Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. метод. посібник

Нет изображения
 • разное
 • doc
 • 2.27 МБ
 • добавлен 12.11.2009
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2005. — 261 с.


Посібник містить навчальну програму курсу «Потенціал підприємства (формування та оцінка)», комплекс навчально-методичного забезпечення кожної теми курсу (логічно структуровані методичні поради щодо само-стійного вивчення теоретичного матеріалу, план семінарського заняття, список основної літератури, орієнтовні теми реферативних доповідей, пи-тання для дискусій, тестові завдання для самоперевірки знань, практичні за-вдання), ґрунтовне розкриття методичних підходів щодо підготовки науко-вих рефератів і доповідей, критерії оцінювання рівня засвоєння знань.
Розрахований на студентів економічних вузів і факультетів вищих на-вчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації, які навчаються за планами під-готовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів відповідного фахового спряму-вання. Буде корисним викладачам, керівникам різного рівня, професійним оцінювачам нерухомості, слухачам бізнес-шкіл, які вивчають дисципліну самостійно.

Зміст
Організаційно-методичні матеріали до вивчення дисципліни
Потенціал сучасних підприємств
Сутнісна характеристика потенціалу підприємства
Формування потенціалу підприємства
Конкурентоспроможність потенціалу підприємства
Методологія оцінки потенціалу підприємства
Теоретичні підходи до оцінки потенціалу підприємства
Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства
Особливості по-елементної оцінки потенціалу підприємства
Оцінка вартості земельної ділянки, будівель і споруд
Оцінка ринкової вартості машин і обладнання
Нематеріальні активи підприємства та методи їх оцінки
Трудовий потенціал підприємства та його оцінка
Оцінка вартості бізнесу
Основи наукових досліджень потенціалу підприємства
Завдання для самостійного контролю знань
Система оцінювання теоретичних знань та практичних навичок студентівrn

Смотрите также


Нет изображения

Федонін О.С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка

 • разное
 • doc
 • 5.54 МБ
 • добавлен 24.01.2011
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 316 с.

У посібнику вперше комплексно розкрито сутність, структурно-елементний склад, механізм формування та методологію оцінки потенціалу підприємства. Глибоко та послідовно викладено теоретичні основи, зміст та особливості конкурентоспроможності потенціалу сучасних підприємств і запр...
Краснокутская Н.С. Потенциал предприятия: формирование и оценка (укр.)

Краснокутская Н.С. Потенциал предприятия: формирование и оценка (укр.)

 • разное
 • doc
 • 3.33 МБ
 • добавлен 03.10.2010
Навчальний посібник. – Харків: ХДУХТ, 2004. - 287 стр.
Навчальний посібник присвячений актуальним проблемам формування та оцінки потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання. У посібнику надано цілісне уявлення про сутність потенціалу підприємства, його склад і структуру, закономірності його формування та розвит...
Грещак М.Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник

Грещак М.Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник

 • разное
 • doc
 • 2.85 МБ
 • добавлен 27.01.2010
У навчальному посібнику розглядаються побудова та закономірності функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства. Докладно висвітлено такі питання, як передумови і форми внутрішнього економічного управління, планування діяльності підроз-ділів підприємства, контроль, оцінка та стимулювання їх діяльності. Значна ув...
Момот T.В., Соболєва Г.Г. Навчальний посібник з вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни Економіка підприємства

Момот T.В., Соболєва Г.Г. Навчальний посібник з вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 826.88 КБ
 • добавлен 29.01.2012
Для студентів 2,3 курсів навчання денної форми за спеціальностями «Економіка підприємства», «Облік і аудит» напряму 0501 «Економіка і підприємництво». - Харків: ХНАМГ, 2008. - 119 с.

Вступ
Мета і завдання курсової роботи
Загальні вимоги до курсової роботи
Склад курсової роботи
Склад основної частини к...
Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства

Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 358.35 КБ
 • добавлен 16.03.2010
Навчальний посібник – Херсон, ХДТУ, 2003. – 292 с.
Посібник побудований відповідно до програми вивчення курсу «Економіка підприємства», на основі лекцій, прочитаних авторами.
Розглядаються економічні основи функціонування різних типів підприємств в умовах ринку. Висвітлені питання формування та використання ресурсів підп...
Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник

Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник

 • разное
 • rtf,doc
 • 15.6 МБ
 • добавлен 14.11.2009
У навчальному посібнику в структурно-логічній формі послідовно викладено теоретичні і практичні питання сучасної економіки підприємства. Наведено загальну характеристику підприємства як суб’єкта господарювання. Ґрунтовно висвітлено засади формування і використання всіх видів ресурсів (персоналу, виробничих фондів, оборотних кошт...
Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства

Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 1.21 МБ
 • добавлен 14.12.2011
Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. -356 с.

Навчальний посібник складений відповідно до програми курсу «Еконо-міка підприємства» і підготовлений з метою надання допомоги студентам економічних факультетів вищих закладів освіти у доскональному вивченні теоретичного ма...
Нет изображения

Бєлов М.А., Павленко І.А., Решетняк Т.І. Управління інфраструктурою підприємства

 • разное
 • doc
 • 267.88 КБ
 • добавлен 20.09.2011
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. М. А. Бєлова. — К.: КНЕУ, 2003Навчально-методичний посібник підго...
Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (укр.)

Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (укр.)

 • разное
 • djvu
 • 7.38 МБ
 • добавлен 31.12.2009
К.: Атіка, 2004. - 480 с.

Зміст
Підприємство як субєкт господарювання
Управління підприємством
Прогнозування і планування діяльності підприємства
Розробка та обґрунтування виробничої програми підпритємства
Персонал підприємства та продуктивність праці
Основні фонди та виробнича потужність підприє...
Кондратюк О.І., Пилипенко О.О. Економіка підприємства

Кондратюк О.І., Пилипенко О.О. Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 1.75 МБ
 • добавлен 07.04.2011
Навч. -метод. посібник — К.: Видавництво європейського університету, 2006. — 288 с.
У навчальному посібнику розглядаються питання, зв'язані з підприємством як суб'єктом господарювання. З врахуванням вимог нормативних програм економічних дисциплін наведено перелік обов'язкових для вивчення питань, розкрито зміст кожної теми,...