Этническая психология
Психологические дисциплины
Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 427.17 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
Лозова О.М. Психосемантична структура етнічної свідомості
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 36 с.

Анотація.
Досліджено психосоматичну структуру етнічної свідомості, а саме: її перцептивні, рефлексивні та категоріальні структурні компоненти.
Проведено психосемантичну реконструкцію первинних структур свідомості давніх східних слов'ян.
Досліджено оцінність, емоційність, реактивність, просторову та часову категоризацію світу.
Підтверджено гіпотезу про різний ступінь збереженості етнічного компонента універсальних понять і онтогенетичну динаміку етнорелевантної семантики від юнацького до середнього віку.
У контексті психосемантичної репрезентації етнічної свідомості у культурному дискурсі виявлено кроскультурні особливості сприймання та оцінювання досліджуваними особами культурних зразків різномодальної семантики.
Окреслено межу між своїм і чужим у семантиці різнокультурних об'єктів та їх етнознакову наповненість.
Констатовано етно- та соціокультурну детерміновансть сприймання цих об'єктів східними слов'янами.
Розкрито структурно-змістові характеристики етнічного образу світу та побудовано його структурну модель.

Зміст.
Психологічна сутність етнічної свідомості.
Діахронічна репрезентація універсуму у свідомості східних слов’ян.
Психосемантична репрезентація етнічної свідомості в культурному дискурсі. Візуальний образ світу.
Психосемантичні та культурні фактори українського дискурсу.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Психологическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Политическая конфликтология
 4. Этнополитическая конфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Этноконфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Психология адаптации
 4. Социально-психологическая адаптация
 5. Этническая адаптация
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Кросскультурная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Этносоциология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Психолингвистика
 5. Этнопсихолингвистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Межкультурная коммуникация
Смотрите также

Аймаганбетова О.Х. Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 332.57 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 31 с. Анотація. Досліджено структуру міжетнічних відносин у крос-культурному аспекті, вивчено стан даних відносин серед студентської молоді Республіки Казахстан і визначено тенденції їх подальшого розвитку за умов мультикультурної держави. Виокремлено основні компоненти структури міжетнічних взаємин, якими є: етнічна ідентичні...

Дипломная работа - Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

degree
 • формат doc
 • размер 527.5 КБ
 • добавлен 24 июня 2010 г.
ВМУРоЛ "Україна". Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю 7.040100 "Психологія". Викладач Бондаренко Л. В., консультант Голєв С. В. Виконала студентка Голобородько Є. В. - 82 стор. 2007 р. Дисципліна: "Етнична психологія", "Соціальна психологія". Теоретичний аналіз сприйняття українцями взаємодії України з Росією і США. Психологічні аспекти взаємодії українців з росіянами та американцями. Якості ет...

Куєвда В. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект

 • формат pdf
 • размер 2.18 МБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
Монографія. – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2007. – 264 с. У книзі на широкому фактичному матеріалі розглядається психологічна природа міфологічних джерел становлення української етнокультурної моделі. Методами історико-психологічного, порівняльного аналізу розкриваються важливі аспекти міфологічних образів та особливості їхнього опредмечення як основи традиційної символіки. З’ясовано несподівані кореляти...

Курсовая работа - Психологические особенности этнических групп

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 35.33 КБ
 • добавлен 16 января 2011 г.
Содержание Введение Психологические особенности этнических групп Психологические особенности этнических групп Структура этнопсихологических характеристик народа Сущность и специфика этнических стереотипов. Понятие стереотипа в психологической литературе Функции и свойства этнических стереотипов Методы изучения этнических стереотипов Заключение Список использованной литературы

Льовочкіна А.М. Етнопсихологія

 • формат pdf
 • размер 1.03 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Льовочкіна А. М. Етнопсихологія: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 144 с. — Бібліогр.: с. 139–140. У посібнику висвітлюються актуальні питання етнічної психології як науки про психічну своєрідність людей, які належать до різних етнічних об’єднань — родоплемінних утворень, народностей, націй. Розглянуті основні наукові та прикладні проблеми етнопсихології. Детально аналізуються такі поняття, як етнічний склад, національний характер, етнічні стерео...

Маякова І.В. Етнопсихологічні особливості картини світу дітей молодшого шкільного віку

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 249.83 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2009. — 17 с. Анотація. Теоретично обгрунтовано та практично виявлено специфічні елементи, що використовуються дітьми різних етнічних груп для передачі змісту картини світу. Висвітлено рівень розробленості даної проблеми у філософії, психолого-педагогічній, соціальній літературі. Проаналізовано такі поняття, як "картина світу", "висвою...

Павленко В., Таглін С. Етнічна психологія

 • формат docx
 • размер 11.91 МБ
 • добавлен 26 декабря 2010 г.
Етнопсихологічні ідеї в українській науці у XVIII ст. Етнопсихологічні дослідження на Слобожанщині в першій половині XIX ст. Перші експериментальні дослідження в етнопсихології в другій половині XIX ст. Проблематика предмету і методів етнопсихології в першій половині XX ст. Формування етнопсихологічної української школи в 20-30-х рр. XX ст. Сучасні теоретична і прикладна етнопсихологія. Основні категорії етнопсихології. Сучасні уявлення про предм...

Парходько Г.Ю. Мономіф як психологічна передумова формування української ментальності

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 346.39 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 20 с. Анотація. Розкрито сутність феномену мономіфу й обґрунтовано його значення для процесу формування ментальності етнічних спільнот. З'ясовано, що мономіф як матриця універсальних міфологічних сюжетів обумовлює можливість конструювання історій, актуальних до реальності та надання їм тих змістів, що є специфічними для потре...

Реферат - Етнологічний аналіз етнічної групи (етнічної меншини України). Німці

Реферат
 • формат rtf
 • размер 2.21 МБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
Украина, Харьков, ХНПУ им. Сковороды, автор Седенкова Р. В., факультет психологии и социологии, специальность: социальная педагогика, предмет: этнопсихология,год: 2011, 35 ст. На украинском языке. История названия. Историческое происхождение. Немцы на территории Украины.Территориальное месторасположение. Государственность.особенности социального характера. Образовательные системы.Современное социально-политическое состояние этноса. Представленно...

Реферат - Этнические стереотипы

Реферат
 • формат doc
 • размер 73.5 КБ
 • добавлен 22 февраля 2010 г.
Содержание: ВВЕДЕНИЕ. Понятие стереотипа в психологической литературе. Виды и структура этнического стереотипа. Явление стереотипизации. Функции и свойства этнических стереотипов. Вывод.