Этническая психология
Психологические дисциплины
Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 249.83 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Маякова І.В. Етнопсихологічні особливості картини світу дітей молодшого шкільного віку
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2009. — 17 с.

Анотація.
Теоретично обгрунтовано та практично виявлено специфічні елементи, що використовуються дітьми різних етнічних груп для передачі змісту картини світу. Висвітлено рівень розробленості даної проблеми у філософії, психолого-педагогічній, соціальній літературі. Проаналізовано такі поняття, як "картина світу", "висвоювання", "символ", "світобудова". Розкрито особливості змісту картини світу дітей молодшого шкільного віку, залежно від етнічної належності та статі.
Розглянуто проблеми використання дітьми міфологічних і наукових моделей світу. Запропоновано методики діагностики особистісних особливостей дитини, її когнітивної сфери, а також вивчення картини світу дитини з урахуванням етнічних особливостей.

Зміст.
Природа уявлень про світобудову.
Програма емпіричного дослідження образів світобудови.
Результати емпіричного дослідження.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Психологическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Политическая конфликтология
 4. Этнополитическая конфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Этноконфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Культурология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Психология адаптации
 4. Социально-психологическая адаптация
 5. Этническая адаптация
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Кросскультурная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Этносоциология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Лингвистика
 4. Психолингвистика
 5. Этнопсихолингвистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Межкультурная коммуникация
Смотрите также

Боднар М.Б. Вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 268.33 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2004. — 20 с. Анотація. Досліджено вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді різних регіонів України. Встановлено, що психологічними чинниками підвищення самоактуалізації є відповідальність за своє майбутнє та за майбутнє країни, ставлення до себе та часу життя. Обґрунтовано взаємозв'язок даних фак...

Духніч О.Є. Етнокультурні чинники наративного самоконституювання та взаємної ідентифікації слов'ян та кримських татар

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 295.82 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. . канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К. , 2009. — 20 с. — укp. Анотація. Запропоновано наративний підхід у дослідженні етнопсихологічної проблематики. Доведено ефективність особистого наративу як моделі вивчення самоконституювання суб'єкта, як фундаментального життєвого процесу, та як ситуативного, що визначається актуальним впливом і присутністю у житті людини фігури значущого...

Контрольная работа - Этнопсихология

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 119 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
Специфіка міжнаціональних стосунків. Етнопсихологічні особливості українського народу

Куєвда В. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект

 • формат pdf
 • размер 2.18 МБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
Монографія. – Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ, 2007. – 264 с. У книзі на широкому фактичному матеріалі розглядається психологічна природа міфологічних джерел становлення української етнокультурної моделі. Методами історико-психологічного, порівняльного аналізу розкриваються важливі аспекти міфологічних образів та особливості їхнього опредмечення як основи традиційної символіки. З’ясовано несподівані кореляти...

Лозова О.М. Психосемантична структура етнічної свідомості

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 427.17 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2008. — 36 с. Анотація. Досліджено психосоматичну структуру етнічної свідомості, а саме: її перцептивні, рефлексивні та категоріальні структурні компоненти. Проведено психосемантичну реконструкцію первинних структур свідомості давніх східних слов'ян. Досліджено оцінність, емоційність, реактивність, просторову та часову категоризацію...

Льовочкіна А.М. Етнопсихологія

 • формат pdf
 • размер 1.03 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Льовочкіна А. М. Етнопсихологія: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 144 с. — Бібліогр.: с. 139–140. У посібнику висвітлюються актуальні питання етнічної психології як науки про психічну своєрідність людей, які належать до різних етнічних об’єднань — родоплемінних утворень, народностей, націй. Розглянуті основні наукові та прикладні проблеми етнопсихології. Детально аналізуються такі поняття, як етнічний склад, національний характер, етнічні стерео...

Павленко В., Таглін С. Етнічна психологія

 • формат docx
 • размер 11.91 МБ
 • добавлен 26 декабря 2010 г.
Етнопсихологічні ідеї в українській науці у XVIII ст. Етнопсихологічні дослідження на Слобожанщині в першій половині XIX ст. Перші експериментальні дослідження в етнопсихології в другій половині XIX ст. Проблематика предмету і методів етнопсихології в першій половині XX ст. Формування етнопсихологічної української школи в 20-30-х рр. XX ст. Сучасні теоретична і прикладна етнопсихологія. Основні категорії етнопсихології. Сучасні уявлення про предм...

Реферат - Психологічні особливості українського національного характеру

Реферат
 • формат doc
 • размер 118.5 КБ
 • добавлен 13 мая 2010 г.
Вступ. Етнічні складники українського характеру. Соціопсихічні риси українського народу. Феномен української ментальності. Батьки і діти. Висновок. Список використаних джерел. 19 сторінок, українська мова.

Спиридонова Л.К. Етнокультурні особливості образу світу українців

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 244.27 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Одеський. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — О. , 2009. — 18 с. Анотація. Визначено культурно-специфічні особливості образу світу українців. Емпірично виявлено міжкультурні, міжпоколінні та регіональні особливості розповсюдженості типів соціальних аксіом, визначених М. Бондом і К. Леунгом, зокрема, соціальний цинізм, соціальна гнучкість, нагорода зусиль, контроль долі та релігійність. Нав...

Струніна В.М. Етносоціальні установки студентської молоді у структурі міжособистісної взаємодії

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 269.26 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2007. — 20 с. Анотація. Проаналізовано основні підходи до вивчення етносоціальних установок за умов поліетнічного середовища у зарубіжній і вітчизняній психологічній літературі. Визначено основні проблеми вимірювання етносоціальних установок. Одержано нові емпіричні дані, що поглиблюють уявлення про особливості етносоціальної устано...