Этническая психология
Психологические дисциплины
Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 289.97 КБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
Кривонос І.В. Психологічна структура українського національного характеру: реконструкція за творами художньої літератури
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К. , 2008. — 19 с.

Анотація.
Проведено теоретичне й емпіричне дослідження проблеми реконструювання психологічної структури національного характеру у контексті гуманітарної парадигми. З'ясовано, що одним з перспективних шляхів розв'язання даної проблеми є звернення до ненаукового етнопсихологічного знання, що міститься у класичних зразках художньої літератури.
Показано можливість трансформації такого знання у наукове на основі ідеї просторово-часового континууму етнопсихологічного дослідження, побудовано відповідну модель дослідницького процесу.
Вперше з застосуванням коректних методичних прийомів реконструйовано психологічну структуру українського національного характеру, який реалізується у двох версіях - чоловічій і жіночій.
Визначено основні типологічні принципи відтворення надперсональної психологічної структури національного характеру на особистісному рівні.

Зміст.
Теоретичні підходи до вивчення українського національного характеру.
Методологічні засади реконструювання українського національного характеру за творами художньої літератури.
Структурні особливості та типові репрезентанти українського національного характеру.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Психологическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Политическая конфликтология
 4. Этнополитическая конфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Этноконфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Психология адаптации
 4. Социально-психологическая адаптация
 5. Этническая адаптация
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Кросскультурная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Этносоциология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Психолингвистика
 5. Этнопсихолингвистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Межкультурная коммуникация
Смотрите также

Боднар М.Б. Вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 268.33 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2004. — 20 с. Анотація. Досліджено вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді різних регіонів України. Встановлено, що психологічними чинниками підвищення самоактуалізації є відповідальність за своє майбутнє та за майбутнє країни, ставлення до себе та часу життя. Обґрунтовано взаємозв'язок даних фак...

Изучение нервно-психической устойчивости у подростков русского и хакасского этносов

Реферат
 • формат docx
 • размер 70.18 КБ
 • добавлен 19 мая 2011 г.
Содержание. Введение. Проблема нервно-психической устойчивости у подростков в этнопсихологии. Проблема личности в психологической науке. Психологические особенности личности. Структура личности. Национальные особенности представителей русского и хакасского этносов. Этнические особенности у представителей хакасского этноса. Этнические особенности у представителей русского этноса. Особенности подросткового периода. Изучение нервно-психической устой...

Контрольная работа - Этнопсихология

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 119 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
Специфіка міжнаціональних стосунків. Етнопсихологічні особливості українського народу

Куєвда В. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект

 • формат pdf
 • размер 2.18 МБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
Монографія. – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2007. – 264 с. У книзі на широкому фактичному матеріалі розглядається психологічна природа міфологічних джерел становлення української етнокультурної моделі. Методами історико-психологічного, порівняльного аналізу розкриваються важливі аспекти міфологічних образів та особливості їхнього опредмечення як основи традиційної символіки. З’ясовано несподівані кореляти...

Курсовая работа - Психологические особенности этнических групп

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 35.33 КБ
 • добавлен 16 января 2011 г.
Содержание Введение Психологические особенности этнических групп Психологические особенности этнических групп Структура этнопсихологических характеристик народа Сущность и специфика этнических стереотипов. Понятие стереотипа в психологической литературе Функции и свойства этнических стереотипов Методы изучения этнических стереотипов Заключение Список использованной литературы

Лозова О.М. Психосемантична структура етнічної свідомості

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 427.17 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 36 с. Анотація. Досліджено психосоматичну структуру етнічної свідомості, а саме: її перцептивні, рефлексивні та категоріальні структурні компоненти. Проведено психосемантичну реконструкцію первинних структур свідомості давніх східних слов'ян. Досліджено оцінність, емоційність, реактивність, просторову та часову категоризацію...

Мединська Ю.Я. Колективне несвідоме як глибинна детермінанта етнічного менталітету

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 239.7 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 20 с.: рис. Анотація. Уперше запропоновано модель структури психічного апарату, згідно з якою глибинний рівень психіки (колективне несвідоме) є дворівневим, тобто є певним континуумом від універсального, етнічно недиференційованого прошарку до етнічно-специфічного. Надано визначення етнічного менталітету як психічної структури інформаційног...

Парходько Г.Ю. Мономіф як психологічна передумова формування української ментальності

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 346.39 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 20 с. Анотація. Розкрито сутність феномену мономіфу й обґрунтовано його значення для процесу формування ментальності етнічних спільнот. З'ясовано, що мономіф як матриця універсальних міфологічних сюжетів обумовлює можливість конструювання історій, актуальних до реальності та надання їм тих змістів, що є специфічними для потре...

Реферат - Психологічні особливості українського національного характеру

Реферат
 • формат doc
 • размер 118.5 КБ
 • добавлен 13 мая 2010 г.
Вступ. Етнічні складники українського характеру. Соціопсихічні риси українського народу. Феномен української ментальності. Батьки і діти. Висновок. Список використаних джерел. 19 сторінок, українська мова.

Реферат - Этнические стереотипы

Реферат
 • формат doc
 • размер 73.5 КБ
 • добавлен 22 февраля 2010 г.
Содержание: ВВЕДЕНИЕ. Понятие стереотипа в психологической литературе. Виды и структура этнического стереотипа. Явление стереотипизации. Функции и свойства этнических стереотипов. Вывод.