика і фразеологія

 • формат djvu
 • размер 34,84 МБ
 • добавлен 16 января 2015 г.
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. — К.: Наук. думка, 1983. — 743 с. У монографії висвітлюється історія формування лексики й фразеології української мови з найдавнішого часу до сьогоднішніх днів, приділено увагу спільній основі лексичної системи східнослов’янських мов — словниковому складові давньоруської мови. Власне українська лексика розглядається за періодами: XIV—XV ст., XVI—XVIII ст., XIX — поч. XX ст., радянський час. Крі...

Сімович Василь. Хрестоматія з памятників староукраїнської мови (старого й середнього періоду до кінця XVIIІ стол.)

 • формат pdf
 • размер 54,84 МБ
 • добавлен 07 сентября 2016 г.
Прага: Накладом видавничого товариства “Сіяч” при Українському Високому Педаґогічному Інституті, 1932. — 494 с. Хрестоматія з памятників староукраїнської мови (старого й середнього періоду до кінця XVIII стол.) - в додатком вибору зі староболгарських памяток зі словничком.

Сабліна С.В. Історія української літературної мови XIX-початку XXст. Частина I. Конспект лекцій

 • формат doc
 • размер 104,31 КБ
 • добавлен 06 декабря 2013 г.
С.В.Сабліна. Історія української літературної мови XIX-початку XXст. Частина I. Конспект лекцій. -Запоріжжя: ЗНУ,2008. - 51с. Вступ Дискусії про українську мову як лінгвістичний та суспільний феномен у XIX -на поч. XXст Історія українського правопису XIX – поч.XXст Розвиток української школи у XIX – поч.XXст. Українські граматики Спроби створення української наукової мови. Розвиток вітчизняної термінології.

Савченко Ф. Заборона українства 1876 року

 • формат pdf
 • размер 105,26 МБ
 • добавлен 02 октября 2013 г.
Харків: Державне видавництво України, 1930 - 463 с. Монография личного секретаря Михаила Грушевского, известного украинского историка Федора Савченка про Эмский Указ, которым царское правительство России запретило использовать украинский язык. Книга посвящена деятельности Юго-Западного отделения Российского географического общества, его вкладу в науку и социально-политическое движение Украины. Рассматриваются причины последующих ограничительных с...

Селігей П.О. Homo sapiens: як він відображений в українській мові

Статья
 • формат djvu
 • размер 106,58 КБ
 • добавлен 26 июля 2013 г.
Вісник Національної академії наук України. – 2005. – № 8. – С. 36–42. У статті досліджено походження українських слів і фразеологізмів, що позначають різні розумові операції. Виділено головні тематичні групи лексики, на базі яких утворилися ці слова та фразеологізми. З'ясовано, що в основі їхньої семантичної мотивації лежать назви конкретних, практичних дій, до яких людина вдається у своєму повсякденному житті.

Сидорук І. Проблема українсько-білоруської мовної межі

 • формат pdf
 • размер 1,53 МБ
 • добавлен 31 января 2013 г.
Авґсбурґ: Накладом Товариства Прихильників Української Вільної Академії Наук, 1948. — 24 с. (Slavistica. Праці інституту слов'янознавства Української Вільної Академії Наук за редакцією Я. Б. Рудницького. Ч. 3) Автор досліджує питання українсько-білоруської мовної межі.

Скляренко В.Г. Історія українського наголосу. Іменник

 • формат pdf
 • размер 62,48 МБ
 • добавлен 25 октября 2012 г.
Київ: Наукова думка, 2006. - 709 с. У монографії розглядається історія акцентуації іменників української мови від пізньопраслов’янського періоду до нашого часу і встановлюються основні тенденції в їх наголошенні. Широко використано матеріали з українських акцентованих пам’яток XVI–XVIII ст. та словників української мови XIX–XX ст., з української класичної поезії і з діалектологічних праць, залучено свідчення російської, білоруської та інших слов’...

Смаль-Стоцький Р. Українська мова в совєтській Україні

 • формат djvu
 • размер 3,81 МБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
Нью-Йорк - Торонто - Сідней - Париж: Наукове товаристов ім. Шевченка в ЗДА, 1969 - 318 с. У праці розглянуто історію розвитку української мови. Особливу увагу приділено мовній політиці раднського союзу щодо України.

Смаль-Стоцький Р. Українська мова в совєтській Україні

 • формат pdf
 • размер 15,57 МБ
 • добавлен 03 мая 2012 г.
Нью-Йорк-Торонто-Сідней: Наукове Товариство ім. Шевченка, 1969. - 318 с. Зміст Передмова до другого видання Список жертводавців Передмова до першого видання Зміст першого видання Бібліографія Загальне означення поняття мови Літературна мова, її початок і розвиток Розвиток московської літературної мови Розвиток української літературної мови Переслідування української мови Москвою Українська мова в часі світової війни, революції та відно...

Смаль-Стоцький С., Ґартнер Ф. Граматика руської мови

 • формат djvu
 • размер 9,85 МБ
 • добавлен 04 апреля 2012 г.
Відень, 1914. — 210 с. Опис: Степан Йосипович Смаль-Стоцький (*8 січня 1859, Немилів — †17 серпня 1939, Краків) — мовознавець і педагог; визначний громадсько-політичний, культурний і економічний діяч Буковини. Народився у селянській родині в с. Немилові Радехівського повіту (Галичина). У 1878—1884 учився в Чернівецькому і Віденському (учень Ф. Міклошіча, у якого 1885 габілітувався) університетах. У 1885—1918 рр. - професор Чернівецького університ...

Смаль-Стоцький С., Ґартнер Ф. Українська граматика

 • формат djvu
 • размер 13,24 МБ
 • добавлен 07 апреля 2012 г.
Вінніпег: Друкарня "Канадійського фермера", 1919. 252 с. Опис: Степан Йосипович Смаль-Стоцький (*8 січня 1859, Немилів — †17 серпня 1939, Краків) — мовознавець і педагог; визначний громадсько-політичний, культурний і економічний діяч Буковини. Народився у селянській родині в с. Немилові Радехівського повіту (Галичина). У 1878—1884 учився в Чернівецькому і Віденському (учень Ф. Міклошіча, у якого 1885 габілітувався) університетах. У 1885—1918 рр....

Смаль-Стоцький С., Ґартнер Ф. Українська граматика

 • формат pdf
 • размер 20,76 МБ
 • добавлен 27 марта 2012 г.
Вінніпег: Друкарня "Канадійського фермера", 1919. — 252 с. Опис: Степан Йосипович Смаль-Стоцький (*8 січня 1859, Немилів — †17 серпня 1939, Краків) — мовознавець і педагог; визначний громадсько-політичний, культурний і економічний діяч Буковини. Народився у селянській родині в с. Немилові Радехівського повіту (Галичина). У 1878—1884 учився в Чернівецькому і Віденському (учень Ф. Міклошіча, у якого 1885 габілітувався) університетах. У 1885—1918 рр...

Смотрицький М.Г. Грамматіки славенскія правилноє синтаґма

 • формат djvu
 • размер 2,25 МБ
 • добавлен 07 апреля 2012 г.
Евье: братство церковное Виленское, 1619. — 502 с. Мелетий (Максим) Герасимович Смотрицкий (приблиз. 1579 - 1633) - выдающийся восточнославянский филолог украинского происхождения (родился на территории ныне Хмельницкой области Украины). Грамматика М.Смотрицкого продолжительное время влияла на развитие лингвистической мысли славянских народов и играла выдающуюся роль в теоретической подготовке грамматик литературных восточнославянских языков и яз...

Смотрицький М.Г. Грамматіки славенскія правилноє синтаґма

 • формат image
 • размер 84,71 МБ
 • добавлен 09 июля 2015 г.
Евье: братство церковное Виленское, 1619. — 502 с. Мелетий (Максим) Герасимович Смотрицкий (приблиз. 1579 - 1633) - выдающийся восточнославянский филолог украинского происхождения (родился на территории ныне Хмельницкой области Украины). Грамматика М.Смотрицкого продолжительное время влияла на развитие лингвистической мысли славянских народов и играла выдающуюся роль в теоретической подготовке грамматик литературных восточнославянских языков и яз...

Сумцов Н., Багалий Д. Записка по вопросу о цензуре книг на малорусском языке

 • формат djvu
 • размер 2,16 МБ
 • добавлен 22 января 2013 г.
Харьков. Типография М. Зильберберга. 1905. 15 с. Уникальная книга - свидетельство запретов украинского ("малороссийского") языка в Российской империи, а также вреда от этих запретов. Ответ комиссии Императорского Харьковского университета, созванной в феврале 1905 года в составе 11 профессоров под председательством Н.Ф. Сумцова, на запрос Комитета министров России по поводу отмены цензурных ограничений на украиноязычные издания (в том числе перио...

Сушко Р., Левицький М. Хроніка нищення української мови. Факти і коментарі

 • формат pdf
 • размер 445,04 КБ
 • добавлен 15 октября 2012 г.
К.: МПП Таля, 2012. - 80 с. Видання четверте, виправлене й доповнене Мета цього видання - показати у короткій формі, що русифікація України ніяк не було самочинним, природнім процесом, як це намагаються доводити аполегети імперії, а цілеспрямованою державною політикою всіх російських режимів, починаючи від доби Романових, закінчуючи нинішнім режимом Путіна. Викладені факти базуються на енциклопедіях і підручниках історії.

Тарас Шевченко як основоположник української літературної мови

Реферат
 • формат doc
 • размер 27,21 КБ
 • добавлен 04 января 2017 г.
НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ, 2016, 12 с. Серед особливостей мови Шевченка можна назвати такі як народний елемент, головне фольклорний, поєднання церковнослов’янізмів із власне українськими словами, переважно уникнення запозичених слів (русизмів, полонізмів тощо) та локалізмів (хоча на Звенигородщині їх достатньо), перевага загальнонародних слів,зрозумілих більшості, особливий синтаксис, який додає «благородності» повідомлюваному. Передумо...

Тимошик М. (ред.) Історія української мови. Хрестоматія

 • формат djvu
 • размер 2,04 МБ
 • добавлен 04 апреля 2012 г.
К.: Либідь, 1996. - 288 с. Упорядники С.Я. Єрмоленко, А.К. Мойсієнко. Автор передмови С.Я. Єрмоленко Історія української мови, що впродовж тривалого періоду не знаходила належного наукового висвітлення і неодноразово фальсифікувалась, нарешті стає предметом неупередженої уваги не лише фахівців, а й широкого читацького загалу. Пропонована хрестоматія - перша спроба представити широкий спектр поглядів видатних учених на проблеми походження та розви...

Тищенко К.М. Гени, Мова, Україна

 • формат pdf
 • размер 9,85 МБ
 • добавлен 14 января 2013 г.
Наукова праця. Опублікована в журналі 'Український тиждень' "Тиждень" дозволяє собі експеримент: ми публікуємо не популярну статтю про якісь дослідження, не спрощений репортаж про наукові пошуки, навіть не інтерв’ю з ученим, а безпосередньо наукову працю (розширену доповідь на міжнародній конференції) з таблицями та топономічними картами, практично не адаптовану під масового читача. Щоправда, її автор так само не зовсім пересічна постать. Мовозна...

Українська художня література народною мовою - Украинская художественная литература народным языком

Реферат
 • формат doc
 • размер 45,51 КБ
 • добавлен 01 декабря 2013 г.
Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, доц. Сабліна С.В., філологічний факультет, дисціпліна "Історія української літературної мови", 3-й курс, 2013 р., 15 стор. Мовотворчість Квітки-Основ’яненка, Гребінки, Гулака-Артемовського. Збагачення письменниками лексичного фонду української літературної мови Розвиток УЛМ поетами-романтиками Риси мовного натуралізму у творах письменників цього періоду Перші спроби української публіцистичної пр...

Фаріон І.Д. Мова - краса і сила. Суспільно-креативна роль української мови в 11-середині 19 ст

 • формат djvu
 • размер 5,59 МБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
Видавництво: НУ "Львівська політехніка", Львів ISBN: 978-966-553-919-3 Мова: українська Рік видання: 2010 Формат: DjVu Кількість сторінок: 212 Анотація Це дослідження перше в українському мовознавстві, де взаємини між мовою і людиною, мовою і нацією, мовою і державою розглянуто в онтологічно-діяхронному розтині: мова не лише передумова буття людини і суспільства – вона основа його творення впродовж століть (від XI до XIX століття). Унікальність і...

Феллер Мартен. Пошуки, роздуми і спогади єврея, який пам`ятає своїх дідів про єврейсько-українські взаємини особливо про мови і ставлення до них

 • формат doc
 • размер 1,03 МБ
 • добавлен 25 ноября 2016 г.
Дрогобич: Відродження,1994. — 231 с. Автор систематично проводить єврейсько-українські паралелі. Розрив історичної пам'яті в значної частини євреїв і більше збереження її в українців Галичини, на думку автора, суттєво пов'язані із тим, що покоління дідів, яке передає цю пам'ять, у євреїв в більшості своїй було знищено. Мовний матеріал свідчить не на користь порізнення народів, а на користь взаємно поважаного співжиття.Розраховано на тих, хто ціка...

Худаш М.Л. З історії української антропонімії

 • формат pdf
 • размер 30,40 МБ
 • добавлен 18 февраля 2017 г.
Київ: Наукова думка, 1977. — 236 с. У монографії розглядається українська антропонімія XIV—XVIII ст. — періоду стабілізації формування сучасної української антропонімійної системи, досліджується власне ім'я як джерело формування українських прізвищ і прізвиськ, підкреслюється важливість вивчення назв не тільки для гуманітарних наук, а й для повсякденної адміністративно-юридичної практики. Розрахована на спеціалістів-філологів, істориків, етногра...

Ціхоцький І. Мова прози Івана Франка (стилістичні новації)

 • формат pdf
 • размер 1,62 МБ
 • добавлен 15 января 2017 г.
Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 290 с. Книга пропонує свіжий дослідницький погляд на феномен живого Франкового слова. Мовна еволюція письменника осмислюється як ланцюжок стилістичних метаморфоз і перетворень. “Язичіє”, діалект, літературна мова – досить умовна парадигма мовного зростання Івана Франка – письменника слухового типу, експериментатора, новатора форми і змісту. Основну увагу зосереджено на текстах,...

Чапленко В. Історія нової української літературної мови (XVII ст. -1933 р.)

 • формат djvu
 • размер 25,58 МБ
 • добавлен 10 августа 2013 г.
Нью-Йорк, 1970. – 448 с. Курс охоплює історію нової української літературної мови від її виникнення і до 1933 року, тобто до розгрому українського культурного життя та ліквідації українізації в УРСР і заборони української мови на Кубанщині та в інших краях Російської федерації, де живуть компактні маси українців. Праця містить багатий, старанно зібраний матеріал. Автор подає розвиток української літературної мови на широкому тлі історичних подій...

Чапленко В. Мовна політика більшовиків на Україні в 1950-60 рр

 • формат djvu
 • размер 2,34 МБ
 • добавлен 20 августа 2012 г.
Чікаго: Український Публ.-Наук. Інститут, 1974. - 214 с. У праці відомого українського письменника, мовознавця, громадського діяча детально розглядається мовна ситуаця в Радянській Україні протягом 50-60 рр. XX ст., аналізуються політичні і суспільні причини "зигзагів більшовистської мовної політики".

Чапленко В. Мовна політика більшовиків на Україні в 1950-60 рр

 • формат pdf
 • размер 12,14 МБ
 • добавлен 16 сентября 2012 г.
Чікаго: Український Публ.-Наук. Інститут, 1974. - 214 с. У праці відомого українського письменника, мовознавця, громадського діяча детально розглядається мовна ситуаця в Радянській Україні протягом 50-60 рр. XX ст., аналізуються політичні і суспільні причини "зигзагів більшовистської мовної політики".

Чапленко В. Походження назов столиці України міста Києва

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,35 МБ
 • добавлен 19 августа 2012 г.
Мюнхен, 1970. - 16 с. У статті відомий український мовознавець висуває власні гіпотези, пов'язані з семантикою назви Київ, а також аналізує версії інших учених.

Чапленко В. Українська літературна мова (XVII-1917р.)

 • формат djvu
 • размер 26,69 МБ
 • добавлен 27 мая 2012 г.
Автор: Василь Чапленко Опубліковано: Нью-Йорк, 1955 Сторінок: 328 с. Опис: Український Технічний Інститут у Нью-Йорку, Катедра Українознавства Методологічно ця праця побудована в двох площинах — а) зовнішньої історії української літературної мови і б) середового (внутрішнього) її розвитку. Читачі, мабуть, звернуть увагу на те, що в нашому курсі питому історичну вагу діяльности окремих діячів та письменників визначено не так, як у звичних курсах...

Чорній С. Історія української літературної мови XX сторіччя

 • формат pdf
 • размер 6,85 МБ
 • добавлен 25 мая 2012 г.
Опубліковано: Мюнхен, 1975 Сторінок: 109 с. Опис: Український Вільний Університет Серія: Скрипти ч. 40 З передмови: "Курс історії української мови ставить своїм завданням розкрити і всесторонньо насвітлити закони розвитку української мови як мови самобутньої нації. Мова є одним із важливих складників історичного духового прояву і культурного розвитку народу, а зокрема історія мови - одним із важливих чинників історичного розвитку нації в цілому,...

Чорній С. Історія української літературної мови XX сторіччя

 • формат djvu
 • размер 1,17 МБ
 • добавлен 25 мая 2012 г.
Опубліковано: Мюнхен, 1975 Сторінок: 109 с. Опис: Український Вільний Університет Серія: Скрипти ч. 40 З передмови: "Курс історії української мови ставить своїм завданням розкрити і всесторонньо насвітлити закони розвитку української мови як мови самобутньої нації. Мова є одним із важливих складників історичного духового прояву і культурного розвитку народу, а зокрема історія мови - одним із важливих чинників історичного розвитку нації в цілому,...

Шахматов О., Кримський А. Нариси з історії українскої мови та хрестоматія з пам'ятників письменської старо-українщини XI - XVIII вв

 • формат pdf
 • размер 10,64 МБ
 • добавлен 02 апреля 2012 г.
Київ: Друкар, 1922. - 188 с. Шахматов Олексій Олександрович (*17 червня 1864, м.Нарва — †16 серпня 1920) — російський славіст-філолог, один з найбільших авторитетів у галузі мовознавства кінцевого періоду Російської імперії. О.Шахматов займався у тому числі й питанням історії української мови, якому і присвячена пропонована книга. Шахматов брав участь у складанні декларації Петербурзької АН «Про скасування обмежень малоруського друкованого слов...

Шахматов О., Кримський А. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'ятників письменської старо-українщини XI - XVIII вв

 • формат djvu
 • размер 6,66 МБ
 • добавлен 05 апреля 2012 г.
Київ: Друкар, 1922. - 188 с. Шахматов Олексій Олександрович (*17 червня 1864, м.Нарва — †16 серпня 1920) — російський славіст-філолог, один з найбільших авторитетів у галузі мовознавства кінцевого періоду Російської імперії. О.Шахматов займався у тому числі й питанням історії української мови, якому і присвячена пропонована книга. Шахматов брав участь у складанні декларації Петербурзької АН «Про скасування обмежень малоруського друкованого слов...

Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): Стан і статус

 • формат djvu
 • размер 2,74 МБ
 • добавлен 26 февраля 2016 г.
Чернівці, Рута, 1998. Праця видатного українського філолога Юрія Шевельова є на сьогодні найповнішим науковим дослідженням мовної політики, яку провадили різні режими на окупованих українських землях протягом першої половини нинішнього століття.

Шевельов Ю. Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова?

 • формат djvu
 • размер 1,49 МБ
 • добавлен 05 июня 2012 г.
З проблем східнослов'янської глотогонії: Дві статті про постання української мови. — К.: Вид. дім "KM Academia", 1994. – 33 с. Дві статті з проблем східнослов'янської глотогонії — це погляд відомого мовознавця Юрія Шевельова, представника української діаспори у США, на постання української мови на тлі інших слов'янських мов, головне східнослов'янських. Зміст Стаття перша, мовознавча (6 — 11 сторіччя) Цитована література Стаття друга, семантич...

Шевельов Юрій. Внесок Галичини у формування української літературної мови

 • формат pdf
 • размер 1,78 МБ
 • добавлен 12 сентября 2010 г.
К.: Вид. дім «KM Академія», 2003. - 160 с. Праця видатного славіста Юрія Шевельова (Шереха) про внесок Галичини у формування української літературної мови написана під час перебування вченого у Львові в 1943-1944 pp. У науковій розвідці простежується інтенсивність галицьких мовних впливів на нову українську літературну мову в різні історичні періоди. Матеріал ілюстровано прикладами використання галицизмів у мові П. Куліша, М. Старицького, М. Коцю...

Шевельов Юрій. Українська мова в І пол. XX ст. (1900-1941): Стан і статус

 • формат djvu
 • размер 2,94 МБ
 • добавлен 13 мая 2012 г.
Чернівці: Рута, 1998. - 208 с. Найповніше наукове дослідження мовної політики, яку провадили різні режими на окупованих українських землях протягом першої половини XX століття

Шевельов Юрій. Чому общерусский язык, а не вібчоруська мова?

Статья
 • формат pdf
 • размер 263,30 КБ
 • добавлен 07 февраля 2016 г.
Стаття українського дослідника-мовознавця Юрія Шевельова, присвячена питанням: походження української мови, періодизація історії української мови, постання трьох східнословянських мов та мовній ситуації Київської Русі

Шевченко Т. Букварь южнорусский

 • формат pdf
 • размер 2,61 МБ
 • добавлен 17 февраля 2016 г.
Санкт-Петербург: Печатня Гогенфельдена и КО, 1861. — 24 с. «Букварь южнорусскій» - книжечка, составлен Тарасом Шевченко и издан за его счет в 1861 году для начального обучения грамоте взрослых украинцев родному языку в бесплатных воскресных школах . Букварь содержит азбуку печатных и рукописных букв, традиционные тексты для чтения по слогам, поэтные перепевы отдельных псалмов Давида, пять ежедневных молитв , цифры и таблицу умножения до 100. Втор...

Шевченко, як творець української літературної мови

Реферат
 • формат doc
 • размер 24,31 КБ
 • добавлен 01 февраля 2016 г.
ДБОЗВО РЕСПУБЛІКИ КРИМ"КІПУ",Симфепополь, Филологический факультет. Докладчик : Горбачева О.П. 2016 г. Загальні відомості про становлення і розвиток мови Шевченка,її значення для літературної мови. Народорозмовна основа мови Т.Г. Шевченка. Романтизм і реалізм у творах Т.Шевченка. Список використанних джерел.

Штепа Павло. Заборона українського слова в Росії

 • формат pdf
 • размер 2,98 МБ
 • добавлен 28 августа 2012 г.
Видавництво просьвітної комісії руського народного союза, 1916. - 68 с. У кнізі представлено реферат Петербурськоï Академiï наук в справi знесеня заборони украïнського слова, з додатком «Історичноï записки» К. А. Воєнского i вступним словом проф. М. Грушевського. Комітет міністрів Російської імперії у 1904 році розглядав питання про заборону української мови в Росії. Для цього міністрам освіти і внутрішніх справ було доручено заручитись підтримко...

Lewicki J. Grammatik der ruthenischen oder klein russischen Sprache in Galizien

 • формат djvu
 • размер 4.54 МБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Lewicki J. Grammatik der ruthenischen oder klein russischen Sprache in Galizien. Przemysl. 1834. 250 p. Die Pflicht f?r die Sprache soll besonders der h?heren Klasse heilig seyn; denn je gr?sser der Antheil ist, welchen ein Einzelner von dem Eigenen, der Wurde und von allen Vorrechten einer Nation f?r sich besitzt und geniesst, je mehr ist er auch berufen f?r die Erhebung und Erhaltung seiner Nation nach seinen Kr?ften mitzuwirken. Eine Nation d...

Історія походження української мови

Презентация
 • формат ppt
 • размер 771,50 КБ
 • добавлен 10 сентября 2014 г.
КНЕУ, Київ, 2011, 9 слайдів В роботі представлено різні теорії зародження та появи української мови: теорія за «Велесовою книгою», теорія Ф.Буслаєва, Радянська теорія, теорія І.Огієнка та М.Грушевського

Історія формування української мови на початку XX ст

Реферат
 • формат doc
 • размер 66,11 КБ
 • добавлен 26 апреля 2012 г.
НАУ, Київ/Україна, 2010, 21 ст. Вступ Доба українізації 20-х років 1930-ті роки: українська мова в добу великого терору Національна політика СРСР, починаючи з 30-х років.