Этническая психология
Психологические дисциплины
Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 346.39 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
Парходько Г.Ю. Мономіф як психологічна передумова формування української ментальності
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 20 с.

Анотація.
Розкрито сутність феномену мономіфу й обґрунтовано його значення для процесу формування ментальності етнічних спільнот.
З'ясовано, що мономіф як матриця універсальних міфологічних сюжетів обумовлює можливість конструювання історій, актуальних до реальності та надання їм тих змістів, що є специфічними для потреб окремої етнічної спільноти.
Проаналізовано систему ситуативних і базових факторів творення мономіфологічної історії, що дозволяють диференціювати прояви мономіфу в провідних сферах суспільного життя окремої етнічної спільноти.
З'ясовано, що в сучасній українській політичній сфері дослідження універсальних змістів мономіфу дозволяє виявляти провідні традиційні смисли у настановах й очікуваннях виборців щодо образу політичного діяча та прогнозувати результати передвиборчих кампаній.
Доведено доцільність застосування в психологічній практиці аутентичних для окремої етнічної спільноти текстів, що сприяють особистісному зростанню, формуванню та збагаченню культурних інтерпретаційних ресурсів людини у межах її ментальності.

Зміст.
Теоретичні засади дослідження проблеми формування ментальності.
Теоретичний аналіз можливостей дослідження мономіфологічних історій в сучасній дійсності українського етносу.
Емпіричне дослідження мономіфу в сучасній політичній сфері України.
Емпіричне дослідження мономіфу в сучасній українській психологічній практиці.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Психологическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Политическая конфликтология
 4. Этнополитическая конфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Этноконфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Психология адаптации
 4. Социально-психологическая адаптация
 5. Этническая адаптация
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Кросскультурная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Этносоциология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Психолингвистика
 5. Этнопсихолингвистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Межкультурная коммуникация
Смотрите также

Дипломная работа - Особливості формування етничних стереотипів

degree
 • формат doc
 • размер 130.27 КБ
 • добавлен 24 июня 2010 г.
ВМУРоЛ "Україна". Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю 7.040101 "Психологія". Викладач Голєв С. В. Виконала студентка Голобородько Є. В. - 82 стор. 2008 р. Дисципліна: "Етнична психологія", "Соціальна психологія". Теоретичний аналіз психологічного явища етнічного стереотипу. Характеристика етнічного стереотипу. Джерела етнічних стереотипів. Етнічні стереотипи і міжкультурне спілкування. Наслід...

Кривонос І.В. Психологічна структура українського національного характеру: реконструкція за творами художньої літератури

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 289.97 КБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К. , 2008. — 19 с. Анотація. Проведено теоретичне й емпіричне дослідження проблеми реконструювання психологічної структури національного характеру у контексті гуманітарної парадигми. З'ясовано, що одним з перспективних шляхів розв'язання даної проблеми є звернення до ненаукового етнопсихологічного знання, що міститься у класичних зразках худо...

Куєвда В. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект

 • формат pdf
 • размер 2.18 МБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
Монографія. – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2007. – 264 с. У книзі на широкому фактичному матеріалі розглядається психологічна природа міфологічних джерел становлення української етнокультурної моделі. Методами історико-психологічного, порівняльного аналізу розкриваються важливі аспекти міфологічних образів та особливості їхнього опредмечення як основи традиційної символіки. З’ясовано несподівані кореляти...

Лозова О.М. Психосемантична структура етнічної свідомості

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 427.17 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 36 с. Анотація. Досліджено психосоматичну структуру етнічної свідомості, а саме: її перцептивні, рефлексивні та категоріальні структурні компоненти. Проведено психосемантичну реконструкцію первинних структур свідомості давніх східних слов'ян. Досліджено оцінність, емоційність, реактивність, просторову та часову категоризацію...

Павленко В., Таглін С. Етнічна психологія

 • формат docx
 • размер 11.91 МБ
 • добавлен 26 декабря 2010 г.
Етнопсихологічні ідеї в українській науці у XVIII ст. Етнопсихологічні дослідження на Слобожанщині в першій половині XIX ст. Перші експериментальні дослідження в етнопсихології в другій половині XIX ст. Проблематика предмету і методів етнопсихології в першій половині XX ст. Формування етнопсихологічної української школи в 20-30-х рр. XX ст. Сучасні теоретична і прикладна етнопсихологія. Основні категорії етнопсихології. Сучасні уявлення про предм...

Реферат - Психологічні особливості українського національного характеру

Реферат
 • формат doc
 • размер 118.5 КБ
 • добавлен 13 мая 2010 г.
Вступ. Етнічні складники українського характеру. Соціопсихічні риси українського народу. Феномен української ментальності. Батьки і діти. Висновок. Список використаних джерел. 19 сторінок, українська мова.

Спиридонова Л.К. Етнокультурні особливості образу світу українців

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 244.27 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Одеський. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — О. , 2009. — 18 с. Анотація. Визначено культурно-специфічні особливості образу світу українців. Емпірично виявлено міжкультурні, міжпоколінні та регіональні особливості розповсюдженості типів соціальних аксіом, визначених М. Бондом і К. Леунгом, зокрема, соціальний цинізм, соціальна гнучкість, нагорода зусиль, контроль долі та релігійність. Нав...