Федонін О.С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка

Нет изображения
 • разное
 • doc
 • 5.54 МБ
 • добавлен 24.01.2011
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 316 с.

У посібнику вперше комплексно розкрито сутність, структурно-елементний склад, механізм формування та методологію оцінки потенціалу підприємства. Глибоко та послідовно викладено теоретичні основи, зміст та особливості конкурентоспроможності потенціалу сучасних підприємств і запропоновано прикладні моделі оцінки її рівня. Ґрунтовно висвітлено сучасну методологію ринкової оцінки земельно-майнового та соціально-організаційного комплексу підприємства і втіленого в ньому потенціалу, зокрема особливості оцінки земельних ділянок, будівель, споруд, машин, обладнання та вартості бізнесу підприємств. Особливу увагу зосереджено на проблемних питаннях оцінки нематеріальних активів і соціальної складової підприємницької діяльності, які визначають ефективність формування і використання потенціалу підприємств.
Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів і факультетів. Посібник буде корисний також керівникам, менеджерам і спеціалістам підприємств, професійним оцінювачам нерухомості, слухачам бізнес-шкіл, центрів магістерської підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських працівників.rn

Смотрите также


Нет изображения

Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. метод. посібник

 • разное
 • doc
 • 2.27 МБ
 • добавлен 12.11.2009
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2005. — 261 с.


Посібник містить навчальну програму курсу «Потенціал підприємства (формування та оцінка)», комплекс навчально-методичного забезпечення кожної теми курсу (логічно структуровані методичні поради щодо само-стійного вивчення теоретичного матеріалу...
Краснокутская Н.С. Потенциал предприятия: формирование и оценка (укр.)

Краснокутская Н.С. Потенциал предприятия: формирование и оценка (укр.)

 • разное
 • doc
 • 3.33 МБ
 • добавлен 03.10.2010
Навчальний посібник. – Харків: ХДУХТ, 2004. - 287 стр.
Навчальний посібник присвячений актуальним проблемам формування та оцінки потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання. У посібнику надано цілісне уявлення про сутність потенціалу підприємства, його склад і структуру, закономірності його формування та розвит...
Момот T.В., Соболєва Г.Г. Навчальний посібник з вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни Економіка підприємства

Момот T.В., Соболєва Г.Г. Навчальний посібник з вивчення курсу та виконання курсової роботи з дисципліни Економіка підприємства

 • разное
 • pdf
 • 826.88 КБ
 • добавлен 29.01.2012
Для студентів 2,3 курсів навчання денної форми за спеціальностями «Економіка підприємства», «Облік і аудит» напряму 0501 «Економіка і підприємництво». - Харків: ХНАМГ, 2008. - 119 с.

Вступ
Мета і завдання курсової роботи
Загальні вимоги до курсової роботи
Склад курсової роботи
Склад основної частини к...
Грещак М.Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник

Грещак М.Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник

 • разное
 • doc
 • 2.85 МБ
 • добавлен 27.01.2010
У навчальному посібнику розглядаються побудова та закономірності функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства. Докладно висвітлено такі питання, як передумови і форми внутрішнього економічного управління, планування діяльності підроз-ділів підприємства, контроль, оцінка та стимулювання їх діяльності. Значна ув...
Покропивний С.Ф. та iнш. Економіка підприємства

Покропивний С.Ф. та iнш. Економіка підприємства

 • разное
 • djvu
 • 7.98 МБ
 • добавлен 10.04.2011
Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. - Київ: КНЕУ, 2001. - 528с.

У підручнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання формування й розвитку економіки підприємства Наведено загальну організаційно-економічну характеристику підприємства як суб'єкта господарювання. Докладно висвітлено пит...
Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (укр.)

Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник (укр.)

 • разное
 • djvu
 • 7.38 МБ
 • добавлен 31.12.2009
К.: Атіка, 2004. - 480 с.

Зміст
Підприємство як субєкт господарювання
Управління підприємством
Прогнозування і планування діяльності підприємства
Розробка та обґрунтування виробничої програми підпритємства
Персонал підприємства та продуктивність праці
Основні фонди та виробнича потужність підприє...
Жарко И.В. Внутренний экономический механизм предприятия (укр. язык)

Жарко И.В. Внутренний экономический механизм предприятия (укр. язык)

 • разное
 • doc
 • 1.16 МБ
 • добавлен 30.09.2010
Учебное пособие. - Харьков, 2008. - 120 стр.
Дисципліна Внутрішній економічний механізм підприємства вивчає такі економічні відносини всередині підприємства, які формуються згідно з його виробничою та організаційною структурою.
Підприємство є складною виробничою системою, між елементами (підрозділами) якої існують певні ...
Жарко И.В. Внутренний экономический механизм предприятия: практикум (укр. язык)

Жарко И.В. Внутренний экономический механизм предприятия: практикум (укр. язык)

 • разное
 • doc
 • 1.64 МБ
 • добавлен 30.09.2010
Практикум. Харьков. 2004. - 187 стр.
Практикум з дисципліни "Внутрішній економічний механізм підприємства" підготовлений відповідно до програми курсу з метою надання допомоги студентам у досконалому вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок обґрунтованого розв’язання практичних завдань.
Виходячи зі з...
Саєнко М.Г.Стратегія підприємства

Саєнко М.Г.Стратегія підприємства

 • разное
 • pdf
 • 2.82 МБ
 • добавлен 19.06.2011
У посібнику обґрунтовано об’єктивну необхідність
стратегічного планування на підприємстві в умовах
нестабільності ринкової економіки, викладено теоретико-
методологічні підходи до діагностики і прогнозування
середовища підприємства, розробки його місії і стратегічних
цілей, формування корпоративної, конкурент...
Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства

Семернікова І.О., Мєшкова-Кравченко Н.В. Економіка підприємства

 • разное
 • doc
 • 358.35 КБ
 • добавлен 16.03.2010
Навчальний посібник – Херсон, ХДТУ, 2003. – 292 с.
Посібник побудований відповідно до програми вивчення курсу «Економіка підприємства», на основі лекцій, прочитаних авторами.
Розглядаються економічні основи функціонування різних типів підприємств в умовах ринку. Висвітлені питання формування та використання ресурсів підп...